Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Security Function of Real Rights

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 109 - 134, 31.07.2019

Öz

The
using real rights for the sake of security is a positive function of economic
needs. Property rights were started to be used as a security because mortgage
(hypothec and pledge) did not meet economic needs. Thus, the security function
of real rights was started to be enforced in a broader sense. In this paper,
first we analyze how property rights are used as security and we also examine
the security function of mortgage and land charges.

Kaynakça

 • Acar, Faruk. Rehin Hukuku Dersleri. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2015.
 • Antalya, Gökhan Osman ve Faruk Acar. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni. İstanbul: Aristo Yayıncılık, 2017.
 • Aral, Fahrettin ve Hasan Ayrancı. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2012.
 • Aydıncık, Şirin. “Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Alacağın Teminat Amacıyla Temliki.” İÜHFM 64, no.1 (2006): 131-194.
 • Ayiter, Kudret. Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri. Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1953.
 • Ayiter, Nuşin. Eşya Hukuku. Ankara: Savaş Yayınları, 1983.
 • Bahtiyar, Mehmet. Kıymetli Evrak Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları, 2016.
 • Doğrusöz, Hanife. “Türk Hukukunda Teslim Koşullu Menkul Rehninde Rehin Alanın Sorumluluğu.” MÜHF-HAD 14, no. 3 (2008): 243-264.
 • Dural, Mustafa ve Suat Sarı. Türk Özel Hukuku: Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.
 • Eren, Fikret. Mülkiyet Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2014.
 • Ergüne, Mehmet Serkan. Hukukumuzda Taşınır Rehninin Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2002.
 • Erman, Hasan. Eşya Hukuku Dersleri. İstanbul: Der Yayınları, 2013.
 • Esener, Turhan. Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler. İstanbul: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1956.
 • Esener, Turhan ve Kudret Güven. Eşya Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2015.
 • Gürsoy, Kemal Tahir, Fikret EREN ve Erol CANSEL. Türk Eşya Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1978.
 • Helvacı, İlhan. Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1997.
 • Kaplan, İbrahim. “Banka Standart Sözleşmeleri ve Genel İşlem Şartları.” BATİDER 16, no. 2 (1991): 48-90.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip. Borçlar Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2010.
 • Konuralp, Orhan Emre. “Alacaklıya Rehni Özel Yoldan Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi.” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no. Özel Sayı (2014): 2855-2880.
 • Köprülü, Bülent ve Selim KANETİ. Sınırlı Ayni Haklar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982-1983.
 • Kuntalp, Erden. “Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk.” iç. Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1995), 263-300.
 • Makaracı Başak, Aslı. Taşınır Rehni Sözleşmesi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2014.
 • Oğuzman, M. Kemal ve Nami BARLAS. Medeni Hukuk. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2015.
 • Oğuzman, M. Kemal, Özer Seliçi ve Saibe Oktay Özdemir. Eşya Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2015.
 • Oktay Özdemir, Saibe: “Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri,” MHB 19, no. 1-2 Aysel Çelikel’e Armağan Özel Sayısı (2001): 657-683.
 • Özdemir, İpek. Merkez Bankacılığında Teminat Sistemleri. Ankara: TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 2010. http://www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/ipekozdemir.pdf.
 • Özsunay, Ergun. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1968.
 • Öztürk, Gülay. İnançlı İşlemler. Ankara: Yetkin Yayınları, 1998.
 • Poroy, Reha ve Ünal Tekinalp. Kıymetli Evrak Hukuku Esasları. İstanbul: Arıkan Yayınevi, 2006.
 • Sarı, Suat. “Alacaklıya Rehni Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi,” Legal Hukuk Dergisi 5, no. 50 (2007): 405-425.
 • Serozan, Rona. “Ayni Hakların Sona Erme Açısından Borçlanma İşleminden Bağımsızlığı İlkesi ve Ayni Teminat Haklarının Fer’iliği (Bağımlılığı) Ayrığı,” Turgut Akıntürk’e Armağan (İstanbul: Beta Yayınevi, 2008), 361-368.
 • Serozan, Rona. Eşya Hukuku I. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2014.
 • Serozan, Rona. Medeni Hukuk. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.
 • Sirmen, A. Lale. Alacak Rehni. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ensitüsü, 1990.
 • Sirmen, A. Lale. Eşya Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2016.
 • Şafak, Ali. Teminat Amaçlı Alacağın Temliki, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2013.
 • Şener, Yavuz Selim. Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması. Ankara: Adalet Yayınları, 2010.
 • Uygur, Atiye B. “Teminat Amaçlı İnançlı İşlemler,” GÜHFD 10, no. 1-2 (2006): 171-195.
 • Ülgen, Hüseyin, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen ve Arslan Kaya. Kıymetli Evrak Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2015.
 • Von Tuhr, Andreas. Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, vol. 1-2. çev. Cevat Edege. İstanbul: Yargıtay Yayınları, 1983.
 • Yavuz, Cevdet. Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler. İstanbul: Beta Yayınevi, 2012.

AYNİ HAKLARIN TEMİNAT İŞLEVİ

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 109 - 134, 31.07.2019

Öz

Ayni hakların teminat amacıyla kullanılması
ekonomik ihtiyaçların gelişimiyle doğru orantılıdır. Rehin hakkının ekonomik
ihtiyaçları karşılamadaki sınırlılığı, mülkiyet hakkının teminat amacıyla
kullanılması zorunluluğunu doğurmuştur. Böylece, ayni hakların teminat işlevi
geniş bir uygulama alanı bulmaya başlamıştır. Çalışmada ilk olarak, mülkiyet
hakkının teminat olarak nasıl kullanıldığı, ikinci bölümde ise taşınmaz yükü ve
rehin hakkının teminat işlevi incelenmiştir.

Kaynakça

 • Acar, Faruk. Rehin Hukuku Dersleri. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2015.
 • Antalya, Gökhan Osman ve Faruk Acar. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni. İstanbul: Aristo Yayıncılık, 2017.
 • Aral, Fahrettin ve Hasan Ayrancı. Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri. Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2012.
 • Aydıncık, Şirin. “Bir İnançlı İşlem Türü Olarak Alacağın Teminat Amacıyla Temliki.” İÜHFM 64, no.1 (2006): 131-194.
 • Ayiter, Kudret. Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri. Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1953.
 • Ayiter, Nuşin. Eşya Hukuku. Ankara: Savaş Yayınları, 1983.
 • Bahtiyar, Mehmet. Kıymetli Evrak Hukuku. İstanbul: Beta Yayınları, 2016.
 • Doğrusöz, Hanife. “Türk Hukukunda Teslim Koşullu Menkul Rehninde Rehin Alanın Sorumluluğu.” MÜHF-HAD 14, no. 3 (2008): 243-264.
 • Dural, Mustafa ve Suat Sarı. Türk Özel Hukuku: Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2004.
 • Eren, Fikret. Mülkiyet Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2014.
 • Ergüne, Mehmet Serkan. Hukukumuzda Taşınır Rehninin Özellikle Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2002.
 • Erman, Hasan. Eşya Hukuku Dersleri. İstanbul: Der Yayınları, 2013.
 • Esener, Turhan. Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler. İstanbul: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1956.
 • Esener, Turhan ve Kudret Güven. Eşya Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2015.
 • Gürsoy, Kemal Tahir, Fikret EREN ve Erol CANSEL. Türk Eşya Hukuku. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1978.
 • Helvacı, İlhan. Türk Medeni Kanununa Göre Lex Commissoria (Mürtehinin Merhunu Temellük) Yasağı. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1997.
 • Kaplan, İbrahim. “Banka Standart Sözleşmeleri ve Genel İşlem Şartları.” BATİDER 16, no. 2 (1991): 48-90.
 • Kocayusufpaşaoğlu, Necip. Borçlar Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2010.
 • Konuralp, Orhan Emre. “Alacaklıya Rehni Özel Yoldan Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi.” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 16, no. Özel Sayı (2014): 2855-2880.
 • Köprülü, Bülent ve Selim KANETİ. Sınırlı Ayni Haklar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1982-1983.
 • Kuntalp, Erden. “Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan Sorumluluk.” iç. Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1995), 263-300.
 • Makaracı Başak, Aslı. Taşınır Rehni Sözleşmesi. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2014.
 • Oğuzman, M. Kemal ve Nami BARLAS. Medeni Hukuk. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2015.
 • Oğuzman, M. Kemal, Özer Seliçi ve Saibe Oktay Özdemir. Eşya Hukuku. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2015.
 • Oktay Özdemir, Saibe: “Teminat Amaçlı Mülkiyet Devri Sözleşmeleri,” MHB 19, no. 1-2 Aysel Çelikel’e Armağan Özel Sayısı (2001): 657-683.
 • Özdemir, İpek. Merkez Bankacılığında Teminat Sistemleri. Ankara: TCMB Uzmanlık Yeterlilik Tezi, 2010. http://www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/tezler/ipekozdemir.pdf.
 • Özsunay, Ergun. Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1968.
 • Öztürk, Gülay. İnançlı İşlemler. Ankara: Yetkin Yayınları, 1998.
 • Poroy, Reha ve Ünal Tekinalp. Kıymetli Evrak Hukuku Esasları. İstanbul: Arıkan Yayınevi, 2006.
 • Sarı, Suat. “Alacaklıya Rehni Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi,” Legal Hukuk Dergisi 5, no. 50 (2007): 405-425.
 • Serozan, Rona. “Ayni Hakların Sona Erme Açısından Borçlanma İşleminden Bağımsızlığı İlkesi ve Ayni Teminat Haklarının Fer’iliği (Bağımlılığı) Ayrığı,” Turgut Akıntürk’e Armağan (İstanbul: Beta Yayınevi, 2008), 361-368.
 • Serozan, Rona. Eşya Hukuku I. İstanbul: Filiz Kitabevi, 2014.
 • Serozan, Rona. Medeni Hukuk. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2008.
 • Sirmen, A. Lale. Alacak Rehni. Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Ensitüsü, 1990.
 • Sirmen, A. Lale. Eşya Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2016.
 • Şafak, Ali. Teminat Amaçlı Alacağın Temliki, İstanbul: Legal Yayıncılık, 2013.
 • Şener, Yavuz Selim. Türk Hukukunda İpotek ve Uygulaması. Ankara: Adalet Yayınları, 2010.
 • Uygur, Atiye B. “Teminat Amaçlı İnançlı İşlemler,” GÜHFD 10, no. 1-2 (2006): 171-195.
 • Ülgen, Hüseyin, Mehmet Helvacı, Abuzer Kendigelen ve Arslan Kaya. Kıymetli Evrak Hukuku. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2015.
 • Von Tuhr, Andreas. Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, vol. 1-2. çev. Cevat Edege. İstanbul: Yargıtay Yayınları, 1983.
 • Yavuz, Cevdet. Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler. İstanbul: Beta Yayınevi, 2012.
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Erman Benli 0000-0002-2277-2832

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2019
Gönderilme Tarihi 7 Ocak 2019
Kabul Tarihi 29 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Benli, Erman. “AYNİ HAKLARIN TEMİNAT İŞLEVİ”. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1, sy. 1 (Temmuz 2019): 109-34.

Creative Commons Lisansñ

ASBÜ Hukuk Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.