Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 151 - 176, 31.12.2020
https://doi.org/10.35346/aod.768364

Öz

Ortaokul öğrencilerine yönelik STEAM’a Yönelik Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesi amacıyla planlanan bu araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 öğretim yılında Düzce ilinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır. Tesadüfi örneklem yöntemiyle belirlenen araştırma grubunda, toplam 1000 ortaokul öğrencisi çalışmaya katılmıştır. Elde edilen verilerin öncelikli olarak analize uygunluğu incelendikten sonra, açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. AFA bulgularına göre, ölçeğin 40 maddeden oluşan beş boyuta sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçekteki tüm maddeler olumlu ifadelere sahiptir. Ölçeği oluşturan tüm faktörlerin ölçeğin % 47,71 varyansını açıkladığı belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutları, STEAM alanına uygun olarak isimlendirilmiştir. Daha sonra Doğrulayıcı Faktör analizi yapılarak modelin uygunluğu test edilmiştir. DFA’da elde edilen verilere göre; RMSEA 0,043; NFI 0,94; GFI 0,97, SRMR 0,049 ve AGFI 0,87 olarak bulunmuştur. Ölçeğin güvenirlik analizlerine göre tüm ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı ise 0,917 olarak belirlenmiştir. Geliştirilen bu ölçeğin, ortaokul seviyesinde öğrencilerin STEAM’a yönelik tutumlarını ölçmek amacıyla kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu sayede öğrencilerin bu alanlara yönelik tutumlarının belirlenmesiyle farklı amaçlarla yapılacak çalışmalarda kullanılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Acar, M., & Anıl, D. (2009). Classroom teacher evaluation methods to use in the performance assessment process qualification of able, they comparison problems and solution proposals. TUBAV Journal of Science, 2(3), 354-363.
 • Aslan-Tutak, F., Akaygun, S., & Tezsezen, S. (2017). İşbirlikli FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi uygulaması: kimya ve matematik öğretmen adaylarının fetemm farkındalıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 794-816.
 • Ayvacı, H.Ş. & Ayaydın, A. (2017). Bilim teknoloji mühendislik sanat ve matematik (STEAM). (Ed. Çepni, S.) Kuramdan Uygulamaya STEM+A+E Eğitimi, (s. 115- 130). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bae, S.A. (2011). Effect of technology-based STEAM education on attitude toward technology of middle school students. Journal of Korean Institute of Industrial Educators, 36(2), 47-64.
 • Batı, K., Çalışkan, İ. & Yetişir, M. İ. (2017). Fen eğitiminde bilgi işlemsel düşünme ve bütünleştirilmiş alanlar yaklaşımı (STEAM). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 91-103. Erişildi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33892/375290
 • Benek, I. & Akcay, B. (2019). Development of STEM attitude scale for secondary school students: Validity and reliability study. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST), 7(1), 32-52. DOI:10.18404/ijemst.509258
 • Biçer, G. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM hakkındaki görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
 • Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. In Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17–66). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Christensen, R., Knezek, G., & Tyler-Wood, T. (2015). Alignment of hands-on STEM engagement activities with positive STEM dispositions in secondary school students. Journal of Science Education and Technology, 24(6), 898-909.
 • Cook, K., Bush, S., & Cox, R. (2017). Engineering encounters: From STEM to STEAM. Science and Children, 54(6), 86–93.
 • Creswell, J. W. & Creswell, J.D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 5th ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
 • Creswell, J.W., Fetters, M.D., & Ivankova, N.V. (2004). Designing a mixed methods study in primary care. The Annals of Family Medicine, 2(1), 7-12.
 • Çevik, M. & Ata, R. (2019). Turkish Validation of STEAM Scale and Examination of Relations Between Art Attitudes, STEM Awareness and STEAM Attitudes among Pre-Service Teachers. i.e.: inquiry in education: Vol. 11: Iss. 2, Article 3. Retrieved from: https://digitalcommons.nl.edu/ie/vol11/iss2/3
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: Spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çorlu, M. A., & Aydın, E. (2016). Evaluation of learning gains through integrated STEM projects. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 20-29.
 • Çorlu, M. A., Adıgüzel, T., Ayar, M. C., Çorlu, M. S. & Özel, S. (2012). Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (BTMM) eğitimi: disiplinler arası çalışmalar ve etkileşimler. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde.
 • DeVellis, R.F. (2014). Ölçek geliştirmede kuram ve Uygulamalar (3. Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. Çeviri Tarık Totan.
 • Duban, N., Aydoğdu, B., & Kolsuz, S. (2018). STEAM implementations for elementary school students in Turkey. Journal of STEM Arts, Craft, and Constructions, 3(2), 41–58.
 • Eger, J. (2013). STEAM...Now! The STEAM Journal: Vol. 1: Iss. 1, Article 8. Available at: http://scholarship.claremont.edu/steam/vol1/iss1/8
 • Eroğlu, S. & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Ertaş Kılıç, H. & Keleş, Ö. (2017). Development of the scale of interest in astronomy: validity and reliabılity studies. Journal of Theory and Practice in Education, 13(1), 35-54.
 • Gülgün, C., Yılmaz, A. & Çağlar, A. (2017). Fen bilimleri dersinde uygulanan STEM etkinliklerinde bulunması gereken nitelikler hakkında öğretmen görüşleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(1), 459-478.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2018). (STEM+ Sanat) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, STEAM tutum ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. [The effects of STEAM (STEM+ Art) activities 7th grade students’ academic achievement, STEAM attitude and scientific creativities STEAM]. Journal of Human Sciences, 15(3), 1675–1699.
 • Henriksen, D. (2014). Full STEAM ahead: Creativity in excellent STEM teaching practices. The STEAM Journal, 1(2), 15.
 • Kayri, M. & Gunuç, S. (2009). The adaptatıon of ınternet addıctıon scale ınto turkısh: the study of valıdıty and relıabılıty. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42 (1), 157-175.
 • Keleş, F., Kuşdemir-Kayıran, B. & Başaran, M. (2017). STEM tutum ölçeğini ilkokul ve lise düzeyine uyarlama çalışması. IV. In International Eurasian Educational Research Congress icinde (pp. 1231-1232).
 • Kennedy, J. Quinn, F. & Taylor, N. (2016). The school science attitude survey: a new instrument for measuring attitudes towards school science. International Journal of Research & Method in Education, 39(4), 422-445.
 • Kim, D., & Bolger, M. (2017). Analysis of Korean elementary pre-service teachers’ changing attitudes about integrated STEAM pedagogy through developing lesson plans. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(4), 587-605.
 • Kim, E., Kim, S., Nam, D., & Lee, T. (2012). Development of STEAM program math centered for middle school students. Department of Computer Education, Korea National University of Education. http://www.steamedu.com/wpcontent/uploads/2014/12/Development-of-STEAM-Korea-middle-school-math.pdf adresinden 06 Mayıs 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Kim, H. (2015). The effect of a climate change monitoring program on students' knowledge and perceptions of STEAM education in Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(6), 1321-1338.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. In Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods. Sage publications.
 • Oh, J., Lee, J. & Kim, J. (2013). Development and Application of STEAM Based Education Program Using Scratch: Focus on 6th Graders’ Science in Elementary School. J. J. (Jong Hyuk) Park et al. (eds.), Multimedia and Ubiquitous Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering 240, DOI: 10.1007/978-94-007-6738-6_60, Springer Science+Business Media Dordrecht.
 • Ormond, C.G.A., & Zandvliet, D.B. (2016). Place-based learning environments. In R. Taconis, P. den Brok, & A. Pilot (Eds.), Teachers creating context-based learning environments in science (Vol. 9, pp. 41–58). Rotterdam: Springer.
 • Özcan, H. & Koca, E. (2019). STEM’e yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 387-401.
 • Özkan, G. & Umdu Topsakal, U. (2017). Examining students’ opinions about STEAM activities. Journal of Education and Training Studies, 5(9), 115–123.
 • Özyurt, M., Ozenoglu-Kiremit, H. & Aktamis, H. (2017). Stem’e ve Stem’in Alt baslıklarına yönelik tutum ölçeği geliştirme. IV. In International Eurasian Educational Research Congress içinde (pp. 771-772).
 • Park, N., & Ko, Y. (2012. Computer education’s teaching-learning methods using educational programming language based on STEAM education. In IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (pp. 320-327). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4), 20–26.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of sig- nificance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research-Online, 8 (2), 23–74.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci; SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Introduction to structural equation modeling. Ankara: Ekinoks Publishing.
 • Sümer, N. (2000). Structural equation modelling; basic consepts and applications. Turkish Psychology Articles, 3 (6), 49-74.
 • Tabachnick, G. B., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). USA: Allyon and Bacon Press.
 • Townes, T. C. (2016). The consequences of creativity in the classroom: The impact of arts ıntegration on student learning. Doctoral Dissertation, Union University. ProQuest Number: 10296885
 • TÜSİAD. (2017). 2023’e Doğru Türkiye’de STEM gereksinimi raporu. Erişim (30.05.2020): https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9735-2023-e-dog-ru-tu-rkiye-de-stem-gereksinimi
 • Voogt, J., & Roblin, N.P. (2010). Discussion paper: 21st century skills. Retrieved from http://www.kennisnet.nl/uploads/tx_kncontentelements/21st-Century-Skills.pdf
 • Wicklein, R.C., & Schell, J.W. (1995). Case studies of multidisciplinary approaches for integrating mathematics, science and technology education. Journal of Technology Education, 6(2), 59–76.
 • Yakman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. In Pupils' Attitudes towards Technology (PATT-19) Conference: Research on Technology, Innovation, Design & Engineering Teaching, Salt Lake City, Utah, USA.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2015). Adaptation of STEM attitude scale to Turkish. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 1117-1130
 • Yılmaz, H., Koyunkaya, M.Y., Güler, F. & Güzey, S. (2017) Fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) eğitimi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1787-1800.

DEVELOPING AN ATTITUDE SCALE TOWARDS STEAM FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 151 - 176, 31.12.2020
https://doi.org/10.35346/aod.768364

Öz

The aim of this study is to develop the Attitude Scale for STEAM for middle school students. Study group of this research is the middle school students studying in Düzce in the 2018-2019 academic year. A total of 1000 middle school students participated in the study group determined by random sampling method. As a result of the exploratory factor analysis performed after testing the suitability of the data for the analyses, the scale displayed a five-dimensional structure consisting of 40 items. All items in the scale have positive expressions. It was determined that all the factors that make up the scale explain the 47.71% variance of the scale. The sub-dimensions of the scale were named according to the STEAM field. Then, Confirmatory Factor analysis was performed and the suitability of the model was tested. According to the data obtained in DFA; RMSEA 0.043; NFI 0.94; GFI 0.97, SRMR 0.049 and AGFI 0.87 were found. According to the reliability analysis of the scale, the internal consistency coefficient of the entire scale (Cronbach alpha) was determined as 0.917. It is thought that this developed scale can be used to measure students' attitudes towards STEAM at secondary school level. In this way, it is recommended to use the students for different purposes by determining their attitudes towards these areas.

Kaynakça

 • Acar, M., & Anıl, D. (2009). Classroom teacher evaluation methods to use in the performance assessment process qualification of able, they comparison problems and solution proposals. TUBAV Journal of Science, 2(3), 354-363.
 • Aslan-Tutak, F., Akaygun, S., & Tezsezen, S. (2017). İşbirlikli FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi uygulaması: kimya ve matematik öğretmen adaylarının fetemm farkındalıklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(4), 794-816.
 • Ayvacı, H.Ş. & Ayaydın, A. (2017). Bilim teknoloji mühendislik sanat ve matematik (STEAM). (Ed. Çepni, S.) Kuramdan Uygulamaya STEM+A+E Eğitimi, (s. 115- 130). Ankara: Pegem Akademi.
 • Bae, S.A. (2011). Effect of technology-based STEAM education on attitude toward technology of middle school students. Journal of Korean Institute of Industrial Educators, 36(2), 47-64.
 • Batı, K., Çalışkan, İ. & Yetişir, M. İ. (2017). Fen eğitiminde bilgi işlemsel düşünme ve bütünleştirilmiş alanlar yaklaşımı (STEAM). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 91-103. Erişildi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/pauefd/issue/33892/375290
 • Benek, I. & Akcay, B. (2019). Development of STEM attitude scale for secondary school students: Validity and reliability study. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST), 7(1), 32-52. DOI:10.18404/ijemst.509258
 • Biçer, G. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM hakkındaki görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
 • Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S., Ripley, M., Miller-Ricci, M., & Rumble, M. (2012). Defining twenty-first century skills. In Assessment and teaching of 21st century skills (pp. 17–66). Dordrecht: Springer Netherlands.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Christensen, R., Knezek, G., & Tyler-Wood, T. (2015). Alignment of hands-on STEM engagement activities with positive STEM dispositions in secondary school students. Journal of Science Education and Technology, 24(6), 898-909.
 • Cook, K., Bush, S., & Cox, R. (2017). Engineering encounters: From STEM to STEAM. Science and Children, 54(6), 86–93.
 • Creswell, J. W. & Creswell, J.D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 5th ed. Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
 • Creswell, J.W., Fetters, M.D., & Ivankova, N.V. (2004). Designing a mixed methods study in primary care. The Annals of Family Medicine, 2(1), 7-12.
 • Çevik, M. & Ata, R. (2019). Turkish Validation of STEAM Scale and Examination of Relations Between Art Attitudes, STEM Awareness and STEAM Attitudes among Pre-Service Teachers. i.e.: inquiry in education: Vol. 11: Iss. 2, Article 3. Retrieved from: https://digitalcommons.nl.edu/ie/vol11/iss2/3
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: Spss ve lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çorlu, M. A., & Aydın, E. (2016). Evaluation of learning gains through integrated STEM projects. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 4(1), 20-29.
 • Çorlu, M. A., Adıgüzel, T., Ayar, M. C., Çorlu, M. S. & Özel, S. (2012). Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (BTMM) eğitimi: disiplinler arası çalışmalar ve etkileşimler. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş bildiri, Niğde.
 • DeVellis, R.F. (2014). Ölçek geliştirmede kuram ve Uygulamalar (3. Baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık. Çeviri Tarık Totan.
 • Duban, N., Aydoğdu, B., & Kolsuz, S. (2018). STEAM implementations for elementary school students in Turkey. Journal of STEM Arts, Craft, and Constructions, 3(2), 41–58.
 • Eger, J. (2013). STEAM...Now! The STEAM Journal: Vol. 1: Iss. 1, Article 8. Available at: http://scholarship.claremont.edu/steam/vol1/iss1/8
 • Eroğlu, S. & Bektaş, O. (2016). STEM eğitimi almış fen bilimleri öğretmenlerinin stem temelli ders etkinlikleri hakkındaki görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(3), 43-67.
 • Ertaş Kılıç, H. & Keleş, Ö. (2017). Development of the scale of interest in astronomy: validity and reliabılity studies. Journal of Theory and Practice in Education, 13(1), 35-54.
 • Gülgün, C., Yılmaz, A. & Çağlar, A. (2017). Fen bilimleri dersinde uygulanan STEM etkinliklerinde bulunması gereken nitelikler hakkında öğretmen görüşleri. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(1), 459-478.
 • Gülhan, F., & Şahin, F. (2018). (STEM+ Sanat) etkinliklerinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarı, STEAM tutum ve bilimsel yaratıcılıklarına etkisi. [The effects of STEAM (STEM+ Art) activities 7th grade students’ academic achievement, STEAM attitude and scientific creativities STEAM]. Journal of Human Sciences, 15(3), 1675–1699.
 • Henriksen, D. (2014). Full STEAM ahead: Creativity in excellent STEM teaching practices. The STEAM Journal, 1(2), 15.
 • Kayri, M. & Gunuç, S. (2009). The adaptatıon of ınternet addıctıon scale ınto turkısh: the study of valıdıty and relıabılıty. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, 42 (1), 157-175.
 • Keleş, F., Kuşdemir-Kayıran, B. & Başaran, M. (2017). STEM tutum ölçeğini ilkokul ve lise düzeyine uyarlama çalışması. IV. In International Eurasian Educational Research Congress icinde (pp. 1231-1232).
 • Kennedy, J. Quinn, F. & Taylor, N. (2016). The school science attitude survey: a new instrument for measuring attitudes towards school science. International Journal of Research & Method in Education, 39(4), 422-445.
 • Kim, D., & Bolger, M. (2017). Analysis of Korean elementary pre-service teachers’ changing attitudes about integrated STEAM pedagogy through developing lesson plans. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(4), 587-605.
 • Kim, E., Kim, S., Nam, D., & Lee, T. (2012). Development of STEAM program math centered for middle school students. Department of Computer Education, Korea National University of Education. http://www.steamedu.com/wpcontent/uploads/2014/12/Development-of-STEAM-Korea-middle-school-math.pdf adresinden 06 Mayıs 2020 tarihinde edinilmiştir.
 • Kim, H. (2015). The effect of a climate change monitoring program on students' knowledge and perceptions of STEAM education in Korea. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(6), 1321-1338.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). New York: Guilford.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. In Qualitative data analysis: a sourcebook of new methods. Sage publications.
 • Oh, J., Lee, J. & Kim, J. (2013). Development and Application of STEAM Based Education Program Using Scratch: Focus on 6th Graders’ Science in Elementary School. J. J. (Jong Hyuk) Park et al. (eds.), Multimedia and Ubiquitous Engineering, Lecture Notes in Electrical Engineering 240, DOI: 10.1007/978-94-007-6738-6_60, Springer Science+Business Media Dordrecht.
 • Ormond, C.G.A., & Zandvliet, D.B. (2016). Place-based learning environments. In R. Taconis, P. den Brok, & A. Pilot (Eds.), Teachers creating context-based learning environments in science (Vol. 9, pp. 41–58). Rotterdam: Springer.
 • Özcan, H. & Koca, E. (2019). STEM’e yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 387-401.
 • Özkan, G. & Umdu Topsakal, U. (2017). Examining students’ opinions about STEAM activities. Journal of Education and Training Studies, 5(9), 115–123.
 • Özyurt, M., Ozenoglu-Kiremit, H. & Aktamis, H. (2017). Stem’e ve Stem’in Alt baslıklarına yönelik tutum ölçeği geliştirme. IV. In International Eurasian Educational Research Congress içinde (pp. 771-772).
 • Park, N., & Ko, Y. (2012. Computer education’s teaching-learning methods using educational programming language based on STEAM education. In IFIP International Conference on Network and Parallel Computing (pp. 320-327). Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. The Technology Teacher, 68(4), 20–26.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Test of sig- nificance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research-Online, 8 (2), 23–74.
 • Seçer, İ. (2015). Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci; SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, Ö. F. (2007). Introduction to structural equation modeling. Ankara: Ekinoks Publishing.
 • Sümer, N. (2000). Structural equation modelling; basic consepts and applications. Turkish Psychology Articles, 3 (6), 49-74.
 • Tabachnick, G. B., & Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics (4th ed.). USA: Allyon and Bacon Press.
 • Townes, T. C. (2016). The consequences of creativity in the classroom: The impact of arts ıntegration on student learning. Doctoral Dissertation, Union University. ProQuest Number: 10296885
 • TÜSİAD. (2017). 2023’e Doğru Türkiye’de STEM gereksinimi raporu. Erişim (30.05.2020): https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/9735-2023-e-dog-ru-tu-rkiye-de-stem-gereksinimi
 • Voogt, J., & Roblin, N.P. (2010). Discussion paper: 21st century skills. Retrieved from http://www.kennisnet.nl/uploads/tx_kncontentelements/21st-Century-Skills.pdf
 • Wicklein, R.C., & Schell, J.W. (1995). Case studies of multidisciplinary approaches for integrating mathematics, science and technology education. Journal of Technology Education, 6(2), 59–76.
 • Yakman, G. (2008). STEAM education: An overview of creating a model of integrative education. In Pupils' Attitudes towards Technology (PATT-19) Conference: Research on Technology, Innovation, Design & Engineering Teaching, Salt Lake City, Utah, USA.
 • Yıldırım, B., & Selvi, M. (2015). Adaptation of STEM attitude scale to Turkish. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 1117-1130
 • Yılmaz, H., Koyunkaya, M.Y., Güler, F. & Güzey, S. (2017) Fen, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) eğitimi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1787-1800.
Toplam 52 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Murat Genç 0000-0002-9742-1770

Atabey Onur Ata 0000-0002-2230-6057

Devrim Ertuğrul 0000-0001-6510-0617

Gizem Sakmen 0000-0003-3877-9294

Muharrem Aktaş 0000-0002-9135-7771

Aslıhan Kalaycı 0000-0001-8936-801X

Seda Sayan 0000-0003-4967-4367

Zeynep İrem Yağmur 0000-0001-6320-0542

Ayşegül Tatlı 0000-0001-5253-4440

Candan Yıldız 0000-0001-5265-6325

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Genç, M., Ata, A. O., Ertuğrul, D., Sakmen, G., vd. (2020). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ. Anadolu Öğretmen Dergisi, 4(2), 151-176. https://doi.org/10.35346/aod.768364
AMA Genç M, Ata AO, Ertuğrul D, Sakmen G, Aktaş M, Kalaycı A, Sayan S, Yağmur Zİ, Tatlı A, Yıldız C. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ. AOD. Aralık 2020;4(2):151-176. doi:10.35346/aod.768364
Chicago Genç, Murat, Atabey Onur Ata, Devrim Ertuğrul, Gizem Sakmen, Muharrem Aktaş, Aslıhan Kalaycı, Seda Sayan, Zeynep İrem Yağmur, Ayşegül Tatlı, ve Candan Yıldız. “ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ”. Anadolu Öğretmen Dergisi 4, sy. 2 (Aralık 2020): 151-76. https://doi.org/10.35346/aod.768364.
EndNote Genç M, Ata AO, Ertuğrul D, Sakmen G, Aktaş M, Kalaycı A, Sayan S, Yağmur Zİ, Tatlı A, Yıldız C (01 Aralık 2020) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ. Anadolu Öğretmen Dergisi 4 2 151–176.
IEEE M. Genç, “ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ”, AOD, c. 4, sy. 2, ss. 151–176, 2020, doi: 10.35346/aod.768364.
ISNAD Genç, Murat vd. “ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ”. Anadolu Öğretmen Dergisi 4/2 (Aralık 2020), 151-176. https://doi.org/10.35346/aod.768364.
JAMA Genç M, Ata AO, Ertuğrul D, Sakmen G, Aktaş M, Kalaycı A, Sayan S, Yağmur Zİ, Tatlı A, Yıldız C. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ. AOD. 2020;4:151–176.
MLA Genç, Murat vd. “ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ”. Anadolu Öğretmen Dergisi, c. 4, sy. 2, 2020, ss. 151-76, doi:10.35346/aod.768364.
Vancouver Genç M, Ata AO, Ertuğrul D, Sakmen G, Aktaş M, Kalaycı A, Sayan S, Yağmur Zİ, Tatlı A, Yıldız C. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN STEAM’A YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ. AOD. 2020;4(2):151-76.