Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Mesleki Eğitim Merkezlerindeki Öğrencilerin Dini İnanç, Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi (Konya Örneği)

Yıl 2023, Sayı: 18, 26 - 57, 30.12.2023

Öz

Bu çalışmanın amacı mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören çırak ve kalfaların dini inanç, tutum ve davranışları üzerine sosyolojik bir çalışma yapmak ve çıraklar ile kalfaların dini inançları ile tutum ve davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Veri toplama aracı olarak anket uygulaması yapılmıştır. Soru kağıdının hazırlanması aşamasında öncelikle bu alanda yapılan tez çalışmaları ve diğer kaynaklar taranmıştır. Soruların hazırlanması ve derlenmesi aşamasında bu konuda uzman öğretim üyelerine başvurulmuştur. Bu amaçla hazırlanan anket 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Konya ili Selçuklu ilçesi 100. Yıl Mesleki Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören 2620 çırak ve kalfadan 350 sine uygulanmıştır. Toplanan verilerin analizinde ve hipotezlerin test edilmesinde nicel desen üzerine kurgulanmış betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Verilerin analizi SPSS 24.0 paket programı yardımı ile yapılmıştır. Makale oluşturulurken elde edilen veriler çeşitli başlıklar altında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, mesleki eğitim merkezinde eğitim öğretime katılan çırak ve kalfaların dini inanç ve tutumlarına yönelik tespitlerde bulunulmuştur.

Etik Beyan

Bu çalışmanın, özgün bir çalışma olduğunu; çalışmanın hazırlık, veri toplama, analiz ve bilgilerin sunumu olmak üzere tüm aşamalarından bilimsel etik ilke ve kurallarına uygun davrandığımı; bu çalışma kapsamında elde edilmeyen tüm veri ve bilgiler için kaynak gösterdiğimi ve bu kaynaklara kaynakçada yer verdiğimi; kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, çalışmanın tüm şartlarını ve koşullarını kabul ederek etik görev ve sorumluluklara riayet ettiğimi beyan ederim. Herhangi bir zamanda, çalışmayla ilgili yaptığım bu beyana aykırı bir durumun saptanması durumunda, ortaya çıkacak tüm ahlaki ve hukuki sonuçlara razı olduğumu bildiririm.

Kaynakça

 • Akseki, Ahmet Hamdi. İslam. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1943.
 • Alkan, Cevat. Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2001.
 • Altunışık, Remzi vd. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 9. Basım, 2017.
 • Atalay, Beşir. Sanayileşme ve Sosyal Değişim (Kırıkkale Araştırması). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, 1983.
 • Aydın, Mehmet. Din Felsefesi. İzmir: İİFV Yayınları, 2001. Başkanlığı, Strateji Geliştirme. “Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2022/2023”. Erişim 28 Kasım 2023. http://sgb.meb.gov.tr/www/millegitim-istatistikleri-orgun-egitim-20222023/icerik/508
 • Bayrak, Sabahat. İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2001
 • Bayyiğit, Mehmet. Üniversite gençliğinin dini i̇nanç tutum ve davranışları üzerine bir anket uygulaması. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 1989.
 • Doğan, D.Mehmet. Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: Rehber Yayınları, 1990.
 • Doğan, Şahin. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Dini Tutumları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2007.
 • Er, İzzet. Din Sosyolojisi. Ankara: Akçağ Yayınları, 1. Basım, 1998.
 • Eyigün, Selim. Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Benlik Kavramlarının İncelenmesi (Bursa İli Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2008.
 • Freyer, Hans. Din Sosyolojisi. çev. Turgut Kalpsüz. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964.
 • Günay, Ünver. Din Sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları, 1998.
 • Hayatım, Mesleğim. Mesleki Eğitim Merkezleri. Mesleğim Hayatım. Erişim 28 Kasım 2023. https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/meslekiegitim
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları, 2005.
 • Kehrer, Günter. Din Sosyolojisi, çev. Semahat Yüksel. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1992.
 • Köktaş, M.Emin. Türkiye’de Dini Hayat. İstanbul: İşaret Yayınları, 1993.
 • Köylü, Mustafa. Küresel Ahlak Eğitimi. İstanbul: DEM Yayınları, 2006.
 • Özerkmen, Necmettin. “Ahiliğin Tarihsel Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları -Sosyolojik Yaklaşım”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44/2 (2004), 57-78.
 • Pazarlı, Osman. Din Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
 • Şahinkesen, Ali. Çıraklık Eğitimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Doktora, 1985.
 • Uşan, M.Fatih. Çıraklık Sözleşmesi. Konya: Mimoza Yayınları, 1994. Yaparel, Recep. “Dinin Tarifi Mümkün müdür?” Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (1987), 403-417.
 • Yavuz, Şaban. Lise Öğrencilerinin Dini İnanç Tutum ve davranışları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2001.
 • Yıldırım, Ahmet - Çarıkcı, Oğuzhan. “Mesleki Eğitimin Gelecek Vizyonu; İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Bir Bürokratik Model Denemesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 29 (Nisan 2017).“asgari ücret”. Erişim 28 Kasım 2023. https://www.turmob.org.tr/Arama?kelime=asgari+%C3%BCcre

Examining the Religious Beliefs, Attitudes and Behaviors of Students in Vocational Training Centers ( The Example of Konya)

Yıl 2023, Sayı: 18, 26 - 57, 30.12.2023

Öz

The aim of this study is to conduct a sociological study on the religious beliefs, attitudes and behaviors of apprentices and journeymen studying in vocational training centers and to examine the relationship between religious beliefs, attitudes and behaviors of apprentices and journeymen. A questionnaire was applied as a data collection tool. During the preparation of the question paper, first of all, thesis studies and other sources in this field were scanned. During the preparation and compilation of the questions, expert faculty members were consulted. The survey prepared for this purpose was applied to 350 of 2620 apprentices and journeymen studying at the 100th Year Vocational Training Center in Selçuklu district of Konya province in the 2022-2023 academic year. In the analysis of the collected data and the testing of the hypotheses, the survey model, which is one of the descriptive research methods based on quantitative design, was used. Data analysis was done with the help of SPSS 24.0 package program. The data obtained while creating the article was analyzed under various headings. As a result of the research, determinations were made regarding the religious beliefs and attitudes of apprentices and journeymen who attended education at the vocational training center.

Kaynakça

 • Akseki, Ahmet Hamdi. İslam. İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı, 1943.
 • Alkan, Cevat. Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları. Ankara: Nobel Yayıncılık, 2001.
 • Altunışık, Remzi vd. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık, 9. Basım, 2017.
 • Atalay, Beşir. Sanayileşme ve Sosyal Değişim (Kırıkkale Araştırması). Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları, 1983.
 • Aydın, Mehmet. Din Felsefesi. İzmir: İİFV Yayınları, 2001. Başkanlığı, Strateji Geliştirme. “Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2022/2023”. Erişim 28 Kasım 2023. http://sgb.meb.gov.tr/www/millegitim-istatistikleri-orgun-egitim-20222023/icerik/508
 • Bayrak, Sabahat. İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2001
 • Bayyiğit, Mehmet. Üniversite gençliğinin dini i̇nanç tutum ve davranışları üzerine bir anket uygulaması. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 1989.
 • Doğan, D.Mehmet. Büyük Türkçe Sözlük. Ankara: Rehber Yayınları, 1990.
 • Doğan, Şahin. İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Dini Tutumları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 2007.
 • Er, İzzet. Din Sosyolojisi. Ankara: Akçağ Yayınları, 1. Basım, 1998.
 • Eyigün, Selim. Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerinin Benlik Kavramlarının İncelenmesi (Bursa İli Örneği). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2008.
 • Freyer, Hans. Din Sosyolojisi. çev. Turgut Kalpsüz. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1964.
 • Günay, Ünver. Din Sosyolojisi. İstanbul: İnsan Yayınları, 1998.
 • Hayatım, Mesleğim. Mesleki Eğitim Merkezleri. Mesleğim Hayatım. Erişim 28 Kasım 2023. https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/egitim/meslekiegitim
 • Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları, 2005.
 • Kehrer, Günter. Din Sosyolojisi, çev. Semahat Yüksel. İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, 1992.
 • Köktaş, M.Emin. Türkiye’de Dini Hayat. İstanbul: İşaret Yayınları, 1993.
 • Köylü, Mustafa. Küresel Ahlak Eğitimi. İstanbul: DEM Yayınları, 2006.
 • Özerkmen, Necmettin. “Ahiliğin Tarihsel Toplumsal Temelleri ve Temel Toplumsal Fonksiyonları -Sosyolojik Yaklaşım”. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 44/2 (2004), 57-78.
 • Pazarlı, Osman. Din Psikolojisi. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1993.
 • Şahinkesen, Ali. Çıraklık Eğitimi. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Doktora, 1985.
 • Uşan, M.Fatih. Çıraklık Sözleşmesi. Konya: Mimoza Yayınları, 1994. Yaparel, Recep. “Dinin Tarifi Mümkün müdür?” Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 (1987), 403-417.
 • Yavuz, Şaban. Lise Öğrencilerinin Dini İnanç Tutum ve davranışları Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 2001.
 • Yıldırım, Ahmet - Çarıkcı, Oğuzhan. “Mesleki Eğitimin Gelecek Vizyonu; İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Bir Bürokratik Model Denemesi”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 29 (Nisan 2017).“asgari ücret”. Erişim 28 Kasım 2023. https://www.turmob.org.tr/Arama?kelime=asgari+%C3%BCcre
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Sosyolojisi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şaban Yavuz 0000-0002-1780-8933

Erken Görünüm Tarihi 30 Aralık 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2023
Gönderilme Tarihi 15 Ekim 2023
Kabul Tarihi 26 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Sayı: 18

Kaynak Göster

ISNAD Yavuz, Şaban. “Mesleki Eğitim Merkezlerindeki Öğrencilerin Dini İnanç, Tutum Ve Davranışlarının İncelenmesi (Konya Örneği)”. Baberti 18 (Aralık 2023), 26-57. https://doi.org/10.47098/babertidergisi.1376384.