Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

6183 Sayılı Kanunda Yer Alan “Tecil” Düzenlemesi ile Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemelerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1, 27 - 44, 15.11.2019

Öz

Kelime olarak erteleme anlamına gelen tecil, hukuk sisteminin önemli kurumlarından birisidir. Borçlar hukukunda, ceza hukukunda, icra iflas hukukunda ve vergi icra hukukunda değişik gerekçelerle tecil düzenlemesi yapıldığı dikkati çeker. Borçlar hukukunda tecil ile; vadesi gelen borcun ifa tarihinin ertelenmesi, ceza hukukunda; iddianamenin düzenlenmesinin ertelenmesi, muhakemenin ertelenmesi, hükmün açıklanmasının ertelenmesi ve hapis cezasının infazının ertelenmesi, icra iflas hukukunda; haczin veya hacizli malların satışının ertelenmesi, vergi icra hukukunda ise; vade tarihinin, haciz işleminin veya haczedilen malların satışının ertelenmesi söz konusudur. Hepsinin ortak özelliği ise, tarafların faydası ya da kamu yararı çerçevesinde borçluya kolaylık sağlamaktır. Bu çalışmada değişik hukuk dallarındaki tecil düzenlemesi ele alınarak farklı ve benzer özellikleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. 

Kaynakça

 • Arıkan, Z. (2004) Vergi Borçlarında Tecil, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 46.Seri, https://dergipark.org.tr/iumamk/issue/744/8024 (Erişim tarihi 10.08.2018)
 • Boran Güneysu, N. (2012) İcra Takip İşlemleri, TBB Dergisi 2012 (101), s.31-60, http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2012-101-1197, Erişim tarihi 19.07.2019
 • Coşkun, M. (2016) Açıklamalı-İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara:Seçkin
 • Gerçek, A. (2003) Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi ve Etkinliği, Bursa: Ekin
 • Gişi, S. (2017) Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi Ve Kabahatler Kanunu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi –İnÜHFD- Cilt:8 Sayı:1, https://dergipark.org.tr/download/article-file/307980, Erişim tarihi 1.7.2019
 • Gülseven, M. (1999) Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Ankara: Seçkin
 • İstanbul VDB (2006) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 2. Bası, İstanbul :Arıkan
 • Kahriman, H. (2016) Vergiye Gönüllü Uyum Çerçevesinde Türkiye’de Gelir İdaresinin Organizasyon Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 12, Yıl 12, Sayı 1, http://iibfdergi.ibu.edu.tr/index.php/ijesr/article/view/908/1280, Erişim tarihi 21.07.2019
 • Kırbaş, S. (1992), Vergi Hukuku Temel Kavramlar - İlkeler ve Kurumlar, Ankara: Adım
 • Kuru, B. (2016) İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflas Hukuku, Ankara: Legal
 • Oğuzman, K. (1987), Borçlar Hukuku Dersleri, 4. Baskı, İstanbul
 • Önder, A. (1963) Ceza Hukukunda Tecil ve Benzeri Müesseseler, İstanbul: Fakülteler Matbaası
 • Özdemir, M. (2009, 13 Mart) Tecil Faizi, http://www.alomaliye.com/2009/03/13/tecil-faizi/ Erişim tarihi 01.08.2018
 • Özden, T.M. (1998) Amaçları Açısından Türk Vergi Hukukunda Vergi Ertelemesi Uygulamalarının Değerlendirilmesi, https://dergipark.org.tr/download/article-file/296646 (Erişim tarihi 01.07.2018)
 • Serim, N. (2007) 6183 Sayılı Kanunda Amme Alacaklarının Korunması, İstanbul: Türkmen
 • Sonsuzoğlu, E. (2013) Türk Vergi Hukukunda Fer’i Borç ve Alacak Olarak Faiz ve Zam, İstanbul: Türkmen
 • Şeker, S. (1987) Kamu Alacaklarının Erteleme ve Taksitlendirilmesi, Vergi Sorunları, Yıl 6, 1987/4
 • Şare, E. (2014) Türk Hukuk Sisteminde Kabul Edilen Erteleme Kurumları Üzerine İnceleme, TBB Dergisi, Sayı 111, s.163-236
 • Tuncer, S. (2006) Vergi Hukukunda Tecil ve Taksitlendirme, Yaklaşım Dergisi, Haziran, www.yaklasim.com (Erişim tarihi 10.08.2018)
 • Türk Dil Kurumu (2019) Güncel Türkçe Sözlük, http://sozluk.gov.tr/?q=&aranan= (Erişim tarihi 10.08.2018)
 • Yılmaz, K. (2015) Açıklama ve Örnek Yargı Kararları İle 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Uygulaması, İstanbul: Maliye Hesap Uzmanları Derneği
 • Zafer, H. (2007) İdari Yaptırım Usulü, İstanbul
 • İlgili Kanunlar ve Alt Mevzuatı

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Neslihan COŞKUN KARADAĞ (Sorumlu Yazar)
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0215-0486
Türkiye


Fatih KARABUĞA Bu kişi benim
0000-0001-8052-6368
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Kasım 2019
Başvuru Tarihi 8 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 13 Kasım 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Coşkun Karadağ, N. & Karabuğa, F. (2019). 6183 Sayılı Kanunda Yer Alan “Tecil” Düzenlemesi ile Diğer Hukuk Dallarındaki Düzenlemelerin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi . Anadolu University Journal of Faculty of Economics , 1 (1) , 27-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aujfe/issue/50121/646462
2291122469   22238    22237   22236   22235    22406  22470
Anadolu Economics, Anadolu Universitesi Yunus Emre Kampusu Iktisat Fakultesi 26470 Tepebasi / Eskisehir, Turkey
iktisatdergi@anadolu.edu.tr
e-ISSN: 2687-4563