Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

The Evolution of The World Bank and IMF Policies: An Evaluation on Turkey

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 2, 134 - 150, 17.11.2021

Öz

Dünya Bankası ve IMF, savaş sonrası yıkım yaşamış ulusların kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla kurulan kuruluşlardır. Dünya Bankası kurulduğu yıllarda ülkelere gerekli kalkınma desteğini devletçi politikalar çerçevesinde vermiştir. IMF ise kısa dönemli politikalar ile ülkelere gerekli desteği sağlamıştır. Fakat 1980’li yıllar ile birlikte iki kurumun da politikalarında bir değişim yaşanmaya başlamıştır. Bu söz konusu değişim iki kurumu birbirine yaklaştırmış ve iş birliği yapmalarına neden olmuştur. Türkiye de IMF ve Dünya Bankasının yaşadığı politika evrimi sürecinde, bu iki kurumun politikalarından yararlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Dünya Bankası ve IMF politikalarının 1980 sonrası yaşanan liberalleşme ile birlikte değişim içerisine girdiğini ve söz konusu değişim ile birlikte IMF ve Dünya Bankası arasındaki iş birliği politikalarının ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmada, Dünya Bankası ve IMF politikalarının evrimi, yaptıkları iş birlikleri ve bu iki kurumun değişen politikalarından Türkiye’nin nasıl etkilendiği ortaya konulmuştur.

Kaynakça

 • Apak, S. Ve Uyar, M. (2010). IMF-Türkiye İlişkileri ve Bankacılık Sektörü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 47, 41-57. Ascher, W. (1996). The Evolution of Postwar Doctrines in Development Economics. History of Political Economy, 28(5), 312-336.
 • Başkaya, F. (1995), Sömürgecilik, Emperyalizm, Küreselleşme. Öteki Yayınevi, Ankara.
 • Candan, E. (2007). Dünya Bankası Kredi Kullanımlarında ve Projelerin Tatbikinde Yaşanan Sorunlar. Sayıştay Dergisi, (64), 69-109.
 • Craig, D. ve Porter, D. (2003). Poverty Reduction Strategy Papers: A New Convergence. World Development, 31(1), 53-69.
 • Easterly, W. (2003). 11. IMF and World Bank Structural Adjustment Programs and Poverty. University of Chicago Press, 361-392.
 • Eğilmez, A. M. (1996). Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Türkiye. Creative Yayıncılık.
 • Emmerij, L. (1995). A Critical Review of the World Bank's Approach to Social-Sector Lending and Poverty Alleviation. International Monetary and Financial Issues for the 1990s, 5, 15-33.
 • Gülcan, Y. ve Kuştepeli, Y. (2006). IMF Programları Türkiye’de Ahlaki Tehlike Yaratıyor mu? Bir Tartışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 244-257.
 • Güç F. (2006). Dünya Bankası Kredilerinin Kamu Yatırımları Üzerindeki Rolü. (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans), İstanbul.
 • Tezi), İstanbul, 2006.Kagia, R. (Ed.). (2005). Balancing The Development Agenda: The Transformation of The World Bank Under James D. Wolfensohn, 1995-2005. World Bank Publications, Washington D.C.
 • Kapur, D. vd. (1997), The World Bank: its First Half Century. History. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1.
 • Karagöl, E. T. (2010). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma Vakfı, SETA Analiz, 26, 1-29.
 • Karluk, S. R. (1998). Uluslararası Ekonomik Mali ve Siyasal Kuruluşlar. Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kazgan, G. (1988). Ekonomide Dışa Açık Büyüme. Altın Kitaplar, 2, İstanbul.
 • Miller, C. (2006). Pattways Through Financial Crisis: Turkey, Global Governance, 12, 449-464.
 • Öztürk, İ. (2006). Dünya Bankası Politikaları. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 36-55.
 • Panos Report No 45. (2002). Reducing Poverty: is the World Bank’s Strategy Working? Panos Ltd, 1-52.
 • Paya, M. (1998). Uzak Doğu Krizi ve Türkiye. İso Dergisi, 384, 20-23.
 • Pereira, J. M. M. (2017). The World Bank As A Political, Intellectual and Financial Actor: It’s First Half Century, 26(52), 73-94.
 • Schwartz, A. J. (2000). Do We Need a New Bretton Woods?. Cato Journal, 20(1), 21-25.
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası Mali Krizler, IMF Politikaları, Az Gelişmiş Ülkeler, Türkiye ve Dönüşüm Ekonomileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 141-156.
 • Soyak A. ve Bahçekapılı C. (1998). İktisadi Krizler-IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları. İktisat, İşletme ve Finans,13(144), 48–61.
 • Sönmez, S. (1998). Dünya Ekonomisinde Dönüşüm Sömürgecilikten Küreselleşmeye. İmge Kitabevi, l.Baskı, Ankara.
 • Uzun, A. M. (2003). Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankası. Cumhuriyet Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,4(2),155-174.
 • Ünay, S. (2009). Küresel Kalkınma Paradigmasının Evriminde Kurumsal Etkenler ve Dünya Bankası. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 41, 87-111.
 • Wolf, P. (1987). Stabilization Policy and Structual Adjusment Policy in Turkey, 1980-85: The Role of the IMF and World Bank in an Externally Supported Adjusment Process. German Development Institute, Berlin.
 • Yurt, E. (2008). Türkiye1nin Dış Borçlarının Gelişimi ve Sürdürülebilirliği. Öneri Dergisi, 8(29), 159-176.
 • Yatırım ve Kalkınma Bankası, Sürdürülebilirlik Raporu (2019), Erişim Tarihi:02.06.2021
 • International Monetary Fund, www.imf.org, Erişim Tarihi:19.05.2021
 • The World Bank Data Bank, www.worldbank.org, Erişim Tarihi:19.05.2021

The Evolution of The World Bank and IMF Policies: An Evaluation on Turkey

Yıl 2021, Cilt: 3 Sayı: 2, 134 - 150, 17.11.2021

Öz

The World Bank and IMF are organizations established to help develop nations that have experienced post-war devastation. During the years of its establishment, the World Bank provided the necessary development support to countries within the framework of statist policies. The IMF, on the other hand, provided the countries with the necessary support with short-term policies. But with the 1980s, a change in policy began to occur in the two institutions. This change brought the two institutions closer together and led them to cooperate. Turkey has also benefited from the policies of these two institutions in the process of policy evolution experienced by the IMF and the World Bank. The aim of this study is to show that the policies of the World Bank and IMF are changing with the liberalization after 1980. In addition, it is to express that the cooperation policies made by the IMF and the World Bank have also been formed along with the change in question. In this context, the evolution of the World Bank and IMF's policies, their cooperation and how Turkey was affected by the changing policies of these two institutions were revealed.

Kaynakça

 • Apak, S. Ve Uyar, M. (2010). IMF-Türkiye İlişkileri ve Bankacılık Sektörü. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 47, 41-57. Ascher, W. (1996). The Evolution of Postwar Doctrines in Development Economics. History of Political Economy, 28(5), 312-336.
 • Başkaya, F. (1995), Sömürgecilik, Emperyalizm, Küreselleşme. Öteki Yayınevi, Ankara.
 • Candan, E. (2007). Dünya Bankası Kredi Kullanımlarında ve Projelerin Tatbikinde Yaşanan Sorunlar. Sayıştay Dergisi, (64), 69-109.
 • Craig, D. ve Porter, D. (2003). Poverty Reduction Strategy Papers: A New Convergence. World Development, 31(1), 53-69.
 • Easterly, W. (2003). 11. IMF and World Bank Structural Adjustment Programs and Poverty. University of Chicago Press, 361-392.
 • Eğilmez, A. M. (1996). Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası Grubu ve Türkiye. Creative Yayıncılık.
 • Emmerij, L. (1995). A Critical Review of the World Bank's Approach to Social-Sector Lending and Poverty Alleviation. International Monetary and Financial Issues for the 1990s, 5, 15-33.
 • Gülcan, Y. ve Kuştepeli, Y. (2006). IMF Programları Türkiye’de Ahlaki Tehlike Yaratıyor mu? Bir Tartışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 244-257.
 • Güç F. (2006). Dünya Bankası Kredilerinin Kamu Yatırımları Üzerindeki Rolü. (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans), İstanbul.
 • Tezi), İstanbul, 2006.Kagia, R. (Ed.). (2005). Balancing The Development Agenda: The Transformation of The World Bank Under James D. Wolfensohn, 1995-2005. World Bank Publications, Washington D.C.
 • Kapur, D. vd. (1997), The World Bank: its First Half Century. History. Washington, DC: Brookings Institution Press, 1.
 • Karagöl, E. T. (2010). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırma Vakfı, SETA Analiz, 26, 1-29.
 • Karluk, S. R. (1998). Uluslararası Ekonomik Mali ve Siyasal Kuruluşlar. Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Kazgan, G. (1988). Ekonomide Dışa Açık Büyüme. Altın Kitaplar, 2, İstanbul.
 • Miller, C. (2006). Pattways Through Financial Crisis: Turkey, Global Governance, 12, 449-464.
 • Öztürk, İ. (2006). Dünya Bankası Politikaları. Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 36-55.
 • Panos Report No 45. (2002). Reducing Poverty: is the World Bank’s Strategy Working? Panos Ltd, 1-52.
 • Paya, M. (1998). Uzak Doğu Krizi ve Türkiye. İso Dergisi, 384, 20-23.
 • Pereira, J. M. M. (2017). The World Bank As A Political, Intellectual and Financial Actor: It’s First Half Century, 26(52), 73-94.
 • Schwartz, A. J. (2000). Do We Need a New Bretton Woods?. Cato Journal, 20(1), 21-25.
 • Seyidoğlu, H. (2003). Uluslararası Mali Krizler, IMF Politikaları, Az Gelişmiş Ülkeler, Türkiye ve Dönüşüm Ekonomileri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4(2), 141-156.
 • Soyak A. ve Bahçekapılı C. (1998). İktisadi Krizler-IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları. İktisat, İşletme ve Finans,13(144), 48–61.
 • Sönmez, S. (1998). Dünya Ekonomisinde Dönüşüm Sömürgecilikten Küreselleşmeye. İmge Kitabevi, l.Baskı, Ankara.
 • Uzun, A. M. (2003). Yoksulluk Olgusu ve Dünya Bankası. Cumhuriyet Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,4(2),155-174.
 • Ünay, S. (2009). Küresel Kalkınma Paradigmasının Evriminde Kurumsal Etkenler ve Dünya Bankası. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 41, 87-111.
 • Wolf, P. (1987). Stabilization Policy and Structual Adjusment Policy in Turkey, 1980-85: The Role of the IMF and World Bank in an Externally Supported Adjusment Process. German Development Institute, Berlin.
 • Yurt, E. (2008). Türkiye1nin Dış Borçlarının Gelişimi ve Sürdürülebilirliği. Öneri Dergisi, 8(29), 159-176.
 • Yatırım ve Kalkınma Bankası, Sürdürülebilirlik Raporu (2019), Erişim Tarihi:02.06.2021
 • International Monetary Fund, www.imf.org, Erişim Tarihi:19.05.2021
 • The World Bank Data Bank, www.worldbank.org, Erişim Tarihi:19.05.2021
Toplam 30 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yusuf Ünsal 0000-0002-7856-5402

Yayımlanma Tarihi 17 Kasım 2021
Gönderilme Tarihi 7 Eylül 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ünsal, Y. (2021). The Evolution of The World Bank and IMF Policies: An Evaluation on Turkey. Anadolu University Journal of Faculty of Economics, 3(2), 134-150.
2291122469   22238    22237   22236   22235    22406  22470
Anadolu Economics, Anadolu Universitesi Yunus Emre Kampusu Iktisat Fakultesi 26470 Tepebasi / Eskisehir, Turkey
iktisatdergi@anadolu.edu.tr
e-ISSN: 2687-4563