Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 48 - 60 2020-06-01

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Başarı Motivasyonları ve Can Sıkıntıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Muhammet Esad KULOĞLU [1]


Başarı duygularının yoğun olarak hissedildiği eğitsel ortamlarda öğrencilerin akademik başarıları ile ilişkili pek çok değişken bulunmaktadır. Öğrencilerin başarı motivasyonları ve can sıkıntısı düzeyleri de bu değişkenler arasındadır. Bu çalışmada uzaktan eğitim dersleri alan öğrencilerin akademik başarıları, başarı motivasyonları ve can sıkıntısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda ilişkisel desende bir çalışma yürütülmüştür. Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre uzaktan eğitim öğrencilerinin akademik başarıları ile başarı motivasyonları arasında düşük düzeyde, olumlu ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır ve başarı motivasyonları, akademik başarının anlamlı bir yordayıcısıdır. Ayrıca öğrencilerin akademik başarıları ve can sıkıntısı düzeyleri arasında düşük düzeyde, olumsuz ve anlamlı bir ilişki bulunduğu ancak can sıkıntısının akademik başarının anlamlı bir yordayıcısı olmadığı da ulaşılan sonuçlar arasındadır.
uzaktan eğitim, akademik başarı, başarı motivasyonu, can sıkıntısı
 • Acat, M. B., ve Yenilmez, K. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 125-139.
 • Akdemir, Ö. (2011). Yükseköğretimimizde uzaktan eğitim. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 1(2), 69-71.
 • Akgün, Ö. E., Güleç, İ. ve Topal, M. (2013, Mayıs). Lisansüstü uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Allison, P. D. (1999). Multiple regression: a primer. California: Pine Forge Press.
 • Atkinson, JW. (1957). Motivational determinants of risk taking behavior. Psychological Review, 64(6), 359-372
 • Atkinson JW. 1964. An introduction to motivation. Princeton, NJ: Van Nostrand
 • Brophy, J. (2004). Motivating students to learn. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum Associates.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2015). Sosyal bilimler için istatistik (17.baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, K. C., ve Jang, S. J. (2010). Motivation in online learning: Testing a model of self-determination theory. Computers in Human Behavior, 26(4), 741-752.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.
 • Çerezci, E. T. (2010). Yapısal Eşitlik Modelleri ve Kullanılan Uyum İyiliği İndekslerinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Daschmann, E.C. (2013). Boredom in School from the Perspectives of Students, Teachers, and Parents. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konstanz Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Konstanz.
 • Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (39), 203-212.
 • Demirkasımoğlu, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin derste can sıkıntısına ilişlkin görüşleri: öğretmen adayları üzerine bir araştırma. Yükseköğretim Dergisi, 7(1), 10–27.
 • Dewey, J. (1938). Experience and education. New York, NY: McMillan. Duman, G., ve Eren, A. (2014). Öğretmen adaylarinin başari amaçlari, öğrenme stratejileri ve derslere katilimlari: bir arabuluculuk analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1047-1064. Dursun, Y., ve Kocagöz, E. (2010). Yapısal eşitlik modellemesi ve regresyon: karşılaştırmalı bir analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2010(35), 1-17.
 • Eccles Parsons, J. (1983). Expectancies, Values, and Academic Behaviors. T.J. Spence (Ed.), Achievement and Achievement Motives: Psychological and Sociological Approaches. San Francisco: W.H. Freeman.
 • Eccles, J.S. (2005). Subjective Task Value and the Eccles et al. Model of Achievement-Related Choices. A.J. Elliot ve C.S. Dweck (Ed.), Handbook of Competence And Motivation. New York: Guilford Press, 105-121.
 • Eren, A. (2013). Öğretmen adaylarının can sıkıntısıyla başa çıkma stratejilerinin görünümleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 69-90.
 • Eren, A. (2016). Unidirectional cycles of boredom, boredom coping strategies, and engagement among prospective teachers. Social Psychology of Education, 19(4), 895-924.
 • Eren, A., ve Coşkun, H. (2015). Time perspectives and boredom coping strategies of undergraduate students from Turkey. Educational Research for Policy and Practice, 14(1), 53-75.
 • Eren, A. ve Duman, G. (2016). Güdüsel Tasarım Modeli: Öğrenme-Öğretmen Süreçlerine İlişkin Yansımaları ve Diğer Yaklaşımlarla Olan İlişkileri. G.Ekici (Ed.), Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları. Ankara : Pegem Akademi, 773-824.
 • Eygü, H., ve Karaman, S. (2013). Uzaktan eğitim öğrencilerinin memnuniyet algıları üzerine bir araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 36-59.
 • Fraenkel, J.R. ve Wallen, N.E. (2010). How to design and evaluate research in action. New York, NY: McGraw Hill.
 • Fritea, I., ve Fritea, R. (2013). Can motivational regulation counteract the effects of boredom on academic achievement? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 78, 135-139.
 • İlhan, M., ve Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (yem) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.
 • Karadağ, E. (2010). Eğitim bilimleri doktora tezlerinde kullanılan araştırma modelleri: nitelik düzeyleri ve analitik hata tipleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 49-71.
 • Karal, H., Çebi, A. ve Turgut, Y. E. (2011). Perceptions of students who take synchronous courses through video conferencing about distance education. The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET, 10(4), 276-293.
 • La Marca, A., ve Longo, L. (2017). Addressing student motivation, self-regulation, and engagement in flipped classroom to decrease boredom. International Journal of Information and Education Technology, 7(3), 230.
 • Mercer-Lynn, K. B., Bar, R. J. ve Eastwood, J. D. (2014). Causes of boredom: The person, the situation, or both? Personality and Individual Differences, (56), 122-126. Mikulas, W. L., ve Vodanovich, S. J. (1993). The essence of boredom. The Psychological Record, 43(1), 3.
 • Nett, U. E., Goetz, T. ve Hall, N. C. (2011). Coping with boredom in school: An experience sampling perspective. Contemporary Educational Psychology, 36(1), 49-59.
 • Özbaşı, D., Cevahir, H., ve Özdemir, M. (2018). Çevrimiçi öğrenme motivasyon ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 352-368.
 • Pekrun, R., Hall, N. C., Goetz, T., ve Perry, R. P. (2014). Boredom and academic achievement: testing a model of reciprocal causation. Journal of Educational Psychology, 106(3), 696-710. Pintrich, P. R., ve Schrauben, B. (1992). Students’ motivational beliefs and their cognitive engagement in classroom academic tasks. D.H. Schunk ve J.L. Meece (Ed.), Student perceptions in the classroom. New York: Routledge, 149-183.
 • Ryan, R.M. ve Deci, E.L. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
 • Ryan, R. M., ve Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54-67.
 • Sarıtepeci, M. (2018). Beklenti-değer teorisini temel alan başarı motivasyonu ölçeğini uyarlama çalışması. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4(1), 28-40.
 • Schunk, D. H. (2000). Coming to terms with motivation constructs. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 116-119.
 • Şimşek, H., Kula, S. S. ve Baltacı, Ö. (2019). Üniversite öğrencilerinin derslerdeki can sıkıntısı yaşantılarının incelemesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 178-190.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (6.baskı) Boston: Pearson. Uçar, H., ve Kumtepe, A. T. (2016). Uzaktan eğitimde ARCS-V motivasyon tasarımı modelinin kullanımı. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(4), 37-54.
 • Van Tilburg, W. A. ve Igou, E. R. (2012). On boredom: lack of challenge and meaning as distinct boredom experiences. Motivation and Emotion, 36(2), 181-194. Viau, R. (2015). Okulda motivasyon okulda güdüleme ve güdülenmeyi öğrenme (1.baskı) Çeviren Yusuf Budak. Ankara: Anı Yayıncılık. Weiner, B. (1992). Human motivation: metaphors, theories, and research. London: Sage Publications, Inc.
 • Weiner, B. (2005). Motivation from an Attributional Perspective and the Social Psychology of Perceived Competence. A.J. Elliot ve C.S. Dweck (Ed.), Handbook of Competence And Motivation. New York: Guilford Press, 73-84.
 • Wigfield, A. ve Eccles, J. S. (2002). The Development of Competence Beliefs, Expectancies for Success, and Achievement Values from Childhood through Adolescence. A.Wigfield ve J.S.Eccles (Ed.). Development of Achievement Motivation. New York: Academic Press, 1-11. Wigfield, A. Eccels, J.S., Schiefele, U., Roeser, R.W. ve Davis-Kean, P. (2006). Development of Achievement Motivation. W.Damon ve R.M.Lerner (Ed.), Handbook of Child Psychology. Hoboken, NJ: John Wiley ve Son, 933-1002. Wigfield, A., Eccles, J. S., Fredricks, J. A., Simpkins, S., Roeser, R. W., ve Schiefele, U. (2015). Development of achievement motivation and engagement. Handbook of Child Psychology And Developmental Science, 1-44. Yeniçeri, H., ve Çevik, S. (2014). Sosyal ve politik etkileşim, bireysel değerler ve vergi ahlâkı arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modeli ile test edilmesi. Amme İdaresi Dergisi, 47(3), 69-90.
 • Yılmaz, G. K., ve Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.
 • Yüksel, H. (2019). Türkçe Dersinde Kullanılan Eğitsel Dijital Oyunların Ders Başarısı Ve Motivasyona Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak. Zajonc, A.G. (2006). Cognitive-affective connections in teaching and learning: the relationship between love and knowledge. Journal of Cognitive Affective Learning, 3(1), 1-9.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5149-5494
Yazar: Muhammet Esad KULOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABUK UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Mart 2020
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Kuloğlu, M . (2020). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Başarı Motivasyonları ve Can Sıkıntıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (1) , 48-60 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/54248/703782