Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Çalışanlarda İş-Yaşam Dengesi ve Mükemmeliyetçilik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 199 - 214, 31.12.2022
https://doi.org/10.55150/apjec.1104562

Öz

Günümüzde örgütsel davranış alanında kişilik özellikleri ve diğer bireysel farklılıkların dikkatle ele alındığı ve iş-yaşam dengesi kavramının gittikçe önem kazandığı görülmektedir. Bu doğrultuda mükemmeliyetçi kişilik özelliği de iş-yaşam dengesi sorunsalıyla ilişkilendirilmiştir. Bu çalışmanın amacı; çalışanlarda iş-yaşam dengesi ve mükemmelliyetçilik arasındaki ilişkinin sosyodemografik değişkenler ışığında incelenmesidir. Veri toplamak amacıyla Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği ve Hayat Dengesi Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yaşları 20 ile 57 arasında değişen 113 kadın, 50 erkek olmak üzere 163 beyaz yakalı çalışana anket uygulanarak sonuçlar istatistiksel analizi yapılmıştır. Araştırma, normal dağılım göstermediği için Spearman Korelasyon Analizi
kullanılmıştır. Verilerin analizi IBM SPSS Statistics 24 programı ile yapılmıştır.

Araştırma sonucunda bireylerin mükemmeliyetçilik düzeyi ile iş-yaşam dengesi arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı görülmüştür.

Destekleyen Kurum

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Kaynakça

  • Referans1 Akın, A., Ulukök, E. ve Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 113-124. Referans2 Arslan, M. (2012). İş-aile ve aile-iş çatışmalarının kadın çalışanların iş doyumları üzerindeki etkisi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 99-114.

Examining the Relationship Between Work-Life Balance and Perfectionism Level in Online Employees

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 2, 199 - 214, 31.12.2022
https://doi.org/10.55150/apjec.1104562

Öz

Today, it is seen that personality traits and other individual differences are handled carefully in the field of organizational behavior and the concept of work-life balance is becoming increasingly important. In this direction, the perfectionist personality trait has also been associated with the problem of work-life balance. The aim of this study; The aim of this study is to examine the relationship between work-life balance and perfectionism in online employees in the light of sociodemographic variables. Multidimensional Perfectionism Scale and Life Balance Perception Scale were used to collect data. Within the scope of the study, a questionnaire was applied to 163 white-collar employees, 113 women and 50 men, aged between 20 and 57, and the results were statistically analyzed. Spearman Correlation Analysis was used because the research did not show a normal distribution. Data analysis was done with IBM SPSS Statistics 24 program.
As a result of the research, it was seen that there was no significant relationship between the level of perfectionism of individuals and work-life balance.

Kaynakça

  • Referans1 Akın, A., Ulukök, E. ve Arar, T. (2017). İş-yaşam dengesi: Türkiye’de yapılan çalışmalara yönelik teorik bir inceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(1), 113-124. Referans2 Arslan, M. (2012). İş-aile ve aile-iş çatışmalarının kadın çalışanların iş doyumları üzerindeki etkisi. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 99-114.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sevda Aysesli 0000-0002-3493-6646

Rüstem Aşkın 0000-0002-6499-883X

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 18 Nisan 2022
Kabul Tarihi 29 Ağustos 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aysesli, S., & Aşkın, R. (2022). Çalışanlarda İş-Yaşam Dengesi ve Mükemmeliyetçilik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Akademik Platform Eğitim Ve Değişim Dergisi, 5(2), 199-214. https://doi.org/10.55150/apjec.1104562

asos-index.png