Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Yöneticilerinin Teknoloji Okur-Yazarlılık Düzeyleri İle Yönetsel Güçlülükleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 147 - 168, 30.12.2020

Öz

Bu çalışmada okul yöneticilerinin teknoloji okur-yazarlılık düzeyleri ile yönetsel güçlülükleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırma yapılırken cinsiyet, yaş, kıdem, çalışılan okul türü ve eğitim durumları gibi parametrelerin etkileri de incelenmiştir. Nicel olarak yürütülen bu çalışmada ilişkisel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini İstanbul ili Avrupa yakasında bulunan 25 ilçede görev yapmakta olan 366 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada veriler ‘‘Teknoloji Okur-yazarlılığı Ölçeği’’ ve “Yönetsel Güçlülük Ölçeği” ile toplanmıştır. Veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Çalışmada okul yöneticilerinin teknoloji okur-yazarlılık durumları “orta düzeyde” çıkmıştır. Okul yöneticilerinin yönetsel güçlülük durumları ise yine orta düzeyde çıkmıştır. Çalışmada okul yöneticilerinin teknoloji okuryazarlılık düzeyleri ve yönetsel güçlülükler yaş, mesleki kıdem, eğitim durumları ve cinsiyet değişkenlerinde farklılık göstermiş olmasına karşın teknoloji oku yazarlılığı ile yönetsel güçlülük arasında bir ilişki bulunamamıştır. Okul yöneticilerinin teknoloji okur-yazarlılık düzeylerinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitimler yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • [1]. Ackroyd, S. (2000), Connecting organisations and societies, In Stephen Ackroyd and Steve Fleetwood (Eds.). Realist Perspectives on Management & Organisations, (s. 87-108), New York: Routledge.
 • [2]. Adıgüzel, A. (2005), Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Öğretmen Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okuryazarlığı. Milli Eğitim Dergisi, 167, 355-363.
 • [3]. Al-Ruıthe, M., Benkhelıfa, E., ve Hameed, K. (2018), Key issues for embracing the cloud computing to adopt a digital transformation: A study of Saudi public sector, Procedia Computer Science, 130, 1037-1043.
 • [4]. Bacanak, A., Karamustafaoğlu ve O, Köse, S. (2003), Yeni Bir Bakış: Eğitimde Teknoloji Okuryazarlığı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14.
 • [5]. Bybee, R. W. (2000), Achieving technological literacy, A national imperative: Technological Literacy & Workforce Imperative. 60(1), 23-28.
 • [6]. Drucker, P. F., ve Macıarello, J. A. (2008), Management: Revised edition, New York: Collins.
 • [7]. Ersözlü, A, (2012), Okul yöneticilerinin yönetsel güçlülük düzeylerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışları ve iş doyumuna etkisi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Eko. Anabilim Dalı,Elazığ.
 • [8]. Frese, M., Stewart, J., ve Hannover, B. (1987), Goal Orientation and Planfulness: Action Styles as Personality Concepts, Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1182–94.
 • [9]. Kanungo J., Rabındra N., ve Sasi M, (1992), Managerial Resourcefulness: AReconceptualization of Management Skills, Human Relations, 45 (2), 1311-1332.
 • [10]. Kaptan F. ve Korkmaz H., (1999), İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı, Modül 7, Milli Eğitim Basımevi.
 • [11]. Kıyıcı, M., (2008), Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı,Eskişehir.
 • [12]. Koçel, T., (2003), İşletme Yöneticiliği: Genişletilmiş 9. Bası, İstanbul: Beta Bas.Yay.Dağ.A.Ş.
 • [13]. Wagner A., Rıchard K. ve Robert J. S., (1986), Practical Intelligence: Nature and Origins of Competence in the Everyday World, (New York: Cambridge University Press, (s. 51-83).
 • [14]. Wıldman, T. M., ve Nıles, J. A. (1987), Reflective Teachers, Tensions between Abstractions and Realities, Journal of Teacher Education, 38(4), 25-31.
 • [15]. Yiğit, E, (2011), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknoloji Okuryazarlığı Düzeylerinin ve Teknoloji İle Bütünleştirilmiş Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGERIAL POWERFULLNESS AND TECHNOLOGY LITERACY LEVELS OF SCHOOL ADMINISTRATORS

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 147 - 168, 30.12.2020

Öz

The purpose of this research was to investigate the relationship between technology literacy levels and managerial powerfulness of school administrators. Within this framework is aimed to determine whether the level of technology literacy and managerial powerfulness of school administrators differ according to gender, age, seniority, type of school and educational status. This research was carried out with correlational survey method which is one of the quantitative research methods. The sampling of the study consists of 366 school administrators working in 25 districts on the European side of İstanbul province. In the study, the data were collected with “Technology Literacy Scale” and “Managerial Powerfulness Scale”. The data were analyzed with SPSS program. Results reveal that school administrators’ level of technological literacy was in medium level. Also, the level of their managerial powerfulness was in medium -level. Although the school administrators’ level of managerial powerfulness differed regarding age, professional seniority, educational status, and gender variables in the study, there was no relationship between technology literacy and managerial powerfulness. In order to increase school administrators’ levels of technological literacy, in training should be organized.

Kaynakça

 • [1]. Ackroyd, S. (2000), Connecting organisations and societies, In Stephen Ackroyd and Steve Fleetwood (Eds.). Realist Perspectives on Management & Organisations, (s. 87-108), New York: Routledge.
 • [2]. Adıgüzel, A. (2005), Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Öğretmen Niteliklerinde Yeni Bir Boyut: Bilgi Okuryazarlığı. Milli Eğitim Dergisi, 167, 355-363.
 • [3]. Al-Ruıthe, M., Benkhelıfa, E., ve Hameed, K. (2018), Key issues for embracing the cloud computing to adopt a digital transformation: A study of Saudi public sector, Procedia Computer Science, 130, 1037-1043.
 • [4]. Bacanak, A., Karamustafaoğlu ve O, Köse, S. (2003), Yeni Bir Bakış: Eğitimde Teknoloji Okuryazarlığı, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14.
 • [5]. Bybee, R. W. (2000), Achieving technological literacy, A national imperative: Technological Literacy & Workforce Imperative. 60(1), 23-28.
 • [6]. Drucker, P. F., ve Macıarello, J. A. (2008), Management: Revised edition, New York: Collins.
 • [7]. Ersözlü, A, (2012), Okul yöneticilerinin yönetsel güçlülük düzeylerinin öğretmenlerin örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışları ve iş doyumuna etkisi, Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Eko. Anabilim Dalı,Elazığ.
 • [8]. Frese, M., Stewart, J., ve Hannover, B. (1987), Goal Orientation and Planfulness: Action Styles as Personality Concepts, Journal of Personality and Social Psychology, 52, 1182–94.
 • [9]. Kanungo J., Rabındra N., ve Sasi M, (1992), Managerial Resourcefulness: AReconceptualization of Management Skills, Human Relations, 45 (2), 1311-1332.
 • [10]. Kaptan F. ve Korkmaz H., (1999), İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı, Modül 7, Milli Eğitim Basımevi.
 • [11]. Kıyıcı, M., (2008), Öğretmen Adaylarının Sayısal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı,Eskişehir.
 • [12]. Koçel, T., (2003), İşletme Yöneticiliği: Genişletilmiş 9. Bası, İstanbul: Beta Bas.Yay.Dağ.A.Ş.
 • [13]. Wagner A., Rıchard K. ve Robert J. S., (1986), Practical Intelligence: Nature and Origins of Competence in the Everyday World, (New York: Cambridge University Press, (s. 51-83).
 • [14]. Wıldman, T. M., ve Nıles, J. A. (1987), Reflective Teachers, Tensions between Abstractions and Realities, Journal of Teacher Education, 38(4), 25-31.
 • [15]. Yiğit, E, (2011), Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Teknoloji Okuryazarlığı Düzeylerinin ve Teknoloji İle Bütünleştirilmiş Sosyal Bilgiler Öğretimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Alican KANBER (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
1000-0000-2929-7610
Türkiye


Aydın BALYER
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4157-1155
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 21 Eylül 2020
Kabul Tarihi 23 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kanber, A. & Balyer, A. (2020). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Okur-Yazarlılık Düzeyleri İle Yönetsel Güçlülükleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (2) , 147-168 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/58985/797940

asos-index.png