Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 232 - 250 2020-12-30

An Investigation of School Administrators' Technology Leadership Competencies: The Case of Izmir
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterliklerinin İncelenmesi: İzmir Örneği

Ömer YAHŞİ [1]


Technology leadership, arising from the effective use of technology in rapidly developing technology and educational organizations, is becoming more and more important every day. The purpose of this study is to determine the technology leadership self-efficacy levels of school administrators. Technology Leadership Competency Scale for School Administrators (Hacıfazlıoğlu, Karadeniz & Dalgıç, 2001) was used as the data collection tool in the study. The participants of the study were 712 school administrators (300 school principals and 412 assistant principals) working in Izmir. According to the data obtained from the study, it was observed that the technology leadership self-efficacy perceptions of school principals were higher than the assistant principals. According to the results of the analysis, while the technology leadership self-efficacy perceptions of school administrators did not differ according to years of service, it was revealed that there was a significant difference in favor of male administrators in terms of gender variable. In the study it was revealed that the technology leadership self-efficacy perceptions of school administrators were higher among the participants who received information technology in-service training.
Hızla gelişen teknoloji ve eğitim örgütlerinde teknolojinin etkin kullanımından doğan teknoloji liderliği her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de teknoloji liderliği konusunda yapılan çalışmalar dikkat çekmektedir. Çalışmanın amacı okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlik düzeylerini belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Teknoloji Liderliği Özyeterlik Ölçeği (Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç, 2001) kullanılmıştır. Okul müdürlerinin özyeterlik algıları, cinsiyet, unvan, hizmet yılı, bilgi ve iletişim teknolojileri eğitimi alma durumu değişkenlerine göre incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini İzmir ilinde görev yapan 712 okul yöneticisi (300 okul müdürü ve 412 müdür yardımcısı) oluşturmaktadır. Araştırmadan elde sonuçlara göre okul müdürlerinin teknoloji liderliği özyeterlik algılarının müdür yardımcılarına göre daha yüksek düzeyde olduğu görülmüştür. Yapılan analiz sonuçlarına göre okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlik algıları hizmet yılına göre değişiklik göstermezken cinsiyete değişkeni açısından erkek yöneticiler lehine anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Analiz sonuçlarına göre okul yöneticilerinin teknoloji liderliği özyeterlik algılarının bilişim teknoloji arasında hizmetiçi eğitim alan katılımcılarda daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
 • Afshari, M., Bakar, K. A., Luan, W. S., Samah, B. A., & Fooi, F. S. (2009). Technology and school leadership. Technology, Pedagogy and Education, 18(2), 235-248
 • Akbaba-Altun, S., & Gürer, M.D. (2008). School administrators’ perceptions of their roles regarding information technology classrooms. Eurasian Journal of Educational Research, 33, 35-54.
 • Anderson, R.E., & Dexter, S. (2005). School technology leadership: An empirical investigation of prevalence and effect. Educational Administration Quarterly, 41, 49-82.
 • Banoğlu, K. (2011) Okul müdürlerinin teknoloji liderliği yeterlikleri ve teknoloji koordinatörlüğü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11(1), 208-213
 • Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi nitelikli okul. Ankara: Feryal Matbaası. Bozdoğan, A. E. & Uzoğlu, M. (2012). The examination of preservice science teachers’ computer using attitudes in terms of different variables. EÜ Science Institute Journal, 5(2), 213-227
 • Can, T. (2008). İlköğretim okulları yöneticilerinin teknolojik liderlik yeterlilikleri: Ankara ili Etimesgut ilçesi örneği. 18. Ulusal Eğitim Teknolojileri Kongresinde sunulan bildiri
 • Chang, I. H. (2012). The effect of principals' technological leadership on teachers' technological literacy and teaching effectiveness in Taiwanese elementary. Journal of Educational Technology & Society, 15(2), 328-340.
 • Creighton, T. (2003) The principal as technology leader. Corwin Press, Inc: Californias. Çakır, R, Aktay, S. (2018). Okul Yöneticilerinin teknoloji liderliği yeterlilikleri. Karadeniz, 37, 37- 47
 • Çetin-Yılmaz, S. (2008). İlköğretim okulu yöneticilerinin bilgisayar teknolojisini kullanma yeterliklerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Dinham, S. (2005). Principal leadership for outstanding educational outcomes. Journal of Educational Administration, 43(4), 338–356
 • Durnalı, M. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre okul müdürlerinin sergilediği teknolojik liderlik davranış düzeyi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi [Journal of Theoretical Educational Science], 12(2), 401-430
 • Edgerson, D. E., & Kritsonis, W. A. (2006). Analysis of the influence of principal–teacher relationships on student academic achievement: A national focus. National Journal for Publishing and Mentoring Doctoral Student Research, 1(1), 1–5
 • Eren E, Kurt, A.A (2011) İlköğretim Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Davranışları Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4(2), 232-251
 • Ergişi, K. (2005). Bilgi teknolojilerinin okulda etkin kullanımı ile ilgili oku l yöneticilerinin teknolojik yeterliklerinin belirlenmesi (Kırıkkale ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Görgülü, D.,Küçükali, R, Ada, Ş (2013). Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik özyeterlikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 3(2), 53- 71
 • Grey-Bowen, J. (2010). A study of technology leadership among elementary public school principals in Miami-Dade county. (Yayınlanmamış Doktora tezi)
 • Gulpan, J.O, Baja, R.M (2020). Technological leadership of 21st Century Principals of Private Schools. International Journal of Advanced Research and Publication. 4(4), 66-69
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş., & Dalgıç, G. (2010). Eğitim yöneticileri teknoloji liderliği standartlarına ilişkin öğretmen, yönetici ve denetmenlerin görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(4), 537-577
 • Hacıfazlıoğlu, Ö., Karadeniz, Ş. & Dalgıç, G. (2011). Okul yöneticilerinin teknoloji liderliğine ilişkin algıları: metafor analizi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 97–121
 • Hargreaves, A. (2007). School leadership for systematic improvement in Finland. A case study report for the OECD activity improving school leadership
 • Horth, M. D. & Vehar, J. (2015). Innovation: How Leadership Makes the Difference. White Paper Report, Center for Creative Leadership
 • Hsiang, C., Yang W.Y (2014) The relationship between technology leadership strategies and effectiveness of school administration: An empirical study. Computers & Education Volume 76, 91-107.
 • Irving K (2010). Technology Leadership for 21st Century, ss 145-159 in Science Education Leadership: Best Practices for The New Century Ed. Jack Rhoton, NTSA
 • ISTE (2009). Iste Standards for Administrators. http://www.iste.org/standards/for-administrators adresinden 20.09.2020 tarihinde alınmıştır.
 • Karadeniz, Ş., & Hacıfazlıoğlu, Ö. (2013). School administrators turning dystopias into utopias: technology stories from low socio-economic schools. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], 28 (1), 211-222
 • Persaud, B. (2006). School Administrators’ Perspective on their Leadership Role in Technology Integration. (Yayınlanmamış doktora tezi). Walden University
 • Schmeltzer, T., 2001. Training administrators to be technology leaders. Technology & Learning, 21(11), 16-22. Sincar, A., Aslan, B. (2011). İlköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10(1), 571-595
 • Stronge, J. H., Richard, H. B., & Catano, N. (2008). Qualities of effective principals. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tierney, W. G. (2015). Barriers to Innovation and Creativity in Higher Education, 1. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, 14-16 Ekim
 • Ünal, E., Uzun, A.M, Karataş, S. (2015). An examination of school administratos’ technology leadership self-efficacy. Crotian Journal of Education.17(1). 195-215
 • Wilmore D. and Betz M (2000) Information Technology and schools: the principal's role. Journal of Educational Technology & Society 3(4) Vol. 3, No. 4, 12-19
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3872-6010
Yazar: Ömer YAHŞİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 5 Ocak 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2020

APA Yahşi, Ö . (2020). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterliklerinin İncelenmesi: İzmir Örneği . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 3 (2) , 232-250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/58985/836626