Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 28 - 34, 11.10.2021

Öz

Giriş/Amaç: Acil servisler hastanelerde hasta yoğunluğunun en fazla olduğu birimlerin başında gelmektedir. Nöbetlere göre değişmekle beraber acil servis çalışanları arasında özellikle bazı doktorların çalışma gününde acil servise daha fazla veya daha sıkıntılı hasta geldiği inanışı yaygındır. Bu doktorlar çalışanlar arasında literatürde “ black cloud”, ülkemizde ise “ uğursuz”, “şanssız“ veya ”düztaban“ olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca haftanın belli günlerinde acil servise hasta giriş sayısının daha fazla olduğuna inanılmaktadır. Bu çalışmamızdaki birincil amacımız; Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğini eğitim biriminde görevli acil tıp uzmanı ve asistanları arasında 1 Ocak 2017- 30 Haziran 2018 tarihleri arasında hasta müracaatının çalışan doktorlara göre değişip değişmediğini araştırmak, ikincil amacımız ise; haftanın günlerine göre hasta müracaatının değişip değişmediğini tespit etmektir.
Gereç/Yöntem: Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde görevli tüm çalışanlara anket yöntemiyle acil servisin birimlerinde hangi doktorun çalıştığında daha fazla hasta geldiği ve daha yoğun hasta gelişi olduğu, yani kendilerine göre hangi doktorun “düztaban” olduğu anket yöntemi ile sorulmuştur. Ayrıca çalışanlarına göre; haftanın hangi gününün daha yoğun olduğunu düşündükleri de sorulmuştur. Elde edilen anket sonuçları ile HBYS üzerinden 1 Ocak 2017-30 Haziran 2018 tarihleri arasındaki sayısal veriler kıyaslanarak SPSS 22 programı yardımı ile verilerin analizleri yapılmıştır.
Tartışma ve Sonuç:
Literatürde çalışanların “black cloud” algıları genellikle algıdan ibarettir. Çalışmamızda; çalışanların algılarına göre nöbeti en yoğun geçen ve en ağır hasta kabulü yapan acil tıp uzmanı ile nitel veriler arasında fark vardır. Ancak nitel verilere göre tüm ATU’lar iş yükünü eşit paylaşmaktadır. Acil servise en çok hasta kabulünün yapıldığı gün pazartesidir.

Destekleyen Kurum

Bulunmamaktadır.

Teşekkür

Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Referans1. T.C SB. Sağlık Bakanlığı İstatistikleri [Internet]. 2018 [cited 2021 Feb 2]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,11588/istatistik-yilliklari.html
 • Referans2. Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir acil servisin kullanım özellikleri ve başvuran hastaların aciliyetinin hekim ve hasta açısından değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Derg. 2006;6(1):25–35.
 • Referans3. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay Cem, Göksu E. Türkiye’de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Turkish Journal Of Emergency Medicine, Cilt.5, Ss.5-13, 2005.
 • Referans4. Emet M, Uzkeser M, Eroğlu M, Aslan S, Çakır Z. Bir devlet hastanesi acil servisine bir yılda başvuran hastaların zamanla ilişkisi. Eurasian J Med. 2007;39:119–23.
 • Referans5. Yıldız S, Bilgili N. Acil Servise Başvuran Yaşlı Hastaların Bireysel Özellikleri ve BaşvurularınDeğerlendirilmesi. Gazi Sağlık Bilim Derg [Internet]. 2016 Jul 1 [cited 2019 May 20];1(1):15–31. Available from: https://dergipark.org.tr/gsbdergi/issue/24431/258963
 • Referans6. TDK. Türk Dil Kurumu [Internet]. 2021 [cited 2021 Feb 2]. Available from: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ce26140e51401.47885491
 • Referans7. Tanz RR, Charrow J. Black clouds: work load, sleep, and resident reputation. Am J Dis Child. 1993;147(5):579–84.
 • Referans8. Meyr AJ, Gonzalez O, Mayer A. Quantification and perception of on-call podiatric surgical resident workload. J foot ankle Surg. 2011;50(5):535–6.
 • Referans9. Pham HP, Raju D, Jiang N, Williams III LA. “Black cloud” vs.“white cloud” physicians–Myth or reality in apheresis medicine? J Clin Apher. 2017;32(4):235–9.
 • Referans10. Fabre A, Mancini J. Jinx or not?: There is nothing like a “black cloud” syndrome. Pediatr Emerg Care. 2017;33(10):686–9.
 • Referans11. Ong L, Dawson J, Ely J. Black Clouds vs Random Variation in Hospital Admissions. Fam Med. 2018;50(6):444–9.
 • Referans12. Zhao E, Tiedeken N, Wang W, Fowler J. The Black Cloud Phenomenon in Hand Surgery. HAND. 2019;14(6):819–22.
 • Referans13. Thompson DA, Adams SL. The full moon and ED patient volumes: unearthing a myth. Am J Emerg Med. 1996;14(2):161–4.
 • Referans14. Mandell DL, Claypool ML, Kay DJ. Superstitions among perioperative nurses. AORN J. 2005;81(5):971–84.
 • Referans15. Çiftçi H, Topoyan M. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi. Ulus Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Aydın. 2005.
 • Referans16. Wargon M, Guidet B, Hoang TD, Hejblum G. A systematic review of models for forecasting the number of emergency department visits. Emerg Med J. 2009;26(6):395–9.
 • Referans17. Salway RJ, Valenzuela R, Shoenberger JM, Mallon WK, Viccellio A. Emergency department (ED) overcrowding: evidence-based answers to frequently asked questions. Rev Médica Clínica Las Condes. 2017;28(2):213–9.

Does the application of patients to the emergency department vary according to the doctors working? : an original article

Yıl 2021, Cilt: 2 Sayı: 2, 28 - 34, 11.10.2021

Öz

Kaynakça

 • Referans1. T.C SB. Sağlık Bakanlığı İstatistikleri [Internet]. 2018 [cited 2021 Feb 2]. Available from: https://www.saglik.gov.tr/TR,11588/istatistik-yilliklari.html
 • Referans2. Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, Yürüktümen A, Sever M, Tunç MA. Bir acil servisin kullanım özellikleri ve başvuran hastaların aciliyetinin hekim ve hasta açısından değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Derg. 2006;6(1):25–35.
 • Referans3. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay Cem, Göksu E. Türkiye’de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Turkish Journal Of Emergency Medicine, Cilt.5, Ss.5-13, 2005.
 • Referans4. Emet M, Uzkeser M, Eroğlu M, Aslan S, Çakır Z. Bir devlet hastanesi acil servisine bir yılda başvuran hastaların zamanla ilişkisi. Eurasian J Med. 2007;39:119–23.
 • Referans5. Yıldız S, Bilgili N. Acil Servise Başvuran Yaşlı Hastaların Bireysel Özellikleri ve BaşvurularınDeğerlendirilmesi. Gazi Sağlık Bilim Derg [Internet]. 2016 Jul 1 [cited 2019 May 20];1(1):15–31. Available from: https://dergipark.org.tr/gsbdergi/issue/24431/258963
 • Referans6. TDK. Türk Dil Kurumu [Internet]. 2021 [cited 2021 Feb 2]. Available from: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ce26140e51401.47885491
 • Referans7. Tanz RR, Charrow J. Black clouds: work load, sleep, and resident reputation. Am J Dis Child. 1993;147(5):579–84.
 • Referans8. Meyr AJ, Gonzalez O, Mayer A. Quantification and perception of on-call podiatric surgical resident workload. J foot ankle Surg. 2011;50(5):535–6.
 • Referans9. Pham HP, Raju D, Jiang N, Williams III LA. “Black cloud” vs.“white cloud” physicians–Myth or reality in apheresis medicine? J Clin Apher. 2017;32(4):235–9.
 • Referans10. Fabre A, Mancini J. Jinx or not?: There is nothing like a “black cloud” syndrome. Pediatr Emerg Care. 2017;33(10):686–9.
 • Referans11. Ong L, Dawson J, Ely J. Black Clouds vs Random Variation in Hospital Admissions. Fam Med. 2018;50(6):444–9.
 • Referans12. Zhao E, Tiedeken N, Wang W, Fowler J. The Black Cloud Phenomenon in Hand Surgery. HAND. 2019;14(6):819–22.
 • Referans13. Thompson DA, Adams SL. The full moon and ED patient volumes: unearthing a myth. Am J Emerg Med. 1996;14(2):161–4.
 • Referans14. Mandell DL, Claypool ML, Kay DJ. Superstitions among perioperative nurses. AORN J. 2005;81(5):971–84.
 • Referans15. Çiftçi H, Topoyan M. Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis Başvurularının Değerlendirilmesi. Ulus Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, Aydın. 2005.
 • Referans16. Wargon M, Guidet B, Hoang TD, Hejblum G. A systematic review of models for forecasting the number of emergency department visits. Emerg Med J. 2009;26(6):395–9.
 • Referans17. Salway RJ, Valenzuela R, Shoenberger JM, Mallon WK, Viccellio A. Emergency department (ED) overcrowding: evidence-based answers to frequently asked questions. Rev Médica Clínica Las Condes. 2017;28(2):213–9.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Taner Şahin 0000-0002-7783-5343

Humeyra Aslaner 0000-0002-3710-3893

Zübeyde Korkmaz 0000-0002-5516-4032

Mükerrem Altuntaş 0000-0001-5775-3909

Mustafa Erkan Bu kişi benim 0000-0002-8046-9794

Murat Çelik Bu kişi benim 0000-0002-3963-4786

Yayımlanma Tarihi 11 Ekim 2021
Gönderilme Tarihi 13 Şubat 2021
Kabul Tarihi 18 Mart 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Şahin, T., Aslaner, H., Korkmaz, Z., Altuntaş, M., vd. (2021). Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, 2(2), 28-34.
AMA Şahin T, Aslaner H, Korkmaz Z, Altuntaş M, Erkan M, Çelik M. Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma. asujms. Ekim 2021;2(2):28-34.
Chicago Şahin, Taner, Humeyra Aslaner, Zübeyde Korkmaz, Mükerrem Altuntaş, Mustafa Erkan, ve Murat Çelik. “Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma”. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi 2, sy. 2 (Ekim 2021): 28-34.
EndNote Şahin T, Aslaner H, Korkmaz Z, Altuntaş M, Erkan M, Çelik M (01 Ekim 2021) Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi 2 2 28–34.
IEEE T. Şahin, H. Aslaner, Z. Korkmaz, M. Altuntaş, M. Erkan, ve M. Çelik, “Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma”, asujms, c. 2, sy. 2, ss. 28–34, 2021.
ISNAD Şahin, Taner vd. “Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma”. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi 2/2 (Ekim 2021), 28-34.
JAMA Şahin T, Aslaner H, Korkmaz Z, Altuntaş M, Erkan M, Çelik M. Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma. asujms. 2021;2:28–34.
MLA Şahin, Taner vd. “Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma”. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, c. 2, sy. 2, 2021, ss. 28-34.
Vancouver Şahin T, Aslaner H, Korkmaz Z, Altuntaş M, Erkan M, Çelik M. Acil Servise Hasta Müracaatı Çalışan Doktorlara Göre Değişiyor Mu? : Özgün Bir Çalışma. asujms. 2021;2(2):28-34.