Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

“Lex Sempronia Tiberiana”: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu ve Toplumsal Kökenleri

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 183 - 238, 01.02.2020

Öz

Adını Pleb Tribünü Tiberius Sempronius Gracchus’tan alan Lex Sempronia Tiberiana, Roma Cumhuriyeti’nin siyasi ve hukuki tarihinin en önemli olaylarından biridir. Lex Sempronia Tiberiana cumhuriyetin en ağır krizlerinden birini yaşadığı M.Ö. II. Yüzyıl’ın ikinci yarısının toplumsal koşullarının bir sonucudur. Latifundia sisteminin geliştiği, köylülerin kitleler halinde topraksız kaldığı, köle emeğinin kitlesel biçimde tüm üretim alanına hâkim olduğu, köle isyanlarının daha önce Roma’da görülmemiş boyutlara ulaştığı ve son raddede cumhuriyetin toplumsal yapısının vuku bulan değişiklikler sonucu ortaya çıkan yeni ilişkileri taşıyamadığı bir dönemde ortaya çıkan Lex Sempronia Tiberiana sadece bir reform programı olmanın ötesindedir. Toplumsal krizlerin yoğunlaştığı dönemler, hukuk üretimini de dönüştürmüş ve her toplum gibi Roma Cumhuriyeti de kendi krizine hukuk içinde çözüm arayan aktörler ortaya çıkarmıştır. Tiberius Sempronius Gracchus işte bu aktörlerden biridir. Fakat tarih sahnesine çıktığı dönemin toplumsal koşulları onu hiç bekleyemediği bir yere itecek ve Tiberius Sempronius Gracchus kendini pleblerin sözcüsü olarak bulacaktır. Pleblerin toplumsal talepleri ile bütünleşme ise Tiberius Sempronius Gracchus ile onun reform programını, benzer örneklerin çok ötesinde yere yerleştirecektir.

Kaynakça

 • Abbot, Frank Frost, A History and Description of Roman Political Institutions, Boston, Ginn&Co, 1911.
 • Altan, Sabahat, Roma Tarihinin Ana Hatları: I. Kısım Cumhuriyet Devri, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2014.
 • Anderson, Perry, Antikiteden Feodalizme Geçişler, (Çev) Uygur Kocabaşoğlu, 1. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017.
 • Appianus, Appian’s Roman History, (Çev) Horace White, Londra, The Loeb Classical Library, 1964.
 • Astin A. E., Scipio Aemilianus, New York, Oxford University Press, 1967.
 • Astin A. E., “Roman Government And Politics”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Aydoğdu, Murat, “Roma Hukukunda Toprak Sistemi ve Tarım Reformu Girişimleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi: Cevdet Yavuz’a Armağan, 2016, C.22, S.3.
 • Bayatlı, Osman, Bergama Tarihinde Krallık Devri, 2. Baskı, İzmir, Bergama Belediyesi Kültür Yayınları, 1996.
 • Berger, Adolf, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1953.
 • Boren, Henry C., “Tiberius Gracchus: The Opposition View”, The American Journal of Philology, 1961, C.82, S.4.
 • Bozkurt, Gülnihal, “Eski Hukuk Sistemlerinde Kölelik”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1981, C.38, S.1.
 • Briscoe, John, “Supporters and Opponents of Tiberius Gracchus”, The Journal of Roman Studies, 1974, C.64.
 • Briscoe, John, “The Second Punnic War”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Brown, Truesdell S., “Greek Influence on Tiberius Gracchus”, The Classical Journal, 1974, C.42, S.8.
 • Brunt, Peter Astbury, Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14, Londra, Oxford University Press, 1. Baskı, 1971.
 • Brunt, Peter Astbury, Social Conflicts in the Roman Republic, 1. Baskı, Londra, Chatto and Windus, 1971.
 • Cascio, Lo Elio, “Population and Demographic Studies”, A Companion to the Archaeology of the Roman Republic, (Ed) Jane DeRose Evans, 1. Baskı, Pondicherry, Wiley&Blackwel, 2013.
 • Cato, Marcus Porcius, “On Agriculture”, Marcus Porcius Cato: On Agriculture, Marcus Terentius Varro: On Agriculture, (Çev) William Davis Hooper, (Ed) T. E. Page/E. Capps/W. H. D. Rouse, Londra, Loeb Classical Library, 1934.
 • Colognesi, Luigi Capogrossi, Law and Power in the Making of The Roman Commonwealth, (Çev) Laura Kopp, 1. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
 • Cornell, Tim J., The Beginnings of Rome: Italy and Rome From the Bronze Age to the Punic Wars, c.1000-263 BC, Londra, Routledge, 1995.
 • Crawford M., “Money and Exchange in the Roman World”, Journal of Roman Studies, 1970, C.60.
 • D’Arms, John Haughton, Romans on the Bay of Naples. A Social and Cultural Study of the Villas and Their Owners From 150 B.C. to A.D. 400, Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1970.
 • Demircioğlu, Halil, Roma Tarihi I. Cilt: Cumhuriyet, 5. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2011. Denis, Henri, Ekonomik Doktrinler Tarihi 1, (Çev) Attila Tokatlı, 2. Baskı, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1982
 • Diakov, V/S. Kovalev, İlk Çağ Tarihi 2: Roma, (Çev) Özdemir İnce, 3. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2015.
 • Dixon, Suzanne, Cornelia: Mother of the Gracchi, 1. Baskı, New York, Routledge, 2007. Dinçkol, Bihterin, “Atina Demokrasisinden Roma Cumhuriyetine-’Demos’tan ‘Populus Romanus’a”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi: Bülent Tahiroğlu’na Armağan, 2017, C.23, S.3.
 • Dyson, Stephen L., “Cosa”, A Companion to the Archaeology of the Roman Republic, (Ed) Jane DeRose Evans, 1. Baskı, Pondicherry, Wiley&Blackwell, 2013.
 • Eckstein, Arthur M., Mediterranean Anarchy: Interstate War and the Rise of Rome, Berkeley&Los Angeles, University of California Press, 2006.
 • Engels, Friedrich, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, (Çev) Kenan Somer, 18. Baskı, Ankara, Sol Yayınları, 2017.
 • Epstein, David F., “Inimicitia Between M. Octavius and Ti. Gracchus, Tribuni Plebis, 133 B.C.”, Hermes, 1983, C. 3, S.111.
 • Errington R. M., “Rome and Greece to 205 B.C.”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Erskine, Andrew, Roman Imperialism, Chippenham&Eastbourne, Edinburgh University Press, 2010.
 • Faulkner, Neil, Marksist Dünya Tarihi: Neandertallerden Neoliberallere, (Çev) Tuncel Öncel, 1. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2014.
 • Faulkner, Neil, Roma: Kartalların İmparatorluğu, (Çev) Çağdaş Sümer, 1. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2015,
 • Ferruci, Stefano, “Yunanistan’da Ekonomi”, Antik Yunan, (Ed) Umberto Eco, (Çev) Leyla Tonguç Basmacı, 1. Baskı, İstanbul, Alfa, 2017.
 • Finley, Moses I., Antik Çağ Ekonomisi, (Çev) Hatice Palaz Erdemir, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007.
 • Forsythe, Gary, A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War, Berkeley&Los Angeles, University of California Press, 2005
 • Fracchia, Helena, “Survey, Settlement and Land Use in Republican İtaly”, A Companion to the Archaeology of the Roman Republic, (Ed) Jane DeRose Evans, 1. baskı, Pondicherry, Wiley&Blackwel, 2013.
 • Frederiksen, Martin. W., “The contribution of archaeology to the agrarian problem in the Gracchan period”, Dialoghi di Archeologia, 1970, C.1, S.4-5.
 • Gabba, E., “Rome and Italy in the Second Century B.C”., The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Gaius, Institutiones, (Çev) Edward Poste, Oxford, Clarendon Press, 1904
 • Garnsey, Peter/Dominic Rathbone, “The Background to the Grain Law of Gaius Gracchus”, The Journal of Roman Studies, 1985, C.75.
 • Geer, Russel, M., “Notes on the Land Law of Tiberius Gracchus”, Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 1939, C.70.
 • Goldsworthy, Adrian, The Fall of Carthage, Londra, Phoenix, 2006.
 • Gruen, Erich S., The Last Generation of Roman Republic, Berkeley&Los Angeles, University of California Press, 1995.
 • Harris, William Vernon, Rome in Etruria and Umbria, Oxford, Clarendon Press, 1971.
 • Harris, William. Vernon., “Roman Expansion in the West”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Heaton, Herbert, Avrupa İktisat Tarihi, (Çev) Mehmet Ali Kılıçbay/Osman Aydoğuş, 1. Baskı, Ankara, Paragraf Yayınevi, 2005.
 • Henderson, M. I., “The Establishment of Equester Ordo”, Journal of Roman Studies, 1963, C.53.
 • Henderson, M. M., “Tiberius Gracchus and the Failure of the Roman Republic”, A Journal of Social and Political Theory, 1968, S.31.
 • Holleran, Claire, “Migration and The Urban Economy of Rome”, Demography and the Graeco-Roman World: New Insights and Approaches, (Ed) Claire Holleran/April Pudsey, 1. Baskı, New York, Cambridge University Press, 2011.
 • Hopkins, K., Conquerors and Slaves: Sociological Studies in Roman History, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.
 • Hönig, Richard, Roma Hukuku (İndeksler), (Çev) Şemseddin Talip, 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1939.
 • Johnston, David, Roman Law in Context, 2. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
 • Jones A. H. M., “The Aerarium and the Fiscus”, The Journal of Roman Studies, 1950, C.40.
 • Jones, A. H. M., “Taxation in Antiquity”, A. H. M. Jones’s The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History, (Ed), P. A. Brunt, Oxford, Blackwell, 1974.
 • Karadeniz, Özcan, Iustinianus Zamanına Kadar Roma’da İş İlişkileri, 1. Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976.
 • Karadeniz, Özcan, “Roma Hukukunda ‘Peculium’ Müessesesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1968, C.25, S.3-4.
 • Karakocalı, Ahmet, “MAGISTRATE: The Most Important Political Body of The Roman Republic”, Ankara Bar Review, 2013, C.6, S.2.
 • Keaveney, Arthur, The Army in the Roman Revolution, 1. Baskı, Oxon, Routledge, 2007.
 • Küçük, Eşref, “Eski Roma’da Cumhuriyet Dönemi Halk Meclisleri ve Yasa Yapım Süreçleri”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C.7, S.1.
 • Lewis, Andrew, “Slavery, Family and Status”, The Cambridge Companion to Roman Law, (Ed) David Johnston, 1. Baskı, New York, Cambridge University Press, 2015.
 • Linderski, Jerzy, “The Pontiff and the Tribune: the Death of Tiberius Gracchus”, Athenaeum, 2002, S.90.
 • Livius, Titus, The Early History of Rome: Books I-V of History of Rome from its Foundations, (Çev) Aubrey De Sélincourt, 3. Baskı, Londra, Penguin Books, 2002.
 • Livius, Titus, Rome and Italy: Books VI-X of the History of Rome from its Foundation, (Çev) Betty Radice, 1. Baskı, Londra, Penguin Books, 1982
 • Loane, H. J., Industry and Commerce of the City of Rome (BC. 50-AD. 200), 1. Baskı, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1938.
 • Lydos, Ioannes, Romalıların Devleti’nin Makamları Hakkına I. Cilt, (Çev) Fatih Onur, 1. Baskı, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2013.
 • Marx, Karl, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i, (Çev) Sevim Belli, 5. Baskı, Ankara, Sol Yayınları, 2012.
 • McNeill, William H., History Handbook of Western Civilisation, 5. Baskı, Chicago, University of Chicago Press, 1961.
 • Meiskins-Wood, Ellen, Yurttaşlardan Lordlara: Eskiçağdan Ortaçağa Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, (Çev) Oya Köymen, 2. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2013.
 • Mommsen, Theodor, The History of Rome Vol I, (Çev) William Purdy Dickson, New York, Cambridge University Press, 2009.
 • Mommsen, Theodor, The History of Rome Book III, (Çev) William Purdie Dickson, Cambridge University Press, 2010.
 • Morel, Jean-Paul, “The Transformation of Italy, 300-133 B.C. The Evidence of Archaeology”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Mousourakis, George, A Legal History of Rome, 1. Baskı, New York, Routledge, 2007.
 • Mousourakis, George, Fundamentals of Roman Private Law, Berlin&Heidelberg, Springer Verlag, 2012.
 • Nicolet, Claude, The World of Citizen in Republican Rome, California, University of California Press, 1980.
 • Oğuzoğlu, H. Cahit, Roma Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1959.
 • Özer-Sarıtaş, Duygu, Cumhuriyet Dönemi Roma Vergi Sistemi, 1. Baskı, İstanbul, XII Levha Yayıncılık, 2012.
 • Patterson H./ H. di Giuseppe/R. Witcher, “Three South Etrurian “Crises”: First results of the Tiber Valley Project”, Papers of the British School at Rome, 2004, C.72.
 • Plessis, Paul du, “Property”, The Cambridge Companion to Roman Law, (Ed) David Johnston, 1. Baskı, New York, Cambridge University Press, 2015.
 • Plutarkhos, Gracchus Kardeşler, (Çev) Sema Sandalcı, 1. Baskı, İstanbul, Belge Yayınları, 2001. Potter, Timothy W., The Changing Landscape of South Etruria, Londra, Elek, 1979.
 • Rich, John W., “The supposed Roman manpower shortage of the later second century B.C.”, Historia, 1983, C.3. S.32.
 • Rich John W., “Tiberius Gracchus, Land and Manpower”, Crises and the Roman Empire: Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire (Nijmegen, June 20-24, 2006), (Ed) Olivier Hekster/Gerda de Kleijn/ Danïelle Slootjes, Leiden, Brill, 2007.
 • Richardson, J. S., “The Ownership of Roman Land: Tiberius Gracchus and the Italians”, The Journal of Roman Studies, 1980, C. 70.
 • Richardson, John, The Language of Empire: Rome and the Idea of Empire From the Third Century BC to the Second Century AD, 1. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
 • Riggsby, Andrew M., Roman Law and the Legal World of the Romans, 1. Baskı, New York, Cambridge University Press, 2010.
 • Roda, Isabel, “Hispania”, A Companion to the Archaeology of the Roman Republic, (Ed) Jane DeRose Evans, 1. baskı, Pondicherry, Wiley&Blackwel, 2013.
 • Rosenstein, Nathan Steward, Rome at War, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2004
 • Roth, Jonathan, P., The Logistics of the Roman Army, Leiden, Brill, 1999.
 • Russo, John Paul, “The Sicilian Latifundia”, Italian Americana, 1999, C.17, S.1.
 • Sage, Evan T., “A Note on the Tribunate of Ti. Gracchus”, The Classical Journal, 1913, C.9, S.2.
 • Scheidel, W., “A Model of Real Income Growth in Roman Italy”, Historia, 2007, C.3, S.56.
 • Schulz, Fritz, Principles of Roman Law, (Çev) Marguerite Wolff, 1. Baskı, Oxford, Clarendon Press, 1934.
 • Scullard, H. H., A History of the Roman World: 753 to 146 BC, New York, Routledge, 2013.
 • Shatzman, Israel, “The Roman General’s Authority over Booty”, Historia, 1972, C.2, S.21.
 • Smith, Richard Edwin, The Failure of the Roman Republic, 1. Baskı, Cambridge, University Press, 1955.
 • Ste. Croix, Geoffrey Ernest Maurice de, Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi, (Çev) Çağdaş Sümer, 1. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2014.
 • Spaeth, Barbette Stanley, “The Goddess Ceres and the Death of Tiberius Gracchus”, Historia, 1990 C.2, S.39.
 • Şenel, Alaeddin, Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine, 1. Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1970.
 • Tellegen-Couperus, Olga, A Short History of Roman Law, New York, Routledge, 2003.
 • Umur, Ziya, Roma Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982.
 • Varro, Marcus Terentius, “on Agriculture”, Marcus Porcius Cato: On Agriculture, Marcus Terentius Varro: On Agriculture, (Çev) William Davis Hooper, (Ed) T. E. Page/E. Capps/W. H. D. Rouse, Londra, Loeb Classical Library, 1934.
 • Watson Alan, The Law of Property in the later Roman Republic, 1. Baskı, Oxford, Clarendon Press, 1968.
 • Ward, Allen M./ Fritz M. Heichelheim/ Cedric A. Yeo, A History of the Roman People, 6. Baskı, New York, Routledge, 2016.
 • Williamson, Callie, The Laws of the Roman People: Public Law in the Expansion and Decline of the Roman Republic, 4. Baskı, Ann Harbor, The University of Michigan Press, 2008.
 • Wise-Bauer, Susan, Antik Dünya: İlk Kayıtlardan Roma’nın Dağılmasına, (Çev) Mehmet Moralı, 3. Baskı, İstanbul, Alfa, 2018.
 • Wiseman, T. P., “The Definition of ‘Eques Romanus’ in the Late Republic and Early Empire”, Historia, 1970, C.1, S.19.
 • Zubritski, Y/ D. Mitropolski/ V. Kerov, İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum, (Çev)
 • Sevim Belli, 16. Baskı, Ankara, Sol Yayınları, 2017.

“Lex Sempronia Tiberiana”: The Agrarian Reform of Tiberius Gracchus and Its Social Foundations

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 183 - 238, 01.02.2020

Öz

Lex Sempronia Tiberiana: The agrarian reform act that is named after the Tribune of PlebsTiberius Sempronius Gracchus is one of the milestones of the political and judicial history of the Roman Republic. Lex Sempronia Tiberiana refers to an outcome of the crisis of Second Century B.C. which is one of the most severe social crises of the Roman Republic. The periods when the social crises intensify; transforms the production of law and like every society the Roman Republic gave birth to the actors who are looking for a solution to the crisis of their society. Tiberius Sempronius Gracchus is one of these actors. The social conditions of the era that he has been introducing himself to the history will position him as the political leader and spokesman of the plebs which maybe he has never intended to. Thus unification with the plebs will put Tiberius Sempronius Gracchus and his reforms to the position of historical importance far beyond than the similar actors and attempts.

Kaynakça

 • Abbot, Frank Frost, A History and Description of Roman Political Institutions, Boston, Ginn&Co, 1911.
 • Altan, Sabahat, Roma Tarihinin Ana Hatları: I. Kısım Cumhuriyet Devri, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2014.
 • Anderson, Perry, Antikiteden Feodalizme Geçişler, (Çev) Uygur Kocabaşoğlu, 1. Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2017.
 • Appianus, Appian’s Roman History, (Çev) Horace White, Londra, The Loeb Classical Library, 1964.
 • Astin A. E., Scipio Aemilianus, New York, Oxford University Press, 1967.
 • Astin A. E., “Roman Government And Politics”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Aydoğdu, Murat, “Roma Hukukunda Toprak Sistemi ve Tarım Reformu Girişimleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi: Cevdet Yavuz’a Armağan, 2016, C.22, S.3.
 • Bayatlı, Osman, Bergama Tarihinde Krallık Devri, 2. Baskı, İzmir, Bergama Belediyesi Kültür Yayınları, 1996.
 • Berger, Adolf, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1953.
 • Boren, Henry C., “Tiberius Gracchus: The Opposition View”, The American Journal of Philology, 1961, C.82, S.4.
 • Bozkurt, Gülnihal, “Eski Hukuk Sistemlerinde Kölelik”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1981, C.38, S.1.
 • Briscoe, John, “Supporters and Opponents of Tiberius Gracchus”, The Journal of Roman Studies, 1974, C.64.
 • Briscoe, John, “The Second Punnic War”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Brown, Truesdell S., “Greek Influence on Tiberius Gracchus”, The Classical Journal, 1974, C.42, S.8.
 • Brunt, Peter Astbury, Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14, Londra, Oxford University Press, 1. Baskı, 1971.
 • Brunt, Peter Astbury, Social Conflicts in the Roman Republic, 1. Baskı, Londra, Chatto and Windus, 1971.
 • Cascio, Lo Elio, “Population and Demographic Studies”, A Companion to the Archaeology of the Roman Republic, (Ed) Jane DeRose Evans, 1. Baskı, Pondicherry, Wiley&Blackwel, 2013.
 • Cato, Marcus Porcius, “On Agriculture”, Marcus Porcius Cato: On Agriculture, Marcus Terentius Varro: On Agriculture, (Çev) William Davis Hooper, (Ed) T. E. Page/E. Capps/W. H. D. Rouse, Londra, Loeb Classical Library, 1934.
 • Colognesi, Luigi Capogrossi, Law and Power in the Making of The Roman Commonwealth, (Çev) Laura Kopp, 1. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.
 • Cornell, Tim J., The Beginnings of Rome: Italy and Rome From the Bronze Age to the Punic Wars, c.1000-263 BC, Londra, Routledge, 1995.
 • Crawford M., “Money and Exchange in the Roman World”, Journal of Roman Studies, 1970, C.60.
 • D’Arms, John Haughton, Romans on the Bay of Naples. A Social and Cultural Study of the Villas and Their Owners From 150 B.C. to A.D. 400, Cambridge/Massachusetts, Harvard University Press, 1970.
 • Demircioğlu, Halil, Roma Tarihi I. Cilt: Cumhuriyet, 5. Baskı, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2011. Denis, Henri, Ekonomik Doktrinler Tarihi 1, (Çev) Attila Tokatlı, 2. Baskı, İstanbul, Sosyal Yayınlar, 1982
 • Diakov, V/S. Kovalev, İlk Çağ Tarihi 2: Roma, (Çev) Özdemir İnce, 3. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2015.
 • Dixon, Suzanne, Cornelia: Mother of the Gracchi, 1. Baskı, New York, Routledge, 2007. Dinçkol, Bihterin, “Atina Demokrasisinden Roma Cumhuriyetine-’Demos’tan ‘Populus Romanus’a”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi: Bülent Tahiroğlu’na Armağan, 2017, C.23, S.3.
 • Dyson, Stephen L., “Cosa”, A Companion to the Archaeology of the Roman Republic, (Ed) Jane DeRose Evans, 1. Baskı, Pondicherry, Wiley&Blackwell, 2013.
 • Eckstein, Arthur M., Mediterranean Anarchy: Interstate War and the Rise of Rome, Berkeley&Los Angeles, University of California Press, 2006.
 • Engels, Friedrich, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, (Çev) Kenan Somer, 18. Baskı, Ankara, Sol Yayınları, 2017.
 • Epstein, David F., “Inimicitia Between M. Octavius and Ti. Gracchus, Tribuni Plebis, 133 B.C.”, Hermes, 1983, C. 3, S.111.
 • Errington R. M., “Rome and Greece to 205 B.C.”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Erskine, Andrew, Roman Imperialism, Chippenham&Eastbourne, Edinburgh University Press, 2010.
 • Faulkner, Neil, Marksist Dünya Tarihi: Neandertallerden Neoliberallere, (Çev) Tuncel Öncel, 1. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2014.
 • Faulkner, Neil, Roma: Kartalların İmparatorluğu, (Çev) Çağdaş Sümer, 1. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2015,
 • Ferruci, Stefano, “Yunanistan’da Ekonomi”, Antik Yunan, (Ed) Umberto Eco, (Çev) Leyla Tonguç Basmacı, 1. Baskı, İstanbul, Alfa, 2017.
 • Finley, Moses I., Antik Çağ Ekonomisi, (Çev) Hatice Palaz Erdemir, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007.
 • Forsythe, Gary, A Critical History of Early Rome: From Prehistory to the First Punic War, Berkeley&Los Angeles, University of California Press, 2005
 • Fracchia, Helena, “Survey, Settlement and Land Use in Republican İtaly”, A Companion to the Archaeology of the Roman Republic, (Ed) Jane DeRose Evans, 1. baskı, Pondicherry, Wiley&Blackwel, 2013.
 • Frederiksen, Martin. W., “The contribution of archaeology to the agrarian problem in the Gracchan period”, Dialoghi di Archeologia, 1970, C.1, S.4-5.
 • Gabba, E., “Rome and Italy in the Second Century B.C”., The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Gaius, Institutiones, (Çev) Edward Poste, Oxford, Clarendon Press, 1904
 • Garnsey, Peter/Dominic Rathbone, “The Background to the Grain Law of Gaius Gracchus”, The Journal of Roman Studies, 1985, C.75.
 • Geer, Russel, M., “Notes on the Land Law of Tiberius Gracchus”, Transactions and Proceedings of the American Philological Association, 1939, C.70.
 • Goldsworthy, Adrian, The Fall of Carthage, Londra, Phoenix, 2006.
 • Gruen, Erich S., The Last Generation of Roman Republic, Berkeley&Los Angeles, University of California Press, 1995.
 • Harris, William Vernon, Rome in Etruria and Umbria, Oxford, Clarendon Press, 1971.
 • Harris, William. Vernon., “Roman Expansion in the West”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Heaton, Herbert, Avrupa İktisat Tarihi, (Çev) Mehmet Ali Kılıçbay/Osman Aydoğuş, 1. Baskı, Ankara, Paragraf Yayınevi, 2005.
 • Henderson, M. I., “The Establishment of Equester Ordo”, Journal of Roman Studies, 1963, C.53.
 • Henderson, M. M., “Tiberius Gracchus and the Failure of the Roman Republic”, A Journal of Social and Political Theory, 1968, S.31.
 • Holleran, Claire, “Migration and The Urban Economy of Rome”, Demography and the Graeco-Roman World: New Insights and Approaches, (Ed) Claire Holleran/April Pudsey, 1. Baskı, New York, Cambridge University Press, 2011.
 • Hopkins, K., Conquerors and Slaves: Sociological Studies in Roman History, Cambridge, Cambridge University Press, 1978.
 • Hönig, Richard, Roma Hukuku (İndeksler), (Çev) Şemseddin Talip, 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1939.
 • Johnston, David, Roman Law in Context, 2. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
 • Jones A. H. M., “The Aerarium and the Fiscus”, The Journal of Roman Studies, 1950, C.40.
 • Jones, A. H. M., “Taxation in Antiquity”, A. H. M. Jones’s The Roman Economy: Studies in Ancient Economic and Administrative History, (Ed), P. A. Brunt, Oxford, Blackwell, 1974.
 • Karadeniz, Özcan, Iustinianus Zamanına Kadar Roma’da İş İlişkileri, 1. Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1976.
 • Karadeniz, Özcan, “Roma Hukukunda ‘Peculium’ Müessesesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1968, C.25, S.3-4.
 • Karakocalı, Ahmet, “MAGISTRATE: The Most Important Political Body of The Roman Republic”, Ankara Bar Review, 2013, C.6, S.2.
 • Keaveney, Arthur, The Army in the Roman Revolution, 1. Baskı, Oxon, Routledge, 2007.
 • Küçük, Eşref, “Eski Roma’da Cumhuriyet Dönemi Halk Meclisleri ve Yasa Yapım Süreçleri”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C.7, S.1.
 • Lewis, Andrew, “Slavery, Family and Status”, The Cambridge Companion to Roman Law, (Ed) David Johnston, 1. Baskı, New York, Cambridge University Press, 2015.
 • Linderski, Jerzy, “The Pontiff and the Tribune: the Death of Tiberius Gracchus”, Athenaeum, 2002, S.90.
 • Livius, Titus, The Early History of Rome: Books I-V of History of Rome from its Foundations, (Çev) Aubrey De Sélincourt, 3. Baskı, Londra, Penguin Books, 2002.
 • Livius, Titus, Rome and Italy: Books VI-X of the History of Rome from its Foundation, (Çev) Betty Radice, 1. Baskı, Londra, Penguin Books, 1982
 • Loane, H. J., Industry and Commerce of the City of Rome (BC. 50-AD. 200), 1. Baskı, Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1938.
 • Lydos, Ioannes, Romalıların Devleti’nin Makamları Hakkına I. Cilt, (Çev) Fatih Onur, 1. Baskı, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2013.
 • Marx, Karl, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i, (Çev) Sevim Belli, 5. Baskı, Ankara, Sol Yayınları, 2012.
 • McNeill, William H., History Handbook of Western Civilisation, 5. Baskı, Chicago, University of Chicago Press, 1961.
 • Meiskins-Wood, Ellen, Yurttaşlardan Lordlara: Eskiçağdan Ortaçağa Batı Siyasi Düşüncesinin Toplumsal Tarihi, (Çev) Oya Köymen, 2. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2013.
 • Mommsen, Theodor, The History of Rome Vol I, (Çev) William Purdy Dickson, New York, Cambridge University Press, 2009.
 • Mommsen, Theodor, The History of Rome Book III, (Çev) William Purdie Dickson, Cambridge University Press, 2010.
 • Morel, Jean-Paul, “The Transformation of Italy, 300-133 B.C. The Evidence of Archaeology”, The Cambridge Ancient History Second Edition Vol VIII Rome and the Mediterranean to 133 B.C., (Ed) A. E. Astin/F. W. Walbank F. B. A./ M. W. Frederiksen/ R. M. Ogilvie, 7. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.
 • Mousourakis, George, A Legal History of Rome, 1. Baskı, New York, Routledge, 2007.
 • Mousourakis, George, Fundamentals of Roman Private Law, Berlin&Heidelberg, Springer Verlag, 2012.
 • Nicolet, Claude, The World of Citizen in Republican Rome, California, University of California Press, 1980.
 • Oğuzoğlu, H. Cahit, Roma Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1959.
 • Özer-Sarıtaş, Duygu, Cumhuriyet Dönemi Roma Vergi Sistemi, 1. Baskı, İstanbul, XII Levha Yayıncılık, 2012.
 • Patterson H./ H. di Giuseppe/R. Witcher, “Three South Etrurian “Crises”: First results of the Tiber Valley Project”, Papers of the British School at Rome, 2004, C.72.
 • Plessis, Paul du, “Property”, The Cambridge Companion to Roman Law, (Ed) David Johnston, 1. Baskı, New York, Cambridge University Press, 2015.
 • Plutarkhos, Gracchus Kardeşler, (Çev) Sema Sandalcı, 1. Baskı, İstanbul, Belge Yayınları, 2001. Potter, Timothy W., The Changing Landscape of South Etruria, Londra, Elek, 1979.
 • Rich, John W., “The supposed Roman manpower shortage of the later second century B.C.”, Historia, 1983, C.3. S.32.
 • Rich John W., “Tiberius Gracchus, Land and Manpower”, Crises and the Roman Empire: Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire (Nijmegen, June 20-24, 2006), (Ed) Olivier Hekster/Gerda de Kleijn/ Danïelle Slootjes, Leiden, Brill, 2007.
 • Richardson, J. S., “The Ownership of Roman Land: Tiberius Gracchus and the Italians”, The Journal of Roman Studies, 1980, C. 70.
 • Richardson, John, The Language of Empire: Rome and the Idea of Empire From the Third Century BC to the Second Century AD, 1. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
 • Riggsby, Andrew M., Roman Law and the Legal World of the Romans, 1. Baskı, New York, Cambridge University Press, 2010.
 • Roda, Isabel, “Hispania”, A Companion to the Archaeology of the Roman Republic, (Ed) Jane DeRose Evans, 1. baskı, Pondicherry, Wiley&Blackwel, 2013.
 • Rosenstein, Nathan Steward, Rome at War, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2004
 • Roth, Jonathan, P., The Logistics of the Roman Army, Leiden, Brill, 1999.
 • Russo, John Paul, “The Sicilian Latifundia”, Italian Americana, 1999, C.17, S.1.
 • Sage, Evan T., “A Note on the Tribunate of Ti. Gracchus”, The Classical Journal, 1913, C.9, S.2.
 • Scheidel, W., “A Model of Real Income Growth in Roman Italy”, Historia, 2007, C.3, S.56.
 • Schulz, Fritz, Principles of Roman Law, (Çev) Marguerite Wolff, 1. Baskı, Oxford, Clarendon Press, 1934.
 • Scullard, H. H., A History of the Roman World: 753 to 146 BC, New York, Routledge, 2013.
 • Shatzman, Israel, “The Roman General’s Authority over Booty”, Historia, 1972, C.2, S.21.
 • Smith, Richard Edwin, The Failure of the Roman Republic, 1. Baskı, Cambridge, University Press, 1955.
 • Ste. Croix, Geoffrey Ernest Maurice de, Antik Yunan Dünyasında Sınıf Mücadelesi, (Çev) Çağdaş Sümer, 1. Baskı, İstanbul, Yordam Kitap, 2014.
 • Spaeth, Barbette Stanley, “The Goddess Ceres and the Death of Tiberius Gracchus”, Historia, 1990 C.2, S.39.
 • Şenel, Alaeddin, Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine, 1. Baskı, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1970.
 • Tellegen-Couperus, Olga, A Short History of Roman Law, New York, Routledge, 2003.
 • Umur, Ziya, Roma Hukuku, 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982.
 • Varro, Marcus Terentius, “on Agriculture”, Marcus Porcius Cato: On Agriculture, Marcus Terentius Varro: On Agriculture, (Çev) William Davis Hooper, (Ed) T. E. Page/E. Capps/W. H. D. Rouse, Londra, Loeb Classical Library, 1934.
 • Watson Alan, The Law of Property in the later Roman Republic, 1. Baskı, Oxford, Clarendon Press, 1968.
 • Ward, Allen M./ Fritz M. Heichelheim/ Cedric A. Yeo, A History of the Roman People, 6. Baskı, New York, Routledge, 2016.
 • Williamson, Callie, The Laws of the Roman People: Public Law in the Expansion and Decline of the Roman Republic, 4. Baskı, Ann Harbor, The University of Michigan Press, 2008.
 • Wise-Bauer, Susan, Antik Dünya: İlk Kayıtlardan Roma’nın Dağılmasına, (Çev) Mehmet Moralı, 3. Baskı, İstanbul, Alfa, 2018.
 • Wiseman, T. P., “The Definition of ‘Eques Romanus’ in the Late Republic and Early Empire”, Historia, 1970, C.1, S.19.
 • Zubritski, Y/ D. Mitropolski/ V. Kerov, İlkel Topluluk, Köleci Toplum, Feodal Toplum, (Çev)
 • Sevim Belli, 16. Baskı, Ankara, Sol Yayınları, 2017.
Toplam 108 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ozan Giray Şahin 0000-0002-9221-676X

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2020
Gönderilme Tarihi 2 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şahin, O. G. (2020). “Lex Sempronia Tiberiana”: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu ve Toplumsal Kökenleri. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 183-238.
AMA Şahin OG. “Lex Sempronia Tiberiana”: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu ve Toplumsal Kökenleri. AndHD. Şubat 2020;6(1):183-238.
Chicago Şahin, Ozan Giray. “‘Lex Sempronia Tiberiana’: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu Ve Toplumsal Kökenleri”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, sy. 1 (Şubat 2020): 183-238.
EndNote Şahin OG (01 Şubat 2020) “Lex Sempronia Tiberiana”: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu ve Toplumsal Kökenleri. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 1 183–238.
IEEE O. G. Şahin, “‘Lex Sempronia Tiberiana’: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu ve Toplumsal Kökenleri”, AndHD, c. 6, sy. 1, ss. 183–238, 2020.
ISNAD Şahin, Ozan Giray. “‘Lex Sempronia Tiberiana’: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu Ve Toplumsal Kökenleri”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (Şubat 2020), 183-238.
JAMA Şahin OG. “Lex Sempronia Tiberiana”: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu ve Toplumsal Kökenleri. AndHD. 2020;6:183–238.
MLA Şahin, Ozan Giray. “‘Lex Sempronia Tiberiana’: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu Ve Toplumsal Kökenleri”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 1, 2020, ss. 183-38.
Vancouver Şahin OG. “Lex Sempronia Tiberiana”: Tiberius Gracchus’un Toprak Reformu ve Toplumsal Kökenleri. AndHD. 2020;6(1):183-238.

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1