Cilt: 4 Sayı: 1, 15.12.2022

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Üroloji, Sağlık Bilimleri
Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ 0000-0002-7149-7427
Tıbbi Biyokimya ve Metabolomik
Analitik Kimya, Analitik Spektrometri, Doğal Ürünler ve Biyoaktif Bileşikler, Organik Kimyasal Sentez, Tıbbi ve Biyomoleküler Kimya, Proteinler ve Peptitler, Biyomedikal Terapi, Biyomateryaller, Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Bitki Fizyolojisi, Biyokimya ve Hücre Biyolojisi, Endüstriyel Biyoteknoloji

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ), Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (GETAT UAM) tarafından bilimsel olarak desteklenen  açık erişimli, uluslararası, hakemli bir dergidir.


Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, hem geleneksel hem de bütünleştirici tıbba ilgi duyan ve bu alanlar hakkında tarafsız ve eleştirel bilgi arayan sağlık hizmetleri pratisyenleri de dâhil olmak üzere, araştırmacı, eğitimci kitleleri hedeflemektedir.

Dergi, geleneksel tıp ile kanıta dayalı tamamlayıcı tıbbı, bilimsel temeller üzerinde birbirine bağlamaya çalışmaktadır. Bu amaca ulaşmak için Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi; yenilikçi, uluslararası ve disiplinler arası bir platformdur.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, bütünleşik tıp alanındaki akademik araştırmalara ve klinik çalışmalara odaklanan disiplinler arası bir dergidir. Bütünleştirici tıp alanındaki çalışmalar için lider bir dergi olmayı ve geleneksel tıbbi sistemler, tamamlayıcı ve alternatif tıp ve geleneksel Anadolu, Çin ve Avrupa tıbbı arasındaki iletişimi ve entegrasyonu teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Editör kurulu, bütünleşik tıp konusunda yüksek kaliteli makaleler yayınlamayı ve uluslararası bilimsel topluluğun görüş alışverişinde bulunabileceği, araştırma ve klinik deneyimlerini paylaşabileceği, bütünleştirici tıp eğitimini tartışabileceği ve çeşitli disiplinlerimizdeki sorunlar ve problemler hakkında konuşabileceği açık bir forum oluşturma konusunda kararlıdır. Dergi uluslararası kapsamı sayesinde, dünyanın tüm bölgelerinden gelen araştırma ve ilerlemenin yaygın olarak ele alınmasına imkân sağlamaktadır.

Kapsanan konular arasında, akupunktur ve yakma, geleneksel Anadolu tıbbı, Çin tıbbı, Ayurveda tıbbı, bitkisel ilaç, homeopati, beslenme, kayropraktik, zihin-vücut tıbbı, Taichi, Çigong, meditasyon ve diğer herhangi bir şekli gibi bütünleştirici tıbbın tüm yönleri bulunmaktadır.

Dergi, öncelikle temel bilim çalışmaları, sistematik incelemeler, randomize kontrollü çalışmalar içeren orijinal araştırma makalelere odaklanır, preklinik ve klinik çalışmalar, hasta merkezli etkinlik sonuç çalışmaları, vaka serileri ve raporları, klinik deneme protokolleri, nitel, gözlemsel ve epidemiyolojik çalışmalar, meta-analizler, metodoloji üzerine makalelerde dergide yayınlanabilir. Ayrıca dergide derleme makale yayınlanabilmektedir. Ek olarak tıbbi geçmiş veya eğitim, konferans işlemleri, başyazılar, yorumlar, kısa raporlar, kitap incelemeleri, editöre mektuplar, sağlık hizmetleri ve politikası, sağlık ekonomisi ve psikolojisi ile ilgili makaleler yayınlama imkânı mevcuttur. 

Makale türleri arasında, farmakolojik çalıoşmalar, randomize kontrollü ve pragmatik araştırmalar, derleme ve hasta merkezli etkinlik sonuç çalışmaları, vaka serileri ve raporları, klinik deneme protokolleri, preklinik ve temel bilim çalışmaları, sistematik incelemeler ve meta-analizler, metodoloji üzerine makaleler yer almaktadır. Ayrıca tıbbi geçmiş veya eğitim, konferans işlemleri, başyazılar, yorumlar, kısa raporlar, kitap incelemeleri ve editöre mektuplar yayınlama imkânı mevcuttur.

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi'ne, makalenizi göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini mutlaka okuyunuz.
 
-Kör hakem uygulaması kullanıldığı için, makale dosyasının ilk sayfasında sadece yazar bilgilerine ve varsa makale ile ilgili notlara (teşekkür, proje destek bilgisi vs.) yer verilmeli; makale metni, dosyanın ikinci sayfasından itibaren başlamalıdır.
-Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.
Başlık: Her makalenin, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalıdır.
Özet ve Anahtar Kelimeler: (Times New Roman 10 punto) Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla iki yüz kelime olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla altı kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimeler, aynı düzende İngilizce olarak da yazılmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir.
Ana Metin: Times New Roman 12 punto Makalelerin, MS Office Word programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) araştırma makalelerinde on beş (15) ve derleme makalelerde yirmi (20) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması tercih edilir.
Sayfa Yapısı:             A4 ebadında, 
Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 1,5 cm
Satır aralığı 1
Sayfa numarası sayfanın altında, ortalı bir şekilde verilmeli
Özet kısmı hariç her satır başında TAB boşluğu verilmelidir.
Ana başlıklar: Times New Roman 12 punto Tamamı büyük harflerle sola dayalı ve koyu yazılmalıdır. GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri haricinde numaralandırma yapılacaktır.


Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerin altına (ortalanmış), tabloların üstüne (sola yaslanmış) gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak Times New Roman 12 punto ile yazılmalı.

 

Makalede APA 6. sürüm tarzı metin içi atıf yöntemi kullanılmalıdır. APA tarzı atıf yöntemiyle ilgili bilgi için tıklayınız.

                KAYNAKLAR

Makalenin en sonunda Times New Roman 10 punto olarak verilmelidir.


İntihal Kontrol

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, yayın standartları gereği, "Kör Hakem Değerlendirme Süreci"nden geçen herhangi bir çalışmanın bütünlüğünü korumak için intihalin doğrulanmasını zorunlu kılar. Yayın kurulu bu bağlamda her makalenin Türkçe ve İngilizce versiyonlarını intihal açısından kontrol edecektir.
Turnitin veya iThenticate yazılımları, intihalleri tespit etmek için kullanılır. İntihal tespit edildikten sonra, her çalışmada elde edilen eşleşmeler dikkatlice incelenir ve doğru referansları ve çapraz referansları olan eşleşmeler sıralanır. Sonraki aşamada kalan diğer eşleşme hataları tespit edilerek yayın kuruluna sunulur. Kurul daha sonra intihale ilişkin raporun ışığında nihai bir eylem planına karar verir. Çalışma yazarına iade edilebilir veya yazar(lar)dan rapor(lar)da belirtilen hataları düzeltmesi istenebilir.
Dergi, intihal oranı en fazla %20 olan yayınları kabul etmektedir. Değilse, yayın kontrol için yazarına geri gönderilir.


Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, www.publicationethics.org adresinde bulunan Yayın Etik Komitesi (COPE) Davranış Kuralları kılavuzuna uymayı taahhüt eder.

(The Journal of Integrative and Anatolian Medicine commits to abide by the Publication Ethics Committee (COPE) Code of Conduct guide available at www.publicationethics.org.)

Dergide yayınlanan makaleler için "Makale İşlem Ücreti (APC)" vb. talep edilmez.
(No Article Process Charging (APC) etc. is required for the articles published in the journal.)

Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır (Free submission and publication).

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Journal of Integrative and Anatolian Medicine