Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kur'an-ı Kerim’in Arapça Dilbilgisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerindeki Etkisi

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 99 - 121, 01.06.2020

Öz

Ruhun bedenle bağlantısı gibi Arapçanın da Kur'an-ı Kerim ile bağlantısı olduğu gizlenemez. Bu nedenle tüm dilbilimsel ve dilbilgisel çalışmalar, Arap diline hizmet etmek ve onu hatalardan korumak amacıyla yapılır, bu bilimler de her şeye kadir olan Allah'ın kitabına hizmet eden bilimler arasında sayılır. Arapça dilbilgisi, özellikle Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve onu korumak gibi asil ve büyük bir amaç için ortaya çıktı. Buna göre, bu araştırma ile Arapça dilbilgisi ile Kur'an-ı Kerim arasındaki gerekli korelasyonu tarih, kompozisyon, yazarlık, güdüler ve hedefler konuları başlıkları altında açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Arapça dilbilgisi ile Kur'an-ı Kerim’i köken, tarih, kompozisyon, motif ve amaç olarak ayırmak zordur, aralarında güçlü bir ilişki vardır. Arapça dilbilgisini bilmeden Kuran'ın doğru bir şekilde anlaşılması sağlanamaz. Arapça dilbilgisi hakkında doğru bir anlayış sağlamak için bu araştırmada bu konu üzerinde duracağız.

Kaynakça

 • إبراهيم عبد الله رفيدن، النَّحو وكت التَّفسههير، الدار الجماهيرية للنشههر والتَّوزيع والإع ن، ط 3، بنغازي، ليبيا، 1399 ه 1990 م.
 • -2 الأمههههههمون ) أبو الحسههههههن نور الدين عل بن محمد بن عيسههههههى بن يوسههههههف ت 929 ههههه(، مرب الأممون على ألفية ابن مالك المسمَّى - منهج السالك إلى ألفية
 • ابن مههالههك-، تحقيق: محمههد مح الههدين عبههد الحميههد، دار الكتههاب العرب ، ط 1 بيروت، لبنان، 1375 ههههههههههههه 1955 م. 3- أحمد ج يل ،
 • مقههدِّ مههة لأاههههههو النَّحو العرب ، دار الكتههاب الحههديههث، ط 1، القههاهرن، مصههههههر، 1434 ه 2013 م.
 • -4 أحمد عبد الستار الجواري، نحو القرآن، مكتبة اللغة العربية، مطبوعات المجمع العلم العراق ،) د، ط(، بغداد، العراق، 1394 ه 1974 م.
 • -5 أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار الثقافة،) د، ط(، بيروت، لبنان، 1972 م.
 • -6 ابن الأنباري) أبو البركات كما الدِّ ين عبد الرحمن بن محمَّد ت 577 ه(، نزهة الألباء ف طبقات الأدباء، تحقيق: إبراهيم السامرائ ، مطبعة المنار، ط 3، الزرقاء، الأردن، 1405 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1985 م.
 • -7 الجاح ) أبو عثمان عمرو بن بحر ت 255 ه(، البيان والتبيين، تحقيق ومرب: عبد السهههههه م هارون، مكتبة الخانج للطباعة والنشههههههر - والتوزيع، ط 7، القاهرن، مصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر، 1418 هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1998 م.
 • -8 الجرجان ) عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ت 474 ههههه(، كتاب دلائل الإعجاز، قراءن وتعليق: أبو فهر محمود محمد ماكر، مكتبة الخانج ،) د، ط(، الههههههههههههههههههههههههههقههههههههههههههههههههههههههاهههههههههههههههههههههههههههرن،) د، ت(.
 • -9 ابن جن ) أبو الفتل عثمان ت 392 ه(، الخصائل، تحقيق: محمد عل النجار، دار الكت المصرية،) د، ط(، مصر،) د، ت(.
 • -10 حسن عون، اللُّغة والنَّحو، دراسة تاريخية وتحليليَّة ومقارنة، مطبعة روايا ، ط 1، القاهرن، مصر، 1952 م.
 • -11 خالد عبد الرحمن العك، أاو التفسير وقواعده، دار النفائس، ط 2، بيروت، لبنان، 1406 ه 1986 م.
 • ابن خلدون) ول الدِّ ين عبد الرحمن بن محمد ت 808 ه(، مقدِّ مة ابن خلدون، حقَّق نصوا ، وخرَّم أحاديث ، وعلَّق علي : عبد الله بن الدَّرويش، دار يعرب، ط 1، دمشق، سوريا، 1425 ه 2004 م.
 • -13 الزبيدي) أبو بكر محمَّد بن الحسن الأندلس ت 379 ه(، طبقات النَّحويين واللُّغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط 2، القاهرن، مصر، 1984 م.
 • -14 الزجاج ) أبو القاسم ت 337 ه(، الإيضاب ف علل النَّحو، تحقيق: مازن المبارا، دار النفائس، ط 3، بيروت، لبنان، 1399 ه 1979 م.
 • -15 سيد أحمد خليل، دراسات ف القرآن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،) د، ط(، بيروت، لبنان، 1969 م.
 • -16 الزمخشري) أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد ت 538 ه(، ، - أسا الب اة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكت العلمية، ط 1 بيروت، لبنان، 1419 ه 1998 م.
 • - ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقيق: سليم النعيم ، وزارن الأوقاف، إحياء التُّرار الإس م ،) د، ط(، العراق، 1400 ه 1980 م.
 • -17 السيراف ) أبو سعيد الحسن بن عبد الله ت 385 ه(، أخبار النَّحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعك، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، 1405 ه 1985 م. ، ط 1
 • -18 الشنترين ) الإمام الرئيس أب بكر محمد بن عبد الملك النَّحوي ابن السرام ت 550 ه(، كتاب تنبي الألباب على فضائل الأعراب، دراسة وتحقيق: عبد الفتاب الحموز، دار عمار للنشر والتوزيع، ط 1، عمان، الأردن، 1416 ه 1995 م.
 • -19 الطبري) أبو جعفر محمد بن جرير ت 310 ه(، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الترك بالتعاون مع مركز البحور والدراسات العربية والإس مية، ط 1، دار هجر للنشر والطباعة والتوزيع والإع ن، ط 1، القاهرن، 1422 ه 2001 م.
 • -20 عبده الراجح ، درو ف كت النحو، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، ) د، ط(، بيروت، لبنان، 1975 م.
 • ابن عبد رب ) ت 328 ه(، العقد الفريد، دار الكت العلمية، ط 1، بيروت، لبنان، 1404 ه.
 • -22 عبد الله بن عبد المحسن التُّرك ومحمَّد رضوان عرقسوس ، مؤسَّسة ال رسالة للطباعة والنشر والتَّوزيع، ط 1، بيروت، لبنان، 1427 ه 2006 م.
 • -23 عبد العا سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف الدِّ راسات النَّحويَّة، مؤسَّسة عل جراب الصباب، ط 3، الكويت، 1978 م.
 • -24 عبد الس م اشير، تطور التَّفكير اللُّغوي من النَّحو إلى اللِّ سانيات إلى التَّواال، مطبعة المعارف الجديدن، ط 1، الرباط، المغرب، 2010 م.
 • -25 عوض بن حمد القزوي، اللُّغة والقرآن، سلسلة تصدر عن النادي الأدب الثقاف ،) د، ط(، جدن، السعودية، )د، ت(.
 • -26 ابن عصفور الإمبيل ) أبو الحسن عل بن مومن بن محمد بن عل الحضرم ت 669 ه(، المقرب ومع ن مثنل المقرب، تحقيق وتعليق: عاد أحمد عبد الموجود ومحمد عل عوض، دار الكت العلمية، ط 1، بيروت، لبنان، 1418 ه 1998 م.
 • -27 عفيف دمشقية، أثر القراءات القرآنية ف تطوُّر الدر النَّحوي، معهد الإنماء العرب ، ط 1، بيروت، لبنان، 1978 م.
 • -28 ابن فرخان) كما الدين أبو سعد عل بن مسعود بن محمود بن الحكم ت 548 ه(، المستوفى ف النحو، تحقيق وتقديم وتعليق: محمد بدوي المختون، دار الثقافة العربية،) د، ط(، 1407 ه 1978 م.
 • -29 القرطب ) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر ت 671 ه(، الجامع لأحكام القرآن، والمبي ن لما تضمَّن من السنَّة وآيِّ الفرقان، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن
 • التُّرك ومحمَّد رضوان عرقسوس ، مؤسَّسة ال رسالة للطباعة والنشر والتَّوزيع، ط 1، بيروت، لبنان، 1427 ه 2006 م.
 • -30 القفط ) الوزير جما الدين أب الحسن بن يوسف ت 624 ه(، انباه الروان على أنبان النُّحان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العرب ، مؤسسة الكت الثقافية، ط 1، القاهرن، بيروت، 1406 ه 1986 م.
 • -31 ابن كما باما، ث ر رسائل ف النحو، تحقيق: محمد حسين أبو الفتوب، مكتبة لبنان نامرون، ط 1، بيروت، لبنان، 1993 م.
 • مصطفى ا يين ، جامع الدرو العربية، المكتبة العصرية، ط 28 ، ايدا، بيروت، 1414 ه 1993 م.
 • -32 ابن منظور) أبو الفضل جما الدين محمد بن مكرم الإفريق المصري ت 711 ه( لسان العرب، دار اادر،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(.
 • -33 ابن النالم) بدر الدين محمد بن مالك(، مرب ألفية ابن مالك، مرب وتحقيق: عبد الحميد السيد عبد الحميد، دار الجيل،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(.
 • عل أبو المكارم، القرآن والنَّحو، نظرن على مراحل الع قة التَّاريخيَّة، سلسلة دراسات عربية وإس ميَّة، مركز اللُّغات الأجنبيَّة والتَّرجمة، القاهرن، مصر، 1993 م. ،17
 • -35 عبد القادر بن فطة، أهميَّة النَّحو ف فهم لغة القرآن، حوليات اةداب واللغات، 10 ، فيفري 2018 م.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mohamed Yazid SALEM Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Salem, M. Y. (2020). Kur'an-ı Kerim’in Arapça Dilbilgisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerindeki Etkisi . Aydın Arapça Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 99-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayad/issue/60939/905125

All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png