Bibliyografi
BibTex RIS Kaynak Göster

BIBLIOGRAPHY OF ŞEBINKARAHISAR

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 15, 65 - 84, 31.03.2021
https://doi.org/10.31455/asya.866848

Öz

Şebinkarahisar, which is located in the Eastern part of Black Sea Region and one of Giresun’s districts, is a remarkable settlement with its historical, geographic, demographic characteristics as well as its richness of cultural assets. The exact foundation date of Şebinkarahisar is not exactly known. However, it is accepted by historians that the region where the city is located was also a living space in the centuries before Christ. The city has hosted many civilizations throughout history. After the Battle of Malazgirt in 1071, the Great Seljuk Sultan Alparslan gave the Şebinkarahisar regions to Mengucuk Gazi as iqta. On the orders of Danişment Gazi, Sevli Bey mobilized from Lâdik and conquered Çarşamba, Ordu, Giresun countryside and Şebinkarahisar region in 1074. From this date, Turkish domination started in Şebinkarahisar and its surroundings. After the conquest of Şebinkarahisar by the Turks, many Turkish Principalities and Turkish States dominated it. Danişmentlis, Mengücüks, Saltukids, Turkey Seljuks, Eratnas, Qazi Burhanuddin Ahmet State, Principality of Mutahhart, Akkoyunlus, Karakoyunlus and the Ottomans, reigned Şebinkarahisar and its surroundings. In this study, archive documents, academic studies and research works that give information about Şebinkarahisar are given together with their references. Until this study, three bibliography studies on Şebinkarahisar have been conducted and a total of 140 academic studies have been mentioned. In this study, information about archive documents was given along with academic studies. The study includes documents from the Ottoman Archive and Republican Presidential Archive in the State Archives of the Republic of Turkey. Theses prepared about Şebinkarahisar from the Higher Education Institution Thesis Center were scanned. Articles and symposium notices about Şebinkarahisar have been presented in the current study.

Kaynakça

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı (İnteraktif Ortam)
 • Acun, F. (2006) Karahisar-ı Şarkî ve Koyluhisar Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569), Ankara: TTK Yayınları.
 • Bayar, M. (2014) Şebinkarahisar Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Karadeniz Özel Sayısı: 123-139.
 • Kuruca, N. ve CİN, M.(2019). Giresun İli Bibliyografyası, Giresun Üniversitesi Yayınları. Kuyumcu, O. Şebinkarahisar Üzerine Bir Kaynakça Denemesi, https://www.academia.edu/37678244/%C5%9EEB%C4%B0NKARAH%C4%B0SAR_%C3%9CZER%C4%B0NE_B%C4%B0R_KAYNAK%C3%87A_DENEMES%C4%B0
 • Kuyumcu, O. (2000). Şebinkarahisar Üzerine Bir Kaynakça Denemesi, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 30 Haziran-1Temmuz, 2000, (s.467-470) İstanbul: Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları.
 • http://ktp.isam.org.tr/?url=makale/findrecords.php
 • http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2008_1/2008_1_27.pdf
 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~facun/
 • https://dergipark.org.tr/tr/
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/sebinkarahisar
 • https://kasif.mkutup.gov.tr/
 • https://scholar.google.com/
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp
 • https://www.academia.edu/

ŞEBİNKARAHİSAR BİBLİYOGRAFYASI

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 15, 65 - 84, 31.03.2021
https://doi.org/10.31455/asya.866848

Öz

Şebinkarahisar, Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan Giresun’a bağlı, geçmişindeki tarihî, coğrafik, demografik nitelikleri ve kültürel varlıklarının zenginliği ile dikkat çekici bir yerleşim yeridir. Şebinkarahisar’ın kesin kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak şehrin de bulunduğu bölgenin Milattan önceki yüzyıllarda da, bir yaşam alanı olduğu tarihçiler tarafından kabul edilmektedir. Şehir tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan 1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra, Şebinkarahisar bölgelerini Mengücük Gazi’ye ikta olarak vermiştir. Sevli Bey, Danişment Gazi’nin emriyle Lâdik’ten harekete geçerek Çarşamba, Ordu, Giresun kırsalı ile Şebinkarahisar yöresini 1074 yılında fethetmiştir. Bu tarihten itibaren Şebinkarahisar ve çevresinde Türk hâkimiyeti başlamıştır. Şebinkarahisar’ın Türkler tarafından fethedilmesinden sonra, buraya pek çok Türk Beyliği ve Türk Devleti hâkim olmuştur. Danişmentliler, Mengücüklüler, Saltuklular, Türkiye Selçukluları, Eratnalılar, Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti, Mutahharten Beyliği, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Osmanlı Devleti, Şebinkarahisar ve çevresinde hüküm sürmüşlerdir. Bu çalışmada, Şebinkarahisar hakkında bilgi veren arşiv belgeleri, akademik çalışmalar ve araştırma eserleri, künye bilgileri ile birlikte verilmiştir. Bu çalışmaya kadar Şebinkarahisar ile ilgili üç bibliyografya çalışması yapılmış ve toplam 140 akademik çalışmadan bahsedilmiştir. Bu çalışmada ise, akademik çalışmalar dışında arşiv belgeleri hakkında da bilgi verilmiştir. Çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’ndeki Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi’ndeki belgeler incelenmiştir. Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezi’nden, Şebinkarahisar hakkında hazırlanan tezler taranmıştır. Şebinkarahisar hakkında yazılan makaleler ve sempozyum bildirileri tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı (İnteraktif Ortam)
 • Acun, F. (2006) Karahisar-ı Şarkî ve Koyluhisar Kazaları Örneğinde Osmanlı Taşra İdaresi (1485-1569), Ankara: TTK Yayınları.
 • Bayar, M. (2014) Şebinkarahisar Literatürü Üzerine Bibliyografik Bir İnceleme, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, Karadeniz Özel Sayısı: 123-139.
 • Kuruca, N. ve CİN, M.(2019). Giresun İli Bibliyografyası, Giresun Üniversitesi Yayınları. Kuyumcu, O. Şebinkarahisar Üzerine Bir Kaynakça Denemesi, https://www.academia.edu/37678244/%C5%9EEB%C4%B0NKARAH%C4%B0SAR_%C3%9CZER%C4%B0NE_B%C4%B0R_KAYNAK%C3%87A_DENEMES%C4%B0
 • Kuyumcu, O. (2000). Şebinkarahisar Üzerine Bir Kaynakça Denemesi, Şebinkarahisar I. Tarih ve Kültür Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 30 Haziran-1Temmuz, 2000, (s.467-470) İstanbul: Şebinkarahisar Belediyesi Yayınları.
 • http://ktp.isam.org.tr/?url=makale/findrecords.php
 • http://www.fed.sakarya.edu.tr/arsiv/yayinlenmis_dergiler/2008_1/2008_1_27.pdf
 • http://yunus.hacettepe.edu.tr/~facun/
 • https://dergipark.org.tr/tr/
 • https://islamansiklopedisi.org.tr/sebinkarahisar
 • https://kasif.mkutup.gov.tr/
 • https://scholar.google.com/
 • https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp
 • https://www.academia.edu/

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Oktay KARAMAN

Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 22 Ocak 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA KARAMAN, O. (2021). ŞEBİNKARAHİSAR BİBLİYOGRAFYASI. Asya Studies, 5(15), 65-84. https://doi.org/10.31455/asya.866848