PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Land-Use Features and Problems in the Burdur Lake Basin

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 2, 129 - 143, 01.10.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000032

Öz

The Burdur Lake basin occured in the Fethiye-Burdur fault zone by graben movement at NE-SW direction. Lowest area of the basin is covered by endoreic Burdur lake. There are very limited water plant and fish in the lake because of salinity. However, it is a very important bird shelter and one of Turkish wetlands listed as Ramsar. Every year many bird visit Burdur lake when migration period. Some species stay here on winter months and breed surround of Burdur lake. But, Burdur lake has got environmental problems which one of these is pollution and other one is reduction of water level. These problems are depends on wrong land-use and planning. Main aim of this research is point to land-use features and problems of Burdur Basin which effecting as environmental problems on Burdur lake

Kaynakça

 • Arcak, A. 2000. Water Quality and Ecological Properties of Burdur Lake. International Symposium of Desertification, Konya.
 • Ardel, A. 1953. Göller Bölgesinde Morfolojik Müşahedeler, Burdur Depresyonu ve Çevresi. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitü Dergisi, 2, 65-77, İstanbul.
 • Arpat, E. 1971. Burdur Depremi, M.T.A. Rapor No: 4672 Ankara.
 • Atalay, İ. 1977. Burdur Havzası ve Çevresinin Jeomorfolojik Gelişimi. Jeomorfoloji Dergisi, 6, 93- 111, Ankara.
 • Ataol, M. 2010. Burdur Gölü’nde Seviye Değişimleri. AÜ TÜCAUM Coğrafi Bilimler Dergisi, C:8, S: 1, 77-93, Ankara.
 • Atalay, İ. 1987. Türkiye jeomorfolojisine Giriş. Ege Üniv. Ed. Fak. Yay., No: 9, İzmir.
 • Bozkurt, E. 2001. Neotectonics of Turkey-a synthesis, Geodinamica Acta 14.
 • Çevre Bakanlığı, 1998. Burdur Gölü. Çevre Koruma Müdürlüğü, Ankara.
 • DİE 1954) 1950 Umumi Nüfus Sayımı. DİE Yay., Ankara.
 • DİE 1986) 1985 Genel Nüfus Sayımı (Türkiye Geneli): Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. DİE,Yay., Ankara.
 • DİE 2003. 2000 Nüfus Sayımı (Türkiye Geneli): Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. DİE Yay., Ankara.
 • Erol, 0. 1975. Burdur Havzası Kuvaterner Depoları. 50. Yılı Yer Bilimleri Kongresi Tebliğler, Ankara.
 • Erinç, S. 1970. Türkiye Kuaterneri ve Jeomorfolojinin Katkısı. Jeomorfoloji Dergisi 2,12-35, Ankara.
 • Erinç, S. 1971. Burdur Depremi. İst. Ün. Coğ. Ens. Yay. No: 66, İstanbul.
 • Erol, 0. 1971. Konya,Tuzgölü ve Burdur Havzalarındaki Pluvial Göllerin Çekilme Safhalarının Jeomorfolojik Delilleri”, Coğrafya Araştırma Dergisi, 3-4,13-53.
 • Erol, O. 1984 “Pleyistosen Burdur Gölü’nün Pluvial Kıyı İzleri ve C 14 Tarihlendirilmelerinin Önemi”, TUBİTAK Arkeometri Ün.Bil.Top.Bildirileri, İstanbul.
 • Erol, 0. ve Kazancı ,N. 1986) “Burdur Havzasında Pleyistosen Yaşlı Kocade-re Deltayik Kompleksinin Fasiyes ve Alt Pasiyesleri”, içinde, Türkiye Jeoloji. Kurultayı Bildirileri, Ankara.
 • Esin, U. 1979) İlk Üretimciliğe Geçiş Evresinde Anadolu ve Güneydoğu Avrupa I G.Ö. 10500-7000 yılları arası) Doğal Çevre Sorunu, İst.Üniv. Ed. Fak. Yay. No: 2507, İstanbul.
 • Görçelioğlu, E. 1975. Anadolu Göller Bölgesi'nde Özellikle Burdur Gölü Çevresinde Sedimantasyonun Yaygınlığı ve Önemi. İst. Üniv Yay. İstanbul.
 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1994. Burdur İli Arazi Varlığı. Köy Hizmetleri Genel Müd. Yay., Ankara.
 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1994. Isparta İli Arazi Varlığı. Köy Hizmetleri Genel Müd. Yay., Ankara.
 • Lahn, E. 1946. Konya, Burdur Bölgesindeki Pliyosen ve Dördüncü Zaman Tabakaları. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 2, 85-106.
 • Lahn, E. 1948. Türkiye Göllerinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi Hakkında Bir Etüd. M.T.A. Ens. Yay., Seri B, No:12 Ankara.
 • Lloyd, S. 1997. Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara..
 • Ostrogorsky, G. 1995. Bizans Devleti Tarihi. Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara
 • Sevin, V. 2001. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I. Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara.
 • Şener, E., Davaz, A. ve İsmailow, T. 2005. Burdur Gölü seviye değişmelerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V Bildiri Özetleri, İstanbul, 13-44.
 • Tunçdilek, N. 1951. Burdur Depresyonu’nda Ziraatın Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 1, 125-135.
 • Tunçdilek, N.1985. Türkiye'de Relief Şekilleri ve Arazi Kullanımı. İst. Ün. Yay. No: 3279, İstanbul.
 • Uzunçarşılı, İ.H. 1988. Osmanlı Tarihi. Cilt I-II, Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara.
 • www.arkive.org Mart 2009).
 • www.burdur-cevreorman.gov.tr/files/burdur.htm(Kasım 2010).
 • www.haber.mynet.com (Mart-2009).
 • www.tuik.gov.tr (Nisan-2009).
 • www.wetlands.org (Mart-2009).
 • www.yorebudur.com (Aralık 2010)
 • Yiğitbaşıoğlu, H. 1990b. Burdur Havzasında Bulunan En Yaşlı Gölsel İz. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2, 275-280.
 • Yiğitbaşıoğlu, H.1990a. Burdur-Yassıgüme Köyünün, Fiziki Coğrafya Açısından, Çevre Sorunları. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 33,1-2.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Roberts, N., Karabıyıkoğlu,M., Jones, M., Mather, A., Jones, G., Rodenberg, I., Eastwood, W., Kapan-Yeşilyurt, S., Watkinson, M. 2003a. Climatic and Tectonic Controls Over Late Quaternary Sedimantation in the Burdur Lake Basin, Southwest Turkey. 3 rd International Limnogeology Congress, USA.
 • Yiğitbaşıoğlu, H. 2003b. Burdur Gölü’nün Çevre Sorunları. Sırrı Erinç Sempozyumu, Genişletilmiş Bildiri Özetleri, İstanbul.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. 2005. Burdur Gölü’nün Jeoekolojik Özellikleri ve Sorunları. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V Bildiri Özetleri, İstanbul, 100-1003.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. 2006. Sulak Alanlarımız ve Ramsar Sözleşmesi. Popüler Bilim, 32, 43-46.

Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları

Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 2, 129 - 143, 01.10.2010
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000032

Öz

Fethiye-Burdur fay zonundaki grabenleşme hareketi ile oluşan Burdur Gölü havzası kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır. Dışa akışı olmayan havzanın en çukur yerini Burdur Gölü kaplamaktadır. Burdur Gölü, Göller Yöresi’nde yer alan 3. büyük göldür. Göl suyunun özelliğinden dolayı çok sınırlı sayıda su içi canlısı yaşamaktadır. Bununla beraber, Burdur Gölü Ramsar Sözleşmesi kapsamında önemli bir kuş cennetidir. Her yıl çok sayıda kuş göç mevsiminde gölü ziyaret eder, bazı türler ise kış aylarında da göl veya gölün yakın çevresinde konaklarlar. Bu nedenle gölün uluslararası bir önemi vardır. Ancak, gölün ciddi çevre sorunları vardır, bu sorunlardan biri kirlilik diğeri ise göl seviyesindeki azalmadır. Bu sorunlar havzadaki arazi kullanımındaki yanlışlıklardan ve yanlış planlamadan kaynaklanmaktadır. Bu araştırmanın amacı Burdur Havzasındaki arazi kullanım özelliklerini ortaya koyarak bu özeliklerin Burdur Gölü üzerindeki etkilerini saptamak ve çözüm yolları önermektir

Kaynakça

 • Arcak, A. 2000. Water Quality and Ecological Properties of Burdur Lake. International Symposium of Desertification, Konya.
 • Ardel, A. 1953. Göller Bölgesinde Morfolojik Müşahedeler, Burdur Depresyonu ve Çevresi. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitü Dergisi, 2, 65-77, İstanbul.
 • Arpat, E. 1971. Burdur Depremi, M.T.A. Rapor No: 4672 Ankara.
 • Atalay, İ. 1977. Burdur Havzası ve Çevresinin Jeomorfolojik Gelişimi. Jeomorfoloji Dergisi, 6, 93- 111, Ankara.
 • Ataol, M. 2010. Burdur Gölü’nde Seviye Değişimleri. AÜ TÜCAUM Coğrafi Bilimler Dergisi, C:8, S: 1, 77-93, Ankara.
 • Atalay, İ. 1987. Türkiye jeomorfolojisine Giriş. Ege Üniv. Ed. Fak. Yay., No: 9, İzmir.
 • Bozkurt, E. 2001. Neotectonics of Turkey-a synthesis, Geodinamica Acta 14.
 • Çevre Bakanlığı, 1998. Burdur Gölü. Çevre Koruma Müdürlüğü, Ankara.
 • DİE 1954) 1950 Umumi Nüfus Sayımı. DİE Yay., Ankara.
 • DİE 1986) 1985 Genel Nüfus Sayımı (Türkiye Geneli): Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. DİE,Yay., Ankara.
 • DİE 2003. 2000 Nüfus Sayımı (Türkiye Geneli): Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri. DİE Yay., Ankara.
 • Erol, 0. 1975. Burdur Havzası Kuvaterner Depoları. 50. Yılı Yer Bilimleri Kongresi Tebliğler, Ankara.
 • Erinç, S. 1970. Türkiye Kuaterneri ve Jeomorfolojinin Katkısı. Jeomorfoloji Dergisi 2,12-35, Ankara.
 • Erinç, S. 1971. Burdur Depremi. İst. Ün. Coğ. Ens. Yay. No: 66, İstanbul.
 • Erol, 0. 1971. Konya,Tuzgölü ve Burdur Havzalarındaki Pluvial Göllerin Çekilme Safhalarının Jeomorfolojik Delilleri”, Coğrafya Araştırma Dergisi, 3-4,13-53.
 • Erol, O. 1984 “Pleyistosen Burdur Gölü’nün Pluvial Kıyı İzleri ve C 14 Tarihlendirilmelerinin Önemi”, TUBİTAK Arkeometri Ün.Bil.Top.Bildirileri, İstanbul.
 • Erol, 0. ve Kazancı ,N. 1986) “Burdur Havzasında Pleyistosen Yaşlı Kocade-re Deltayik Kompleksinin Fasiyes ve Alt Pasiyesleri”, içinde, Türkiye Jeoloji. Kurultayı Bildirileri, Ankara.
 • Esin, U. 1979) İlk Üretimciliğe Geçiş Evresinde Anadolu ve Güneydoğu Avrupa I G.Ö. 10500-7000 yılları arası) Doğal Çevre Sorunu, İst.Üniv. Ed. Fak. Yay. No: 2507, İstanbul.
 • Görçelioğlu, E. 1975. Anadolu Göller Bölgesi'nde Özellikle Burdur Gölü Çevresinde Sedimantasyonun Yaygınlığı ve Önemi. İst. Üniv Yay. İstanbul.
 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1994. Burdur İli Arazi Varlığı. Köy Hizmetleri Genel Müd. Yay., Ankara.
 • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1994. Isparta İli Arazi Varlığı. Köy Hizmetleri Genel Müd. Yay., Ankara.
 • Lahn, E. 1946. Konya, Burdur Bölgesindeki Pliyosen ve Dördüncü Zaman Tabakaları. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 2, 85-106.
 • Lahn, E. 1948. Türkiye Göllerinin Jeolojisi ve Jeomorfolojisi Hakkında Bir Etüd. M.T.A. Ens. Yay., Seri B, No:12 Ankara.
 • Lloyd, S. 1997. Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları, Ankara..
 • Ostrogorsky, G. 1995. Bizans Devleti Tarihi. Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara
 • Sevin, V. 2001. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I. Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara.
 • Şener, E., Davaz, A. ve İsmailow, T. 2005. Burdur Gölü seviye değişmelerinin çok zamanlı uydu görüntüleri ile izlenmesi. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V Bildiri Özetleri, İstanbul, 13-44.
 • Tunçdilek, N. 1951. Burdur Depresyonu’nda Ziraatın Özellikleri. İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Dergisi, 1, 125-135.
 • Tunçdilek, N.1985. Türkiye'de Relief Şekilleri ve Arazi Kullanımı. İst. Ün. Yay. No: 3279, İstanbul.
 • Uzunçarşılı, İ.H. 1988. Osmanlı Tarihi. Cilt I-II, Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara.
 • www.arkive.org Mart 2009).
 • www.burdur-cevreorman.gov.tr/files/burdur.htm(Kasım 2010).
 • www.haber.mynet.com (Mart-2009).
 • www.tuik.gov.tr (Nisan-2009).
 • www.wetlands.org (Mart-2009).
 • www.yorebudur.com (Aralık 2010)
 • Yiğitbaşıoğlu, H. 1990b. Burdur Havzasında Bulunan En Yaşlı Gölsel İz. Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 2, 275-280.
 • Yiğitbaşıoğlu, H.1990a. Burdur-Yassıgüme Köyünün, Fiziki Coğrafya Açısından, Çevre Sorunları. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 33,1-2.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Roberts, N., Karabıyıkoğlu,M., Jones, M., Mather, A., Jones, G., Rodenberg, I., Eastwood, W., Kapan-Yeşilyurt, S., Watkinson, M. 2003a. Climatic and Tectonic Controls Over Late Quaternary Sedimantation in the Burdur Lake Basin, Southwest Turkey. 3 rd International Limnogeology Congress, USA.
 • Yiğitbaşıoğlu, H. 2003b. Burdur Gölü’nün Çevre Sorunları. Sırrı Erinç Sempozyumu, Genişletilmiş Bildiri Özetleri, İstanbul.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. 2005. Burdur Gölü’nün Jeoekolojik Özellikleri ve Sorunları. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu V Bildiri Özetleri, İstanbul, 100-1003.
 • Yiğitbaşıoğlu, H., Uğur, A. 2006. Sulak Alanlarımız ve Ramsar Sözleşmesi. Popüler Bilim, 32, 43-46.

Ayrıntılar

Diğer ID JA28NJ27PP
Bölüm Makale
Yazarlar

Hakan YİGİTBAŞIOĞLU Bu kişi benim


Abdullah UĞUR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Ekim 2010
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477314, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {2}, number = {2}, pages = {129 - 143}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000032}, title = {Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları}, key = {cite}, author = {Yigitbaşıoğlu, Hakan and Uğur, Abdullah} }
APA Yigitbaşıoğlu, H. & Uğur, A. (2010). Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 2 (2) , 129-143 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000032
MLA Yigitbaşıoğlu, H. , Uğur, A. "Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 129-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40122/477314>
Chicago Yigitbaşıoğlu, H. , Uğur, A. "Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 (2010 ): 129-143
RIS TY - JOUR T1 - Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları AU - HakanYigitbaşıoğlu, AbdullahUğur Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000032 DO - 10.1501/Csaum_0000000032 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 143 VL - 2 IS - 2 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000032 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000032 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları %A Hakan Yigitbaşıoğlu , Abdullah Uğur %T Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları %D 2010 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 2 %N 2 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000032 %U 10.1501/Csaum_0000000032
ISNAD Yigitbaşıoğlu, Hakan , Uğur, Abdullah . "Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 2 / 2 (Ekim 2010): 129-143 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000032
AMA Yigitbaşıoğlu H. , Uğur A. Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(2): 129-143.
Vancouver Yigitbaşıoğlu H. , Uğur A. Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2010; 2(2): 129-143.
IEEE H. Yigitbaşıoğlu ve A. Uğur , "Burdur Gölü Havzasında Arazi Kullanım Özelliklerinden Kaynaklanan Çevre Sorunları", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 2, sayı. 2, ss. 129-143, Eki. 2010, doi:10.1501/Csaum_0000000032