Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Vakıf Üniversitelerindeki Öğrencilerin Ebeveyne Bağlanma İle İkili İlişkilerdeki Mükemmelliyetçilik Düzeyinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 179 - 207, 30.12.2020

Öz

Öz Bu çalışmada, vakıf üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin, cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, anne- baba mesleği, anne- babası ile birlikte yaşama, okuduğu bölüme giriş puan ağırlığı, medeni durumu, ilişki süresi gibi demografik değişkenler ile ebeveynlerine bağlılıklarının ikili ilişkilerindeki mükemmeliyetçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilindeki bazı vakıf üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimini sürdüren 120 kadın ve 87 erkek olmak üzere 207 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama amacıyla, kişisel bilgi formu, ebeveyne bağlanma ölçeği ile ikili ilişkilerde olumlu olumsuz mükemmeliyetçilik ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde sıralı lojistik regresyon ve lojistik regresyon kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre yapılan sıralı lojistik regresyon analizi sonucunda ebeveynlerine yüksek bağlılığı olan öğrencilerin ikili ilişkilerdeki mükemmeliyetçilik tutumlarının anlamlı derecede arttığı bulunurken, yapılan lojistik regresyon analizi sonucunda ise ebeveyne bağlanma düzeyi arttıkça ikili ilişkilerdeki mükemmeliyetçilik tutumunun azaldığı tespit edilmiştir. Yapılacak daha sonraki çalışmalarda, araştırmanın evreni genişletilebilir ve ebeveyne bağlanma stilleri göz önünde bulundurularak farklı ölçekler kullanılarak bireylerin ikili ilişkilerdeki mükemmeliyetçilik tutumları incelenebilir.

Kaynakça

 • Akgül, G., Demirbağ, T., Ersin-Kurt, T., Gürsel-Özkan, G., Okul, E., Toroman, M., Uzun, F. ve Varış, N. (2019). Sağlıklı bağlanma anne-çocuk ilişkisi. Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi. Erişim Adresi http://keciorenram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/15/332646/dosyalar/2019_10/09101548_baYlanma_projesi_kitapcYk.pdf?CHK=cdfc7740dde52675ec9f4cf5ed2fcf51
 • Aydın, E. (2019). Bağlanma stillerinin orta çocukluk dönemindeki çocuklarda benlik algısı ve mükemmelliyetçilik tutumu ile ilişkisinin incelenmesi / Investigation of the relationship between attachment styles, self esteem and perfectionism in middle childhood (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baş, M. ve Çakmak, Z. (2010). Gri ilişkisel analizi ile işletmelerde finansal başarısızlığın belirlenmesi ve bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 63-81.
 • Bircan, H., Coşkun, A., Coşkun, S. ve Kartal, M. (2004). Lojistik regresyon analizinin incelenmesi ve diş hekimliğinde bir uygulaması. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 7, 1.
 • Bowlby, J. (2012). Sevgi Bağlarının Kurulması ve Bozulması. (Çev. M. Kamer). Kocaeli, İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.
 • Brustein, M. (2013). Perfectionism: A guide for mental health professionals. Springer PublishingCompany. Brooklyn. Erişim Adresi http://ezproxy.ticaret.edu.tr:2071/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=653423&site=ehost-live
 • Butler, C.M., Couper, R., & Taylor, E.P. (2017). Adolescent perfectionism: structural features of the frost multidimensional perfectionism scale and correlates with attachment and psychopathology. The British Psychological Society, 90, 686-704.
 • Çelik, H., Ekşi, G. ve Gülsu, N. (2017). Orta çocukluk döneminde güvenli bağlanma ile mükemmeliyetçiliğin çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7, 53-68.
 • Demir, E. (2019). Notlarım: Örnekleme kuramı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı.
 • Erol, Z. (2013). Mükemmeliyetçi kişi kimdir?. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Fakhroo, H., A., & Abd-El-Fattah, M.S. (2012). The relationship among paternal psychological control and adolescents’ perfectionism and self-esteem: A partial least squares path analysis. Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman, Qatar University, Doha.
 • Feeney, J, & Noller P. (1996). Adult Attachment, Adult Attachment Relationships SAGE Publications International Educational and London New Delhi. Erişim Adresi http://ezproxy.ticaret.edu.tr:2071/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=474158&site=ehost-live
 • Fonagy, P. (2001). Attachment Theory and Psychoanalysis. New York: Other Press LLC.
 • Heard, D., Mccluskey, U., & Lake, B. (2012). Attachment Therapy with adolescents and adults : Theory and practice post Bowlby: Vol. Rev. ed. Routledge. https://ezproxy.ticaret.edu.tr:2885/10.1002/ejsp.1842 https://psychology.psy.sunysb.edu/attachment/online/fraley_comment.pdf
 • Kapçı, G. ve Küçüker, S. (2006). Ana babaya bağlanma ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi, Türk Psikiyatri Derneği, 17(4), 286-295.
 • Kırdök, O. (2004). Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ölçeği geliştirme çalışması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Lopez, F.G., Rice, K. G., & Vergara, D. (2005). Parental/social influences on perfectionism and adult attachment orientations. Journal of Social and Clinical Psychology, 24 (4), 580-605.
 • Mendi, E. (2015). Koşullu anne-baba tutumunun mükemmeliyetçilik, öznel iyi oluş ve benlik saygısı ile ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Nadiri, M., & Khalatbari, J. (2017). Study of marital satisfaction in students based on psychological components of attachment style, perfectionism and conflict resolution. Islamic Azad University Department of Family Counseling. Tonekabon, Iran.
 • Schmidt, B.G., (2016). How adult attachment style relate to perceived psychological contract breach and affective organizational commitment. Indiana University Purdue University Fort Wayne Department of Organizatonal Leadership and Supervision. USA.
 • Şen, Ü.S. (2005). Sanat eğitiminde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 343-360.
 • Taluy N. (2018). İkili ilişkilerde olumlu olumsuz mükemmeliyetçilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik sınama çalışması. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 645-667.
 • Tüzün, O. ve Sayar, K. (2006). “Bağlanma Kuramı ve Psikopatoloji”. Düşünen Adam, 19(1), 24-39.
 • Waters, E., & Beauchaine, T. P.(2003). Are there really patterns of attachment? Theoretical and empirical perspectives. Development psychology, 1-9.

RELATIONSHIP BETWEEN PARENTAL BONDING AND PERFECTIONISM IN ROMANTIC RELATIONSHIPS AMONG FOUNDATION UNIVERSITY STUDENTS

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 179 - 207, 30.12.2020

Öz

Abstract This study was conducted among students from foundation universities and aimed to investigate the relationship between parental bonding and perfectionism in romantic relationships, considering several demographic variables such as age, sex, number of siblings, parents’ occupation, living with parents, marital status, duration of romantic relationship. The sample consists of 207 undergraduate and postgraduate students from several foundation universities in Istanbul, 120 out of them are female and 87 are male. In the research, with the object of collecting data, personal information form, parental bonding and the dyadic almost perfect scales was used. During the data analysis process, Ordinal Logistic Regression and Logistic Regression was used. According to the regular ordinal regression analysis, there is a significant rise of other-oriented perfectionism in romantic relationships among students who have strong parental bonding. However, as a result of the logistic ordinal regression analysis, there is a decrease of other-oriented perfectionism in romantic relationships while the rate of parental bonding is increase. For future researches, the population may be extended and attachment styles may be taken into consideration.

Kaynakça

 • Akgül, G., Demirbağ, T., Ersin-Kurt, T., Gürsel-Özkan, G., Okul, E., Toroman, M., Uzun, F. ve Varış, N. (2019). Sağlıklı bağlanma anne-çocuk ilişkisi. Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi. Erişim Adresi http://keciorenram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/06/15/332646/dosyalar/2019_10/09101548_baYlanma_projesi_kitapcYk.pdf?CHK=cdfc7740dde52675ec9f4cf5ed2fcf51
 • Aydın, E. (2019). Bağlanma stillerinin orta çocukluk dönemindeki çocuklarda benlik algısı ve mükemmelliyetçilik tutumu ile ilişkisinin incelenmesi / Investigation of the relationship between attachment styles, self esteem and perfectionism in middle childhood (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Baş, M. ve Çakmak, Z. (2010). Gri ilişkisel analizi ile işletmelerde finansal başarısızlığın belirlenmesi ve bir uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 63-81.
 • Bircan, H., Coşkun, A., Coşkun, S. ve Kartal, M. (2004). Lojistik regresyon analizinin incelenmesi ve diş hekimliğinde bir uygulaması. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 7, 1.
 • Bowlby, J. (2012). Sevgi Bağlarının Kurulması ve Bozulması. (Çev. M. Kamer). Kocaeli, İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.
 • Brustein, M. (2013). Perfectionism: A guide for mental health professionals. Springer PublishingCompany. Brooklyn. Erişim Adresi http://ezproxy.ticaret.edu.tr:2071/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=653423&site=ehost-live
 • Butler, C.M., Couper, R., & Taylor, E.P. (2017). Adolescent perfectionism: structural features of the frost multidimensional perfectionism scale and correlates with attachment and psychopathology. The British Psychological Society, 90, 686-704.
 • Çelik, H., Ekşi, G. ve Gülsu, N. (2017). Orta çocukluk döneminde güvenli bağlanma ile mükemmeliyetçiliğin çeşitli değişkenler bağlamında incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7, 53-68.
 • Demir, E. (2019). Notlarım: Örnekleme kuramı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı.
 • Erol, Z. (2013). Mükemmeliyetçi kişi kimdir?. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Fakhroo, H., A., & Abd-El-Fattah, M.S. (2012). The relationship among paternal psychological control and adolescents’ perfectionism and self-esteem: A partial least squares path analysis. Sultan Qaboos University, Muscat, Sultanate of Oman, Qatar University, Doha.
 • Feeney, J, & Noller P. (1996). Adult Attachment, Adult Attachment Relationships SAGE Publications International Educational and London New Delhi. Erişim Adresi http://ezproxy.ticaret.edu.tr:2071/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=474158&site=ehost-live
 • Fonagy, P. (2001). Attachment Theory and Psychoanalysis. New York: Other Press LLC.
 • Heard, D., Mccluskey, U., & Lake, B. (2012). Attachment Therapy with adolescents and adults : Theory and practice post Bowlby: Vol. Rev. ed. Routledge. https://ezproxy.ticaret.edu.tr:2885/10.1002/ejsp.1842 https://psychology.psy.sunysb.edu/attachment/online/fraley_comment.pdf
 • Kapçı, G. ve Küçüker, S. (2006). Ana babaya bağlanma ölçeği: Türk üniversite öğrencilerinde psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi, Türk Psikiyatri Derneği, 17(4), 286-295.
 • Kırdök, O. (2004). Olumlu ve olumsuz mükemmeliyetçilik ölçeği geliştirme çalışması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Lopez, F.G., Rice, K. G., & Vergara, D. (2005). Parental/social influences on perfectionism and adult attachment orientations. Journal of Social and Clinical Psychology, 24 (4), 580-605.
 • Mendi, E. (2015). Koşullu anne-baba tutumunun mükemmeliyetçilik, öznel iyi oluş ve benlik saygısı ile ilişkisinin incelenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Nadiri, M., & Khalatbari, J. (2017). Study of marital satisfaction in students based on psychological components of attachment style, perfectionism and conflict resolution. Islamic Azad University Department of Family Counseling. Tonekabon, Iran.
 • Schmidt, B.G., (2016). How adult attachment style relate to perceived psychological contract breach and affective organizational commitment. Indiana University Purdue University Fort Wayne Department of Organizatonal Leadership and Supervision. USA.
 • Şen, Ü.S. (2005). Sanat eğitiminde bilimsel araştırma yöntemlerinin kullanılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 343-360.
 • Taluy N. (2018). İkili ilişkilerde olumlu olumsuz mükemmeliyetçilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik sınama çalışması. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(35), 645-667.
 • Tüzün, O. ve Sayar, K. (2006). “Bağlanma Kuramı ve Psikopatoloji”. Düşünen Adam, 19(1), 24-39.
 • Waters, E., & Beauchaine, T. P.(2003). Are there really patterns of attachment? Theoretical and empirical perspectives. Development psychology, 1-9.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Begüm ERGİN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2592-4480
Türkiye


Cihad DEMİRLİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0911-9003
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 17 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 8 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Ergin, B. & Demirli, C. (2020). Vakıf Üniversitelerindeki Öğrencilerin Ebeveyne Bağlanma İle İkili İlişkilerdeki Mükemmelliyetçilik Düzeyinin İncelenmesi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (2) , 179-207 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/58985/769913

asos-index.png