Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

A Review of Reports Evaluating U.S. Citizenship Education

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 231 - 250, 31.12.2022
https://doi.org/10.55150/apjec.1056845

Öz

The increasing number of murders, violent tendencies, alcohol and narcotic use-related problems among young people in American society also preoccupies the administrators in the country more and pushes them to seek solutions to the problems at the point of Deciphering them. Accordingly, administrators attach importance to the education of society in terms of citizenship awareness, and also aim to fulfill certain duties and responsibilities that families cannot adequately fulfill towards their children in terms of social development through basic education. In order for the citizenship education in question to be qualified and innovative, some independent researchers and organizations evaluate and report on the education provided. The purpose of this research is to examine the reports that evaluate and evaluate the US citizenship education in general terms, and to make inferences about how citizenship education should be in the country in the coming years by making a due diligence. In the research, which was carried out with document review, one of the qualitative research methods, the reports of citizenship education evaluation institutions such as NCSS (National Council for Social Studies), ASHE-ERİC (Education Resources Information Center) and ISTE (International Society for Technology in Education) that criticize citizenship education in the USA. The evaluations he made about citizenship education in Turkey were examined within the scope of the research. Accordingly, when the reports are examined in the United States from 1950 to the present day civic education in the field of political economy and cultural education in a way that is connected to the change that occurred in constant movement and change, especially in the Covid-19 pandemic is concluded that citizenship education should be ignored with the importance of digital painting. In addition, according to the results obtained from the research, various opinions and suggestions were made.

Kaynakça

 • [1] Akıncı, A. (2012). Modern ulus devletlerin doğuşu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(1), 61-71.
 • [2] Banks, J. A. (2004). Diversity and citizenship education: global perspectives. San Francisco: CA, Jossey-Bass.
 • [3] Cogan, J. J. (Revised Edition) (2000). Citizenship for the 21st century: an international perspective on education. London: Kogan Page.
 • [4] Cogan, J. J. (Revised Edition) (2000). Citizenship for the 21st century: an international perspective on education. London: Kogan Page.
 • [5] Corporation for National Community Service. (2018). Corporation for National Community Service. “State Rankings by Volunteer Rate,” Retrieved from https://www.nationalservice.gov/vcla/state-rankings-volunteer-rate and https://census.gov/data/tables/time-series/demo/voting-andregistration/p20-580.html.
 • [6] Cristol, D., Michell, R., and Gimbert, B. (2011). Citizenship education: a historical perspective (1951–present). action in teacher education, Ohio State University, 32(4), 61-69. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/01626620.2010.549725.
 • [7] Daniel, G. (2007). Learning in K-12 education. Tools For Education. Retrieved from http://www.getmail.com.au/wwwtools/viewpage.aspx?rid=37767.
 • [8] Federal Communications Commission (2010). Broadband survey. Washington, DC: Federal Communications Commission.
 • [9] Guettner, D. V. (2015). The french revolution- 1st edition. cengage learning australia (Tony Taylor), Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/283319192_The_French_Revolution.
 • [10] Güveyi, Ü. (2019). Ulus devlet ile vatandaşlık ilişkisi paradoksu ve anayasal düzlemdeki negatif etkileri. Yıldırım Beyazid Hukuk Dergisi, 4(2), 137-168.
 • [11] ISTE (2016). International society for technology in education. Retrieved from https://id.iste.org/docs/Standards-Resources/iste-standards_students-2016_research-validity-report_final.pdf.
 • [12] Keskin, S. C. ve Yüceer, D. (2013). Danimarka’da vatandaşlık eğitimi. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 97-120.
 • [13] Lockyer, A., Crick, B., and Annette, J. (2004). Education for democratic citizenship: ıssues of theory and practice. Ashgate, 139–148, Aldershot.
 • [14] NCEE (1983). National commission on excellence in education (A nation at risk: the imperative for educational reform). U.S. Department of Education, Washington, DC.
 • [15] Osler, A., and Starkey, H. (2005). Study on the advances in civic education in education systems: good practices in industrialized countries. International Bureau of Education, UNESCO, Geneva.
 • [16] Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi, Pegem Akademi, I. Baskı, https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/282019181528egitim.pdf/, adresinden edinilmiştir.
 • [17] Saslow, E. (2009). As a lesson, not a memory. 9/11 Washington Post, p. A01.
 • [18] Shapiro, S., and Catherine, B. (2018). A Look at civics education in the united states. Report of Amerıcan Educator, Retrieved from https://eric.ed.gov/.
 • [19] Soysal, Y. (2002). Full report of research activities and results of the one world project. http://www.esrcsocietytoday.ac adresinden edinilmiştir.
 • [20] Stromquist, N. P. (2008). Theorizing global citizenship. Paper presented at the Comparative and International Education Society. Los Angeles: University Southern California, Rosier School of Education.
 • [21] Student Score Dıstrıbutıons (2019). https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/research/2019/Student-Score-Distributions-2019.pdf.
 • [22] Turan, İ. (2014). Karakter eğitimi: Amerika örneği. Marife, 75-92, https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Turan/publication/338422669_Karakter_Egitimi_Amerika_Ornegi/links/5e144b35a6fdcc28375ddbae/Karakter-Egitimi-Amerika-Oernegi.pdf adresinden edinilmiştir.
 • [23] Türköne, M. (2003). Milli devlet-laiklik-demokrasi. Türkiye Günlüğü. 75(1), 33-51.
 • [24] Uğuz, H. E. ve Saygılı. R. (2016). Küresel dünyada ulus devlet. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Konya.
 • [25] Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

ABD'nin Vatandaşlık Eğitimini Değerlendiren Raporların İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 231 - 250, 31.12.2022
https://doi.org/10.55150/apjec.1056845

Öz

Amerikan toplumundaki gençler arasında yükselmekte olan cinayet, şiddet eğilimi, alkol ve narkotik kullanıma bağlı problemlerin fazlalaşması, ülkedeki idarecileri de daha çok meşgul etmekte ve onları sorunların çözümü noktasında da çözüme yönelik arayış içerisine itmektedir. Buna göre idareciler toplumun vatandaşlık bilinci açısından eğitilmesine önem vermekte ayrıca ailelerin sosyal gelişimi açısından çocuklarına karşı yeterince yerine getiremediği birtakım görev ve sorumlulukları temel eğitim yoluyla yerine getirmeyi amaçlamaktadırlar. Söz konusu vatandaşlık eğitiminin nitelikli olması ve yenilikçi olması adına da bazı bağımsız araştırmacı ve kuruluşlar verilen eğitimi değerlendirmekte ve raporlandırmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı da ABD vatandaşlık eğitimini genel hatlarıyla ele alıp değerlendiren raporları incelemek ve durum tespiti yaparak ülkede ilerleyen yıllarda vatandaşlık eğitiminin ne şekilde olması gerektiği ile ilgili çıkarsama yapabilmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilen araştırmada ABD’de vatandaşlık eğitimi üzerine kritik yapan NCSS (National Council for Social Studies), ASHE-ERİC (Education Resources Information Center) ve ISTE (International Society for Technology in Education) gibi vatandaşlık eğitimi değerlendirme kurumlarının raporları üzerinden ABD’deki vatandaşlık eğitimiyle ilgili yapmış olduğu değerlendirmeler araştırmanın amacı kapsamında incelenmiştir. Buna göre raporlar incelendiğinde ABD’de vatandaşlık eğitiminin 1950 yılından günümüze doğru siyasi konjonktür ve kültürel anlamda eğitim alanında meydana gelen değişime bağlı bir şekilde sürekli bir hareketlilik ve değişim içerisinde olduğu özellikle Covid-19 pandemisi ile birlikte dijitalleşmenin önem kazanmasıyla da dijital vatandaşlık eğitiminin önemsenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırmadan elde edilen sonuca göre çeşitli görüş ve önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • [1] Akıncı, A. (2012). Modern ulus devletlerin doğuşu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(1), 61-71.
 • [2] Banks, J. A. (2004). Diversity and citizenship education: global perspectives. San Francisco: CA, Jossey-Bass.
 • [3] Cogan, J. J. (Revised Edition) (2000). Citizenship for the 21st century: an international perspective on education. London: Kogan Page.
 • [4] Cogan, J. J. (Revised Edition) (2000). Citizenship for the 21st century: an international perspective on education. London: Kogan Page.
 • [5] Corporation for National Community Service. (2018). Corporation for National Community Service. “State Rankings by Volunteer Rate,” Retrieved from https://www.nationalservice.gov/vcla/state-rankings-volunteer-rate and https://census.gov/data/tables/time-series/demo/voting-andregistration/p20-580.html.
 • [6] Cristol, D., Michell, R., and Gimbert, B. (2011). Citizenship education: a historical perspective (1951–present). action in teacher education, Ohio State University, 32(4), 61-69. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1080/01626620.2010.549725.
 • [7] Daniel, G. (2007). Learning in K-12 education. Tools For Education. Retrieved from http://www.getmail.com.au/wwwtools/viewpage.aspx?rid=37767.
 • [8] Federal Communications Commission (2010). Broadband survey. Washington, DC: Federal Communications Commission.
 • [9] Guettner, D. V. (2015). The french revolution- 1st edition. cengage learning australia (Tony Taylor), Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/283319192_The_French_Revolution.
 • [10] Güveyi, Ü. (2019). Ulus devlet ile vatandaşlık ilişkisi paradoksu ve anayasal düzlemdeki negatif etkileri. Yıldırım Beyazid Hukuk Dergisi, 4(2), 137-168.
 • [11] ISTE (2016). International society for technology in education. Retrieved from https://id.iste.org/docs/Standards-Resources/iste-standards_students-2016_research-validity-report_final.pdf.
 • [12] Keskin, S. C. ve Yüceer, D. (2013). Danimarka’da vatandaşlık eğitimi. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4(1), 97-120.
 • [13] Lockyer, A., Crick, B., and Annette, J. (2004). Education for democratic citizenship: ıssues of theory and practice. Ashgate, 139–148, Aldershot.
 • [14] NCEE (1983). National commission on excellence in education (A nation at risk: the imperative for educational reform). U.S. Department of Education, Washington, DC.
 • [15] Osler, A., and Starkey, H. (2005). Study on the advances in civic education in education systems: good practices in industrialized countries. International Bureau of Education, UNESCO, Geneva.
 • [16] Özkan, U. B. (2019). Eğitim bilimleri araştırmaları için doküman inceleme yöntemi, Pegem Akademi, I. Baskı, https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/282019181528egitim.pdf/, adresinden edinilmiştir.
 • [17] Saslow, E. (2009). As a lesson, not a memory. 9/11 Washington Post, p. A01.
 • [18] Shapiro, S., and Catherine, B. (2018). A Look at civics education in the united states. Report of Amerıcan Educator, Retrieved from https://eric.ed.gov/.
 • [19] Soysal, Y. (2002). Full report of research activities and results of the one world project. http://www.esrcsocietytoday.ac adresinden edinilmiştir.
 • [20] Stromquist, N. P. (2008). Theorizing global citizenship. Paper presented at the Comparative and International Education Society. Los Angeles: University Southern California, Rosier School of Education.
 • [21] Student Score Dıstrıbutıons (2019). https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/research/2019/Student-Score-Distributions-2019.pdf.
 • [22] Turan, İ. (2014). Karakter eğitimi: Amerika örneği. Marife, 75-92, https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim_Turan/publication/338422669_Karakter_Egitimi_Amerika_Ornegi/links/5e144b35a6fdcc28375ddbae/Karakter-Egitimi-Amerika-Oernegi.pdf adresinden edinilmiştir.
 • [23] Türköne, M. (2003). Milli devlet-laiklik-demokrasi. Türkiye Günlüğü. 75(1), 33-51.
 • [24] Uğuz, H. E. ve Saygılı. R. (2016). Küresel dünyada ulus devlet. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Konya.
 • [25] Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri, Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Derleme
Yazarlar

Hakan ÖNGÖREN 0000-0003-3142-8184

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 12 Ocak 2022
Kabul Tarihi 14 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA ÖNGÖREN, H. (2022). ABD’nin Vatandaşlık Eğitimini Değerlendiren Raporların İncelenmesi. Akademik Platform Eğitim Ve Değişim Dergisi, 5(2), 231-250. https://doi.org/10.55150/apjec.1056845

asos-index.png