PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Impact of Global Warming on Aquatic Life

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 1, 0 - 0, 01.05.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000002

Öz

Today, almost all climatologists have agreed on that the climate change results from the increase in the greenhouse gas emissions in the atmosphere and this comes as a consequence of various human activities. The dissolution of carbon dioxide, which has the largest share among greenhouse gases in terms of contribution in global warming and climate change, in sea water is much more when compared to the other gases in the atmosphere. For this reason, oceans are large reserve resources. Since they constitute a large part of our planet and have rich biodiversity, oceans and seas are aquatic ecosystems that are affected by the process of change caused by global warming. Global warming and climate change have caused a decrease in lake waters, an increase in the sea level, and changes in streams and precipitation models and have started to show negative impacts on all aquatic organisms from plankton to mammals. Krills have decreased by 80% on average in the past 30 years. Coral bleaching have increased dramatically. The number of Indian Ocean origin fish found within the waters of our country has arrived to 30 already. Reproduction area of sea turtles have narrowed because coastal habitat to be destroyed by sea level rise. Depending on decreasing of the sea ice many of marine mammals have faced with extinction. According to the mathematical computer models developed lately, it has been calculated that in the event that the CO2 density is doubled, the global temperature will rise by 3 oС. For this reason, among the precautions to be taken against global warming, decreasing of the carbon dioxide emission comes first and studies are being carried out for this purpose on an international level

Kaynakça

 • Abay, O. ve Baykan, N.O. 2007. İklim değişikliği görüşlerindeki gelişmeler. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Bildiriler Kitabı: 154-160. 11-13 Nisan 2007, İstanbul.
 • Aksay, C. S., Ketenoğlu, O. ve Kurt, L. 2005. Küresel ısınma ve iklim değişikliği. SÜ, Fen-Ed. Fak, Fen Dergisi, 25: 29-41.
 • Anonim 2005. Çok alametler belirdi. http://arsiv.sabah.com.tr/2005/04/05/gnd102.html.
 • Anonim 2006a. Yeni yüzyıl felaketlerle gelecek. http://teknoloji.milliyet.com.tr/detay.asp?id=1443.
 • Anonim 2006b. Küresel ısınmanın etkileri nedir? http://www.bey.tcb.org/bcb_ki_etkileri_nedir.htm.
 • Anonim 2006c. Denizlerin asit oranı giderek artıyor. http://www.geodergi.com.tr
 • Anonim 2007a. Kürsel ısınma ve küresel iklim değişimi. http://www.tema.org.tr/CevreKutuphanesi/KureselIsinma/pdf/KureselIsinma.pdf.
 • Anonim 2007b. Küresel iklim değişimi ve küresel ısınma. http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/Gazi/makale_sengun.htm.
 • Anonim 2007c. İklim değişikliği. http://www.cevreciyiz.com/akademi/yazilar_detay.aspx?SectionId=168&ContentId=129.
 • Anonim 2007d. Hayat havadan sudan geçiyor. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=7771556.
 • Anonim 2007e. Göllerimiz yok oldu. http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=7532797.
 • Anonim 2007f. Buzul. http://tr.wikipedia.org/wiki/Buzul.
 • Anonim 2007g. Küresel ısınma. http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/kuresel_isinma/eko.asp.
 • Anonim 2007h. İklim bilmecesi. http://ocean.mit.edu/~imarinov/AtlasMagazine.pdf.
 • Anonim 2007ı. Küresel Isınma ve Türkiye Denizleri Raporu. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayını, İzmir.
 • Anonim 2007i. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri. http://cevre.club.fatih.edu.tr/webyeni/konfreweb/konu4.pdf.
 • Anonim 2007j. Küresel ısınmanın etkisi ortaya çıkıyor. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6234501&tarih=2007-03-30.
 • Anonim 2008a. Isınıyoruz. http://www.haberbilgi.com/bilim/cevre/kuresel_isinma02.html.
 • Anonim 2008b. Küresel ısınma ve sonuçları. http://www.haberlerimiz.com/yazaryazi.asp?idyazar=24&idyazi=489.
 • Anonim, 2008c. Mercan resifleri. .raa:hhttttpp:pp:/:/://a//annttrraakk..oorrgg.gg.gt.gt.grr//index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=27.
 • Anonim 2008d. Kaplumbağa ve timsahlar tehlikede. http://www.gencbilim.com/news/science_news.php?id=2616.
 • Anonim 2008e. Kutup ayısı. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kutup_ay%C4%B1s%C4%B1
 • Anonim 2008f. http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
 • Anonim2008 g. http://www.indigodergisi.com/_derived/didem_02_17.htm_txt_artic_1979.gif
 • Anonymus 2007. Working Group II Report "Impacts, Adaptation and Vulnerability": Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Switzerland.
 • Avşar, D. 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi Yayınları: 332, Adana.
 • Ayre, D. J. and Hughes, T. P. 2004. Climate change, genotypic diversity and gene flow in reef building corals. Ecology Letters 7: 273-278.
 • Çalta, M. ve Ural, M. Ş. 2001. Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) yumurtalarının açılması ve larvaların yaşama oranı üzerine suyun pH değerinin etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 18 (3-4): 319 – 324.
 • Gürer, İ. 2007. Küresel ısınma, Türkiye’nin su kaynakları, olası etkileşim. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Bildiriler Kitabı: 8-27. 11-13 Nisan 2007, İstanbul.
 • Öztürk, K. 2002. Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1): 47-65.
 • Rosenberg, E. and Ben-Haim, Y. 2002. Microbial diseases of corals and global warming. Environmental Microbiology 4 (6): 318-326.
 • Simond, M. P. and Isaac, S. T. 2007. The impact of climate change on marine mammals: early signs of significant problems. Oryx 41 (1): 19-26.
 • Sunlu, U., Kaymakçı A. ve İzgören, F. S. 2007. Denizlerde karbon dinamiği. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. 18 (1-2): 233-241.
 • Tekinay, A. ve Güroy, D. 2007. İklim değişikliği Türkiye balık üretimini nasıl etkileyecek? I.Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Bildiriler Kitabı: 329-334. 11-13 Nisan 2007, İstanbul.

Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi

Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 1, 0 - 0, 01.05.2009
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000002

Öz

Bugün hemen hemen bütün iklim bilimciler, iklim değişikliğinin atmosferdeki sera gazı emisyonlarındaki artıştan kaynaklandığı ve bunun da insanlığın çeşitli faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı konusunda fikir birliğine varmıştır. Sera gazları içerisinde küresel ısınma ve iklim değişikliğine katkıda bulunması bakımından en büyük paya sahip olan karbondioksitin, deniz suyundaki çözünürlüğü atmosferdeki diğer gazlara oranla oldukça fazladır. Bu nedenle okyanuslar büyük rezerv kaynaklarıdır. Gezegenimizin büyük bir kısmını oluşturması ve zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olması bakımından okyanuslar ve denizler küresel ısınmanın yaratmış olduğu değişim sürecinden en çok etkilenen sucul ekosistemlerdir. Küresel ısınma ve iklim değişikliği, göl sularında azalmaya, buzullarda erimeye, deniz seviyesinde yükselmeye, akıntılarda ve yağış modellerinde değişikliğe neden olmuş, planktondan memelilere kadar tüm sucul canlılar üzerinde olumsuz etkilerini göstermeye başlamıştır. Krillerin sayısı son otuz yıl içinde %80 oranında azalmıştır. Mercan resiflerinin beyazlaması önemli ölçüde artış göstermiştir. Ülkemiz sularında tespit edilen Hint Okyanusu kökenli balıkların sayısı şimdiden 30’a ulaşmıştır. Deniz seviyesindeki artış nedeniyle kıyı habitatı tahrip olduğu için deniz kaplumbağalarının üreme alanları daralmıştır. Birçok deniz memelisi deniz buzunun azalmasına bağlı olarak yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Son zamanlarda geliştirilen matematiksel bilgisayar modellere göre, CO2yoğunluğunun iki katına çıkması halinde küresel sıcaklığın 3 oС artacağı hesaplanmıştır. Bu nedenle küresel ısınmaya karşı alınacak önlemlerin başında karbondioksit emisyonunun azaltılması gelmekte ve bu amaç doğrultusunda uluslar arası düzeyde çalışmalar yapılmaktadır

Kaynakça

 • Abay, O. ve Baykan, N.O. 2007. İklim değişikliği görüşlerindeki gelişmeler. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Bildiriler Kitabı: 154-160. 11-13 Nisan 2007, İstanbul.
 • Aksay, C. S., Ketenoğlu, O. ve Kurt, L. 2005. Küresel ısınma ve iklim değişikliği. SÜ, Fen-Ed. Fak, Fen Dergisi, 25: 29-41.
 • Anonim 2005. Çok alametler belirdi. http://arsiv.sabah.com.tr/2005/04/05/gnd102.html.
 • Anonim 2006a. Yeni yüzyıl felaketlerle gelecek. http://teknoloji.milliyet.com.tr/detay.asp?id=1443.
 • Anonim 2006b. Küresel ısınmanın etkileri nedir? http://www.bey.tcb.org/bcb_ki_etkileri_nedir.htm.
 • Anonim 2006c. Denizlerin asit oranı giderek artıyor. http://www.geodergi.com.tr
 • Anonim 2007a. Kürsel ısınma ve küresel iklim değişimi. http://www.tema.org.tr/CevreKutuphanesi/KureselIsinma/pdf/KureselIsinma.pdf.
 • Anonim 2007b. Küresel iklim değişimi ve küresel ısınma. http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/Gazi/makale_sengun.htm.
 • Anonim 2007c. İklim değişikliği. http://www.cevreciyiz.com/akademi/yazilar_detay.aspx?SectionId=168&ContentId=129.
 • Anonim 2007d. Hayat havadan sudan geçiyor. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=7771556.
 • Anonim 2007e. Göllerimiz yok oldu. http://arama.hurriyet.com.tr/arsivnews.aspx?id=7532797.
 • Anonim 2007f. Buzul. http://tr.wikipedia.org/wiki/Buzul.
 • Anonim 2007g. Küresel ısınma. http://www.yaklasansaat.com/dunyamiz/kuresel_isinma/eko.asp.
 • Anonim 2007h. İklim bilmecesi. http://ocean.mit.edu/~imarinov/AtlasMagazine.pdf.
 • Anonim 2007ı. Küresel Isınma ve Türkiye Denizleri Raporu. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yayını, İzmir.
 • Anonim 2007i. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerine etkileri. http://cevre.club.fatih.edu.tr/webyeni/konfreweb/konu4.pdf.
 • Anonim 2007j. Küresel ısınmanın etkisi ortaya çıkıyor. http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6234501&tarih=2007-03-30.
 • Anonim 2008a. Isınıyoruz. http://www.haberbilgi.com/bilim/cevre/kuresel_isinma02.html.
 • Anonim 2008b. Küresel ısınma ve sonuçları. http://www.haberlerimiz.com/yazaryazi.asp?idyazar=24&idyazi=489.
 • Anonim, 2008c. Mercan resifleri. .raa:hhttttpp:pp:/:/://a//annttrraakk..oorrgg.gg.gt.gt.grr//index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=27.
 • Anonim 2008d. Kaplumbağa ve timsahlar tehlikede. http://www.gencbilim.com/news/science_news.php?id=2616.
 • Anonim 2008e. Kutup ayısı. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kutup_ay%C4%B1s%C4%B1
 • Anonim 2008f. http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide
 • Anonim2008 g. http://www.indigodergisi.com/_derived/didem_02_17.htm_txt_artic_1979.gif
 • Anonymus 2007. Working Group II Report "Impacts, Adaptation and Vulnerability": Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Switzerland.
 • Avşar, D. 2005. Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi Yayınları: 332, Adana.
 • Ayre, D. J. and Hughes, T. P. 2004. Climate change, genotypic diversity and gene flow in reef building corals. Ecology Letters 7: 273-278.
 • Çalta, M. ve Ural, M. Ş. 2001. Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) yumurtalarının açılması ve larvaların yaşama oranı üzerine suyun pH değerinin etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 18 (3-4): 319 – 324.
 • Gürer, İ. 2007. Küresel ısınma, Türkiye’nin su kaynakları, olası etkileşim. I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Bildiriler Kitabı: 8-27. 11-13 Nisan 2007, İstanbul.
 • Öztürk, K. 2002. Küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1): 47-65.
 • Rosenberg, E. and Ben-Haim, Y. 2002. Microbial diseases of corals and global warming. Environmental Microbiology 4 (6): 318-326.
 • Simond, M. P. and Isaac, S. T. 2007. The impact of climate change on marine mammals: early signs of significant problems. Oryx 41 (1): 19-26.
 • Sunlu, U., Kaymakçı A. ve İzgören, F. S. 2007. Denizlerde karbon dinamiği. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi. 18 (1-2): 233-241.
 • Tekinay, A. ve Güroy, D. 2007. İklim değişikliği Türkiye balık üretimini nasıl etkileyecek? I.Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Bildiriler Kitabı: 329-334. 11-13 Nisan 2007, İstanbul.

Ayrıntılar

Diğer ID JA73TP99CE
Bölüm Makale
Yazarlar

Ebru ÖZDEMİR Bu kişi benim


Ahmet ALTINDAĞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2009
Yayınlandığı Sayı Yıl 2009, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477395, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {1}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000002}, title = {Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Özdemir, Ebru and Altındağ, Ahmet} }
APA Özdemir, E. & Altındağ, A. (2009). Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 1 (1) , 0-0 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000002
MLA Özdemir, E. , Altındağ, A. "Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40127/477395>
Chicago Özdemir, E. , Altındağ, A. "Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 (2009 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi AU - EbruÖzdemir, AhmetAltındağ Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000002 DO - 10.1501/Csaum_0000000002 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 1 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000002 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000002 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi %A Ebru Özdemir , Ahmet Altındağ %T Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi %D 2009 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 1 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000002 %U 10.1501/Csaum_0000000002
ISNAD Özdemir, Ebru , Altındağ, Ahmet . "Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 1 / 1 (Mayıs 2009): 0-0 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000002
AMA Özdemir E. , Altındağ A. Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(1): 0-0.
Vancouver Özdemir E. , Altındağ A. Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2009; 1(1): 0-0.
IEEE E. Özdemir ve A. Altındağ , "Küresel Isınmanın Sucul Yaşam Üzerine Etkisi", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 0-0, May. 2009, doi:10.1501/Csaum_0000000002