BibTex RIS Kaynak Göster

AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 61 - 68, 06.11.2012

Öz

In this study, 20 physicochemical parameters were measured mountly in 2007 and seasonaly in 2008 and 2009 on Akpınar Stream, which is located within the borders of Denizli and has 13 trout production facility. The data obtained were evaluated according to the fresh water fish directive which was agreed by the Commision of European Union (EC Directives) and Water Pollution Control Regulation Criteria. We determined that, the measured parameters on the first station do not constitute any risk for Salmonids and Cyprinids according to EC Directives and in the second station, the values of biological oxygen demand and nitrite were high enough to adversely affect the health of fish. There is not a significant difference between two stations for the parameters of oxygen, nitrate, total nitrogen, pH, chemical oxygen demand, acid binding capacity, total hardness and chlorine. The parametes of total suspended solids, ammonium, nitrite, secondary phosphate, total phosphorus, organic matter, ammonia, biological oxygen demand, turbidity, temperature and flow rate were significantly high in second station (p<0.05). The reason of high levels of the parameters especially origin of organic pollution in the secod station is fish feces and feed wastes which directly given into the water. Settling ponds should be used properly and controls should be provided to increase for more healty production.

Kaynakça

 • Akşit, D. ve Kum, V. (2008). Gökkuşağı Ala- balıkları (Oncorhynchus mykiss, Wal- baum 1792)’nda Sık Görülen Patojen Mikroorganizmaların Tespiti ve Antibiyo- tik Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakül- tesi Dergisi. 19(1), 1-7.
 • Anonim (1993). Environmental Impact of Aqua- culture in Turkey and its Relationship and Sites of Special Protection, Recreation, Tourism (in Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R. ve Savaşer, S. (2010). Karanfilliçay Deresi Suyunun Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Parametrelerinin Mevsim- sel Değişimi ve Akuakültür Açısından Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversi- tesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21, 1- 7.
 • Buhan, E., Koçer, T.M.A., Polat, F., Doğan, M.H., Dirim, S. ve Neary, E.T (2010). Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Alabalık Yetistiriciliği Açısından Değerlendirilme- si ve Tasıma Kapasitesinin Tahmini. Ga- ziosmanpaşa Üniversitesi. Ziraat Fakülte- si Dergisi 27(1), 57-65.
 • Council of European Communities (1992). Co- uncil Directive of 16 june 1992 laying down the minimum hygiene rules appli- cable to fishery products caught on board certain vessels in accordance with Article 3 (1) (a) (i) of Directive 91/493/EEC, 92/48/EEC, OJ l 187,41-44.
 • Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E. ve Okumuş, İ. (1999). Fisheries Sector in Turkey: Poten- tial, Current State, Constraints and Re- commendations (in Turkish), İstanbul Ti- caret Odası, yayın No:1999-2, Lebib A.S., Istanbul. 414.
 • Egemen, Ö. ve Sunlu, U. (1996). Su Kalitesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:14, Ege Üniversitesi Basımevi Bornova-İzmir.
 • Lloyd, R. (1992). Pollution and freshwater fish. Blackwell scientific Publication Inc. ISBN: 0-85238-187-5, 175.
 • Pillay, T.V.R. (2004). Aquaculture and the En- vironment, Fishing News Boks, Black- well, Oxford, Second Ed., UK, 196.
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, 31 Aralık Cuma, 2004, Sayı: 25687.
 • Şen, B. ve Sönmez, F. (2005). Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ)’ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bi- limleri Dergisi 17(4), 599-603.
 • Taş, B. (2006). Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin İncelenmesi. Ekoloji 15, 61, 6- 15.
 • Yıldırım, Ö. ve Okumuş, İ. (2004). Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4), 361– 364.
 • Yıldırım, Ö. ve Korkut, A.Y. (2004). Su Ürünle- ri Yemlerinin Çevreye Etkisi. Ege Üni- versitesi Su Ürünleri Dergisi 21(1-2), 167 -172.
 • Yılmaz, F. (2004). Mumcular Barajı (Muğla- Bodrum)'nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Ekoloji 13, 50, 10-17.

ALABALIK ÜRETİMİ YAPILAN AKPINAR DERESİ (DENİZLİ) SU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 61 - 68, 06.11.2012

Öz

Bu çalışmada; Denizli sınırları içinde yer alan, üzerinde toplam 13 adet alabalık üretim tesisi
bulunan Akpınar Deresi suyunda 2007’de aylık, 2008 ve 2009 yıllarında ise mevsimlik olmak üzere
20 fizikokimyasal parametre ölçülmüştür. Elde edilen veriler Avrupa Birliği Komisyonunun Tatlı Su
Balıkları Direktifi’ne (EC Direktifi) ve Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği kriterlerine göre değerlendirilmiştir.
1. istasyonda ölçülen parametrelerin EC Direktifine göre Salmonidler ve Cyprinidler
için risk oluşturmadığı, 2. istasyonda ise biyokimyasal oksijen ihtiyacı ve nitrit değerlerinin zaman
zaman balık sağlığını olumsuz etkileyebilecek derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. İki istasyon
arasında oksijen, nitrat, toplam azot, pH, kimyasal oksijen ihtiyacı, asit bağlama kapasitesi (SBV), toplam
sertlik ve klorin parametreleri için önemli bir farkın olmadığı; toplam askıda katı madde,
amonyum, nitrit, orta fosfat, toplam fosfor, organik madde, amonyak, biyolojik oksijen ihtiyacı, bulanıklık,
sıcaklık, debi parametrelerinin ise 2. istasyonda önemli derecede yüksek olduğu belirlenmiştir
(p < 0.05). Özellikle organik kirlilik kaynaklı olan parametrelerin 2. istasyonda önemli derecede yüksek
olması balık dışkı ve yem atıklarının doğrudan dereye verilmesinden kaynaklanmaktadır. Daha sağlıklı
üretim için; çökeltme havuzlarının amacına uygun kullanımı sağlanmalı ve denetimler arttırılmalıdır.

Kaynakça

 • Akşit, D. ve Kum, V. (2008). Gökkuşağı Ala- balıkları (Oncorhynchus mykiss, Wal- baum 1792)’nda Sık Görülen Patojen Mikroorganizmaların Tespiti ve Antibiyo- tik Duyarlılık Düzeylerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakül- tesi Dergisi. 19(1), 1-7.
 • Anonim (1993). Environmental Impact of Aqua- culture in Turkey and its Relationship and Sites of Special Protection, Recreation, Tourism (in Turkish). Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Bulut, C., Akçimen, U., Uysal, K., Küçükkara, R. ve Savaşer, S. (2010). Karanfilliçay Deresi Suyunun Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Parametrelerinin Mevsim- sel Değişimi ve Akuakültür Açısından Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversi- tesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 21, 1- 7.
 • Buhan, E., Koçer, T.M.A., Polat, F., Doğan, M.H., Dirim, S. ve Neary, E.T (2010). Almus Baraj Gölü Su Kalitesinin Alabalık Yetistiriciliği Açısından Değerlendirilme- si ve Tasıma Kapasitesinin Tahmini. Ga- ziosmanpaşa Üniversitesi. Ziraat Fakülte- si Dergisi 27(1), 57-65.
 • Council of European Communities (1992). Co- uncil Directive of 16 june 1992 laying down the minimum hygiene rules appli- cable to fishery products caught on board certain vessels in accordance with Article 3 (1) (a) (i) of Directive 91/493/EEC, 92/48/EEC, OJ l 187,41-44.
 • Çelikkale, M.S., Düzgüneş, E. ve Okumuş, İ. (1999). Fisheries Sector in Turkey: Poten- tial, Current State, Constraints and Re- commendations (in Turkish), İstanbul Ti- caret Odası, yayın No:1999-2, Lebib A.S., Istanbul. 414.
 • Egemen, Ö. ve Sunlu, U. (1996). Su Kalitesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:14, Ege Üniversitesi Basımevi Bornova-İzmir.
 • Lloyd, R. (1992). Pollution and freshwater fish. Blackwell scientific Publication Inc. ISBN: 0-85238-187-5, 175.
 • Pillay, T.V.R. (2004). Aquaculture and the En- vironment, Fishing News Boks, Black- well, Oxford, Second Ed., UK, 196.
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete, 31 Aralık Cuma, 2004, Sayı: 25687.
 • Şen, B. ve Sönmez, F. (2005). Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ)’ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bi- limleri Dergisi 17(4), 599-603.
 • Taş, B. (2006). Derbent Baraj Gölü (Samsun) Su Kalitesinin İncelenmesi. Ekoloji 15, 61, 6- 15.
 • Yıldırım, Ö. ve Okumuş, İ. (2004). Muğla İlinde Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliğindeki Yeri Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 21(3-4), 361– 364.
 • Yıldırım, Ö. ve Korkut, A.Y. (2004). Su Ürünle- ri Yemlerinin Çevreye Etkisi. Ege Üni- versitesi Su Ürünleri Dergisi 21(1-2), 167 -172.
 • Yılmaz, F. (2004). Mumcular Barajı (Muğla- Bodrum)'nın Fiziko-Kimyasal Özellikleri. Ekoloji 13, 50, 10-17.
Toplam 15 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Cafer Bulut Bu kişi benim

Ufuk Akçimen Bu kişi benim

Ramazan Küçükkara Bu kişi benim

Soner Savaşer Bu kişi benim

Kazim Uysal

Esengül Köse

Cem Tokatlı

Yayımlanma Tarihi 6 Kasım 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Bulut, C., Akçimen, U., Küçükkara, R., Savaşer, S., vd. (2012). AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology, 2(2), 61-68.
AMA Bulut C, Akçimen U, Küçükkara R, Savaşer S, Uysal K, Köse E, Tokatlı C. AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. Kasım 2012;2(2):61-68.
Chicago Bulut, Cafer, Ufuk Akçimen, Ramazan Küçükkara, Soner Savaşer, Kazim Uysal, Esengül Köse, ve Cem Tokatlı. “AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE”. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 2, sy. 2 (Kasım 2012): 61-68.
EndNote Bulut C, Akçimen U, Küçükkara R, Savaşer S, Uysal K, Köse E, Tokatlı C (01 Kasım 2012) AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 2 2 61–68.
IEEE C. Bulut, “AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE”, Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology, c. 2, sy. 2, ss. 61–68, 2012.
ISNAD Bulut, Cafer vd. “AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE”. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology 2/2 (Kasım 2012), 61-68.
JAMA Bulut C, Akçimen U, Küçükkara R, Savaşer S, Uysal K, Köse E, Tokatlı C. AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2012;2:61–68.
MLA Bulut, Cafer vd. “AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE”. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology, c. 2, sy. 2, 2012, ss. 61-68.
Vancouver Bulut C, Akçimen U, Küçükkara R, Savaşer S, Uysal K, Köse E, Tokatlı C. AN EVALUATION OF WATER QALITY OF AKPINAR STREAM (DENİZLİ) WHERE TROUT PRODUCTION TAKES PLACE. Anadolu University Journal of Science and Technology C - Life Sciences and Biotechnology. 2012;2(2):61-8.