Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 239 - 262, 01.02.2020

Öz

Çocuğa ilişkin meselelerde dikkate alınması gereken temel ilke çocuğun yüksek yararı ilkesidir. Bugün artık velayet ana babanın çocuk üzerinde hakimiyet kurmasının aracı olarak değil, çocuğu hayata hazırlamasının bir aracı olarak kabul edilmektedir. Ana baba çocuğun bakımından, korunmasından, eğitiminden, temsilinden, çocuğun bedensel ve ruhsal iyiliğinden sorumludurlar. İdeal olan çocuğun aile ortamında ana ve babasının ortak sorumluluğu altında olmasıdır. Ancak bu ideal ortamın sağlanamadığı durumlar ortaya çıkabilir. Özellikle günümüzde, aile birlikteliğinin daha kolay çözülmesi, aile ortamında olan bitenin dış dünyaya daha rahat aktarılabilir olması,çocuk kavramının değişip çocuğun hakları olan bir birey olduğu anlayışının yerleşmesi gibi nedenlerle velayete müdahale alanı genişlemiştir. Çocuğun yararının gerektirdiği her durumda,msomut olayın tüm verileri değerlendirilerek velayet kurumunun düzenlenmesi gerekir. Ana baba ya da çocuğa ilişkin koşullar nedeni ile velayette değişikliğe gitmek gerekebileceği gibi çocuğa ilişkin alınabilecek en ağır tedbir olan velayetin kaldırılması da gündeme gelebilir

Kaynakça

 • Abik, Yıldız, Türk Medeni Kanun’daki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2011.
 • Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya, Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku İkinci Cilt, 18. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2016.
 • Akyüz, Emine, Çocuk Hukuku, 4. Bası, Ankara, Pegem Akademi, 2015.
 • Akyüz, Emine, Medeni Kanun’a Göre Müşterek Hayatın Tatili, Ayrılık ve Boşanmada Çocuğun Korunması, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1983.
 • Akyüz, Emine, Velayet ve Çocuğun Korunması, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009.
 • Apaydın, Eylem, Ortak Hayata Son Verilmesi Sonrası Ortak Velayet Hususunda Yasal Düzenleme Gereği, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C.9, S. 1.
 • Baygın, Cem, Soybağı Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2010.
 • Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan/ Gümüş M. Alper, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2019.
 • Erlüle, Fulya, Yargıtay Kararları Çerçevesine Velayetin Kullanılması Kendisine Bırakılmayan Tarafın Çocuğu Ziyaret Hakkı, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C.9, S.2.
 • Gençsan, Ömer Uğur, Aile Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011.
 • Güven, Kudret, Türk Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi Halinde ve Evlilik Dışı İlişkide Velayet Hakkının Geldiği Son Nokta: Ortak Velayet, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C.4, S. 1.
 • Grassinger, G. Elçin, Türk Medeni Kanunu’nda Yer Alan Velayet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2009.
 • Hatemi Hüseyin, Aile Hukuku, 7. Bası, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2019.
 • Hodgkin, Rachel/ Newell Peter, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı, UNICEF, 2003.
 • Huysal, Burak, devletler Özel Hukukunda Velayet, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2005.
 • Koçhisarlıoğlu, Cengiz, Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004.
 • Köseoğlu, Bilal/ Kocaağa Köksal, Aile Hukuku ve Uygulaması, Bursa, Ekin Yayınları, 2011.
 • Kurt, Leyla Müjde, Boşanma Durumunda Birlikte Velayet, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C.9, S. 2.
 • Özlü, Hakkı, Velayetin Kaldırılması, Ankara, Adil Yayınevi, 2002.
 • Öztan, Bilge, Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2015.
 • Öztan, Bilge/ Öztan Fırat, Boşanmada Velayetin Tevdii, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C.1, S.2.
 • Ryznar, Margaret, The Empirics of Child Custody, Cleveland State Law Review, 2017,Vol.65: 211.
 • Serozan, Rona, Çocuk Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2017.
 • Turan Başara, Gamze, Ana ile Evlilik Dışındaki Çocuk Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017, C. 30, S. 131.
 • Usta, Sevgi, Velayet Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2016.
 • Yılmaz, Canan, Türk ve İsviçre Medeni Kanunlarına Göre Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016.
 • Zevkliler, Aydın/ Acabey, M. Beşir, Gökyayla K. Emre, Medeni Hukuk, Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2000.

Exercising Custody Right and Subsequent Modifications to the Custody Arrangements

Yıl 2020, Cilt: 6 Sayı: 1, 239 - 262, 01.02.2020

Öz

The best interest of the child, is the most important principle that has to be considered in all matters concerning the child. Today custody is no longer considered as a means for parents to dominate the child, but as a means to prepare the child for life. Parents are responsible for the care, protection, education, representation, physical and mental well-being of the child. Ideally, the child should be in a family in the joint custody of parents. However, there may be situations where this ideal environment cannot be achieved. Especially today, the intervening area to custody has expanded due to reasons such as easier disintegration of family, sharing family problems with
outside world more easily, change of child concept and the understanding that the child is an individual with rights. In all cases where the best interest of the child requires, the custody should be arranged by evaluating all characteristics of the case. Due to the conditions related to parents or child, it may be necessary to rearrange the custody or removal the custody which is the heaviest measure that can be taken to protect child.

Kaynakça

 • Abik, Yıldız, Türk Medeni Kanun’daki Hükümler ve Çocuk Hukukundaki Temel İlkeler Çerçevesinde Velayette Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi, Prof. Dr. Şener Akyol’a Armağan, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2011.
 • Akıntürk, Turgut/ Ateş, Derya, Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku İkinci Cilt, 18. Bası, İstanbul, Beta Yayıncılık, 2016.
 • Akyüz, Emine, Çocuk Hukuku, 4. Bası, Ankara, Pegem Akademi, 2015.
 • Akyüz, Emine, Medeni Kanun’a Göre Müşterek Hayatın Tatili, Ayrılık ve Boşanmada Çocuğun Korunması, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1983.
 • Akyüz, Emine, Velayet ve Çocuğun Korunması, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009.
 • Apaydın, Eylem, Ortak Hayata Son Verilmesi Sonrası Ortak Velayet Hususunda Yasal Düzenleme Gereği, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C.9, S. 1.
 • Baygın, Cem, Soybağı Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2010.
 • Dural, Mustafa/ Öğüz, Tufan/ Gümüş M. Alper, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2019.
 • Erlüle, Fulya, Yargıtay Kararları Çerçevesine Velayetin Kullanılması Kendisine Bırakılmayan Tarafın Çocuğu Ziyaret Hakkı, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C.9, S.2.
 • Gençsan, Ömer Uğur, Aile Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 2011.
 • Güven, Kudret, Türk Hukukunda Evliliğin Sona Ermesi Halinde ve Evlilik Dışı İlişkide Velayet Hakkının Geldiği Son Nokta: Ortak Velayet, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C.4, S. 1.
 • Grassinger, G. Elçin, Türk Medeni Kanunu’nda Yer Alan Velayet Hükümleri Kapsamında Küçüğün Kişi Varlığının Korunması İçin Alınacak Tedbirler, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2009.
 • Hatemi Hüseyin, Aile Hukuku, 7. Bası, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2019.
 • Hodgkin, Rachel/ Newell Peter, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Uygulama El Kitabı, UNICEF, 2003.
 • Huysal, Burak, devletler Özel Hukukunda Velayet, İstanbul, Legal Yayıncılık, 2005.
 • Koçhisarlıoğlu, Cengiz, Boşanmada Birlikte Velayet ve Yasanın Aşılması, Ankara, Turhan Kitabevi, 2004.
 • Köseoğlu, Bilal/ Kocaağa Köksal, Aile Hukuku ve Uygulaması, Bursa, Ekin Yayınları, 2011.
 • Kurt, Leyla Müjde, Boşanma Durumunda Birlikte Velayet, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2018, C.9, S. 2.
 • Özlü, Hakkı, Velayetin Kaldırılması, Ankara, Adil Yayınevi, 2002.
 • Öztan, Bilge, Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara, Turhan Kitabevi, 2015.
 • Öztan, Bilge/ Öztan Fırat, Boşanmada Velayetin Tevdii, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C.1, S.2.
 • Ryznar, Margaret, The Empirics of Child Custody, Cleveland State Law Review, 2017,Vol.65: 211.
 • Serozan, Rona, Çocuk Hukuku, 2. Bası, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2017.
 • Turan Başara, Gamze, Ana ile Evlilik Dışındaki Çocuk Arasındaki İlişkiyi Düzenleyen Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2017, C. 30, S. 131.
 • Usta, Sevgi, Velayet Hukuku, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2016.
 • Yılmaz, Canan, Türk ve İsviçre Medeni Kanunlarına Göre Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi, Ankara, Adalet Yayınevi, 2016.
 • Zevkliler, Aydın/ Acabey, M. Beşir, Gökyayla K. Emre, Medeni Hukuk, Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 6. Bası, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2000.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özden Özer Taşkın Bu kişi benim 0000-0003-1857-4830

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2020
Gönderilme Tarihi 24 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Özer Taşkın, Ö. (2020). Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1), 239-262.
AMA Özer Taşkın Ö. Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi. AndHD. Şubat 2020;6(1):239-262.
Chicago Özer Taşkın, Özden. “Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6, sy. 1 (Şubat 2020): 239-62.
EndNote Özer Taşkın Ö (01 Şubat 2020) Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6 1 239–262.
IEEE Ö. Özer Taşkın, “Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi”, AndHD, c. 6, sy. 1, ss. 239–262, 2020.
ISNAD Özer Taşkın, Özden. “Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 6/1 (Şubat 2020), 239-262.
JAMA Özer Taşkın Ö. Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi. AndHD. 2020;6:239–262.
MLA Özer Taşkın, Özden. “Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi”. Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 6, sy. 1, 2020, ss. 239-62.
Vancouver Özer Taşkın Ö. Velayet Hakkının Kullanılması, Velayetin Değiştirilmesi. AndHD. 2020;6(1):239-62.

cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1