Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 47 2020-06-01

GÜNEY KORE EĞİTİM, MATEMATİK EĞİTİMİ VE PISA BAŞARISI: TÜRKİYE İÇİN DERSLER

Mustafa GÜMÜŞ [1]


İnsanlığın bilgi birikimi ve yeni teknolojileri eğitimde etkin, verimli kullanan toplumlar, uluslararası rekabet güçlerini artırırken, bunu gerçekleştiremeyen toplumlar gerilerde kalmaktalar. Ülkelerin en önemli hazinesi kuşkusuz insan kaynaklarıdır. OECD organizasyonuyla her üç yılda bir yapılan PISA değerlendirmeleri ülkelerin eğitim sistemleri ve öğrencilerin genel durumları hakkında karşılaştırılabilir bilgiler sunmaktadır. PISA değerlendirmeleri üç yılda bir yapılmakta olup 2018 ‘de 79 ülke katılmıştır. Güney Koreli öğrenciler yaklaşık 20 yıldır üstün başarılar göstermişlerdir. Güney Kore’nin her dönem ilk sıralarda bulunmuş olması, bir tesadüf olmayıp, eğitim sisteminin güçlü olmasıyla izah edilmektedir. En başarılı ülkeler arasında olup nüfus yoğunluğu açısından Türkiye ile benzerlik taşıyan Güney Kore’nin eğitim, matematik eğitimi ve PISA başarısının altında yatan etkenlerin bilinmesi büyük önem taşımaktadır. Çalışmamızda Güney Kore örneğinin incelenmesi ve Türkiye için dersler alınması amaçlanmıştır. Öncelikle Güney Kore hakkında genel bilgi verilmiş, eğitim sistemi incelenmiştir. Eğitim sistemi içerisinde özellikle matematik eğitimindeki başarılarının nedenleri araştırılmıştır. PISA değerlendirmelerinde elde ettikleri başarının hangi uygulamalardan kaynaklanmış olabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Güney Kore eğitim sisteminin temel hedeflerinden birisinin “çok şey öğretmek” yerine, “öğrenmeyi öğretmek” olduğu, bireylerin ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşıp öğrenebileceği “özgüven kazandırma” ilkesinin benimsendiği görülmüştür. Genel bir bakış açısı olarak, sürdürülebilir kalkınmanın, sürdürülebilir öğrenme ile mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle yaşam boyu öğrenmeye önem verildiği, meslekî ve teknik eğitim cazip hale getirildiği görülmektedir. Kore küresel eğilimler ve değişimleri zamanında fark ederek sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşüm sürecine zamanında girmiş bir ülkedir. Özellikle bilgisayar, laptop ve monitör üretiminde büyük bir iddiaya sahiptir. Kore örneğinde de görüldüğü gibi hangi toplum fertlerini daha nitelikli eğitiyor ve rekabet savaşında daha iyi tahkim ediyorsa öne geçmiş oluyor. Ülkemiz eğitim camiasına ve yetkililerine düşen görev de iyi örneklerin anlaşılması ve daha iyi olanının yapılması için proaktif davranılması, cömert yatırımların yapılmasıdır. Hızlı bir kalkınma sürecini gerçekleştirmek isteyen her devlet, eğitimi en değerli yatırım olarak görmek ve gereğini yapmak zorundadır. Kaliteli eğitim; öğrenmeyi öğreten, ezberden uzak, bilgi çağına uygun, yenilikçi zekayı tetikleyecek, analitik ve eleştirel düşünceyi geliştiren, geleceği tasarlayan, özgüven sahibi bireyler yetiştirmeye uygun nitelikte olmalıdır.
Güney Kore, Matematik Eğitimi
 • Ada, Sefer. (2009), Eğitim Yapıları ve Yönetimleri Açısından Çeşitli Ülkelere Bir Bakış, Pegem Yayınları.
 • Cho, In Kyung (1997) Güney Kore Eğitim Sistemi ile Türkiye Eğitim Sisteminin Karşılaştırılması, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çelikkaya, Hasan. (2009) Eğitim Bilimlerine Giriş, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Çengel, Yunus A.(2005); Üniversitelerin Ülke Kalkınma Ve Gelişmesindeki Rolü, Alternatif Bakış Dergisi, Eğitim Sayısı, Eylül – Ekim. http://www.yunuscengel.com/universitelerin-ulke-kalkinma-ve-gelismesindeki-rolu/
 • en.wikipedia.org/wiki/Education_in_South_Korea education.stateuniversity.com/pages/1400/South-Korea-EDUCATIONAL-SYSTEM-OVERVIEW.html Erdoğdu, Mustafa (2003), Beşerî Sermayenin İktisadi Kalkınmadaki Önemi: Güney Kore Deneyiminden Türkiye İçin Dersler, ODTÜ Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğ, İstanbul, s. 1
 • Erdoğdu, Mustafa (2003), Beşerî Sermayenin İktisadi Kalkınmadaki Önemi: Güney Kore Deneyiminden Türkiye İçin Dersler, (s.1), ODTÜ Sosyal Bilimler Kongresi Tebliği, İstanbul.
 • Good mathematics instruction in South Korea, ZDM, Springer Berlin / Heidelberg, Volume 41, Number 3 / June, 2009
 • Gurria, Angel (2009), OECD Genel Sekreteri, PISA 2009 Broşürü Sunuşu
 • Gülsoy Kerimoğlu, P.N. (2019) Türkiye ve Güney Kore Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • http://earged.meb.gov.tr/pisa/dil/tr/sunum.html
 • http://gromeiser.blogspot.com/2009/01/education-in-korea-is-nutty.html
 • http://hdr.undp.org/en/composite/HDI Erişim: 15.04.2020
 • http://logica.ugent.be/albrecht/thesis/APEC2007.pdf
 • http://math.unipa.it/~grim/21_project/21_charlotte_MalatyPaperEdit.pdf
 • http://math.unipa.it/~grim/21_project/21_malasya_Bjorkqvist45-48_05.pdf
 • http://nces.ed.gov/pubs2006/2006064.pdf
 • http://smf.emath.fr/en/VieSociete/Rencontres/France-Finlande-2005/Round.table.Malaty1.doc.pdf
 • http://www.almo-statistik.de/pisa.html
 • http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/malaty.pdf
 • http://www.dbresearch.de/PROD/CIB_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000231713.pdf
 • http://www.ed.gov/news/photos/2007/1114a/edlite-1114a_1.html
 • http://www.emis.de/journals/ZDM/zdm981i2.pdf
 • http://www.gc21.de/ibt/opengc21/ibt/public/IFKA/2003/download/finnland/pisa-studie.pdf
 • http://www.google.co.kr/search?complete=1&hl=ko&q=mathmatic+eduction+in+korea&btnG=Google+%EA%B2%80%EC%83%89&lr=&aq=f
 • http://www.icme-organisers.dk/npKorea/
 • http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/IRC2006/IEA_Program/TIMSS/Gronmo___Olsen.pdf
 • http://www.kmk.org/presse-und-aktuelles/meldung/grundschulkinder-in-mathematik-und-naturwissenschaften-im-internationalen-vergleich-im-oberen-leistu.html
 • http://www.landeselternverband.at/pdf/__Pisa%20Studie.pdf
 • http://www.mathematik.uni-dortmund.de/ieem/BzMU/BzMU2007/Neubrand,%20Jordan.pdf
 • http://www.mathematik.uniortmund.de/ieem/BzMU/BzMU2007/Schott,%20Schramm,%20Strauss.pdf
 • http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/sak_opm16.pdf?lang=fi
 • http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/artikkelit/pisa-tutkimus/index.html?lang=en
 • http://www.mumie.net/publications/tumult.pdf
 • http://www.nsf.gov/pubs/1999/nsb9931/nsb9931.pdf
 • http://www.oecd.org/dataoecd/49/19/35311921.pdf
 • http://www.oecd.org/document/28/0,2340,en_2649_34487_34010524_1_1_1_1,00.html
 • http://www.palmenia.helsinki.fi/congress/pisa2008/presentations/Thuneberg%20PISA%2012.9.08.ppt
 • http://www.pisa.oecd.org/document/55/0,2340,en_32252351_32236173_33917303_1_1_1_1,00.html (pisa sayfasi)
 • http://www.prlog.org/10138315-sudoku-chess-puzzles-spark-childrens-math-interest.pdf
 • http://www.reportworld.co.kr/data/paper/view/1794/P1793554.html
 • http://www.srcd.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=69
 • https://data.oecd.org/eduresource/public-spending-on-education.htm Erişim: 15.04.2020
 • https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR Erişim: 15.04.2020
 • https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.scie.rd.p6?end=2018&most_recent_year_desc=true&start=2018&view=map&year=2018 Erişim: 15.04.2020
 • https://tcdata360.worldbank.org/indicators/entrp.household.computer?country=BRA&indicator=3427&viz=choropleth&years=2016 Erişim: 15.04.2020
 • https://www.kemalyalcin.com/yazilar/egitim/almanya-ve-turkiyede-2003-2006-2009-pisa-arastirma-sonuclarina-gore-alinan-onlemler-ve-uygulamalar/
 • https://www.sabah.com.tr/egitim/2019/12/03/pisa-2018de-matematik-ve-fen-puanlarini-en-cok-artiran-ulke-turkiye-oldu Erişim tarihi: 26.02.2020, 18:34 Hye Jeang Hwang, A comparative analysis of mathematics curricula in Korea and England focusing on the content of the algebra domain, Chosun University, Korea, http://www.cimt.org.uk/journal/hwang.pdf
 • İpek, C. (2007). “Beş Kıtadan 23 Ülke Sisteminin Türk Eğitim Sistemiyle Karşılaştırılması”. Karşılaştırmalı Eğitim Sistemleri. (Ed. Ali Balcı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • JeongSuk Pang, Transformıng Korean Elementary Mathematıcs Classrooms To Student-Centered Instructıon, 2005. In Chick, H. L. & Vincent, J. L. (Eds.). Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 4, pp. 41-48. Melbourne: PME. 4-41
 • Kamusal niteliği bağlamında Türkiye ve Güney Kore’de eğitim finansmanı, 16. Maliye Sempozyumu, 2001, s. 10
 • Kyung Yoon Chang; Technologies in Mathematics Education in Korea; Korea http://www.atcminc.com/mDevelopment/ShortArticleSeries/Korea/7Korea.html
 • Math and Science Education in China, Japan, Korea and the U.S. (November 14, 2007)
 • Mathematics Education for Gifted Students in Korea; http://www.springerlink.com/content/t1g142u781nl5240/
 • Özkul, A.E. (2007). Meslekî ve Teknik Eğitimde Uluslararası Uygulamalar Kore ve Japonya Örneği. T.C. Yükseköğretim Kurulu Uluslararası Meslekî ve Teknik Eğitim Konferansı. Ankara. (15-16 Ocak 2007)
 • Problem solving as a challenge for mathematics education in The Netherlands , ZDM, Springer Berlin / Heidelberg, Volume 39, Numbers 5-6 / October, 2007 (bilimsel dergi)
 • Turkay, İmdat (2017), Güney Kore Eğitim Sistemi ve Ölümüne Başarılı Çocuklar! https://vergialgi.net/guney-kore-egitim-sistemi-ve-olumune-basarili-cocuklar
 • Young-Hwa Kim, Recent Developments in Korean School Education, School Effectiveness and School Improvement, 1999, Vol. 10, No. 1, pp. 55–71 © Swets & Zeitlinger; Korean Educational Development Institute
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4978-6804
Yazar: Mustafa GÜMÜŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Akademi Eğitim Danışmanlık
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum ASFA EĞİTİM KURUMLARI
Proje Numarası ERP/003-2009
Teşekkür Bu çalışma, Asfa Eğitim Kurumları Muhterem Kurucusunun talebiyle 2009 yılında hazırlanmış olan Güney Kore Eğitim, Matematik Eğitimi ve PISA Başarısı: Türkiye İçin Dersler başlıklı özel raporun Kuruma has bilgilerin çıkartılmış ve çok sınırlı olmak üzere güncellenmiş halidir. Raporun hazırlanma sürecinde MEB’e ulaşılmış ve ellerinde bulunan Güney Kore eğitim sistemiyle ilgili çalışmalar rica edilmişti. Ne yazık ki ilgili tarihte Bakanlıktan on slaytı bulmayan mini bir sunum gönderilmiş ve ellerinde bulunan tek dokümanın bu olduğu belirtilmişti. Güney Kore, PISA’da başarılı olan diğer ülkelerle karşılaştırıldığında nüfus yoğunluğu açısından Türkiye’yle karşılaştırılabilecek bir modeldir. Aradan geçen uzunca bir döneme rağmen Ülkemizde Güney Kore eğitim sistemi ve PISA başarısının nedenleri üzerine kapsamlı çalışma maalesef görülememiştir. Bu nedenle hazırlanmış olan raporun ilgili kesimlere yarar sağlaması amacıyla yayınlanmasına karar verilmiştir. Asfa Eğitim Kurumları özel raporunun eğitim camiasına katkı sağlaması amacıyla yayınlanmasına izin veren Asfa Eğitim Kurumları Muhterem Kurucusuna bu vesile ile bir kez daha teşekkür ediyor en derin saygılarımızı sunuyoruz. Ülkemizin bulunduğu noktadan bir nebze olsun yukarılara çıkmasına vesile olması ümidiyle.
Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Nisan 2020
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2020

APA Gümüş, M . (2020). GÜNEY KORE EĞİTİM, MATEMATİK EĞİTİMİ VE PISA BAŞARISI: TÜRKİYE İÇİN DERSLER . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (1) , 1-47 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/54248/727283