Diğer
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Sanal Tesettür Mağazalarının Sosyal Bir Olgu Olarak Tesettür Alışkanlıklarındaki Değişime Etkisi: İstanbul’da Üniversite Okuyan Kız Öğrenciler Örneği

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2, 144 - 168, 31.12.2019

Öz

Bu araştırma, İstanbul’da üniversite okuyan kız öğrencilerin üzerinde sanal tesettür mağazalarının sosyal bir olgu olarak tesettür alışkanlıklarındaki değişime etkisini incelemek için yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini ise olasılıksız örnekleme yöntemi ile seçilen, İstanbul’da üniversite okuyan 399 öğrenci seçilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından literatür bilgileri doğrultusunda geliştirilen ve 49 sorudan oluşan online anket formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde ve ki- kare testleri kullanılmıştır. Araştırmamızın bulguları ise grubumuzun en yüksek çoğunluk olarak %37,1’i tesettür modasının varlığını olumlu bulmamaktadır. Sanal tesettür mağazalarındaki giyim şekillerini olması gereken tesettüre kesinlikle uygun görmeyip sanal tesettür mağazalarının tesettür modasını yönlendirdiğini kesinlikle düşünenlerin oranı; % 32,4 sanal tesettür mağazalarındaki giyim şekillerini olması gereken tesettüre uygun görmeyip sanal tesettür mağazalarının tesettür modasını yönlendirdiğini düşünenlerin oranı; % 35,5’tir. Araştırmanın sonucunda ise; sanal tesettür mağazaları tesettür algısını değiştirmekte, sanal mağazada sunulan şekilde olması gerektiği algısını yerleştirmektedir. Sanal mağazalar tesettür modasını ilerletmektedir.

Kaynakça

  • Arslan A. (1997). “Seküler Dünyada Müslümanlar” Birikim, Ayrıntı: “Bir devlet , kuramıyan uruğ ve yohut devleti yıkılan uru.ğun bireyleri. kendilerine egemen olan devletin bireylerini taklide yönelirler.”99/33Barbarosoğlu (2002). İmaj ve Takva, İstanbul, Timaş Yayınlan, 117Bauman, Z. (2004). Sosyolojik düşünmek.(A. Yılmaz, Çev), İstanbul, Ayrıntı yayınları, 221-222, 228Bauman, Z. (2005). Bireyselleşen toplum, (Y.Alogan, Çev.),İstanbul, Ayrıntı yayınlarıBaudrillard, J. (2015). Tüketim Toplumu, (H.Deliçaylı- F.Keskin,Çev.), Ayrıntı yayınları, İstanbul, 53,57Bayar, F. (2009). Küreselleşme Kavramı ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Uluslararası Ekonomik Sorunlar Dergisi, 32, 24Benlisoy, F. (2003). Öğrenci Muhalefetinin Güncelliği, Toplum ve Bilim Dergisi 97: 289Giddens, A.- Pierson, C. (2001), Modernliği Anlamlandırmak, (Çev: Serhat Uyurkulaki Murat Sağlam),İstanbul: Alfa Yayınları, XXVIIGöle, N. (1992). Modern Mahrem, Metis yayınları, İstanbul, 1992, 29Göle,N. (2011). Melez Desenler İslam ve Modernlik Üzerine, Metis Yayınları, İstanbul,84,174Işıker, D. (2011). Bir Zorunluluk Alanı Olarak İçerisi Ve Dışarısı “28 Şubat Ve Başörtülü Kadınlar: Bir Zihinsel Ve Ruhsal Dönüşümün Anlatıl(A)Mamış Hikayesi” Yüksek Lisans Tezi , İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 29İzgi B.B., Şahin İ, (2013), Elektronik Perakende Sektörü ve internet Alışverişi Tüketici davranışı: türkiye örneği, Gaziantep Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, 13Karaman, H. (2010). Hayatımızdaki İslam Sorular Cevaplar Dergi Yazıları, İstanbul: İz Yayıncılık 5.Baskı, İstanbul, 97Kentel, F. (2008) Teorinin Raconunu Bozan “Başörtüsü” Bölüm-1, (‘Headscarf’ Perturbing the Theory - The Anatomy of a Resistance), Örtülemeyen Gerçek (Uncovered Reality), Ediyon kitap, AK-DER Yayınları , 5Mutlu, B., Arif Özcan, Pelin Hayta, Matbaacılıkta E-Ticaret ve Web2prınt, Cilt: 3, Sayı: 4, 2018, 10 Sarıbay, A.Y. (2003). “Postodernite ve Kültür Olarak İslam”. Türkiye Günlüğü, 72/77Türkdoğan, O. (2004), Milli Kültür Modernleşme ve İslam, İstanbul, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 618-619
  • Tükel, İ. (2014). Tüketimin Yeni Aktörleri: “Y Kuşağı”, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-DergisiÖzbolat, A. (2015). Kapitalizme Eklemlenme Dndar Orta Sınıfta Tüketim Kültürü, Ankara: Karahan kitabevi, 220Yaşın, Y.N. (2012). “Kimlik Piyasası, Metalar, İslamcılık, Laiklik”, Kültür Fragmanları içinde, haz. Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber, İstanbul: Metis Yayınları, 232,243, 245
  • http://www.lacivertdergi.com/dosya/2014/08/05/tesettur-modasinin-globallesmesi-ve-dunya-modasina-etkisi (2 Ekim 2015)https://www.dunya.com/ekonomi/e-ticaret-2021de-45-trilyon-olacak-haberi-398332https://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/07/150729_tesettur_turkiye)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Özel
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Büşra ÖKTEN> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7396-0622
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 24 Ekim 2019
Kabul Tarihi 24 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ökten, B. (2019). Sanal Tesettür Mağazalarının Sosyal Bir Olgu Olarak Tesettür Alışkanlıklarındaki Değişime Etkisi: İstanbul’da Üniversite Okuyan Kız Öğrenciler Örneği . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 2 (2) , 144-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/51185/637639

asos-index.png