Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hobi Bahçesi İşletmeciliğinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sorunsalı Üzerine Genel Değerlendirme

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 55 - 67, 21.12.2023
https://doi.org/10.54737/aujfe.1400068

Öz

Günümüz teknolojisinin etkisiyle hızla büyüyen ve gelişen şehirler, ne yazık ki toplumu aynı hızla tabiattan, açık ve yeşil alanlardan da uzaklaştırmaktadır. Bu uzaklaşma şehir hayatı içerisinde yaşam mücadelesi veren toplumu, yönetilmesi gereken bir strese sürüklemektedir. Nitekim insan sosyal bir varlıktır ve sosyal varlık olmasının getirisi olarak sosyalleşmeye ihtiyaç duymaktadır. Son konjonktürde toplumsal olarak yeşile duyulan ihtiyaç, insanların hobi bahçelerine yönelmelerine neden olmuştur. Hobi bahçeleri, hobi amaçlı organik üretim yapmak gibi çeşitli nedenlerle kullanılan alanlar olmakla birlikte, yapı kooperatifleri şeklinde işletilmektedir. Ancak hobi bahçelerinin kullanım amacı dışına çıkarılmaması, tarımsal araziler üzerine kurulmaması adına, çeşitli yasaklar ve cezai müeyyideler içeren kanuni düzenlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmada, hobi bahçesi işletmeciliğinin yapı kooperatifleri kurulmak suretiyle yapılıp yapılamayacağı, ilgili mevzuat düzenlemeleri ile yargı kararları çerçevesinde irdelenmiş ve konunun vergi kanunları yönünden değerlendirilmesi yapılmıştır.

Kaynakça

 • Aliağaoğlu, A., Alevkayalı, A. (2017). Balıkesir’de Hobi Bahçeleri: Özellikler ve Sorunlar. Marmara Coğrafya Dergisi, 0 (35) , 195-203.
 • Anayasa Mahkemesi (1 Temmuz 2008). Anayasa Mahkemesi’nin 02.05.2008 karar tarihli, 2004/47 Esas sayılı ve 2008/96 Karar sayılı kararı https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Dosyalar/Kararlar/KararPDF/2008-96-nrm.pdf/ (Erişim tarihi: 18.05.2023).
 • Coşkun Karadağ, N., Yakar, S. (2018). Ticari Kazancın Belirleyicisi Olarak “Devamlılık”: Türk Ticaret Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Maliye Dergisi, 0(174), 372 - 401.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (19 Nisan 2023). Konut Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi. https://webdosya.csb.gov.tr/db/sivas/menu/konut_yapi_koop _ornek_anasozlesmesi_20230103101246.pdf/ (Erişim tarihi: 14.05.2023).
 • Durdu, M. (2020). Kanunlarla Yasaklanmış İşlerin Vergilendirilmesi ve Kazanç Müsaderesi. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (2) , 197-228. 
 • Gül, A., Küçük, V. (2001). Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi . Turkish Journal of Forestry, 2 (1), 27-48.
 • Hekimoğlu, A. (2022). Vergisiz Bir Kazanç: Hobi Bahçesi İşletmeciliği. Vergi Raporu Dergisi. 270, 98-105.
 • Karakuş, H. (2018). Ticari İşletmenin Devrinde Borçların İntikali, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Keskin, K. (2018). 7061 Sayılı Kanunla Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyetine İlişkin ‘Ortak Dışı İşlemler’ Yönünden Yapılan Değişiklikler. Vergi Raporu Dergisi, 0(224), 9 - 23.
 • Koçyiğit, M., Yıldız, M. (2014). Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Uygulamaları: Konya Örneği. International Journal of Sport Culture and Science, Cilt 2 (Özel Sayı 2), 211-223.
 • Mobley TA (2006). Yerel Yönetimlerin Halkın Rekreasyon ve Park İhtiyaç ve Hizmetlerini Karşılamadaki Rolü, Eskişehir Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı, Eskişehir.
 • Mollaoğlu, Y. (2018). Kooperatiflerin Hukuki Niteliği, Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı. Konya.
 • Özav, L., Yasak, Ü., Akbay, H. M. (2020). Konut Özellikleri ve Kullanım Pratikleri Açısından Uşak’ta Hobi Bahçelerinin İncelenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 25 (44) , 285-298.
 • Silahtaroğlu, E.K. (2006). 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Açısından Yapı Kooperatiflerinde Ferdileşme. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10-11 (12-13-14-15), 125-161.
 • T.B.M.M., (10 Mayıs 1988). 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Haydar Koyuncu’nun 24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 46’ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları. https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d18/c014/tbmm180140 06ss0067.pdf/ (Erişim Tarihi: 20.05.2023).
 • Tapur T. (2018). Konya İl Merkezinde Bulunan Hobi Bahçeleri. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 109 - 122.
 • Yılmaz, H., Turgut, H., Demircan, N. (2006). Erzurum Kent Halkının Hobi Bahçesi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Forestry, 7 (1), 96-110. 
 • Yılmaz Çildam, S. (2022). Kentsel Yeşil Alan Örneklerinden Kezer Kampüsü Hobi Bahçeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(42) , 89-110.
 • Gelir Vergisi Kanunu (193 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 10700, 06 Ocak 1961.
 • Vergi Usul Kanunu (213 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 10703, 10 Ocak 1961.
 • Kooperatifler Kanunu (1163 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 13195, 10 Mayıs 1969.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 18563, 02 Kasım 1984.
 • İmar Kanunu (3194 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 18749, 09 Mayıs 1985.
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (5403 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 25880, 19 Temmuz 2005.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 26205, 21 Haziran 2006.
 • Türk Ticaret Kanunu (6102 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 27846, 14 Şubat 2011.
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6537 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 29001, 15 Mayıs 2014.
 • Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7061 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 30261, 05 Aralık 2017.
 • Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7181 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 30827, 10 Temmuz 2019.p

General Evaluation on the Problem of Taxation of Earnings from Hobby Garden Management

Yıl 2023, Cilt: 5 Sayı: 2, 55 - 67, 21.12.2023
https://doi.org/10.54737/aujfe.1400068

Öz

Cities, which are growing and developing rapidly with the effect of today's technology, unfortunately, are also distancing the society from nature, open and green areas at the same speed. This distancing leads the society, which struggles to live in urban life, to a stress that needs to be managed. As a matter of fact, man is a social being and needs socialisation as a result of being a social being. In the last conjuncture, the social need for green has caused people to turn to hobby gardens. Hobby gardens are areas used for various reasons such as organic production for hobby purposes and are operated as building co-operatives. However, in order to prevent hobby gardens from being taken out of their intended use and not to be established on agricultural lands, legal regulations containing various prohibitions and penal sanctions are made. In this study, whether hobby garden management can be carried out by establishing building cooperatives is examined within the framework of the relevant legislative regulations and judicial decisions, and the issue is evaluated in terms of tax laws.

Kaynakça

 • Aliağaoğlu, A., Alevkayalı, A. (2017). Balıkesir’de Hobi Bahçeleri: Özellikler ve Sorunlar. Marmara Coğrafya Dergisi, 0 (35) , 195-203.
 • Anayasa Mahkemesi (1 Temmuz 2008). Anayasa Mahkemesi’nin 02.05.2008 karar tarihli, 2004/47 Esas sayılı ve 2008/96 Karar sayılı kararı https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Dosyalar/Kararlar/KararPDF/2008-96-nrm.pdf/ (Erişim tarihi: 18.05.2023).
 • Coşkun Karadağ, N., Yakar, S. (2018). Ticari Kazancın Belirleyicisi Olarak “Devamlılık”: Türk Ticaret Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu Çerçevesinde Bir Değerlendirme. Maliye Dergisi, 0(174), 372 - 401.
 • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (19 Nisan 2023). Konut Yapı Kooperatifi Ana Sözleşmesi. https://webdosya.csb.gov.tr/db/sivas/menu/konut_yapi_koop _ornek_anasozlesmesi_20230103101246.pdf/ (Erişim tarihi: 14.05.2023).
 • Durdu, M. (2020). Kanunlarla Yasaklanmış İşlerin Vergilendirilmesi ve Kazanç Müsaderesi. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, (2) , 197-228. 
 • Gül, A., Küçük, V. (2001). Kentsel Açık-Yeşil Alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi . Turkish Journal of Forestry, 2 (1), 27-48.
 • Hekimoğlu, A. (2022). Vergisiz Bir Kazanç: Hobi Bahçesi İşletmeciliği. Vergi Raporu Dergisi. 270, 98-105.
 • Karakuş, H. (2018). Ticari İşletmenin Devrinde Borçların İntikali, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Keskin, K. (2018). 7061 Sayılı Kanunla Kooperatiflerin Kurumlar Vergisi Muafiyetine İlişkin ‘Ortak Dışı İşlemler’ Yönünden Yapılan Değişiklikler. Vergi Raporu Dergisi, 0(224), 9 - 23.
 • Koçyiğit, M., Yıldız, M. (2014). Yerel Yönetimlerde Rekreasyon Uygulamaları: Konya Örneği. International Journal of Sport Culture and Science, Cilt 2 (Özel Sayı 2), 211-223.
 • Mobley TA (2006). Yerel Yönetimlerin Halkın Rekreasyon ve Park İhtiyaç ve Hizmetlerini Karşılamadaki Rolü, Eskişehir Sağlıklı Kentler Birliği Toplantısı, Eskişehir.
 • Mollaoğlu, Y. (2018). Kooperatiflerin Hukuki Niteliği, Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı. Konya.
 • Özav, L., Yasak, Ü., Akbay, H. M. (2020). Konut Özellikleri ve Kullanım Pratikleri Açısından Uşak’ta Hobi Bahçelerinin İncelenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 25 (44) , 285-298.
 • Silahtaroğlu, E.K. (2006). 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Açısından Yapı Kooperatiflerinde Ferdileşme. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 10-11 (12-13-14-15), 125-161.
 • T.B.M.M., (10 Mayıs 1988). 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Haydar Koyuncu’nun 24.4.1969 Tarihli ve 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 46’ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları. https://www5.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d18/c014/tbmm180140 06ss0067.pdf/ (Erişim Tarihi: 20.05.2023).
 • Tapur T. (2018). Konya İl Merkezinde Bulunan Hobi Bahçeleri. Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, 13(25), 109 - 122.
 • Yılmaz, H., Turgut, H., Demircan, N. (2006). Erzurum Kent Halkının Hobi Bahçesi Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi. Turkish Journal of Forestry, 7 (1), 96-110. 
 • Yılmaz Çildam, S. (2022). Kentsel Yeşil Alan Örneklerinden Kezer Kampüsü Hobi Bahçeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(42) , 89-110.
 • Gelir Vergisi Kanunu (193 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 10700, 06 Ocak 1961.
 • Vergi Usul Kanunu (213 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 10703, 10 Ocak 1961.
 • Kooperatifler Kanunu (1163 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 13195, 10 Mayıs 1969.
 • Katma Değer Vergisi Kanunu (3065 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 18563, 02 Kasım 1984.
 • İmar Kanunu (3194 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 18749, 09 Mayıs 1985.
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (5403 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 25880, 19 Temmuz 2005.
 • Kurumlar Vergisi Kanunu (5520 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 26205, 21 Haziran 2006.
 • Türk Ticaret Kanunu (6102 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 27846, 14 Şubat 2011.
 • Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (6537 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 29001, 15 Mayıs 2014.
 • Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7061 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 30261, 05 Aralık 2017.
 • Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (7181 S.K.), T.C. Resmi Gazete, 30827, 10 Temmuz 2019.p
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Maliye Politikası, Makro İktisat (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Caner Yurttakal 0000-0003-2443-5503

Seyfi Yıldız Bu kişi benim 0000-0002-2382-4454

Erken Görünüm Tarihi 21 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 21 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 4 Aralık 2023
Kabul Tarihi 6 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Yurttakal, C., & Yıldız, S. (2023). Hobi Bahçesi İşletmeciliğinden Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi Sorunsalı Üzerine Genel Değerlendirme. Anadolu University Journal of Faculty of Economics, 5(2), 55-67. https://doi.org/10.54737/aujfe.1400068
2291122469   22238    22237   22236   22235    22406  22470
Anadolu Economics, Anadolu Universitesi Yunus Emre Kampusu Iktisat Fakultesi 26470 Tepebasi / Eskisehir, Turkey
iktisatdergi@anadolu.edu.tr
e-ISSN: 2687-4563