Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 1, Sayfalar 96 - 105 2019-06-01

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Görüşleri
Science Teacher Candidates' Views on Nanotechnology

Yusuf Selim OCAK [1]


Bu araştırmanın amacı Fen Bilimleri öğretmen adaylarının nanoteknoloji hakkındaki görüşlerini belirlemektir. Nitel araştırma yöntemi ile şekillenen araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılı Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda dalı 2 ve 3.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma grubu tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Araştırmada verilerin toplanması için iki bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Kullanılan veri toplama aracının ilk bölümünde çalışma grubuna ait kişisel sorular ve veri toplama aracının kullanımına yönelik yönerge yer alırken, ikinci bölümde Ergün, Ocak ve Ergün 2017 tarafından geliştirilen ve nanoteknolojiye yönelik 7 soru yer almaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analiz sürecinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 3.sınıf Fen Bilimleri öğretmen adaylarının nanoteknolojiye yönelik algılarının 2.sınıf Fen Bilimleri öğretmen adaylarına göre daha yüksek ve daha somut olduğu görülmüştür. Ayrıca 3.sınıf Fen Bilimleri öğretmen adaylarının nanoteknolojiye yönelik daha fazla bilgi sahibi olduğu ve bu konuya yönelik kazanımların eğitim öğretim sürecine daha fazla eklenmesi gerektiği düşüncesinin hakim olduğu görülmektedir
The aim of this study is to determine the opinions of prospective science teachers about nanotechnology. The study group of the study, which is shaped by qualitative research method, is composed of 2 and 3 grade students in the Department of Science Education of Ziya Gökalp Faculty of Education in the 2018-2019 academic year. The study group was chosen by random sampling method. Two-part data collection tool was used to collect data. In the first part of the data collection tool used there are instructions for the use of personal questions and data collection tool, while in the second section there are 7 questions about nanotechnology developed by Ergün, Ocak and Ergün 2017 . Descriptive analysis method was used to analyze the data obtained from the research. As a result of the research, it was seen that the 3rd class science teacher candidates' perceptions about nanotechnology were higher and more concrete than the second grade science teacher candidates. In addition, it is seen that 3rd grade science teacher candidates have more knowledge about nanotechnology and that the gains related to this subject should be added to education process more
 • Blossey, R. (2003). Self-cleaning surfaces—virtual realities. Nature materials, 2(5), 301.
 • Bowman, D.M., & Hodge, G.A. (2007). A small matter of regulation: an international review of nanotechnology regulation. Columbia Science and Technology Law Review,8(1), 1-36.
 • Çıracı, S. (2010). Nanoteknoloji: Beklenen Sanayi Devrimi, Dünya Gazetesi.
 • https://www.dunya.com/gundem/nanoteknoloji-beklenenen-sanayi-devrimi-haberi-110159
 • Ergün, S.S., Ocak, İ. ve Ergün, E. (2017). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Nanoteknoloji Hakkındaki Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6 (4), 272-282
 • Ferrari, M., (2005). Cancer nanotechnology: opportunities and challenges. Nature reviews cancer, 5(3), 161.
 • Lang, P.F., & Smith, B.C. (2010). Ionic radii for Group 1 and Group 2 halide, hydride, fluoride, oxide, sulfide, selenide and telluride crystals. Dalton Transactions,39(33), 7786-7791
 • Rai, M., & Ingle, A. (2012). Role of nanotechnology in agriculture with special reference to management of insect pests. Applied microbiology and biotechnology, 94(2), 287-293.
 • Ranganathan, P. (2011). From microprocessors to nanostores: Rethinking data-centric systems. Computer, 44(1), 39-48.
 • Sawhney, A.P.S., Condon, B.D., Singh, K.V., & Pang, S.S (2008). Modern applications of nanotechnology in textiles. Textile Research Journal, 78(8), 731-739.
 • Yıldırım, H. Ş. (2003) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin .
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Yusuf Selim OCAK
Kurum: Dicle Universitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Fen ve Matematik Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Tarihler

Başvuru Tarihi : 17 Haziran 2021
Kabul Tarihi : 17 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2019

APA Ocak, Y . (2019). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Nanoteknolojiye Yönelik Görüşleri . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 2 (1) , 96-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/50946/664687