Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

“TÜBİTAK BİLİM GENÇ” WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 177 - 208, 31.12.2020
https://doi.org/10.35346/aod.808969

Öz

Bu çalışmada “TÜBİTAK Bilim Genç” web sayfasındaki bilim videoları, fen bilgisi öğretmen adaylarıyla yenilikçi fen deney kriterlerine göre incelenmiştir. Araştırma, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Buca Eğitim Fakültesinde iki denk sınıfta gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, fen öğretimi laboratuvar uygulamaları I dersini alan üçüncü sınıftaki öğretmen adaylarıdır. Seçkisiz (yansız) atama yöntemine göre iki denk sınıftan biri deney 1 grubu (n:24), diğeri de deney 2 grubu (n:25) olarak belirlenmiştir. Çalışmada karma yöntem türlerinden iç içe deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama kısmında ise yarı deneme modellerinden rotasyon modeli benimsenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Yenilikçi Fen Deney Kriterleri (YFK)” ölçeği ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Çalışmanın YFK ölçeğinden elde edilen nicel veriler analiz edilerek, yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilen nitel veriler ile desteklenmiştir. Nicel veriler betimsel istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Nitel verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, TÜBİTAK Bilim Genç web sayfasındaki bilim videoları ile deney tasarlayan öğretmen adaylarının, probleme dayalı öğrenme senaryolarıyla deney tasarlayan öğretmen adaylarına göre, YFK ölçeğinin ön test ve son test ortalama puanları arasındaki farkın yüksek ve önemli olduğu belirlenmiştir. “TÜBİTAK Bilim Genç” web sayfasındaki bilim videolarına uygun deneylerin tasarlanıp uygulanmasıyla elde edilen nicel verilerin analizleri sonucunda; deney malzemelerinin ulaşılabilir nitelikte, deneylerin uygulaması kolay, kurgulanması ve düzenlenmesi uygun deneyler olduğu sonucuna varılmıştır. “TÜBİTAK Bilim Genç” web sayfasındaki bilim videolarının öğrenci düzeyine uygun, öğretmen adaylarını heyecanlandırdığı ve onların hayal gücünü harekete geçirdiği, dersin kazanımlarıyla ve günlük hayatla ilişki kurduğu, karşılaşılan problemlere çözüm önerisi getirebildiği tespit edilmiştir.

Destekleyen Kurum

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi

Kaynakça

 • Akcanca, N., Gürler, S.A., & Alkan, H. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimi uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Caucasian Journal of Science,4(1), 1-19.
 • Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim II. kademede fen bilgisi öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarındaki yeterlikleri ve uygulamalar sırasında karşılaştıkları sorunlar (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Akpınar, E., & Yıldız, E. (2006). Açık uçlu deney tekniğinin öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 69-76.
 • Aktamış, H., & Ergin, Ö. (2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 77-83.
 • Alpçöltekin, A. (2008). İlköğretim fen bilgisi derslerinde laboratuvarların yeri ve laboratuvar yeterlilikleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Aydın, B., Bektaş, O., & Armağan-Öner, F. (2016). Deneyler uygulama, tasarlama ve öğrenme sürecine ilişkin fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Kurumsal Eğitimbilim Dergisi, 9(3), 476-496.
 • Bayazıt, A., & Akçapınar, G. (2018). Çevrimiçi dersler için video analitik aracının tasarlanması ve geliştirilmesi. İlköğretim Online, 17(1), 14-25.
 • Çepni S., Kaya A., & Küçük M. (2005). Fizik öğretmenlerinin laboratuvarlara yönelik hizmet içi ihtiyaçlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 3(2), 181-196.
 • Cin, M., & Turkoguz, S. (2018). Improvement of innovative science experiments criteria with science teachers. Turkish Journal of Teacher Education, 7(1), 28-49.
 • Creswell, J. W. (2012). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4nd ed.). United States: Pearson Education.
 • Ducci, M. (2005). Himbeere, waldmeister oder doch zitrone? Die verwendung von brausepulver und gummibärchen als indikatoren. CHEMKON, 12(4), 171-173. doi:10.1002/ckon.200510032.
 • Feyzioğlu, B., Ateş, B. D. A., Ateş, A., Çobanoğlu, İ., Altun, E., & Akyıldız, M. (2011). Laboratuvar uygulamalarına yönelik öğrenci görüşleri: İzmir ili örneği. İlköğretim Online, 10(3), 1208-1226.
 • Gold, B., Hellermann, C., & Holodynski, M. (2017). Effects of video-based trainings for promoting self-efficacy in elementary classroom management. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 20(1), 115–136.
 • Güven, G., & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Hofstein, A., & Walberg, H. J. (1995). Instructional strategies. Improving science education, 70-89.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. MEB Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keys, C. (1999). Revitalizing instruction in scientific genres: Connecting knowledge production with writing to learn in science. Science Education, 83, 115–130
 • Kırbaşlar, F.G., Özsoy Güneş, Z., & Derelioğlu, Y. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliği konusuna yönelik düşünce ve bilgi düzeylerinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 801-818.
 • Koçak, C., & Önen, A. S. (2012). Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 262-273.
 • Kocakülah, A., & Savaş, E. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının deney tasarlama ve uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-28.
 • Lazarowitz R., & Tamir P., (1994), Research on using laboratory instruction in science, in D. L. Gabel. (Ed.). Handbook of research on science teaching and learning (pp. 94-130), New- York: Macmillan.
 • Miles M., & Huberman A. (1994) Early steps in analysis. In: Qualitative data analysis. 2nd ed. California: Sage Publications; pp. 50—89
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Morgil, İ., Yücel, A.S., & Ersan, M. (2000), Öğretmen algılamalarına göre lise kimya öğretiminde karşılaşılan güçlüklerinin değerlendirilmesi. 4. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi’ne Sunulmuş Bildiri, Ankara.
 • Özden, M. (2007). Kimya öğretmenlerinin kimya öğretiminde karşılaştıkları sorunların nitel ve nicel yönden değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya illeri örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 40-59.
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tereci, H., Sontay, G., & Karamustafaoğlu, O. (2018). Elektrik yükleri ve elektriklenme konusu ile ilgili araştırma sorgulamaya dayalı uçan naylon deneyi hakkında öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 21-37.
 • Turgut, H., Turgut-Şengül, G., Ercan, S., Öztürk, N., & Bozkurt, E. (2012). Rutinin dışına çıkmak: öğretmen adaylarının açık uçlu laboratuar uygulamalarına dair algılamaları, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-20 Haziran 2012, Niğde.
 • Uluçınar, Ş., Cansaran, A., & Karaca, A. (2004). Fen bilimleri laboratuvar uygulamalarının değerlendirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(4), 465-475.
 • Uysal, E., & Eryılmaz, A. (2002). Newton’un 1. ve 3. hareket yasalarıyla ilgili günlük hayattan basit malzemelerle deneyler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (s.617–621) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Weber, K. E., Gold, B., Prilop, C. N., & Kleinknecht, M. (2018). Promoting pre-service teachers’ professional vision of classroom management during practical school training: Effects of a structured online- and video-based self-reflection and feedback intervention. Teaching and Teacher Education, 76, 39-49.
 • Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., & Schroeder, U. (2014). Video-based learning: a critical analysis of the research published in 2003-2013 and future visions. In eLmL 2014, The Sixth International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning (pp. 112-119).

REVIEW OF THE VIDEOS ON THE “TÜBİTAK BİLİM GENÇ” WEBSITE BY RE-DESIGNING WITH PRE-SERVICE TEACHERS ACCORDING TO INNOVATIVE SCIENCE EXPERIMENT CRITERIA

Yıl 2020, Cilt: 4 Sayı: 2, 177 - 208, 31.12.2020
https://doi.org/10.35346/aod.808969

Öz

In this study, the science videos on the "TÜBİTAK Bilim Genç" website were analyzed with pre-service science teachers according to innovative science experiment criteria. The study was carried out in two equal classes in Buca Education Faculty in the fall semester of the 2019-2020 academic year. Participants are third-grade pre-service teachers who take science teaching laboratory practice I course. According to the random assignment method, one of the two equal classes was determined as experiment 1 group (n: 24) and the other as experiment 2 group (n: 25). The study was realized through an experimental mixed methodology as a nested model. In the application part of the study, rotation model, which is one of the semi-experimental models, was adopted. In the study, "Innovative Science Experiment Criteria (ISEC)" scale and "Semi-Structured Interview Form" were used as data collection tools. The quantitative data obtained from the ISEC scale of the study were analyzed and supported with qualitative data obtained through a semi-structured interview form. Quantitative data were analyzed using descriptive statistical methods. The content analysis was used in the analysis of qualitative data. As a result of the study, it was determined that there is a significant difference between the pre-test and post-test mean scores of the ISEC scale according to the pre-service teachers who design experiments with the science videos on the “TÜBİTAK Bilim Genç” website and the pre-service teachers who design experiments with problem-based learning scenarios. According to the analysis of the quantitative data obtained by designing and implementing the experiments suitable for the science videos on the "TÜBİTAK Bilim Genç" website, it was concluded that the experimental materials were accessible, the experiments were easy to apply, and the experiments were suitable for editing and editing. It has been determined that the science videos on the "TÜBİTAK Bilim Genç " website are appropriate for the student level, excite pre-service teachers and stimulate their imagination, establish a relationship with the learning outcomes of the course and daily life, and offer solutions to the problems encountered.

Kaynakça

 • Akcanca, N., Gürler, S.A., & Alkan, H. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin fen eğitimi uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Caucasian Journal of Science,4(1), 1-19.
 • Akdemir, Ö. (2006). İlköğretim II. kademede fen bilgisi öğretmenlerinin laboratuvar uygulamalarındaki yeterlikleri ve uygulamalar sırasında karşılaştıkları sorunlar (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Akpınar, E., & Yıldız, E. (2006). Açık uçlu deney tekniğinin öğrencilerin laboratuvara yönelik tutumlarına etkisinin araştırılması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 69-76.
 • Aktamış, H., & Ergin, Ö. (2006). Fen eğitimi ve yaratıcılık. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 77-83.
 • Alpçöltekin, A. (2008). İlköğretim fen bilgisi derslerinde laboratuvarların yeri ve laboratuvar yeterlilikleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Aydın, B., Bektaş, O., & Armağan-Öner, F. (2016). Deneyler uygulama, tasarlama ve öğrenme sürecine ilişkin fen bilimleri öğretmenlerinin görüşleri. Kurumsal Eğitimbilim Dergisi, 9(3), 476-496.
 • Bayazıt, A., & Akçapınar, G. (2018). Çevrimiçi dersler için video analitik aracının tasarlanması ve geliştirilmesi. İlköğretim Online, 17(1), 14-25.
 • Çepni S., Kaya A., & Küçük M. (2005). Fizik öğretmenlerinin laboratuvarlara yönelik hizmet içi ihtiyaçlarının belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 3(2), 181-196.
 • Cin, M., & Turkoguz, S. (2018). Improvement of innovative science experiments criteria with science teachers. Turkish Journal of Teacher Education, 7(1), 28-49.
 • Creswell, J. W. (2012). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4nd ed.). United States: Pearson Education.
 • Ducci, M. (2005). Himbeere, waldmeister oder doch zitrone? Die verwendung von brausepulver und gummibärchen als indikatoren. CHEMKON, 12(4), 171-173. doi:10.1002/ckon.200510032.
 • Feyzioğlu, B., Ateş, B. D. A., Ateş, A., Çobanoğlu, İ., Altun, E., & Akyıldız, M. (2011). Laboratuvar uygulamalarına yönelik öğrenci görüşleri: İzmir ili örneği. İlköğretim Online, 10(3), 1208-1226.
 • Gold, B., Hellermann, C., & Holodynski, M. (2017). Effects of video-based trainings for promoting self-efficacy in elementary classroom management. Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 20(1), 115–136.
 • Güven, G., & Sülün, Y. (2012). Bilgisayar destekli öğretimin 8.sınıf fen ve teknoloji dersindeki akademik başarıya ve öğrencilerin derse karşı tutumlarına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 68-79.
 • Hofstein, A., & Walberg, H. J. (1995). Instructional strategies. Improving science education, 70-89.
 • Kaptan, F. (1999). Fen bilgisi öğretimi. MEB Yayınları Öğretmen Kitapları Dizisi, İstanbul.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keys, C. (1999). Revitalizing instruction in scientific genres: Connecting knowledge production with writing to learn in science. Science Education, 83, 115–130
 • Kırbaşlar, F.G., Özsoy Güneş, Z., & Derelioğlu, Y. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliği konusuna yönelik düşünce ve bilgi düzeylerinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 801-818.
 • Koçak, C., & Önen, A. S. (2012). Kimya konularının günlük yaşam konsepti çerçevesinde değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 262-273.
 • Kocakülah, A., & Savaş, E. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının deney tasarlama ve uygulama sürecine ilişkin görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 1-28.
 • Lazarowitz R., & Tamir P., (1994), Research on using laboratory instruction in science, in D. L. Gabel. (Ed.). Handbook of research on science teaching and learning (pp. 94-130), New- York: Macmillan.
 • Miles M., & Huberman A. (1994) Early steps in analysis. In: Qualitative data analysis. 2nd ed. California: Sage Publications; pp. 50—89
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (2013). İlköğretim kurumları (ilkokullar ve ortaokullar) fen bilimleri dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Morgil, İ., Yücel, A.S., & Ersan, M. (2000), Öğretmen algılamalarına göre lise kimya öğretiminde karşılaşılan güçlüklerinin değerlendirilmesi. 4. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi’ne Sunulmuş Bildiri, Ankara.
 • Özden, M. (2007). Kimya öğretmenlerinin kimya öğretiminde karşılaştıkları sorunların nitel ve nicel yönden değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya illeri örneği. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 40-59.
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tereci, H., Sontay, G., & Karamustafaoğlu, O. (2018). Elektrik yükleri ve elektriklenme konusu ile ilgili araştırma sorgulamaya dayalı uçan naylon deneyi hakkında öğretmen görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(1), 21-37.
 • Turgut, H., Turgut-Şengül, G., Ercan, S., Öztürk, N., & Bozkurt, E. (2012). Rutinin dışına çıkmak: öğretmen adaylarının açık uçlu laboratuar uygulamalarına dair algılamaları, X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-20 Haziran 2012, Niğde.
 • Uluçınar, Ş., Cansaran, A., & Karaca, A. (2004). Fen bilimleri laboratuvar uygulamalarının değerlendirilmesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(4), 465-475.
 • Uysal, E., & Eryılmaz, A. (2002). Newton’un 1. ve 3. hareket yasalarıyla ilgili günlük hayattan basit malzemelerle deneyler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (s.617–621) Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Weber, K. E., Gold, B., Prilop, C. N., & Kleinknecht, M. (2018). Promoting pre-service teachers’ professional vision of classroom management during practical school training: Effects of a structured online- and video-based self-reflection and feedback intervention. Teaching and Teacher Education, 76, 39-49.
 • Yousef, A. M. F., Chatti, M. A., & Schroeder, U. (2014). Video-based learning: a critical analysis of the research published in 2003-2013 and future visions. In eLmL 2014, The Sixth International Conference on Mobile, Hybrid, and On-line Learning (pp. 112-119).
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Suat Türkoguz 0000-0002-7850-2305

Ali Çiyancı 0000-0002-1651-7819

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Türkoguz, S., & Çiyancı, A. (2020). “TÜBİTAK BİLİM GENÇ” WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ. Anadolu Öğretmen Dergisi, 4(2), 177-208. https://doi.org/10.35346/aod.808969
AMA Türkoguz S, Çiyancı A. “TÜBİTAK BİLİM GENÇ” WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ. AOD. Aralık 2020;4(2):177-208. doi:10.35346/aod.808969
Chicago Türkoguz, Suat, ve Ali Çiyancı. “‘TÜBİTAK BİLİM GENÇ’ WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ”. Anadolu Öğretmen Dergisi 4, sy. 2 (Aralık 2020): 177-208. https://doi.org/10.35346/aod.808969.
EndNote Türkoguz S, Çiyancı A (01 Aralık 2020) “TÜBİTAK BİLİM GENÇ” WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ. Anadolu Öğretmen Dergisi 4 2 177–208.
IEEE S. Türkoguz ve A. Çiyancı, “‘TÜBİTAK BİLİM GENÇ’ WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ”, AOD, c. 4, sy. 2, ss. 177–208, 2020, doi: 10.35346/aod.808969.
ISNAD Türkoguz, Suat - Çiyancı, Ali. “‘TÜBİTAK BİLİM GENÇ’ WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ”. Anadolu Öğretmen Dergisi 4/2 (Aralık 2020), 177-208. https://doi.org/10.35346/aod.808969.
JAMA Türkoguz S, Çiyancı A. “TÜBİTAK BİLİM GENÇ” WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ. AOD. 2020;4:177–208.
MLA Türkoguz, Suat ve Ali Çiyancı. “‘TÜBİTAK BİLİM GENÇ’ WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ”. Anadolu Öğretmen Dergisi, c. 4, sy. 2, 2020, ss. 177-08, doi:10.35346/aod.808969.
Vancouver Türkoguz S, Çiyancı A. “TÜBİTAK BİLİM GENÇ” WEB SAYFASINDAKİ VİDEOLARIN YENİLİKÇİ FEN DENEY KRİTERLERİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARIYLA TEKRAR TASARLANARAK İNCELENMESİ. AOD. 2020;4(2):177-208.