Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 29 - 41, 25.06.2021

Öz

Kaynakça

 • Atak, H., & Taştan, N. (2012). Romantik ilişkiler ve aşk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), s. 520-546.
 • Büyükşahin, A., Hasta, D., & Hovardaoğlu, S. (2005). İlişki istikrarı ölçeği (İİÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 25-35.
 • Baltacıoğlu, S. (2016). Genç yetişkinlerin bağlanma stillerinin, yakın ilişkilerindeki psikolojik eğilimlerinin ve ilişki inançlarının incelenmesi. İstanbul.
 • Buğa, D. (2009). Yakın ilişkilerde istikrar: bağlanma stilleri ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından bir karşılaştırma. Yüksek lisans tezi. Ankara.
 • Collins, W. (2003). More than myth: The developmental significance of romantic relationships during adolescence. Journal Of Research On Adolescence, 13(1), s. 1-24.
 • Dikmen, H. A., Özaydın, T., & Yılmaz, S. D. (2018). Üniversitedeki kadın öğrencilerde yaşanan flört şiddeti ile anksiyete ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 170-176.
 • Duman, N., Bridge, E. N., & Dağ, B. (2019). Yetişkin ilişkilerinde şiddete yönelik tutumların incelenmesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12(28), 1210-1222.
 • Duran, Ş. (2010). Evlilik öncesi ilişki geliştirme programının romantik ilişkiler yaşayan üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri, çatışma iletişim tarzları ve ilişki istikrarları üzerine etkisinin incelenmesi. Gaziantep.
 • Halat, M. (2009). Yatırım kuramı bağlamında evli çiftlerde uyum, nedensel ve sorumluluk yüklemeleri ile yalnızlık arasındaki bağlantılar. Ankara.
 • Hoşoğlu, R., & Sevim, S. (2019). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde kıskançlıkla başa çıkma biçimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(52), s. 149-179.
 • Hovardaoğlu, S. (1996). Sosyal mübadele: Evlilikle ilgili değerlendirmelere etkisi. 11(36), 12-24.
 • Hovardaoğlu, S., & Binici, S. (1996). Evlilik için karşılaştırma düzeyi ölçeğinin (EKDÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), s. 66-76.
 • Köse, A., & Beşer, A. (2007). Kadının değiştirilebilir yazgısı "şiddet". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), 114-121.
 • Karademir, T., Kayabaşı, A., & Vural, M. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin şiddet eğilim durumlarının belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 243-255.
 • Özdere, M., & Kürtül, N. (2018). Flört şiddeti eğitiminin, üniversite öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin tutumlarına etkisi. Social Science Development Journal, 3(9), 123-136.
 • Polat, O. (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 15-34.
 • Rusbult, C. E. (1980). Commitment and satisfaction in romantic associations: A test of the investment model. Journal Of Experimental Social Psychology, 16, s. 172-186.
 • Rusbult, C. E. (1983). A longitudinal test of the investment model: The development (and deterioration) of satisfaction and commitment in heterosexual ınvolvements. Journal of Personality and Social Psychology, 45(1), 101-117.
 • Selçuk, K. T., & Avcı, D. (2018). Üniversite öğrencilerinde flört şiddetine maruziyet: flört şiddetine yönelik tutumların ve toplumsal cinsiyet algısının şiddete maruziyet ile ilişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 302-308.
 • Straus, M. A. (2004). Prevalence of violence aganist dating partners by male and female university students worlwide. Sage Pub Journal, 10(7), 790-811.
 • WHO. (2002). World report on violence and health: summary. World Health Organization: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf?ua adresinden alındı
 • Yıldırım, S., & Terzioğlu, F. (2018). Şiddetin farklı bir yüzü: flört şiddeti, etkileri ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(4), 285-292.
 • Yumuşak, A., & Şahin, R. (2014). Flörtte şiddete yönelik tutum ölçeklerinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 233-252.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞKİ İSTİKRARI İLE FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 29 - 41, 25.06.2021

Öz

Romantik ilişkilerde sıklıkla karşılaştığımız şiddet, önemli toplumsal sorunlardan biri olarak kabul edilir. Bu araştırmada romantik ilişki içerisinde bulunan üniversite öğrencilerinin ilişki istikrarı ile flörtte şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın modeli betimsel tarama modelidir. Araştırmada seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden uygun olan örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ) ve Flörtte Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği (FŞYTÖ) kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde romantik ilişkiye sahip, öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise üniversitelerde öğrenim gören, romantik ilişkiye sahip 266 (%82,4) kadın ve 57 (%17,6) erkek olmak üzere toplamda 323 kişi oluşturmaktadır. Verilerin analizi için t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Ki-Kare analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ise ilişki istikrarı ile flörtte şiddete yönelik tutum arasında olumlu yönde ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılacak olan sonraki araştırmalar için her iki partnerin de araştırmaya katılımı sağlanabilir ve farklı şiddet türlerinin de araştırıldığı çeşitli araştırmalar yapılabilir.

Kaynakça

 • Atak, H., & Taştan, N. (2012). Romantik ilişkiler ve aşk. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), s. 520-546.
 • Büyükşahin, A., Hasta, D., & Hovardaoğlu, S. (2005). İlişki istikrarı ölçeği (İİÖ): geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Yazıları, 8(16), 25-35.
 • Baltacıoğlu, S. (2016). Genç yetişkinlerin bağlanma stillerinin, yakın ilişkilerindeki psikolojik eğilimlerinin ve ilişki inançlarının incelenmesi. İstanbul.
 • Buğa, D. (2009). Yakın ilişkilerde istikrar: bağlanma stilleri ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından bir karşılaştırma. Yüksek lisans tezi. Ankara.
 • Collins, W. (2003). More than myth: The developmental significance of romantic relationships during adolescence. Journal Of Research On Adolescence, 13(1), s. 1-24.
 • Dikmen, H. A., Özaydın, T., & Yılmaz, S. D. (2018). Üniversitedeki kadın öğrencilerde yaşanan flört şiddeti ile anksiyete ve umutsuzluk düzeyleri arasındaki ilişki. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 170-176.
 • Duman, N., Bridge, E. N., & Dağ, B. (2019). Yetişkin ilişkilerinde şiddete yönelik tutumların incelenmesi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 12(28), 1210-1222.
 • Duran, Ş. (2010). Evlilik öncesi ilişki geliştirme programının romantik ilişkiler yaşayan üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri, çatışma iletişim tarzları ve ilişki istikrarları üzerine etkisinin incelenmesi. Gaziantep.
 • Halat, M. (2009). Yatırım kuramı bağlamında evli çiftlerde uyum, nedensel ve sorumluluk yüklemeleri ile yalnızlık arasındaki bağlantılar. Ankara.
 • Hoşoğlu, R., & Sevim, S. (2019). Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde kıskançlıkla başa çıkma biçimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(52), s. 149-179.
 • Hovardaoğlu, S. (1996). Sosyal mübadele: Evlilikle ilgili değerlendirmelere etkisi. 11(36), 12-24.
 • Hovardaoğlu, S., & Binici, S. (1996). Evlilik için karşılaştırma düzeyi ölçeğinin (EKDÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), s. 66-76.
 • Köse, A., & Beşer, A. (2007). Kadının değiştirilebilir yazgısı "şiddet". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(4), 114-121.
 • Karademir, T., Kayabaşı, A., & Vural, M. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin şiddet eğilim durumlarının belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 243-255.
 • Özdere, M., & Kürtül, N. (2018). Flört şiddeti eğitiminin, üniversite öğrencilerinin flört şiddetine ilişkin tutumlarına etkisi. Social Science Development Journal, 3(9), 123-136.
 • Polat, O. (2016). Şiddet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(1), 15-34.
 • Rusbult, C. E. (1980). Commitment and satisfaction in romantic associations: A test of the investment model. Journal Of Experimental Social Psychology, 16, s. 172-186.
 • Rusbult, C. E. (1983). A longitudinal test of the investment model: The development (and deterioration) of satisfaction and commitment in heterosexual ınvolvements. Journal of Personality and Social Psychology, 45(1), 101-117.
 • Selçuk, K. T., & Avcı, D. (2018). Üniversite öğrencilerinde flört şiddetine maruziyet: flört şiddetine yönelik tutumların ve toplumsal cinsiyet algısının şiddete maruziyet ile ilişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(3), 302-308.
 • Straus, M. A. (2004). Prevalence of violence aganist dating partners by male and female university students worlwide. Sage Pub Journal, 10(7), 790-811.
 • WHO. (2002). World report on violence and health: summary. World Health Organization: https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf?ua adresinden alındı
 • Yıldırım, S., & Terzioğlu, F. (2018). Şiddetin farklı bir yüzü: flört şiddeti, etkileri ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 21(4), 285-292.
 • Yumuşak, A., & Şahin, R. (2014). Flörtte şiddete yönelik tutum ölçeklerinin güvenirlik ve geçerlik çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 233-252.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Dilara ÇELİK (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9093-7379
Türkiye


Cihad DEMİRLİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0911-9003
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 25 Haziran 2021
Yayımlanma Tarihi 25 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 16 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 3 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Çelik, D. & Demirli, C. (2021). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLİŞKİ İSTİKRARI İLE FLÖRTTE ŞİDDETE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 4 (1) , 29-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/apjec/issue/62988/770559

asos-index.png