Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Effect of Distance Education on Anxiety Level of Students Training in Applied Fields

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1, 7 - 18, 25.04.2022
https://doi.org/10.29228/aijhs.11

Öz

Background: The decision to conduct distance education in universities due to the pandemic has caused many institutions to be unable to conduct clinical practice. It is thought that this situation may cause anxiety among students in related fields.

Aim: This research was conducted to examine the effect of distance education on the anxiety level of students studying in applied fields.

Methods: Among 728 students who are actively enrolled in a private university, 296 students voluntarily agreed to participate in the study. This is a descriptive study. Data were collected by using a questionnaire form which was created to determine the sociodemographic characteristics of the students and to evaluate their views on distance education during the pandemic process and by using Trait Anxiety Scale. SPSS 25.00 package program was used for data analysis.

Results: 83.4% of the participants were female, 55.4% were nursing students, and 29.1% were second-year students. 56.1% of participants stated that they were worried because they could not go to clinical practice. It was determined that 87.2% of the participants did not do clinical practice during the pandemic process, those who could not do clinical practice/internship (56.1%) stated that they were anxious, and the Trait Anxiety Scale average score of the students who did not do clinical practice during the pandemic was significantly higher than those who did (p=0.049).

Conclusion: As a result of this research, it was determined that distance education caused anxiety in students. Many studies conducted during the pandemic have proven that students' anxiety levels have increased. It was recommended that students get support from their family and friends, practice breathing exercises, and resort to clinical treatment if anxiety cannot be managed with natural methods.

Kaynakça

 • 1. Erkal E, Ses AG, Aydın S, Çalışkan D. COVID-19’un Toplumda Yayılımını Önlemeye Yönelik İlaç Dışı Halk Sağlığı Önlemleri. Eskişehir Türk Dünyası Uygul ve Araştırma Merk Halk Sağlığı Derg. 2020; 5 (COVID-19 Özel Sayısı): 79–95.
 • 2. Bozkurt A. Koronavirüs ( Covid - 19 ) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler : Yeni normal ve yeni eğitim paradigması Giriş. 2020; 6: 112–42.
 • 3. Eygü H, Karaman S. Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sos Bilim Derg. 2015; 3 (1): 36–59.
 • 4. Balcı A. COVID-19 Özelı̇nde Salgınların Eğı̇tı̇me Etkı̇lerı̇. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Derg Kuram ve Uygul [Internet]. 2020; 3 (3): 75–85. Available from: https://dergipark.org.tr/en/pub/ijls/issue/58115/772767
 • 5. Çı̇çek İ, Tanhan A, Tanriverdı̇ S. COVID-19 ve Eğitim. Milli Egit. 2020; 49 (1): 1091–104.
 • 6. Özyürek A, Bedge Z, Yavuz NF, Özkan İ. Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sos Bilim Enstitüsü Derg. 2016; 6 (2): 592–605.
 • 7. Kahraman ME. COVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği. İMÜ Sanat Tasarım ve Mimar Fakültesi Derg [Internet]. 2020; 6 (1): 44–56. Available from: https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.741737
 • 8. Son C, Hegde S, Smith A, Wang X, Sasangohar F. Effects of COVID-19 on college students’ mental health in the United States: Interview survey study. J Med Internet Res. 2020; 22 (9): e21279.
 • 9. Odabaş H. Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri. Türk Kütüphaneciliği. 2003;17 (1): 22–36.
 • 10. Kürtüncü M, Kurt A. COVID-19 Pandemisi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Konusunda Yaşadıkları Sorunlar. Avrasya Sos ve Ekon Araştırmaları Derg. 2020; 7 (5): 66–77.
 • 11. Öner N, Le Compte A. Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi; 1983.
 • 12. Spielberger C, Gorsuch R, Lushene R. Manual for the state-trait anxiety inventory. Consulting Psychologist’s Press. California: Palo Alto; 1970; 23–49 p.
 • 13. Evcili F, Güçlü G, Akkoyun S. Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri ve Önerileri. Türk Fen ve Sağlık Derg. 2021; 2 (2): 82–8.
 • 14. Zeynep T. Nursing Students’ Anxiety Levels and Coping Strategies during the COVID-19 Pandemic. Int Arch Nurs Heal Care. 2020; 6 (4): 6–11.
 • 15. Yüksel A. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulamalı Derslere İlişkin Görüşleri. J Heal Serv Educ. 2018; 2 (2): 72–7.
 • 16. Tuygar ŞF. Paramedik Programı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2016; 6 (2): 92–100.
 • 17. Koç S, Bağcı G. Sağlık programlarında okuyan öğrencilerin klinik uygulamalardan beklentileri ve karşılaştıkları güçlüklerinin değerlendirilmesi. I Ulus Şişli Sempozyumu Bildir Kitabı. 2015; 281–303.
 • 18. Keskin Kızıltepe S, Kurtgöz A. Hemşirelik Öğrencı̇lerı̇nı̇n COVID-19 Pandemı̇sı̇ Sürecı̇nde Aldıkları Uzaktan Eğı̇tı̇me Yönelı̇k Tutum ve Görüşlerı̇nı̇n Belı̇rlenmesı̇. J Int Soc Res [Internet]. 2020;13 (74): 558–66. Available from: www.sosyalarastirmalar.com
 • 19. Keskin M, Özer Kaya D. COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Derg [Internet]. 2020; 5 (2): 59–67. Available from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/55773/754174%0Ahttps://dergipark.o rg.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/55773/754174
 • 20. Altuntaş Yılmaz N. Yükseköğretim Kurumlarında COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkında Öğrencilerin Tutumunun Tartışılması: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Derg. 2020; 3 (1): 15–20.
 • 21. Atılgan B. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Acil Uzaktan Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Derg. 2021; 29 (6): 396– 406.
 • 22. Yolcu HH. Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Derg. 2020; 6 (4): 237–50.
 • 23. Ferri F, Grifoni P, Guzzo T. Online Learning and Emergency Remote Teaching: Opportunities and Challenges in Emergency Situations. Societies. 2020;10 (4): 86.
 • 24. Metin M, Gürbey S, Çevik A. Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşleri. MM-Uluslararası Eğitim Bilim Derg. 202; 5 (1): 66– 89.
 • 25. Gök T. The Evaluations of the College Students' Perceptions on Distance Education From the Point of the Technical and Educational Factors. Turkish Online J Distance Educ. 2015; 16 (2): 84–93.
 • 26. Özses M, Dinçer D’alessandro H, Özbal Batuk M, Sennaroğlu G. COVID-19 pandemisinde odyoloji öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri: Hacettepe Üniversitesi deneyimi. Turkish J Audiol Hear Res. 202; 4 (1): 11–7.
 • 27. Serçemeli M, Kurnaz E. COVID-19 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sos Bilim Akad … [Internet]. 2020; 4 (1): 40–53. Available from: https://dergipark.org.tr/en/pub/utsobilder/issue/55152/741358
 • 28. Taş AS, Köktürk Dalcalı B. Covid-19 Pandemisi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki Güdülenme. Acibadem Univ Saglik Bilim Derg. 2021; 12 (2): 418–24.
 • 29. Clayton S, Manning CM, Krygsman K, Speiser M. Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance [Internet]. American Psychological Association, ecoAmerica. Washington, D.C.; 2017 [cited 2021 Nov 3]. Available from: https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mentalhealth- climate.pdf
 • 30. Stanciu C, Coman C, Gabriel T, Bularca MC. Online Teaching and Learning in Higher Education during the Coronavirus Pandemic: Students’ Perspective. Sustainability [Internet]. 2020; 12: 10367. Available from: https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf
 • 31. Armstrong-Mensah E, Ramsey-White K, Yankey B, Self-Brown S. COVID-19 and Distance Learning: Effects on Georgia State University School of Public Health Students. Front Public Heal. 2020; 8 (September):1–10.
 • 32. Benhima M. Moroccan English Department Student Attitudes Towards the Use of Distance Education During COVID-19: Moulay Ismail University as a Case Study. Int J Inf Commun Technol Educ. 2021;17 (3): 105–22.
 • 33. Maviş I, Selvi Balo S, Balo E, Tadıhan Özkan E. COVID-19 Pandemisinin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümündeki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Etkisinin ve Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Anadolu Üniversitesi Örneklemi. Turkiye Klin J Heal Sci. 2021; 6 (3): 450–66.
 • 34. Kurnaz E, Serçemeli M. COVID-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. USBAD Uluslararası Sos Bilim Akad Derg. 2020; 2 (3): 262–88.
 • 35. Rogers A. The Classroom and the Everyday : The Importance of Informal Learning for The Classroom and the Everyday : The Importance of Informal Learning. Investig em Educ. 2014; 1 (II a): 7–34.

Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi

Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1, 7 - 18, 25.04.2022
https://doi.org/10.29228/aijhs.11

Öz

Giriş: Pandemi nedeniyle üniversitelerde uzaktan eğitim kararının alınması, klinik uygulamanın da birçok kurumda yapılmamasına neden olmuştur. Bu durumun ilgili alanlarda eğitim alan öğrencilerde anksiyeteye neden olabileceği düşünülmektedir.

Amaç: Bu araştırma, uzaktan eğitimin uygulamalı alanlarda eğitim gören öğrencilerin anksiyete düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Evrenini 2020-2021 eğitim-öğretim bir vakıf üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesine kayıtlı 728 öğrencinin, örneklemi ise; araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 296 öğrencinin oluşturduğu bu araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Veriler öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek ve pandemi sürecindeki uzaktan eğitim hakkında görüşlerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan anket formu ve Sürekli Kaygı Ölçeği toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; SPSS 25.00 paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %83,4’ü kadın, %55,4’ü hemşirelik öğrencisi, %29,1’i 2. Sınıf öğrencisidir ve %56,1’i klinik uygulamaya çıkamadıkları için endişeli olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %87,2’sinin pandemi sürecinde klinik uygulama yapmadığı, klinik uygulamaya/staja çıkamayanların (%56,1) endişeli olduklarını belirttikleri ve pandemi sürecinde klinik uygulama yapmayan öğrencilerin SKÖ puan ortalaması yapanlara göre anlamlı derecede yüksek olarak saptandı (p=0,049).

Sonuç: Araştırma sonucunda uzaktan eğitimin öğrencilerde anksiyeteye neden olduğu saptanmıştır. Pandemi sürecinde yapılan birçok araştırma öğrencilerin anksiyete düzeylerinin arttığını kanıtlamıştır. Öğrencilere aile ve arkadaş çevresinden destek alması, nefes egzersizlerini uygulaması ve eğer anksiyete ile doğal yöntemlerle başa çıkılamıyorsa klinik tedaviye başvurulması önerilmiştir.

Kaynakça

 • 1. Erkal E, Ses AG, Aydın S, Çalışkan D. COVID-19’un Toplumda Yayılımını Önlemeye Yönelik İlaç Dışı Halk Sağlığı Önlemleri. Eskişehir Türk Dünyası Uygul ve Araştırma Merk Halk Sağlığı Derg. 2020; 5 (COVID-19 Özel Sayısı): 79–95.
 • 2. Bozkurt A. Koronavirüs ( Covid - 19 ) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler : Yeni normal ve yeni eğitim paradigması Giriş. 2020; 6: 112–42.
 • 3. Eygü H, Karaman S. Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma. Kırıkkale Üniversitesi Sos Bilim Derg. 2015; 3 (1): 36–59.
 • 4. Balcı A. COVID-19 Özelı̇nde Salgınların Eğı̇tı̇me Etkı̇lerı̇. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Derg Kuram ve Uygul [Internet]. 2020; 3 (3): 75–85. Available from: https://dergipark.org.tr/en/pub/ijls/issue/58115/772767
 • 5. Çı̇çek İ, Tanhan A, Tanriverdı̇ S. COVID-19 ve Eğitim. Milli Egit. 2020; 49 (1): 1091–104.
 • 6. Özyürek A, Bedge Z, Yavuz NF, Özkan İ. Uzaktan Eğitim Uygulamasının Öğrenci Bakış Açısına Göre Değerlendirilmesi. Karabük Üniversitesi Sos Bilim Enstitüsü Derg. 2016; 6 (2): 592–605.
 • 7. Kahraman ME. COVID-19 Salgınının Uygulamalı Derslere Etkisi ve Bu Derslerin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesi: Temel Tasarım Dersi Örneği. İMÜ Sanat Tasarım ve Mimar Fakültesi Derg [Internet]. 2020; 6 (1): 44–56. Available from: https://doi.org/10.46641/medeniyetsanat.741737
 • 8. Son C, Hegde S, Smith A, Wang X, Sasangohar F. Effects of COVID-19 on college students’ mental health in the United States: Interview survey study. J Med Internet Res. 2020; 22 (9): e21279.
 • 9. Odabaş H. Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri. Türk Kütüphaneciliği. 2003;17 (1): 22–36.
 • 10. Kürtüncü M, Kurt A. COVID-19 Pandemisi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Konusunda Yaşadıkları Sorunlar. Avrasya Sos ve Ekon Araştırmaları Derg. 2020; 7 (5): 66–77.
 • 11. Öner N, Le Compte A. Durumluk - Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi; 1983.
 • 12. Spielberger C, Gorsuch R, Lushene R. Manual for the state-trait anxiety inventory. Consulting Psychologist’s Press. California: Palo Alto; 1970; 23–49 p.
 • 13. Evcili F, Güçlü G, Akkoyun S. Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim:Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Görüşleri ve Önerileri. Türk Fen ve Sağlık Derg. 2021; 2 (2): 82–8.
 • 14. Zeynep T. Nursing Students’ Anxiety Levels and Coping Strategies during the COVID-19 Pandemic. Int Arch Nurs Heal Care. 2020; 6 (4): 6–11.
 • 15. Yüksel A. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uygulamalı Derslere İlişkin Görüşleri. J Heal Serv Educ. 2018; 2 (2): 72–7.
 • 16. Tuygar ŞF. Paramedik Programı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. DÜ Sağlık Bil Enst Derg. 2016; 6 (2): 92–100.
 • 17. Koç S, Bağcı G. Sağlık programlarında okuyan öğrencilerin klinik uygulamalardan beklentileri ve karşılaştıkları güçlüklerinin değerlendirilmesi. I Ulus Şişli Sempozyumu Bildir Kitabı. 2015; 281–303.
 • 18. Keskin Kızıltepe S, Kurtgöz A. Hemşirelik Öğrencı̇lerı̇nı̇n COVID-19 Pandemı̇sı̇ Sürecı̇nde Aldıkları Uzaktan Eğı̇tı̇me Yönelı̇k Tutum ve Görüşlerı̇nı̇n Belı̇rlenmesı̇. J Int Soc Res [Internet]. 2020;13 (74): 558–66. Available from: www.sosyalarastirmalar.com
 • 19. Keskin M, Özer Kaya D. COVID-19 Sürecinde Öğrencilerin Web Tabanlı Uzaktan Eğitime Yönelik Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Derg [Internet]. 2020; 5 (2): 59–67. Available from: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/55773/754174%0Ahttps://dergipark.o rg.tr/en/pub/ikcusbfd/issue/55773/754174
 • 20. Altuntaş Yılmaz N. Yükseköğretim Kurumlarında COVID-19 Pandemisi Sürecinde Uygulanan Uzaktan Eğitim Durumu Hakkında Öğrencilerin Tutumunun Tartışılması: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Derg. 2020; 3 (1): 15–20.
 • 21. Atılgan B. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Gözünden Acil Uzaktan Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi. STED / Sürekli Tıp Eğitimi Derg. 2021; 29 (6): 396– 406.
 • 22. Yolcu HH. Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Uzaktan Eğitim Deneyimleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Derg. 2020; 6 (4): 237–50.
 • 23. Ferri F, Grifoni P, Guzzo T. Online Learning and Emergency Remote Teaching: Opportunities and Challenges in Emergency Situations. Societies. 2020;10 (4): 86.
 • 24. Metin M, Gürbey S, Çevik A. Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Öğretmen Görüşleri. MM-Uluslararası Eğitim Bilim Derg. 202; 5 (1): 66– 89.
 • 25. Gök T. The Evaluations of the College Students' Perceptions on Distance Education From the Point of the Technical and Educational Factors. Turkish Online J Distance Educ. 2015; 16 (2): 84–93.
 • 26. Özses M, Dinçer D’alessandro H, Özbal Batuk M, Sennaroğlu G. COVID-19 pandemisinde odyoloji öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri: Hacettepe Üniversitesi deneyimi. Turkish J Audiol Hear Res. 202; 4 (1): 11–7.
 • 27. Serçemeli M, Kurnaz E. COVID-19 Pandemi Döneminde Öğrencilerin Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Muhasebe Eğitimine Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sos Bilim Akad … [Internet]. 2020; 4 (1): 40–53. Available from: https://dergipark.org.tr/en/pub/utsobilder/issue/55152/741358
 • 28. Taş AS, Köktürk Dalcalı B. Covid-19 Pandemisi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki Güdülenme. Acibadem Univ Saglik Bilim Derg. 2021; 12 (2): 418–24.
 • 29. Clayton S, Manning CM, Krygsman K, Speiser M. Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance [Internet]. American Psychological Association, ecoAmerica. Washington, D.C.; 2017 [cited 2021 Nov 3]. Available from: https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mentalhealth- climate.pdf
 • 30. Stanciu C, Coman C, Gabriel T, Bularca MC. Online Teaching and Learning in Higher Education during the Coronavirus Pandemic: Students’ Perspective. Sustainability [Internet]. 2020; 12: 10367. Available from: https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf
 • 31. Armstrong-Mensah E, Ramsey-White K, Yankey B, Self-Brown S. COVID-19 and Distance Learning: Effects on Georgia State University School of Public Health Students. Front Public Heal. 2020; 8 (September):1–10.
 • 32. Benhima M. Moroccan English Department Student Attitudes Towards the Use of Distance Education During COVID-19: Moulay Ismail University as a Case Study. Int J Inf Commun Technol Educ. 2021;17 (3): 105–22.
 • 33. Maviş I, Selvi Balo S, Balo E, Tadıhan Özkan E. COVID-19 Pandemisinin Dil ve Konuşma Terapisi Bölümündeki Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Etkisinin ve Öğrencilerin Uzaktan Eğitim Faaliyetlerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Anadolu Üniversitesi Örneklemi. Turkiye Klin J Heal Sci. 2021; 6 (3): 450–66.
 • 34. Kurnaz E, Serçemeli M. COVID-19 pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. USBAD Uluslararası Sos Bilim Akad Derg. 2020; 2 (3): 262–88.
 • 35. Rogers A. The Classroom and the Everyday : The Importance of Informal Learning for The Classroom and the Everyday : The Importance of Informal Learning. Investig em Educ. 2014; 1 (II a): 7–34.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Merve BAT TONKUŞ> (Sorumlu Yazar)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1046-6862
Türkiye


Cansu BAKIRHAN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0002-6649-3085
Türkiye

Destekleyen Kurum İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeler Birimi
Proje Numarası LÖP-2021 -2
Yayımlanma Tarihi 25 Nisan 2022
Başvuru Tarihi 9 Şubat 2022
Kabul Tarihi 29 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { artukluder1068135, journal = {Artuklu International Journal of Health Sciences}, eissn = {2792-0321}, address = {Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi, Artuklu Kampüs Yerleşkesi, Diyarbakır Yolu 5. km Artuklu / Mardin / TÜRKİYE web: https://www.artuklu.edu.tr/aijhs}, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {2}, number = {1}, pages = {7 - 18}, doi = {10.29228/aijhs.11}, title = {Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi}, key = {cite}, author = {Bat Tonkuş, Merve and Bakırhan, Cansu} }
APA Bat Tonkuş, M. & Bakırhan, C. (2022). Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi . Artuklu International Journal of Health Sciences , 2 (1) , 7-18 . DOI: 10.29228/aijhs.11
MLA Bat Tonkuş, M. , Bakırhan, C. "Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi" . Artuklu International Journal of Health Sciences 2 (2022 ): 7-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/artukluder/issue/69554/1068135>
Chicago Bat Tonkuş, M. , Bakırhan, C. "Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi". Artuklu International Journal of Health Sciences 2 (2022 ): 7-18
RIS TY - JOUR T1 - Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi AU - MerveBat Tonkuş, CansuBakırhan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.29228/aijhs.11 DO - 10.29228/aijhs.11 T2 - Artuklu International Journal of Health Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 18 VL - 2 IS - 1 SN - -2792-0321 M3 - doi: 10.29228/aijhs.11 UR - https://doi.org/10.29228/aijhs.11 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Artuklu International Journal of Health Sciences Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi %A Merve Bat Tonkuş , Cansu Bakırhan %T Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi %D 2022 %J Artuklu International Journal of Health Sciences %P -2792-0321 %V 2 %N 1 %R doi: 10.29228/aijhs.11 %U 10.29228/aijhs.11
ISNAD Bat Tonkuş, Merve , Bakırhan, Cansu . "Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi". Artuklu International Journal of Health Sciences 2 / 1 (Nisan 2022): 7-18 . https://doi.org/10.29228/aijhs.11
AMA Bat Tonkuş M. , Bakırhan C. Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi. Artuklu International Journal of Health Sciences. 2022; 2(1): 7-18.
Vancouver Bat Tonkuş M. , Bakırhan C. Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi. Artuklu International Journal of Health Sciences. 2022; 2(1): 7-18.
IEEE M. Bat Tonkuş ve C. Bakırhan , "Uzaktan Eğitimin Uygulamalı Alanlarda Eğitim Gören Öğrencilerin Anksiyete Düzeyine Etkisi", Artuklu International Journal of Health Sciences, c. 2, sayı. 1, ss. 7-18, Nis. 2022, doi:10.29228/aijhs.11

Creative Commons License AIJHS dergisi ve AIJHS'de yayımlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.