Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çarşamba Söyleşisi’ndeki Eleştirel Nesnellik ve Kişilik Değişimi Arasında Taha Hüseyin

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 29 - 57, 01.06.2020

Öz

Taha Hüseyin, modern çağın edebiyat eleştirel hareketinin en önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. Eleştirel kitaplarında, özellikle de eleştiriyi teşhise yöneltmede kendini gösteren en önemli istasyonlardan biri olan Çarşamba Söyleşisi adlı kitabından yola çıkarak kendisine dair birçok görüş ve tartışma yaşanmıştır. Taha Hüseyin özellikle genç yaşta görme duyusunu kaybettiği için isyankâr bir ruha sahiptir. Bu yüzden eleştirisiyle ve edebiyatıyla, yazar ve eleştirmenlerden akranlarını geride bırakabileceğini ve kendi damgasına sahip olabileceğini düşündüğünü kanıtladı. Çağdaş düşünce ve eleştiri yürüyüşünde, kendi damgasını görmek, eleştiriyi zeki bir insan olarak tanıya yöneltmede başarısını göstermiş, kişisel vizyonuna hizmet etmek için eleştiriyi işlemiş, bilgi birikiminin kapasitesi ve eleştirel görüşlerini argüman ve kanıtla ispat etme becerisi ile çeşitli entelektüel, sosyal ve estetik düşüncelerle birleştirme yeteneği sayesinde, bu çalışmada bazı eleştirel görüşlerin çelişkisini ve nedenlerini ortaya koymuştur.

Kaynakça

 • حسيييي أ طه حديث الأربعاء ري ييييسييييب ه دة ي منعم ق ة ثفطعب ة فطهلا 2012 Huseyn Taha, Hadîs’l-Erbi‘a, Mü’esseset hindâvi lit’t-te‘elîm ve esskâfe,
 • Kahire, 2012 ي د يو ص الأد العربي المعاصرر في مصرر اةر ة عطرف ة فطهلا ط 10
 • . Baskı, 10Şevki Dayf, el-Edebu’l-Erabi Elmu’asir fî misr, Dâru’l-Ma‘arif, .Kahire
 • 1939 ر نقيب / ة يدي أنور المعرارك الأدبيرة في مصررررررر منرذ 1914 ة ن مو ة حلايب 1983
 • 1939, /eL-Cundi Enver, el-Me’âriku’l-Edebiyye fi misr munzu 1914 Mektebet’l-Enclu el-Misriyye, 1983
 • ة دي أنور طه حسين حياته وفكره في ضوء الإسلام اةر ة لنحطر 1977 ط 2
 • eL-Cundi Enver, Taha Huseyn hyâtuh ve fikruh fî dev’il-islâm, Dâru’l-i‘tisâm, 2. Baskı, , 1977
 • ةلإ نطنقو ص را وا رهدي طه حسين في ميزان العلماء والأدباء ة ند 1983 ةلإ حرص ع لا ت ط 1
 • el_İstanbuli, mahmûd Mehdi, Taha Huseyn fi Mîzân’l-‘ulemâ’ ve’l-Udebâ’, el-Mekteb’l-İslâmi, 1. Baskı, Beyrut, 1983
 • ة طمنص طعلاةه ق لقد ة فطار قبض الريح ري سب ه دة ي منعم ق ة ثفطعب ة فطهلا 2010
 • el-Mâzuni, İbrâhîm Abdulkadir, Kabdu’r-Rîh, Mü’esseset hindâvi lit’t-te‘elîm ve esskâfe, Kahire, 2010
 • ة دةيب عطيش علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، دراسرررررررة تاريخية 1996 تأصيلية نقدية اةر ة لا ارشق ط 2
 • ed-Daye, fayiz, İlmu’d-Delâl’l-A‘rabi, en-Nazariyye ve et-Tatbîk, Dirase târîhiyye Ta’sîliyye Nakdiyye, Dâr’l-Fikr, 2. Baskı, Şam, 1996
 • ار يش أح د: دراسرررررة الأسرررررلو بين المعاصررررررة والتراث اةر غلايد ممقطلب ة شلا ة نوميا ة فطهلا ا. ط.
 • Dâru Ğarîb li’t- Dervîş Ahmed. Dirâsetu’l-uslûb beyn’l-Mu‘âsara ve’t-Turâs kahire. tibe‘a ve’n-Neşr ve’t-teuzî‘
 • لقد ة ممد را د: بناء الأسرلو في شرعر الحداثة التكوين البديعي اةر 1995 ة عطرف ة فطهلا ط 2
 • et-Tkvînü’l- Muhammad: Binâ’u’l-uslûb fî Şi‘iri’l-hadâse Abdulmuttalip 59 19 Kahire 2. Baskı : Dâru’l-Ma‘arif Bedî’î
 • علاتم ص جطن بحث في علم ال مال تلاج ب أنور لقد ة عشيش ري ييييسييييب علاةن م أ ممقطلب ن ويورك 1970 ا.ط
 • Enver Abdul‘Azîz, Mü’esseset :Bartlîmi, Cân, Bahs fî İlm’l-Cemâl, Tercüme Franklin lit’-tibâ‘a, New York, 1970
 • ة شييطرص ،ييط ح أح د الظاهرة ال مالية في الإسررلام ة ند ةلإ ييحرص 1986 ارشق ط 1
 • eş-Şâmi, Sâlih Ahmad, ez-Zâhira’l-Cemâliyye fi el-İslâm, el-Mekteb’l-İslâmi, 1. Baskı, Şam, 1986
 • ةعأ طقططقط عيار الشعر تاف ق ا. طه ة اطجلاي ا. را د مغمول حر عأ ة مقطلب ة فطهلا ا. ط 1956
 • İbn Tabâtiba, ‘İyâru’ş-Şi‘r, Thk: Taha el-Hâcri, ve muhammad zeğlûl slam, fenu’t-Tibâ‘a, Kahire, 1956
 • ة ط ص جهطا طبقات ال ف شررررررعراء في النقد الأدب ا ي عند العر حتان القرن 1992 اللالث اله ري اةر ة ي ع لا ت ط 1
 • el-Mecâli, Cihâd, Tabekâtu’ş-Şu‘arâ fı’n-Nakdi’l-Edebi İnde’l-‘Arab Hatt’l- Karni’s-Sâlisi’l-Hicti, dâru’l-Cîl, 1. Baskı, Beyrut, 1992
 • لقيييد ة قييديا م ص التاركيررب اللغوي للأد بحررث في فلسررررررفررة اللغررة والاستطيقا اةر ة لايخ م شلا ة لايطض 1989
 • Abdulbedî‘, lutfi, et-Terkîbu’l-Luğavi li’l-Edeb, Bahs Fi Felsefeti’l-Luğa ve’l- İstetîka, Dâru’l-Marrih lin-Neşr, Riyad, 1989
 • عدري أح د أسرررن الناقد الأدبي عند العر اةر نهضيييب رحيييلا م ق مقطلب ة قشلا ة فطهلا 1979
 • Bedri, Ahmad, usüsu’n-Nakdi’l-Edebi İndel’e-Erab, Dâr Nahdat misr li’t- Tiba‘a ven’n-Neşr, Kahire, 1979

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ahmad OMAR (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5208-0466
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Omar, A. (2020). Çarşamba Söyleşisi’ndeki Eleştirel Nesnellik ve Kişilik Değişimi Arasında Taha Hüseyin . Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 29-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayad/issue/60939/905090

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png