Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 7, 31 - 56, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

  • Akkuş, Mehmet, İsmâil Rûmî, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2001, c. 23. Akpınar, Cemil, “İcazet”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2000, c. 21.Ateş, Süleyman, “Kutub”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2002, c. 26.Azamat, Nihat. Kadiriyye, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2001, c. 24.Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Yayınları, İstanbul 2009 Ebü'l-Ferec Zeynüddin Abdurrahman b. Ahmed İbn Receb El-Hanbeli, ez-Zeyl ala Tabakati’l-Hanabile, Mektebetü'l-Ubeykan, Riyad 2005.Ebü'l-Ferec, Zeynüddin Abdurrahman b. Ahmed İbn Receb El-Hanbeli, ez-Zeyl ala Tabakati’l-Hanabile, Mektebetü'l-Ubeykan, Riyad 2005. el-Bağdâdî, Muhammed Saîd er-Râvi, Târîhu’l-Useri’l-İlmiyye fî Bağdâd, Irak Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. Baskı, Bağdad 1997. Erginli, Zafer, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi, İstanbul 2006.er-Râvi el-Bağdâdî, Muhammed Saîd, Târîhu’l-Useri’l-İlmiyye fî Bağdâd, Irak Kültür Bakanlığı Yayınları, Bağdat 1997. Gürer, Dilaver, Abdulkadir Geylani, Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2006.Hocazade Ahmed Hilmi, Hadikatü’l-Evliya, Tefeyyüz Kitaphanesi, 1318.Işık, Ayhan, Osmanlı’da Nakıbu’l-Eşrâflık Müessesesi ve Nakıbu’l-Eşraf Defterleri, İnsan ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2007, Sayı: 1 [İnsanlığın Tükenmeyen Ümidi Peygamberimiz’e]. İbn Teymiye, Ahmed b. Abdulhalîm, Minhâcu’s-Sunne, thk. M. Reşâd Sâlim, 1. Baskı, 1986.Kettânî, Abdulhay b. Abdulkebir, Fihrisu'l- fehâris, thk. İhsan Abbas, Beyrut 1982. Kettânî, Abdulhay b. Abdulkebir, Fihrisu'l- fehâris, thk. İhsan Abbas, Beyrut 1982. Öngören, Reşat, ‘Rûmiyye’, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2008, c. 35. Öngören, Reşat, Rûmiyye, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2008, c. 35.Tosun, Necdet, “Silsile”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2009, c. 37. Uludağ, Süleyman, “Abdulkadir-i Geylanî” DİA, TDV Yayınları, İstanbul 1988, c. 1.----------------------, “Ricâlü’l-gayb” DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2008.Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Osmanlılar’da Nakîbü’l-Eşraflık” Marife Dergisi, yıl. 4, sayı. 3.Vassâf, Osmanzâde Hüseyin Sefine-i Evliya, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015Vicdâni, Ebu Rıdvan Sadık, Tomar-ı Turuk-ı Âliyye, Dâru’l-Hilafeti’l-Âliyye Matbaa-ı Amire, İstanbul 1338-1340.

Bağdat'ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah el-Kâdir'i'nin Şecere-i Kâdiriyye'si

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 7, 31 - 56, 30.06.2018

Öz

Tasavvuftaki özel anlamıyla silsile veya şecere, tarih sırasına
göre manevi rehberlerin oluşturduğu ve ilk halkasında Hz. Muhammed’in (s)
bulunduğu zincirlere denir. Bir tarikatın sıhhati, önemli ölçüde mürşitler
zincirinin kesintisiz olmasıyla ilişkilidir. Silsileyi içeren icazet ise şeyh
veya mürşid kabul edilen tasavvuf ve tarikat önderlerinin kendi usullerini
devam ettirmeye ehil gördükleri müridlerine verdikleri irşad izni demektir. Bu
çalışmada 17. yüzyıl Bağdat tasavvuf erbabından ve Abdulkâdir Geylâni’nin soyundan
Feyzullah el-Kâdirî’nin (ö.1163 /1749)  Şecere-i Kâdiriyye isimli icazetnamesi
değerlendirilerek Kadirî icazetnameleri arasındaki yeri tespit edilmiş, yazma
orijinali neşre hazırlanıp Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Makalenin sonuna nüshanın
kopyaları eklenmiştir. 

Kaynakça

  • Akkuş, Mehmet, İsmâil Rûmî, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2001, c. 23. Akpınar, Cemil, “İcazet”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2000, c. 21.Ateş, Süleyman, “Kutub”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2002, c. 26.Azamat, Nihat. Kadiriyye, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2001, c. 24.Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Yayınları, İstanbul 2009 Ebü'l-Ferec Zeynüddin Abdurrahman b. Ahmed İbn Receb El-Hanbeli, ez-Zeyl ala Tabakati’l-Hanabile, Mektebetü'l-Ubeykan, Riyad 2005.Ebü'l-Ferec, Zeynüddin Abdurrahman b. Ahmed İbn Receb El-Hanbeli, ez-Zeyl ala Tabakati’l-Hanabile, Mektebetü'l-Ubeykan, Riyad 2005. el-Bağdâdî, Muhammed Saîd er-Râvi, Târîhu’l-Useri’l-İlmiyye fî Bağdâd, Irak Kültür Bakanlığı Yayınları, 1. Baskı, Bağdad 1997. Erginli, Zafer, Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Kalem Yayınevi, İstanbul 2006.er-Râvi el-Bağdâdî, Muhammed Saîd, Târîhu’l-Useri’l-İlmiyye fî Bağdâd, Irak Kültür Bakanlığı Yayınları, Bağdat 1997. Gürer, Dilaver, Abdulkadir Geylani, Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yayınları, İstanbul 2006.Hocazade Ahmed Hilmi, Hadikatü’l-Evliya, Tefeyyüz Kitaphanesi, 1318.Işık, Ayhan, Osmanlı’da Nakıbu’l-Eşrâflık Müessesesi ve Nakıbu’l-Eşraf Defterleri, İnsan ve Hayat: İstanbul Müftülüğü Dergisi, 2007, Sayı: 1 [İnsanlığın Tükenmeyen Ümidi Peygamberimiz’e]. İbn Teymiye, Ahmed b. Abdulhalîm, Minhâcu’s-Sunne, thk. M. Reşâd Sâlim, 1. Baskı, 1986.Kettânî, Abdulhay b. Abdulkebir, Fihrisu'l- fehâris, thk. İhsan Abbas, Beyrut 1982. Kettânî, Abdulhay b. Abdulkebir, Fihrisu'l- fehâris, thk. İhsan Abbas, Beyrut 1982. Öngören, Reşat, ‘Rûmiyye’, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2008, c. 35. Öngören, Reşat, Rûmiyye, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2008, c. 35.Tosun, Necdet, “Silsile”, DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2009, c. 37. Uludağ, Süleyman, “Abdulkadir-i Geylanî” DİA, TDV Yayınları, İstanbul 1988, c. 1.----------------------, “Ricâlü’l-gayb” DİA, TDV Yayınları, İstanbul 2008.Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, “Osmanlılar’da Nakîbü’l-Eşraflık” Marife Dergisi, yıl. 4, sayı. 3.Vassâf, Osmanzâde Hüseyin Sefine-i Evliya, Haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2015Vicdâni, Ebu Rıdvan Sadık, Tomar-ı Turuk-ı Âliyye, Dâru’l-Hilafeti’l-Âliyye Matbaa-ı Amire, İstanbul 1338-1340.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ahmet Özkan

İsmail Bayer

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 8 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Özkan, A., & Bayer, İ. (2018). Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah el-Kâdir’i’nin Şecere-i Kâdiriyye’si. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(7), 31-56.
AMA Özkan A, Bayer İ. Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah el-Kâdir’i’nin Şecere-i Kâdiriyye’si. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2018;4(7):31-56.
Chicago Özkan, Ahmet, ve İsmail Bayer. “Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah El-Kâdir’i’nin Şecere-I Kâdiriyye’si”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4, sy. 7 (Haziran 2018): 31-56.
EndNote Özkan A, Bayer İ (01 Haziran 2018) Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah el-Kâdir’i’nin Şecere-i Kâdiriyye’si. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 7 31–56.
IEEE A. Özkan ve İ. Bayer, “Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah el-Kâdir’i’nin Şecere-i Kâdiriyye’si”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 7, ss. 31–56, 2018.
ISNAD Özkan, Ahmet - Bayer, İsmail. “Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah El-Kâdir’i’nin Şecere-I Kâdiriyye’si”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/7 (Haziran 2018), 31-56.
JAMA Özkan A, Bayer İ. Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah el-Kâdir’i’nin Şecere-i Kâdiriyye’si. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4:31–56.
MLA Özkan, Ahmet ve İsmail Bayer. “Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah El-Kâdir’i’nin Şecere-I Kâdiriyye’si”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 7, 2018, ss. 31-56.
Vancouver Özkan A, Bayer İ. Bağdat’ta Bir Kâdirî İcâzetnâmesi, Feyzullah el-Kâdir’i’nin Şecere-i Kâdiriyye’si. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4(7):31-56.