Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-4990 | e-ISSN 2717-6568 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2


::..03 Mart 2020 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir. 

1-İngilizce olarak sisteme eklenen makale başvuruları 90 gün, Türkçe makale başvuruları 180 gün içerisinde sonuçlandırılır.

2-Bir yıl içerisinde aynı yazara ait, sorumlu ve ortak yazar olarak en çok bir makale yayınlanır.

3- Bir yıl içerisinden hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarlarına iade edilerek sistemden reddedilir. Yazar 1 yılın sonunda aynı makalesiyle başvuru yapabilir.

4- Makale alımları ile ilgili olarak sistem 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez açılacaktır. Sistem saat 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacaktır.

5- Dergi sayıları dergipark üzerinden online olarak 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

6- 2020 yılından itibaren özel sayı yayınları Enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Sempozyum, kongre bildirilerinin yayını yapılmayacaktır. Başvurular Atatürk Üniversitesi yayınevi koordinatörlüğüne yönlendirilecektir.

7- 2020 yılından itibaren her makalenin intihal incelemesi yapılacaktır. İntihal incelemesi makale ön inceleme aşamasında tamamlanarak hakem sürecine dahil edilecektir. Benzerlik oranı biblioğrafya hariç %25’tir. 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-4990 | e-ISSN 2717-6568 | Yayın Aralığı Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2003 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | https://atauni.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-2
Kapak Resmi


::..03 Mart 2020 tarihinde Enstitü Yönetim Kurulu'nda alınan kararlar aşağıda listelenmiştir. 

1-İngilizce olarak sisteme eklenen makale başvuruları 90 gün, Türkçe makale başvuruları 180 gün içerisinde sonuçlandırılır.

2-Bir yıl içerisinde aynı yazara ait, sorumlu ve ortak yazar olarak en çok bir makale yayınlanır.

3- Bir yıl içerisinden hakem değerlendirme süreci tamamlanmamış makaleler yazarlarına iade edilerek sistemden reddedilir. Yazar 1 yılın sonunda aynı makalesiyle başvuru yapabilir.

4- Makale alımları ile ilgili olarak sistem 15 Şubat, 15 Mayıs, 15 Ağustos, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez açılacaktır. Sistem saat 08.00-24.00 saatleri arasında açık olacaktır.

5- Dergi sayıları dergipark üzerinden online olarak 15 Mart, 15 Haziran, 15 Eylül, 15 Kasım olmak üzere yılda 4 kez yayınlanır.

6- 2020 yılından itibaren özel sayı yayınları Enstitü yönetim kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Sempozyum, kongre bildirilerinin yayını yapılmayacaktır. Başvurular Atatürk Üniversitesi yayınevi koordinatörlüğüne yönlendirilecektir.

7- 2020 yılından itibaren her makalenin intihal incelemesi yapılacaktır. İntihal incelemesi makale ön inceleme aşamasında tamamlanarak hakem sürecine dahil edilecektir. Benzerlik oranı biblioğrafya hariç %25’tir. 

Cilt 24 - Sayı 1 - 15 Mar 2020
 1. Lider-Üye Etkileşimi ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkide Pozitif Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 1 - 20
  Daimi KOÇAK , Orhan ÇINAR
 2. Primitif/İlkel Sanatın Çağdaş Heykel Sanatına Yansımaları
  Sayfalar 21 - 40
  Tülay ÖZKUL
 3. Arap Muftak Kültürünün Adana Gastronomi Turizminin Gelişmesindeki Yeri: Yerel Halkın Görüşleri
  Sayfalar 41 - 55
  Oya Berkay KARACA , Oya YILDIRIM
 4. Türkiye’de Erken Yaş Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Ankara Örneği Üzerinden Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 57 - 74
  Türker ELİTAŞ , Serpil KIR ELİTAŞ
 5. Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin ‘Kış Turizmi’ Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi Giresun İli Örneği
  Sayfalar 75 - 88
  Mehmet Mert PASLI , Semih ZERE
 6. Sühreverdî’ye Göre Arınmanın Felsefesi “İnsan Felsefesi ve Etik Yönüne Dair Bir Değerlendirme”
  Sayfalar 89 - 111
  Emel SÜNTER
 7. Divan Şiirinde "Yeğ" Redifli Gazeller ve Bu Gazeller Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 113 - 143
  Halime ÇAVUŞOĞLU
 8. Platon’un Düşüncesinde Etik-Politik Bir Sorun Olarak Adalet
  Sayfalar 145 - 160
  Mücella CAN
 9. Algılanan Örgütsel Desteğin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Psikolojik Güvenliğin Aracı Rolü
  Sayfalar 161 - 173
  Fetullah BATTAL , Mesut SOYALIN
 10. Beşeri Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 175 - 195
  Ayşenur SÖYLEMEZ , Ziya Çağlar YURTTANÇIKMAZ
 11. Ortaokul Öğrencilerindeki Gelecek Beklentilerinin Açıklanmasında Okula Bağlılık, Okul Yaşam Kalitesi ve Akademik Başarının Rolü
  Sayfalar 197 - 213
  Nurgül BAŞ , Fatma ALTUN ALTUN
 12. Yeni Medya Ekolojisi Ekseninde YouTube: Türkiye Örneği
  Sayfalar 215 - 232
  İbrahim Etem ZİNDEREN
 13. Teknoloji ve İdeoloji Arasındaki İlişkinin Alan Derinliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 233 - 248
  Ülhak ÇİMEN
 14. Yeşil İmaj Ve Ağızdan Ağıza İletişimin Yeşil Otellere Fazla Ücret Ödeme Niyeti Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 249 - 261
  Reyhan ARSLAN AYAZLAR , Gamze GÜN
 15. Çocukların Aile Turizmindeki Deneyimleri: Erzurum Kenti Örneği
  Sayfalar 263 - 278
  Başak AYTATLI , Ali Can KUZULUGİL , Nalan DEMİRCİOĞLU YILDIZ , Nesrin Seda İSPİRLİ
 16. Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri Bakımından Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali
  Sayfalar 279 - 289
  Ahmet ÇAVUŞ , Ayşe BAKİ
 17. Oltu ve Olur (Erzurum) İlçeleri Yayla Turizmi Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemiyle Belirlenmesi
  Sayfalar 291 - 302
  Elif AKPINAR KÜLEKÇİ , Yahya BULUT , İşik SEZEN
 18. Konaklama İşletmelerinde İş Güvencesi Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma: Bursa İli Örneği
  Sayfalar 303 - 314
  Mikail KARA , Hüseyin ÖZDEMİR
 19. Ordu- Çambaşı Kayak Merkezinin Gelişimine İlişkin Paydaşların Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 315 - 332
  Nilgün DEMİREL , Ezgi KIRICI TEKELİ
 20. Değirmendere Şelalesi (Ulus/Bartın), Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli
  Sayfalar 333 - 357
  Halil İbrahim ZEYBEK , Faruk AYLAR , Hasan DİNÇER
 21. Noktalama İşaretlerinin Türkçe ve Arapçadaki İşlev Farklılıklarının Dil Öğretimi Açısından Analizi
  Sayfalar 359 - 383
  Yakup KIZILKAYA , Murat ÇİFTLİ
 22. Sosyal Bilimlerde Matematik: Amacı, Yöntemi ve İçeriği
  Sayfalar 385 - 395
  Cavit YEŞİLYURT
 23. Helal Konseptli Otel Yöneticilerinin Helal Otelcilik Farkındalıkları Üzerine Nitel Bir Araştırma
  Sayfalar 397 - 414
  İsmail ÇALIK , Yeliz PEKERŞEN
 24. Maliyet Yönetiminde Verimlilik Muhasebesi
  Sayfalar 415 - 428
  Abdulkadir ALBEZ
 25. Borsa İstanbul ve Belirsizlik Endeksi Arasındaki İlişkilerin Doğrusal Olup Olmadığına Dair İncelemeler (1998:01-2018:12)
  Sayfalar 429 - 446
  Khatereh SADEGHZADEH , Lütfü Efe AKSU
 26. Müzik Öğretmeni Görüşleri Doğrultusunda 2018 Müzik Dersi Öğretim Programı 8. Sınıf Kazanımları Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 447 - 469
  Aysan Kadir GÜVEN , Koray ÇELENK
 27. Kişilik Tiplerinin Banka Hizmet Kalitesi Algısı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 471 - 494
  Ayşen Akbaş TUNA , İlknur CAN , İrfan DOĞAN
 28. Türkiye’deki Arıcılık Faaliyetleri ve Bal Üretiminin Bölgesel Dağılımı (2007-2018)
  Sayfalar 495 - 510
  Zeki KODAY , Hatice KARADAĞ
Dizinler