Yazım Kuralları-Author Guidelines

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

YAZAR REHBERİ

1.      ANLATIM

Makale kolay anlaşılır bir dil ile yalın ve bilimsel metne uygun olmalıdır. Anlatım, kısa ve öz cümlelerle yapılmalı, birinci şahıs ağzından olmama­lıdır. Yazım kurallarında imla bakımından Türk Dil Kurumu'nun çıkardı­ğı İmla Kılavuzu’na uyulması gerekmektedir.

 

2.      SAYFA SAYISI

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde aşağıda sayfa ebadı ve kenar boşlukları ile font büyüklükleri  ve satır arası boşlukları belirtilmiş metinlerden oluşan en çok 20 sayfadan oluşan eserlerin yayınlanmasına izin verilmektedir.

 

3.      SAYFA EBADI ve KENAR BOŞLUK DÜZENİ

Makale yazımında kullanılacak sayfanın ebadı A4 (20.99 x 29,7 cm) ölçüsünde olmalıdır. Her sayfanın üst kenarında 6 cm, alt kenarında 5.3 cm, sağ ve sol kenarında 4.3 cm boşluk bulunmalıdır. Belirlenen metin bloğu çerçevesi dışına taşılmamalıdır.

 

4.      YAZI FONTU, EBADI ve ÖZELLİKLERİ

Makale metni­nin tümünde Times New Roman fontu kullanılacaktır. Font ebatlarının kullanımı,

-Makale Başlığı, 12 punto-BOLD, Kelime İlk Hafleri Büyük

-Öz, 9 punto-İTALİK

-Anahtar Kelimeler, 9 punto-İTALİK

-İngilizce Başlık, 11 punto-BOLD

-Abstract, 9 punto-İTALİK

-Keywords, 9 punto-İTALİK

-Makale Kullanılan Başlıklar, 10 punto-BOLD

-Metin İçerikleri, 10 punto

-Sayfa altlarında yapılacak açıklamalar ve zorunlu dipnotları, 9 punto

-Sayfaya sığmayan tabloların yazı içerikleri, 9-7 punto 

 

5.      SATIR ARALIKLARI ve PARAGRAF GİRİNTİLERİ

Metnin tamamında TEK SATIR aralığı kullanılmalıdır. Sadece başlıklarda tek satır aralığına ek olarak ÖNCE 6 nokta (yarım satır) ve SONRA 6 nokta (yarım satır) boşluk bırakılmalıdır. Tablolarda sayfa yapısına uyum için bu kuralların dışına çıkılabilir. Temel kural tablo içeriğinin okunabilir olmasıdır.

Makele metin içeriklerinde parağraf ilk satırı girinti değeri 0.5 cm dir.

 

6.      BAŞLIK ve DİĞER UNSURLARIN NUMARALANDIRILMASI

Metinde kullanılacak başlıklar ve alt başlıklar aşağıda gösterilmiştir.

2. BİRİNCİ DERECE BAŞLIK – BÜYÜK HARF, BOLD, girinti 0,5 cm

2.1. İkinci Derece Alt Başlık – Kelime İlk Harfleri Büyük, BOLD, girinti 0,5 cm

2.1.1. Üçüncü Derece Alt Başlık - Kelime İlk Harfleri Büyük, BOLD, girinti 0,5 cm

Tablo, Grafik, Çizim, Fotoğraf unsurlarına birbirini takip eden sayılar verilmeli ve metin içerisinde atıfları yapılmalıdır. Tablo ve şekillere başlık ve sıra numarası verilmeli, başlıklar tabloların üzerinde (Tablo 1: Tablo adı), şekil-grafik-harita-fotoğrafın ise altında (Şekil 1: Şekil adı) yer almalıdır. Tablo ve şekiller dikey olarak (tam sayfa olan tablo ve şekiller yatay olarak yerleştirilebilir), denklemler sayfaya ortalı olarak verilmeli ve denklemlerin sıra numaraları parantez içinde olup sayfanın sağ tarafına yaslanmalıdır.

 

7.      ÖZ, ABSTACT ve ANAHTAR KELİMELER, KEYWORDS

Makale hangi dilde ise önce o dilde en çok 150 kelimelik bir “Öz” ve yine en çok 150 kelimelik “Abstract” metnine yer verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında en çok 5 kelimede oluşan, “Anahtar Kelimeler” ve “Keywords” bulunmalıdır.

 

8.      KAYNAKLAR

Makalenin son kısmında faydanılan KAYNAKLAR bölümüne yer verilmelidir. Kaynak eserler alfabetik sırayla yazılmak zorundadır. Kaynakların gösterim şekli ALINTILAR VE ATIFLAR bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.

 

9.      ALINTI VE ATIFLAR

Kaynak gösterme, bilim ve sanat etiğinin gereğidir. Hangi biçimde olursa olsun bilgi ileten kişi bilginin kaynağını gösterme sorumluluğunu taşımalıdır. Başkalarının bilgi birikiminden ve düşüncelerinden yararla­nılan her çalışmada (kitap, tez, makale, rapor, bildiri, ödev, web sayfası, vb) yararlanılan bilginin kaynağı, neyin nereden alındığı açıkça belirtil­melidir.

Başkalarının düşüncelerini, söylemlerini, verilerini ve yapıtlarını kay­nak göstermeden kullanmaya intihal (plagiarism) denir. İntihal olguları, hukuki olmaktan çok etik boyutuyla irdelense de, disiplin soruşturmasına konu olabilir. Bilimsel ve sanat­sal çalışma sürecinde, bilmeden veya farkında olmadan intihal kapsamına girecek eylemlerde bulunmak, kişiyi sorumluluktan kurtarmaz.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Resmî Gazete, 29 Ocak 2014 Çarşamba, Sayı: 28897)

Madde 11-Aşağıdaki disiplin suçlarını işleyenlere kamu görevinden çı­karma cezası verilir. Kamu görevinden çıkarma cezası alanlar yükseköğretim kuramlarında öğretim mesleğini icra edemezler. Kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller: Bir başkasının bilimsel eserinin veya çalışmasının tümünü veya bir kıs­mını kaynak belirtmeden kendi eseri gibi göstermek.”

 

9.1.   KAYNAK GÖSTERİLİRKEN UYULMASI GEREKLİ İLKELER

1.     Her bilimsel çalışmada, çalışmanın sonunda yararlanılan kaynakla­rın listelendiği bir kaynakça bölümü bulunmalıdır.

2.     Metin içinde gönderme yapılan her kaynak, kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılma­lıdır.

3.     Kaynakçaya alınacak yapıtlar, yazarın bizzat okuyup yararlandığı yapıtlar olmalıdır.

4.     Araştırmada kullanılmayan, ancak araştırmacının konu için yararlı olabileceğini düşündüğü diğer kaynaklar, eğer verilmek isteniyorsa, “ek kaynakça” veya “yardımcı kaynakça” veya “ileri okumalar için kaynak­ça” gibi farklı bir başlık altında verilmelidir.

5.     Kaynakçada, ilgili yayının künyesi kurallara uygun olarak verilme­li, künye içindeki bilgi öğeleri tam ve doğru olmalıdır.

6.     Kaynakçada her kaynağa yalnız bir kez yer verilmelidir.

7.     Kaynakça, hangi bilginin hangi kaynaktan alındığı konusunda fikir vermez. Bu bilgi, metnin içinde ilgili yerde, söz konusu bilgi kaynağına gönderme yapılarak aktarılmalıdır.

8.     Herkes tarafından bilinen gerçekler için (dünya yuvarlaktır gibi) kaynak belirtmeye gerek yoktur. Genel bilginin içeriği, disiplinden disip­line değişebildiği için kişinin bilmediği bir disiplinde neyin genel bilgi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vermesi özellikle güçtür. Bu gibi durumlarda kişiyi etik açıdan yanlış bir şey yapmaktan koruyaca­ğı için kaynak gösterilmesi tercih edilmelidir.

9.     Bir kaynaktan değiştirilmeden yapılan alıntılar, özgün kaynakta geçtiği biçimiyle tırnak işareti içinde gösterilmelidir. (Eğer kaynakta - matbaa hatası vb.- bir yanlışlık olduğu iddia ediliyorsa, metni olduğu gibi almalı fakat iddiayı ortaya koyan açıklama dipnotta yazılmalıdır.)

10.  Araştırıcının bilimsel yeterliliği, sentez yapma ya da yazma be­cerisi konusunda soru işareti uyandırabileceğinden çok sık ve çok uzun alıntılardan kaçınmak gereklidir.

11.  Yabancı dildeki kaynaklardan Türkçe’ye çevrilerek yapılan alıntı­larda metnin çeviri olduğunun belirtilmesi gerekir.

13.  Özgün kaynağa erişmenin olanaksız olduğu durumlarda bilginin ikinci elden aktarıldığı belirtilmeli (Mesela: Gündoğdu, s. 83. (İbn Hal­dun, Mukaddime, Beyrut 1980, s. 65’den naklen), asla özgün kaynaktan alınmış gibi gösterilmemelidir.

14.  Kaynak gösterilse bile, bir yapıtın tamamı veya tamamına yakın bir bölümü bir başka çalışmada aktarılamaz.

15.  Patent ve telif hakkı söz konusu olan yapıt, resim, çizelge, formül, şekil, vb. gibi öğeler için, kaynak göstermenin yanı sıra, izin alınmasının da gerekli olabileceği unutulmamalıdır.

16.  Müzik ve sahne yapıtları yaratımında, herhangi bir kaynaktan alıntılama ya da açık bir esinlenme söz konusu ise, bu durumun yapıtın ilk sayfasında belirtilmesi gereklidir.

 

9.2.  BAŞKALARINA AİT BİLGİ VE DÜŞÜNCELERİN AKTARIMI

a)    Direkt Alıntı (quotation, tam alıntı): Bu tür alıntılar kaynak eserden olduğu gibi alınır. Özgün (orijinal) anlatım hiç değiştirilmez. Bu şekilde yapılan aktarmaya alıntı denir. Alıntı, metinde özgün kaynakta geçtiği bi­çimiyle tırnak işareti (“             ”) içinde gösterilir, tırnak işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır.

Direkt alıntılarda, tırnak içerisindeki ifadede yer alan hem fikir hem de sözcükler zikredilen yazara aittir. Araştırmacı sadece aktaran durumunda­dır. Bu yüzden de sayfa numarası zorunlu olarak belirtilmelidir.

b)    Endirekt Alıntı (in-text citation, anma, gönderme, atıf yapma): Bu tür alıntılar yazarın zikrettiği fikir için yapılır ve kaynak belirtilir. Bu alıntılamada özgün anlatım değiştirilir, özetle veya fikir alıntısı şeklin­de aktarma yapılır. Endirekt alıntılarda fikir zikredilen yazara; sözcükler zikreden yazara aittir. Yani düşünce hâlâ bir başkasına aittir ve aidiyeti bildirmek için metin içinde veya dipnotta kaynağa gönderme yapılması mutlaka gereklidir. Bu tür alıntılar tırnak (“....”) gerektirmez.

Örnek: Osmanlılar modernleşme olgusu ile 19 yy’da Avrupa ülkeleri ile yaptığı savaşlar aracılığı ile tanışmışlardır (Karpat, 1980)

Bu gibi bir alıntı ile yazar şunu ima etmektedir: Burada ki fikir Karpat’ın 1980 de yazmış olduğu eserde dile getirilmiştir, ancak sözcük­ler ve ifade şekli tamamen bana aittir ve Karpat bu fikri belli sayfada değil eserin tümünde anafikir olarak ileriye sürmüştür. Bu tür bir alıntı endirekt alıntıdır. Endirekt alıntıların nerde başlayıp nerde bittiğini sözün akışından çıkartabilmeliyiz. Uzun uzun endirekt alıntı yapılamaz. Sadece fikir sahiplerine saygılı olmak ve fikirleri ilgili yerlerde tartışabilmek için yapılmalıdır.

 

 

BASILI KAYNAKLAR

 

 

KİTAP

TEK YAZARLI

Yazar. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın yeri: Yayınevi.

Gündoğdu, C. (2007). Hacı Bektâş-ı Velî, Öğretisi ve Takipçileri Hakkında Metodik Yeni Bir Yaklaşım. Ankara: Aktif Yayınları.

Mailer, N. (2008). Miami and the siege of Chicaco: An informal history of the Republican and Democratic convention fo 1968. New York, NY: New York Review Books. (Orijinal work published 1968)

 

ÇOK YAZARLI

Beck, C.A.J., Sales, B.D., Walter, M. D., & Heynes, A. P. (2002). Managing Diversity in the Classroom. Washington, DC: New Age Printing.

 

EDİTÖRLÜ KİTAP

Editör/Editörler. (Ed./Eds.). (Yayın Yılı). Kitap Adı (baskı sayısı). Yayın yeri: Yayınevi.

Luo, J. (Ed.). (2005). China today: An encyclopedia of life in the People’s Republic ( vols. 1-2). Westport, CT: Greenwood Press.

Aronson, J., & Aronson, E. (Eds.). (2008). Reading about the social animal (10th ed.). New York, NY: Worth.

 

EDİTÖRLÜ KİTAP İÇİNDE BÖLÜM YA DA MAKALE

Yazar (Yayın Yılı). “Yayın adı”. İçinde (Editör adı). İçinde Kitap adı. (s. sayfa numaraları). Yayın yeri: Yayınevi.

Türer, O. (2005). “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler”. Ahmet Yaşar Ocak (Ed.), Osmanlı Anadolu'sunda Tarikatların Genel Dağılımı (ss. 207-246) içinde. Ankara: T.T.K. Yayınları.

Denton, N. A. (2006). “Segregation and discrimination in hausing”. In R. G. Bratt, M. E. Stone, & C. Hartman (Eds.), A right to housing: Foundation of a new social agenda (pp. 61-81). Philadelphia, PA: Temple University Press.

 

KURUM YAYINLARI

Kurum Adı. (Yayın Yılı). Yayın adı. Yayın yeri: Yayınevi.

TÜBİTAK. (2002). 21. Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve

_____ Yaklaşımlar. Ankara: TÜBİTAK.

 

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe Sözlük (10. bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu.

 

ÇEVİRİ KİTAPLAR

Yazar. (Yayın Yılı). Kitap Adı. (Çev.: Adı Soyadı). Yayın yeri: Yayınevi. (Kaynak Yapıtın Yayın Yılı).

Hellman, H. (2001). Büyük Çekişmeler: Bilim Tarihinden Seçilmiş On Tartışma. (Çev.: Füsun Baytok). Ankara: Tübitak. (1972).

 

TEZ

Yazar. (Yayın Yılı). Tez Adı (Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik Tezi). Yer: Üniversite Adı.

Ayık, H. (2002). Farabi'de Dil-Mantık İlişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

EL KİTAPLARI

Yazar. (Yayın Yılı). Eser. Yayın Yeri: Yayınevi

Özgüven, İ.E. (1992). HKE Hacettepe Kişilik Envanteri El Kitabı (İkinci Revizyon). Ankara: Odak Ofset.

YAZARI OLMAYAN ESER: ANONİM

Eser. (Yayın Yılı). Yayın Yeri: Yayınevi

The Chicago Manual of style (14th edition). (1993). Chicago: The University of Chicago Press.

 

DANIŞMA KAYNAKLARI

SÖZLÜK

Yazar. (Yayın Yılı). Yapıt Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.

Altan, N. (2003). Bilgisayar Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü (3. bs.). Ankara: Sistem Yayıncılık.

 

BİLİMSEL DERGİ MAKALESİ

Yazar. (Yayın Yılı). “Makale adı”. Dergi Adı, Cilt (sayı), sayfa numaraları.

Gündoğdu, C. (2007). “Âşık Sümmânî’de Aşkın Metafiziği”. Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 8 (18), 113-154.

Yazar, A., Yazar, B., Yazar, C., Yazar, Ç., Yazar, D., Yazar, E. ve diğerleri. (Yayın Yılı). “Makale Adı”. Dergi Adı, Cilt (sayı), sayfa numaraları.

 

Erkan, S., Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Şendoğdu, M., Kargı, E. ve diğerleri. (2003). “Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-117.

 

YABANCI DİLDE MAKALE

Yazar. (Yayın Yılı). “Makale Adı” [Makale Adının Türkçesi]. Dergi Adı, Cilt (sayı), sayfa numaraları.

Kurbanoğlu, S. S. (2003). “Self-efficacy: a concept closely linked to information literacy and lifelong learning” [Öz-Yeterlik: Bilgi Okuryazarlığı ve Yaşam Boyu Öğrenmeyle Yakından İlişkili Bir Kavram]. Journal of Documentation, 59, 635-646.

 

POPÜLER DERGİ MAKALESİ

YAZARI BELLİ

Yazar. (Ay Yıl). “Makale Adı”. Dergi Adı, Cilt, sayfa numaraları.

Kenar, N. (Nisan 2006). “Kayıt Dışı İstihdam”. Popüler Yönetim, 9, 44-47.

 

YAZARI BELLİ DEĞİL

“Makale Adı”. (Ay Yıl). Dergi Adı, cilt (sayı), sayfa numaraları.

Yerel Bilginin Küreselleştirilmesi”. (Nisan 2006). Focus, 12, 14-17.

 

GAZETE MAKALESİ

Yazar. (Gün Ay Yıl). “Makale Adı”. Gazete Adı, sayfa numaraları.

Altan, Ç. (23 Mart 2002). “Değişik bir ritimde...”. Milliyet Gazetesi. 12.

 

DİĞER YAYINLAR

BİLDİRİ

YAYIMLANMIŞ

Yazar. (Yayın Yılı). “Bildiri Adı”. A. Editör (Ed.). Kitap Adı (ss. Sayfa sayısı/sayfalar arası). Yayın Yeri: Yayınevi.

Gündoğdu, C. (2005). “Pâdişah-Tarîkat Şeyhi Münasebetleri Açısından Azîz Mahmûd Hüdâyi ve Çağdaşı Abdülmecid-i Sivâsî” [Bildiri]. H. Kamil Yılmaz (Ed.). Aziz Mahmud Hüdâyî Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2007, (ss. 179-195), İstanbul: Üsküdar Belediye Başkanlığı.

 

YAYIMLANMAMIŞ

Konuşmacı, (Ay Yıl). “Bildiri Adı” [Bildiri]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri.

Tonta, Y. (Şubat 2006). “Bilgi Yönetiminde Son Gelişmeler: Amazoogle, İşbirliği ve Açık Erişim” [Bildiri], Akademik Bilişim ’06, Gaziantep.

POSTER

Yazar. (Ay Yıl). Posterin Adı [Poster]. Toplantı Adı, Toplantı Yeri.

Önal, İ. (Ağustos 2002). Historical Perspectives on School Librarianship [Poster]. 68th IFLA General Conference and Council, Glasgow.

 

PATENT

Buluş Yapan. (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent No. Yayın Yeri: Yayınevi.

Kavur, K. H. (2006). Heart Flowerpot, U.S. Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

Yazar. (Yayın Yılı). “Madde Adı”. Yapıt Adı, (cilt numarası, sayfa numarası. Örn. XV, 34). Yayın Yeri: Yayınevi.

Ersoy, O. (1973). “Kağıt ve Kağıtçılık”. Türk Ansiklopedisi, (XXI, 112­115). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

 

RAPOR

Yazar. (Yayın Yılı). Rapor Adı (Rapor No:). Yayın Yeri: Yayınlayan/ Hazırlatan Kuruluş.

Devlet Planlama Teşkilatı. (2004). Devlet Yardımlarını Değerlendirme Özel İhtisas Komisyonu Raporu (Rapor No: DPT: 2681). Ankara: DPT.

 

YASA VE YÖNETMELİKLER

Yasa Adı. (Kabul Edildiği Yıl). Yayın Adı, Sayı, Gün Ay Yıl.

İlköğretim ve Eğitim Kanunu. (1961). T. C. Resmi Gazete, 10705, 12 Ocak 1961.

 

GÖRÜŞME

Mektup, e-ileti, telefon görüşmesi gibi kişisel görüşmeler elde edilebilir kaynaklar olmadıklarından kaynakçaya eklenmezler. Görüşmelere yalnızca metin içinde gönderme yapılır.

 

Metin içinde: (Aşık Reyhani ile kişisel iletişim, 23 Haziran 2003).

 

ELEKTRONİK KAYNAKLAR

BASILI KİTABIN ELEKTRONİK SÜRÜMÜ

Yazar, A. ve Yazar, B. (Yayın Yılı). Kitap Adı [Elektronik Sürüm]. Yayın Yeri: Yayınevi.

Başar, H. (1999). Sınıf Yönetimi [Elektronik Sürüm]. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı.

 

BASILI MAKALENİN ELEKTRONİK SÜRÜMÜ

Yazar, A. ve Yazar, B. (Yayın Yılı). “Makale Adı” [Elektronik Sürüm]. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları.

Gündoğdu, C. (2005). “Mevlânâ'nın Mesnevî'sinde Mânâ Dili”, [Elektronik Versiyon]. Tasavvuf İmi ve Akademik Araştırma Dergisi. 14, 221-231.

Whitmeyer, J. M. (2000). “Power through appointment”. Social Science Research, 29, 535-555. doi: 10.1006/ssre.2000.0680.

 

MAKALE

Yazar, (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi Adı, cilt(sayı), sayfa numaraları. http://ağ adresi

Yıldırım, A., Ekici, K. M. ve Şahım, T. (t.y.). “İşletmelerin Yönetim Sürecinde Sinerjik Yönetim Anlayışının Önemi”. Bilgi Vadisi, 1(2). http://www.bilgivadisi.net/idas/index.php?option =86&Itemid=59

VERİTABANINDA MAKALE YA DA MADDE

Yazar, (Yayın Yıl). “Makale Adı”. Dergi Adı, Cilt (sayı), sayfa numaraları. Erişim: Gün Ay Yıl, Veritabanı Adı, Kayıt/Makale No.

Saracho, O, N. (1999). “A Factor Analysis of Preschool Children’s Play Strategies and Cognitive Style”. Educational Psychology, 19 (2), pp 165. [EBSCO (Academic Search Elite), http://www. ebsco.com]

 

RAPOR

Yazar. (Ay Yıl). Rapor Adı (Rapor No). Erişim: Gün Ay Yıl, http://ağ adresi

Devlet Planlama Teşkilatı. (Temmuz 2004). e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı: Değerlendirme Raporu (Rapor No: 2). http://212.175.33.22/kdep/rapor/ KDEPHaziran2004.pdf

 

 

ANONİM AĞ SAYFASI

Kaynağın Adı. (t.y.). http://ağ adresi

Bilim Etiği ve Bilimde Sahtekarlık. (t.y.). http://www.aek.yildiz.edu. tr/bilim.htm

 

AĞ SİTESİNDEN ERİŞİLEN AĞ SAYFASI

Yazar. (Yayın Yılı). Sayfa Adı. http://ağ adresi

Gordon, C. H., Simmons, P. ve Wynn, G. (2001). What it is, and how to Avoid it. http://www.zoology.ubc.ca/bpg/Advising/ Plagiarism. htm

 

AĞ SİTESİ

Site ya da Yayınlayan Kuruluş Adı. (Yayın Yılı). http://ağ adresi

Tema Vakfı. (t.y.). http://www.tema.org.tr

 

HABER, TARTIŞMA GRUBU YA DA FORUM İLETİSİ

Yazar. (Gün Ay Yıl). İleti Konusu [İleti No]. Haber/Tartışma Grubu/ Forum Adı, http://ağ adresi

Işık, E. (5 Kasım 2003). Bitki Kütüphanesi [İleti No: 8]. Kutup-L, http://listproc.metu.edu.tr.9000/reguser/archives/KUTUPL/ kutupl.log/msg0.html

 

WEB SİTESİNE ATIFTA BULUNMA

Bir Web sitesinin tümüne (sitedeki belli bir sayfaya değil) atıfta bulunmak için, sitenin adresini vermek yeterli olacaktır.

Yazılım Sanayicileri Derneği (http://www.yasad.org.tr)

 

ÖZET

Yazar. (Gün Ay Yıl). “İleti Konusu” [Özet]. Dergi Adı, Cilt (sayı), sayfa numaraları. Erişim: Haber/Tartışma Grubu/Forum Adı, http://ağ adresi

Irak, M. (1998). “Uyku ve bilgi işleme süreçleri”. [Özet] Türk psikoloji Yazıları, 7(1), 17-30. http://www.psikolog.org.tr/tpy/Umetehan. htm

 

 

BİR WEB SİTESİNDE BELİRLİ BİR SAYFA

Türk Psikologlar Derneği Deprem Özel Çalışma Grubu Basın Bildirisi: Deprem Bölgesi Eğitim Öğretim Yılına Hazır mı? (22 Eylül 1999) Ankara: Türk Psikologlar Derneği. http://www.psikolog. org.tr/deprem/basinbildiri5.htm

 

FİLM, RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMLARI

FİLM

Yazar. (Yapımcı), Soyadı, B. (Senarist) ve Soyadı, C. (Yönetmen).

(Yayın Yılı). Film Adı [Türü]. Yayın Yeri: Yayıncı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (Yapımcı), Özakman, T. (Senarist) ve Öztan, Z. (Yönetmen). (1996). Kurtuluş [Film]. Türkiye: Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu.

 

RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMI

Yazar. (Yapımcı). (Gün Ay Yıl). Program Adı [Türü]. Yayın Yeri: Yayıncı.

Berki, T. (Yapımcı). (08 Mart 2006). Promenad [Radyo Programı]. Ankara: RadyoHacettepe.

 

 

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI

PERFORMANS — KONSER/ RESİTAL

Besteci. Yapıt Başlığı. A. Yorumcu ve B. Yorumcu. Şehir: Konser Salonu. (Gün Ay Yıl)

Erkin, U. C. Piyano Sonatı. T. Berki. Ankara: Bilkent Konser Salonu. (09 Nisan 2006)

 

PERFORMANS — OPERA

Besteci. Yapıt Başlığı (Libretto: A. Soyad). Yönetmen: A. Soyad, Başrol: A. Soyad ve B. Soyad, Orkestra Şefi: A. Soyad. Şehir: Opera Salonu. (Gün Ay Yıl)

Puccini, G. Gianni Schichi (Libretto: G. Forzano). Yönetmen: R. Simone, Başrol: C. Guelfi ve D. Dessi, Orkestra Şefi: G. Gelmetti. Roma: Teatro dell’Opera. (22 Ocak 2002)

 

PERFORMANS — BALE

Koreograf, A. Yapıt Başlığı. Başrol: A. Soyad ve B. Soyad, Orkestra Şefi: A. Soyad. Şehir: Opera Salonu. (Gün Ay Yıl)

Kınıklı, Ö. Giriş, Gelişme, Sonuç. Başrol: Ö. Kınıklı. Ankara: Devlet Opera ve Balesi Büyük Sahne. (15 Nisan 2006)

 

PERFORMANS — TİYATRO

Yazar. Yapıt Başlığı. Yönetmen: A. Soyad, Başrol: A. Soyad ve B. Soyad. Şehir: Tiyatro Salonu. (Gün Ay Yıl)

 

Shakespeare, W. Hamlet. Yönetmen: J. Gielgud, Başrol: R. Burton. Boston: Shubert Theatre. (04 Mart 1964)

 

MÜZİK YAPITI

Besteci. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Yapıt Başlığı, numarası, Opus numarası. Yayın Yeri: Yayınevi. (Yapıtın Yayımlandığı Yıl)

Beethoven, L. v. (1812). Symphony, No. 7 in A, Opus 92. New York: Dover. (1998)

Erkin, U. C. (1932). Keman ve Piyano İçin Improvisation. Ankara: Devlet Konservatuvarı. (1958)

 

MÜZİK KAYDI

Besteci, (Yayınlandığı Yıl). Yapıt Başlığı, numarası, Opus numarası. [A. Yorumcu, B. Yorumcu ve C. Yorumcu]. Albüm Başlığı [Kayıt Türü]. Yayın Yeri: Yayıncı. (Kayıt Yılı)

Rachmaninov, S. (2003). Concerto for piano and orchestra no. 2 in c minor, opus 18. [K. Zimerman ve S. Ozawa]. Rachmaninov piano concertos nos. 1 and 2 [CD]. Hamburg: Deutsche Grammophon. (2000)

Erkin, U. C. (1995). Altı Prelüd [V. Erman]. Ulvi Cemal Erkin: Complete Works for Piano Solo [CD]. Avusturya: Hungaroton Classic. (1994)

 

PLASTİK SANATLAR

SERGİ — KİŞİSEL

Sanatçı. Sergi Adı. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği)

Misman, H. Resim Sergisi. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (03-31 Mart 2006)

 

SERGİ — KARMA

Sergi Adı. Şehir: Galeri/Sergi Salonu. (Hangi Tarihler Arasında Gerçekleştiği)

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Sergisi. Ankara: Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi. (20-30 Nisan 2006)

 

SANAT YAPITI — KOLEKSİYON YA DA MÜZELERDE

Sanatçı. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. Şehir,

_____ Ülke: Müze/Koleksiyon.

Sayın, Z. (2003). Esinti [Grafik]. Francavilla al Mare, İtalya: Michetti Müzesi.

 

SANAT YAPITI — YAYINLARDA

Sanatçı. (Yapıtın Tamamlandığı Yıl). Yapıt Adı [Yapıtın Türü]. A. Yazar. Yayın Adı (sayfa). Yayın Yeri: Yayınevi. (Yapıtın Yayınlandığı Yıl)

İzer, Z. F. (1986). Balkondan Susamlar [Resim]. S. M. Erinç. Zeki Faik İzer: 1905-1988 (s. 175). Ankara: Türkiye Halk Bankası. (1990).