Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kovid-19 Pandemisi Döneminde Aile İçi Problematik Durumların İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 62 - 83, 23.06.2023
https://doi.org/10.55150/apjec.1205120

Öz

Bu çalışmada, kovid-19 döneminin aile içi çatışma ve problematik durumlara etkisine ilişkin anne baba görüşleri incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemiyle yürütülmüş ve olgubilim deseni benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ili Üsküdar ve Bayrampaşa ilçelerinde ikamet eden 19 anne baba oluşturmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve demografik bilgi formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kovid-19 pandemisi evde geçirilen sürenin artması ile bir yandan aile bağlarını güçlendirirken bir yandan da tek sosyalleşme alanının ev ve çekirdek aile ile sınırlı olması pandemi sürecinin giderek uzamasıyla birlikte aile içi çatışma ve problemleri de beraberinde getirmiştir. Yine bulgulara göre, aileler karşı karşıya kaldıkları problemler karşısında çözüm odaklı iletişim ve davranış becerileri geliştirmiş, serbest zamanlarını verimli ve keyifli geçirmek üzere ortak faaliyetlerini artırmışlardır.

Kaynakça

 • Alisinanoğlu, F., Karabulut, R. ve Türksoy, E., (2020). Pandemi sürecinde çocukluk dönemi korkularına yönelik aile görüşleri. Uluslararası Beşerî Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(14), 547-568.
 • Akgün, O. (2020). Covid-19 salgını döneminde Türkiye’de alınan idari kararların salgının önlenmesindeki etkisinin değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(7), 201–228.
 • Barış, İ. ve Taylan, H. H. (2020). Küresel salgın sürecinde Türkiye’de aile içi sorunlar. Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 5(Gürsoy Akça Özel Sayısı), 13-32.
 • Başaran, M. ve Aksoy, A. B. (2020). Anne-babaların korona-virüs salgını sürecinde aile yaşantılarına ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(71), 668-678.
 • Bozlu, B. ve Güçlü, S. (2020). Covid-19 salgını ve tek başına yaşayan bireyde aile algısının dönüşümü. Avrasya Sosyal Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(1), 55-75.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, E. ve Karadeniz, Ş. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (31. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demircioğlu, S. (2021). Türkiye’de covid-19 salgınının aile içi şiddete etkisi. Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(2), 53-68.
 • Elibol, E. ve Elbay, A. (2020). Covid-19 enfeksiyonu olan hastalarda göz bulguları ve bulaş riski. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(özel sayı), 156-162.
 • Güngörer, F. (2020). Covid-19’un toplumsal kurumlara etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 393-428.
 • Kay, M. ve Sağlam, M. (2021). Covid-19 salgını sürecinin ailede ebeveyn tutumları ile çocuklarda duygusal ve davranışsal durumlar açısından değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9(3), 1115-1130.
 • Okumuş, E. (2021). Kovid-19 küresel salgın sürecinde ev ve aile. Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 89-117. Özyürek, A. ve Çetinkaya, A. (2021). Covid-19 pandemi döneminde aile ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin incelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 96-106.
 • Sargın, N. ve Kutluca, V. (2020). Çevrim içi psikolojik danışma: etik kuralları, covid-19 süreci, öneriler. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 3(1), 59-83.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı, (2020). Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kısıtlama ve tedbirler genelgeleri. 17 Nisan 2022, https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari---yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020). Covid-19 rehberi. 17 Nisan 2022, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66301/kovid-19-rehberi.html
 • Turna, E. ve Usta, G. (2021). Kovid-19 pandemisi’nde evin değişimi ve evde çalışma ortamları. Mimarlık Fakültesi Dergisi, 3(2), 115-128.
 • Yıldız, S. ve Bektaş, F. (2021). Covid-19 salgınının çocukların boş zaman etkinliklerinde yarattığı değişimin ebeveyn görüşleriyle değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 99-122.

Investigation of Problematic Family Situations During the Covid-19 Pandemic Period: A Qualitative Study

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 62 - 83, 23.06.2023
https://doi.org/10.55150/apjec.1205120

Öz

In this study, parents' views on the impact of the covid-19 period on family conflict and problematic situations were examined. The study was carried out with the qualitative research method and the phenomenology pattern was adopted. The study group of the research consists of 19 parents residing in Üsküdar and Bayrampaşa districts of Istanbul. Data were collected with a semi-structured interview form and demographic information form. Content analysis method was used in the analysis of the data. According to the findings, the COVID-19 pandemic, while strengthening family ties with the increase in the time spent at home, on the other hand, the fact that the only socialization area is limited to the home and the nuclear family, has brought with it family conflicts and problems with the prolongation of the pandemic process. Again, according to the findings, families have developed solution-oriented communication and behavioral skills in the face of the problems they face and have increased their joint activities in order to spend their free time productively and enjoyable.

Kaynakça

 • Alisinanoğlu, F., Karabulut, R. ve Türksoy, E., (2020). Pandemi sürecinde çocukluk dönemi korkularına yönelik aile görüşleri. Uluslararası Beşerî Bilimler ve Eğitim Dergisi, 6(14), 547-568.
 • Akgün, O. (2020). Covid-19 salgını döneminde Türkiye’de alınan idari kararların salgının önlenmesindeki etkisinin değerlendirilmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(7), 201–228.
 • Barış, İ. ve Taylan, H. H. (2020). Küresel salgın sürecinde Türkiye’de aile içi sorunlar. Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 5(Gürsoy Akça Özel Sayısı), 13-32.
 • Başaran, M. ve Aksoy, A. B. (2020). Anne-babaların korona-virüs salgını sürecinde aile yaşantılarına ilişkin görüşleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(71), 668-678.
 • Bozlu, B. ve Güçlü, S. (2020). Covid-19 salgını ve tek başına yaşayan bireyde aile algısının dönüşümü. Avrasya Sosyal Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 8(1), 55-75.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, E. ve Karadeniz, Ş. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. (31. Basım). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Demircioğlu, S. (2021). Türkiye’de covid-19 salgınının aile içi şiddete etkisi. Uluslararası Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 1(2), 53-68.
 • Elibol, E. ve Elbay, A. (2020). Covid-19 enfeksiyonu olan hastalarda göz bulguları ve bulaş riski. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(özel sayı), 156-162.
 • Güngörer, F. (2020). Covid-19’un toplumsal kurumlara etkisi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 393-428.
 • Kay, M. ve Sağlam, M. (2021). Covid-19 salgını sürecinin ailede ebeveyn tutumları ile çocuklarda duygusal ve davranışsal durumlar açısından değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9(3), 1115-1130.
 • Okumuş, E. (2021). Kovid-19 küresel salgın sürecinde ev ve aile. Mevzu Sosyal Bilimler Dergisi, (6), 89-117. Özyürek, A. ve Çetinkaya, A. (2021). Covid-19 pandemi döneminde aile ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin incelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 96-106.
 • Sargın, N. ve Kutluca, V. (2020). Çevrim içi psikolojik danışma: etik kuralları, covid-19 süreci, öneriler. Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, 3(1), 59-83.
 • T.C. İçişleri Bakanlığı, (2020). Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni kısıtlama ve tedbirler genelgeleri. 17 Nisan 2022, https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari---yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, (2020). Covid-19 rehberi. 17 Nisan 2022, https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66301/kovid-19-rehberi.html
 • Turna, E. ve Usta, G. (2021). Kovid-19 pandemisi’nde evin değişimi ve evde çalışma ortamları. Mimarlık Fakültesi Dergisi, 3(2), 115-128.
 • Yıldız, S. ve Bektaş, F. (2021). Covid-19 salgınının çocukların boş zaman etkinliklerinde yarattığı değişimin ebeveyn görüşleriyle değerlendirilmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(1), 99-122.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Özel Eğitim ve Engelli Eğitimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Büşra DOĞRU CİNGÖZ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2869-2286
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 23 Haziran 2023
Gönderilme Tarihi 15 Kasım 2022
Kabul Tarihi 26 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Doğru Cingöz, B. (2023). Kovid-19 Pandemisi Döneminde Aile İçi Problematik Durumların İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma . Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi , 6 (1) , 62-83 . DOI: 10.55150/apjec.1205120

asos-index.png