Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 130 - 146 2020-12-30

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT ROLES OF SCHOOL MANAGERS
Okul Yöneticilerinin İnsan Kaynağını Geliştirme Rolleri

Mecit KARA [1]


The aim of this study is to determine the level of performance of the roles of school administrators in the direction of developing human resources in schools. In this study, a descriptive screening model was selected because it was intended to describe the current state of human resource development roles of school administrators. The universe of this study was determined as the universe of school administrators who are working in the official primary school, secondary school and high school located in the Kağıthane district of Istanbul province. Since the entire universe has been reached, the way of taking sample has not been performed, all 276 managers have been reached. In order to collect data, the “Personal Information Form” and “The Scale of Determining the Level of Performance of School Administrators' Human Resource Development Roles” developed by the researcher were used in the study. The data obtained were analyzed through the SPSS program. To determine differences between variables with scale, since the distribution is normal, from parametric statistical methods, t test for binary variables, anova test for variables consisting of 3 groups and more were used; and analyses were performed using the scheffe test when significant differences occurred in the anova test. In this study, it was determined that the level of managers performing human resource development roles was moderate. In this study, it was found that the Human Resource Development roles of managers differ according to the type of management task, seniority, and type of school. It was observed that assistant managers have a higher perception of human resource development than managers. It was observed that between the group with 0-10 years of seniority and the group with 21 years of seniority and above, the group with 0-10 years of seniority had a higher perception of human resource development.
Bu çalışmanın amacı, okullarda insan kaynağının geliştirilmesi yönünde okul yöneticilerinin rollerini gerçekleştirme düzeyini belirlemektir. Bu araştırmada okul yöneticilerinin insan kaynağı geliştirme rollerinin mevcut durumu betimlenmek amaçlandığından betimsel tarama modeli seçilmiştir. Bu çalışmanın evreni İstanbul ili Kağıthane ilçesinde bulunan resmi ilkokul, ortaokul ve lise de görev yapmakta olan okul yöneticileri evren olarak belirlenmiştir. Evrenin tamamına ulaşıldığından örneklem alma yoluna gidilmemiş 276 yöneticinin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplayabilmek için “Kişisel Bilgi Formu” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Okul Yöneticilerinin İnsan Kaynağını Geliştirme Rollerini Gerçekleştirme Düzeyini Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Ölçek ile değişkenler arasındaki farklılıkları belirlemek için dağılım normal olduğundan parametrik istatistik yöntemlerinden ikili değişkenler için t testi 3 ve daha fazla gruplardan oluşan değişkenler için anova testi kullanılmış, anova testinde anlamlı farklılık oluştuğunda scheffe testi ile analizler gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada yöneticilerin insan kaynağını geliştirme rollerini gerçekleştirme düzeyinin orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada yöneticilerin insan kaynağı geliştirme rollerinin yönetim görev türü, kıdem, ve okul türüne göre farklılaştığı bulgulanmıştır. Müdür yardımcılarının müdürlere göre insan kaynağı geliştirme algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür. 0-10 yıl kıdeme sahip olan grupla 21 ve üzeri yıl kıdeme sahip olan grup arasında olduğu, 0-10 yıl kıdeme sahip olan grubun insan kaynağı geliştirme algılarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
 • Açıkalın, A. (2016a). Çağdaş örgütlerde insan kaynağının personel yönetimi, Ankara:Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Açıkalın A. (2016). Toplumsal, kuramsal ve teknik yönleriyle okul yöneticiliği. Ankara: Pegem Akademi,
 • Argon, T. & Özçelik, N. (2008). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterlikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(16). 70-89.
 • Aydın, İ. (2016). Öğretimde denetim, Ankara : Pegem Akademi.
 • Bal, H. (2001). Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Büyükdoğan, B. (2003). Lise müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarının değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cemaloğlu, N. (2002). Öğretmen performansının artırılmasında okul yöneticisinin rolü, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 153-154.
 • Çalık, C. & Şehitoğlu, E. (2006). Okul müdürlerinin insan kaynakları yönetimi işlevlerini yerine getirebilme yeterlikleri. Milli Eğitim Dergisi, 35 (170).
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köktürk, M. (2002). Kişisel Gelişim Kavramına Üç Farklı Yaklaşım”, Örgütte Kişisel Gelişim. (Ed: A. Esra Aslan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mercin, U. L. (2005). İnsan kaynakları yönetiminin eğitim kurumları açısından gerekliliği ve geliştirme etkinliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 128-144.
 • Odden, A. & Kelley, C. (1997). Paying techers for what they know and do: New and improved compensation strategies for improving school. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Özdemir, T.Y. Kartal, E.S., Yirci, R.(2014). Okul müdürlerinin öğretmenleri motive etme yaklaşımları, Turkish Journal of Educational Studies, 1 (2),190-215.
 • Sabuncuoğlu, Z., ve Murat G. (2008). Örgütlerde İletişim. İstanbul: Arıkan Yayınevi.
 • Ünal, S. (2000).Toplam kalite yönetiminde eğitim örgütü yöneticilerinin sorumlulukları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi(22), 261-268.
 • Yalçın, H. ve Korkmaz, M. E. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin motivasyon durumları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (26), 602- 609.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9394-1170
Yazar: Mecit KARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 11 Kasım 2020
Kabul Tarihi : 15 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

APA Kara, M . (2020). Okul Yöneticilerinin İnsan Kaynağını Geliştirme Rolleri . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (2) , 130-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/58985/824760