Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

GELECEĞİN OKULLARI

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 201 - 216, 31.12.2019

Öz

Dünyada yaşanan değişim ve gelişmelerin eğitim ve okul alanlarında da yansıma bulacağı düşüncesinden hareketle bu çalışma değişim ve gelişimlerin eğitime nasıl yansıyacağı ve gelecekte okulların nasıl bir dönüşüm yaşayacağı sorularına cevap aramaktadır. Gelecekte okulların yaşayacağı bu dönüşümün öncelikle küreselleşme, teknoloji, hibrit öğrenme, bireysel öğrenme alanlarında baş göstereceği ön görülmektedir. Bu bağlamda yapılan bu dönüşümlerin eğitim alanına nasıl etki edeceğini ve gelecekte okulların işlevlerinin ne olacağını araştırmaktadır. Makale yöntem olarak literatür taraması ile elde edilen bulgulardan yola çıkarak yazılmıştır.

Kaynakça

  • Akdağ, B. (2003). Geleceğin okul modelleri. Felsefeci Dergisi:5.Avcı, N. (1990). Kitle Kültürü Enformatik Cehalet. Ankara: Bağlam Yayıncılık.Aydın, İ. (2015). Alternatif Okullar. Ankara: Pegem Yayınları.Aydoğan, İ. (2007). Değişim süreci ve okul personeli. Girne Amerikan Üniversitesi Journal Soc. Appl.: 3(5), 13-24.Ayvaz R., Z. Kartal, E., Çelik, S. ,Özcan, P. (2009). Bir Harmanlanmış Öğrenme Yöntemi Eğitim Aracı: podcast, III. İstanbul Bilişim Kongresi. (29-31 Mayıs). Türkiye Bilişim Derneği, İstanbul.Bağcı, E. (2011). Avrupa birliğine üyelik sürecinde Türkiye de yaşam boyu eğitim politikaları, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 30(2), 139-173.Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi: 37(2), 61-82.Baş, G. (2009). Küreselleşme ve bilgi toplumu. Eğitim Dergisi: 24. Beard, A. (2019). What do you think about the future of education? The Guardian: https://www.theguardian.com/membership/2019/jan/11/podcast-future-of-education Beetham, H. ve Sharpe, R. (2007). Madison Madison New York . Bilgin, S. Kibaroğlu, A. Üst M. (2014). 2014 WISE Araştırması: 2030 Yılında Okul.Bonasio, A. (2016). Making holograms in the classroom a reality. CIO: https://www.cio.com/article/3150963/making-holograms-in-the-classroom-a-reality.html.Bonk, C. J. ve Graham, C.R. (2006). Introduction to blended learning. The hand book of blended learning: Global perspectives, localdesigns(pp.550-567). San Francisco, CA: Pfeiffer PublishingCafaoğlu, Z. (1998). Eğitimde küresel kimlik. Yeni Türkiye Dergisi :4,19.Chan, C., K.K. Laferriere, T. Lamon, M. (2007). Emerging e-trendsandmodels in teacher education and Professional development, 75-90.Chiang, C. H.,Li, C. W. ve Tzeng, G. H. (2007). Evalvating intertwinwd effects in e-learning programs: a novel hybrid MCDM model based on factor analysis and dematel. Expert Systems With Applications.Curtis, J. B., Kyong-Jee, K. ve Ya-Ting, T. (2009). The present stateand future trends of blended learning in work place learning settings. Across Five Countries: 10(3), 299-308.Cücük, E., Çırak K., S. ve Yıldırım, İ. (2018). Harmanlanmış öğrenmenin akademik başarı üzerindeki etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: 33(3), 776-802.Çalık, T. ve Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi: 13(1), 55-66.Çavaş, B., Huyugüzel Çavaş, P. ve Taşkın Can, B. (2004). Eğitimde sanal gerçeklik. TheTurkish Online Journal of EducationalTechnology: 3(4), 1303-6521.Çelik, V. (1995). Küreselleşme sürecinde Avrupa’da eğitim yönetimi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi: l (4).Dalka, S. (2011). Okulun geleceği veya geleceğin okulları. Eğitimciler Birliği Sendikası Dergisi: 7(20).Daugherty, C. L. ve Rahmani F. M. (2007). Supporting the hybrid learning model: a new proposition. Merlot Journal of Online Learning and Teaching: 3(1).Delialioğlu, O. ve Yıldırım, Z. (2008). Design and development of a technology enhanced hybrid instruction based on molta model: ıts effectiveness in comparison to traditional instruction. Computers ve Education:51(1), 474-483.Drucker, F.P. (1193). Kapitalist Ötesi Toplum. Çeviren: Belkıs Çorakçı. İstanbul: inkılap Yayınları.Durham, J. F., Haakenson, K. A., Phelps, L. A. ve Solber, V. S. (2011). The nature and use of individualized learning plans as a promising career ıntervention strategy. Aricle First Published Online: 5.Facer, K., ve Sandford, R. (2010). The next 25 years?: future scenarios and future. Journel of Computer Asisted Learning: 26, 74-93.Fırat, M. ve Kurt, A. (2015). Development and application of internet information pollution sacale. Eğitimde Kuram ve Uygulama: 11(1), 89-103.Güçlü, N ve Koşar, S. (2015). Türkiye de ilköğretim sisteminin geliştirilmesi için gelecek senaryoları. Türk Eğitim Derneği: 40(180), 265-287.Gültekin, M. (2006). Eğitimde güncel bir kavram: gelecek. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi: 45, 61-83.Hebebci, M. T. Ve Usta, E. (2015). Türkiye de harmanlanmış öğrenme eğilimleri: bir literatür çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 8(19).Hergüner, G. (1998). 21. yüzyılda eğitimcilerin eğitimi ve okul düzeni. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi: 15, 287-294.Karataş, A. (2013). Yaygın eğitimde bilgisayar eğitimine devam eden kursiyerlerin eğitim sürecinin değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.Koray, Meryem. Günümüzde İşgücü piyasasının Özellikleri, Sorunları ve İstihdam politikaları, II. İstihdam Haftası Tebliğleri. Ankara: İİBK Yayınları: 276,1992.Köseoğlu, F., Tümay, H., ve Budak, E. (2008). Bilimin doğası hakkında paradigma değişimleri ve öğretimi ile ilgili yeni anlayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi:28(2), 221-237.Laal, M. ve Salamati, P. (2012). Lifelong learning: why do weneed it?. Procedia- Social and Behavioral Sciences: 31, 399-403.Lingard, B. ve Rizvi, F. (2000). Globalization and education: complexities and contingencies. Educational Theory: 50(4).Lu, J.,Yu, C.S., ve Liu, C.(2003). Learning style, learning performance in a webct- based mıs course. Information and management: 40(6), 497-507.Natriel, G. (2007). Imagining, seeking, inventing . The Future of Learning and The Emerging Discovery Network,:1(1), 7-18.Numanoğlu, G. (1999). bilgi toplumu- eğitim yeni kimlikler-II. bilgi toplumu ve eğitimde yeni kimlikler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi: 32,(1-2)Oran, B. (2001). Küreselleşme ve Azınlıklar. İmaj Yayınevi, 4.Baskı, Ankara.Osguthorpe, T.R. ve Graham. C.R. (2003). Blended learning environments definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education,:4(3): 227-233.Pahad, A. (2012). Role of universities in life longlearning for elderlypeople. Asian Journal of Home Science:7(2), 600-604.Pitman, T. veBroomhall, S. (2009). Australian universities, generi cskills and life long learning. International Journal of LifelongEducation: 28(4), 439-458.Rivzi, F. ve Lingard, B. (2010). Globalizing educational policy. London: Routledge.Robinson, W.(2003). Transnational conflicts: Central America, social change and globalization. London: Verso.Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Educational Administration: Theory and Practice:(55), 459-496.Sayılan, F. (2007) Küreşelleşme ve Eğitimdeki Değişim, Dipnot Yayınları, Ankara.Schlechty, P. (2019). Okulu Yeniden Kurmak. Çeviren: Yüksel Özden. Ankara: Nobel Yayınları.Sindre, G., ve Vegendla, A. (November 2015). E-exams and exam process improvement. Department of Computer and Information Science (IDI). https://www.researchgate.net/publication/299497855.Solberg, V.S. Phelps, L. A. Hoakenson, K.A. Durham, J. F. Timmons, J. (2011). The Nature and Lise of individvalizedlearningplans as a prom is ingcareer intervention strategy first published online.Şenel, A., ve Gençoğlu, S. (2003). Küreselleşen dünyada teknoloji eğitimi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi: 11(12), 45-65.Tam, M. (2012). Life long learning for elders in Hong Kong: policy and practice. International Journal of LifelongEducation: 31(2), 157-170.Terzi, A. R. (2003). Bilgi toplumunda eğitim ve okul. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi: 5.Tezcan, M. (1998). Gelecekte eğitim (21. yüzyılın okulları üzerine), Yeni Türkiye Dergisi 21. Yüzyıl Özel Sayısı: 4,19Tunalı, S. (2004). Globalleşen Toplumda Geleceğin Okulları: Senaryo geliştirme yöntemi ile Türk Okullarının Geleceğini Öngörme . Doktora Tezi.Turan, S. (2006) Yarınların Türkiyesi İçin Okulu Yeniden Tasarlamak ve Düşünmek Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Eğitim Bir-Sen Yayınları No:16, Ankara.Usta, E. (2007). Harmanlanmış Öğrenme ve Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarının Akademik Başarı ve Doyuma Etkisi. Doktora tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Varoğlu, A., ve Basım, H. (2009). Örgütlerde Değişim ve Öğrenme. Ankara: Siyasal Kitabevi.Williams, N. A., Bland, W., ve Christie, G. (2008).İmproving student achievement and satisfaction by adopting a blended learning approach to inorganic chemistry. Chemistry Education Research and Practice: 9(1), 43-50.Yapıcı, İ.Ü. ve Akbayın, H. (2012).Harmanlanmış öğrenme ortamında moodle kullanımı. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi:1(2): 92-100.Yolcu, H. (2015). Harmanlanmış öğrenme ve uygulama esasları. International Journal of Academic Social Science Studies: 33, 255- 260. pisa.meb.gov.trwww.futureschool.comwww.media.wise-qatar.org

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Derleme
Yazarlar

Serpil ARSLAN
0000-0001-6929-6223
Türkiye


Osman KARAHALİLÖZ Bu kişi benim
0000-0001-8916-8130
Türkiye


Behiye KARAGÖZOĞLU Bu kişi benim
0000-0002-4187-4535
Türkiye


Elmas YILDIRIM Bu kişi benim
0000-0003-1743-6858
Türkiye


Tuba YALDIZ (Sorumlu Yazar)
0000-0001-6929-6223
Türkiye


Hanife KUŞ Bu kişi benim
0000-0001-8279-3849
Türkiye


Serkan ACAR
0000-0002-5018-4376
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 10 Haziran 2019
Kabul Tarihi 24 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Arslan, S. , Karahalilöz, O. , Karagözoğlu, B. , Yıldırım, E. , Yaldız, T. , Kuş, H. & Acar, S. (2019). GELECEĞİN OKULLARI . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 2 (2) , 201-216 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/51185/575046

asos-index.png