Yıl 2014, Cilt 0 , Sayı 41, Sayfalar 399 - 419 2014-07-01

HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI
Hilfu’l- Fudûl Organization

Nesim SÖNMEZ [1]


ÖZ

Bu makalenin amacı Cahiliye Donemi Arapları arasında vucut bulan Hılfu’l-

Fudul Teşilatı’nıirdeleyerek ezilenlerin bu donemde haklarıı nası korunmaya

calışıdığıa acılı getirmektir. İk once bu teşilata neden bu ismin verildiğ

uzerinde durulmuş Cahiliye Donemi’nde yapıan diğr hilflere ve bunları

amaclarıa değnilmişir. Daha sonra bu hilfin yapımasıı sebepleri uzerinde

durulmuş teşilatı kurulmasıa yol acan olaylar, teşilata katıan ve katımayan

kabileler, teşilatı etkileri ve daha sonraki donemlerde devam etmemesinin

nedenleri uzerinde durulmuşur.

Anahtar Kelimeler: Hilf, Fudul, Cahiliye, Kabile, Adalet, Zulum, Hak


ABSTRACT

Hilfu’l- Fudûl Organization

The aim of this organization is to enlighten how despised people try to protect

their rights by explicating Hilfu’l Fudul Organization that emerged between Arabs

of the age of ignorance. Initially, it is emphasized that why this organization is

named like this, aids done at the age of ignorance and their aims are mentioned.

Subsequently, it is emphasized that what are the reasons of these aids, factual

backgrounds of foundations of this organization, clans taking part in and not

taking part in, effects of the organization and the reasons why it does not go on at

the other ages.

Keywords: Hilf, Fudul, Jahiliyyah, Tribe, Justice, Cruelty.

Hilfu’l- Fudûl OrganizationThe aim of this organization is to enlighten how despised people try to protect their rights by explicating Hilfu’l Fudul Organization that emerged between Arabs of the age of ignorance. Initially, it is emphasized that why this organization is named like this, aids done at the age of ignorance and their aims are mentioned. Subsequently, it is emphasized that what are the reasons of these aids, factual backgrounds of foundations of this organization, clans taking part in and not taking part in, effects of the organization and the reasons why it does not go on at the other ages.
  • Algül, Hüseyin, “Hılfu’l-Mutayyebîn”, DİA, XVIII, 32, İstanbul, 1998.
  • Âsım Efendi, Kamus Tercemesi, (I-IV), İstanbul, 1305.
  • Bakırcı, Selami, “Araplarda Kabile Yapısı”, AKEV, Yıl 3, Sayı 11, Kasım 2001 – Ocak 2002. el-Beyhakî, Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin, Delâilu’n-Nubuvve ve Marifetu Ehvali Sahibi’ş-Şerîa, Beyrut, 1985 Cevherî, (Ebû Nasr İsmail b. Hammâd), Tâcu’l-Luğa, I-II, 1382, II, 16 Ebû’l-Ferec el-İsfahanı, (Alî b. el-Huseyn b. Muhammed b. Ahmed el-Kureşî), Kitabu’l-Eğanî, I-XXV, (3. Baskı), Daru’s-Sekâfe, Beyrut, 962-1964. Hamidullah Muhammed, “Hilfu’l-Fudûl”, DİA, XVIII, 31- 32, İstanbul, 1998. _________, İslam Peygamberi, I-II, çev, Salih Tuğ, (5.Baskı), İstanbul,1993. İbn Habîb, (Muhammed b. Habîb el-Bağdâdî), Kitabu’l-Munemmak fî Ahbari Kureyş, Thk, Hurşid Ahmed Faruk, Beyrut, 1985 İbn Hişâm, Abdulmelik, es-Sîretu’n-Nebeviyye, (I-IV), Nşr. Mustafa Sekka vd. Beyrut, 19 İbn Kesîr, (Ebu’l-Fidâ İsmail), el-Bidâye ve’n-Nihâye, (I-XVI), nşr. Muhammed GaziAbdurrahman Ladki, Beyrut, 1996. İbn Manzur, (Celalu’d-Din Muhammed Mukerremu’l-Ensâri), Lisanu’l-Arap, “hlf” md, (I-XV) Beyrut, tsz, nşr. Kosta Tomas ve Şurekah, Kahire, 1890. İbn Sa‘d, Muhammed, et-Tabakâtu’l-Kubrâ, I-IX, Beyrut, tsz. İbni Kesir, (Ebu’l-Fida İsmail b. Ömer), es-Siretu’n-Nebeviyye, I-IV, nşr. Mustaf Abdulvâhid, Beyrut, 1976 İbn-i Sa‘d, Tabakātu’l-Kubrâ, I-X, nşr. Ali Muhammed Ömer, Mektebetu’l-Hancı, Kahire, tsz. İbnu’l-Cevzî, (Ebu’l-Ferec Abdurrahman), el-Vefâ bi Ahvali’l-Mustafa, (I-II), nşr. Mustafa Abdulvâhid, Mısır, 1922.
  • İbnu’l-Esir, (‘İzzuddîn Ebu’l-Hasan ‘Ali), el-Kâmil fî’t-Tarîh, I-XIII, nşr. C. J. Tornberg, Leiden, 1853-1867. el-İsfehânî, Râgıp, Mu‘cemu Mufredâti Elfâzı’l-Kuran, nşr. Nedîm Maraşlı, Dâru’lKatibi’l-Aza, tsz. Köksal, Âsım, İslam Tarihi, (I-XVIII),İstanbul, 1987, II/133. Mücteba, Uğur, Hicri Birinci Asırda İslam Toplumu, İstanbul, 1980. es-Suheylî, Ebu’l-Kâsım Abdurrahmân b. Abdillâh, er-Ravdu’l-Unuf fî Tefsîri Sîreti’nNebeviyyi li İbn-i Hişâm, I-II, nşr, Abdurraûf Sa‘d, Mısır, 1971. Yılmaz, İbrahim, Panayırlar ve Arap Dili ve Edebiyatının Gelişmesinde Oynadığı Rol, (Basılmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 19 ez-Zebîdî, (Muhibuddin Ebû Feyz), Tâcu’l-Arûs Min Cevâhiri’l-Kamus, I-X, Dâru’lFikr, 1308.
Birincil Dil tr;en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Nesim SÖNMEZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2014

Bibtex @ { atauniilah36829, journal = {Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-295X}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {0}, pages = {399 - 419}, doi = {}, title = {HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI}, key = {cite}, author = {Sönmez, Nesim} }
APA Sönmez, N . (2014). HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI . Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 0 (41) , 399-419 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniilah/issue/2758/36829
MLA Sönmez, N . "HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI" . Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2014 ): 399-419 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniilah/issue/2758/36829>
Chicago Sönmez, N . "HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI". Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 (2014 ): 399-419
RIS TY - JOUR T1 - HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI AU - Nesim Sönmez Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 399 EP - 419 VL - 0 IS - 41 SN - 1303-295X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI %A Nesim Sönmez %T HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI %D 2014 %J Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1303-295X- %V 0 %N 41 %R %U
ISNAD Sönmez, Nesim . "HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI". Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 0 / 41 (Temmuz 2014): 399-419 .
AMA Sönmez N . HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 0(41): 399-419.
Vancouver Sönmez N . HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2014; 0(41): 399-419.
IEEE N. Sönmez , "HILFU’L-FUDÛL TEŞKİLATI", Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 0, sayı. 41, ss. 399-419, Tem. 2014