Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 7, 145 - 173, 30.06.2018

Öz

Kur’an-ı Kerim’in vermek istediği mesajları
kavramanın ve onun güzelliklerine vakıf olmanın yolu ayetler arasındaki derin
bağlantıları kurabilmekten ve ayetlerin dip akıntılarını sezebilmekten
geçmektedir. Helâk kıssalarının anlatım derinliklerine inildiğinde, tarihte
helâke uğramış kavimleri yok oluşa götüren süreçteki öne çıkan günahları ile helâk
şekillerinin birebir uyumlu olduğu, cezalandırma şekillerini ve yöntemlerini
işledikleri suçların niteliğinin belirlediği görülmektedir.İşte
biz de bu çalışmamızda ilgili ayetler arasındaki bağlantıyı kurmak suretiyle,
ayetlerin ne dediğinden ziyade ne demek istediğini de dikkate alarak helâke
uğrayan kavimlerin suçları ile cezalandırılma şekilleri arasındaki benzerliği
ortaya koymaya çalıştık. 

Kaynakça

 • KAYNAKÇAel-Affânî, Seyyid Huseyn, el-Cezâu min Cinsi’l-‘Amel, I-II, 2. Bsk., Kahire: Mektebetü İbn Teymiye 1417/1996.
 • Akar, Muhlis, Kur’an-ı Kerime Göre Toplumların Helâk Oluş Sebepleri ve Şekilleri (Yayımlanmamış doktora tezi), Marmara Üniver-sitesi SBE, İstanbul 1986.
 • el-Cevheri, İsmâîl b. Hammâd, es-Sıhâh Tâcul’l-Luğa ve Sıhâhi’l-‘Arabiyye, Thk. Ahmed Abdulgafûr Attâr, Beyrut: Dâru’l-‘İlmi’l-Melâyîn 1990.
 • Çelebi, İlyas, “Sünnetullah”, DİA, Ankara: TDV Yay., 2010,
 • Çimen, Abdullah Emin, Niçin Helâk Oldular –Kur’ân-ı Kerîm’de Helâk Kavramı-, İzmir: Akademi Yay. 2008.
 • Erdoğan, Suat, Kur’an ve Sünnet Işığında Suç-Ceza Uygunluğu (Münasebet), , İstanbul: Süleymaniye Vakfı Yay. 2014.
 • Fayda, Mustafa, “Fil Vak‘ası”, DİA, Ankara: TDV Yay., 1996, c. XIII.
 • Harman, Ömer Faruk, “Firavun”, DİA, Ankara: TDV Yay., 1996, c. XIII.
 • -----------, “Kârûn”, DİA, Ankara: TDV Yay., 2001, c. XXIV.
 • -----------, “Arim”, DİA, Ankara: TDV Yay., 1991, c. III.
 • İbn Fâris, Ebü’l-Hüseyn Ahmed (ö. 395), Mu‘cemü Mekâyisi’l-Luğa, Thk. Abdusselâm Muhammed Hârûn, Dâru’l-Fikr, 1399/1979.
 • İbn Kesîr, Ebi’l-Fidâ İsmail b. Ömer, Tefsîru’l-Kurâni’l-‘Azîm, Thk. Sâmî b. Muhammed es-Selâme, 2. bsk., Dâru Tayyibe, 1420/1999.
 • İbn Mâce, Muhammed ibn Yezîd, Sünen, İstanbul: Çağrı Yay., 1413/1992.
 • el-İsfehânî, Râgıb, Müfredâtu Elfâzi’l-Kur’ân, tahk.: Safvân Adnân Dâvûdî, 2. bs., Beyrut: Daru’l-Kalem, 1997.
 • Kahraman, Ferruh, Kur’an’da Karakter Tasviri: Peygamberler ve Kavimleri, İzmir: Tibyan Yayıncılık, 2014.
 • Kitabı Mukaddes Eski ve Yeni Ahit, İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 1997.
 • Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr (ö. 671/1272), el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân ve’l-Mubeyyin lemâ Tedammenehû mine’s-Sünneti ve Âyi’l-Furkân, Thk. ‘Abdullâh b. ‘Abdulmuhsin et-Türkî, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1427/2006.
 • Müftüoğlu, Ömer, Kur’an’da Hz. Lut ve Kavmi, Eskişehir: Eski-şehir İslami ilimler Vakfı Yay., 1997.
 • Müslim, Ebu’l-Huseyn el-Haccâc el-Kuşeyri, el-Câmi‘u’s-Sahîh, İstanbul: Çağrı Yay., 1992.
 • Okumuş, Ejder, “Kur’an’da Toplumsal Çöküş”, Diyanet İlmi Dergi Kur’an Özel Sayısı, 3. Bsk., Ankara: DİB Yay., 2015.
 • Öztürk, Yaşar Nuri, Kur’an’ın Temel Kavramları, 26. bs., İstanbul: Yeni Boyut Yay., 2014.
 • -------, Kur’an Açısından Küresel Afetler, 7. bs., İstanbul: Yeni Boyut Yay., 2013.
 • Polat, Murat, İslam Ceza Hukukunda Suç ve Ceza Arasındaki Denge (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi SBE, Erzu-rum 2015.
 • er-Râzî, Fahruddîn Muhammed (ö. 606/1209), et-Tefsîru’l-Kebîr, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1401/1981.
 • Rızâ, Muhammed Reşid, Tefsîrul’l-Kur’ani’l-Hakîm (Tefsîru’l- Menâr), Kahire: Daru’l-menâr, 1366/1947.
 • Sancar, Cemalettin, Kur’an’da Helâk Olan Kavimler (Yayım-lanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi SBE, Konya 1996.
 • eş-Şenkîti, Muhammed el-Emîn b. Muhammed el-Muhtâr el-Ceknî (1325-1393 h.), Edvâu’l-Beyân fî Îdâhi’l-Kur’âni bi’l-Kur’ân, Mekke: Dâru Âlemi’l-Fevâid, ts.
 • Şîrâzî, Kutbuddin Mahmûd b. Mes‘ûd b. Muslih el-Fârisî, Fethu’l-Mennân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112.
 • et- Taberî, Muhammed b. Cerîr (224-310), Tefsîru’t-Taberî -Câmi‘u’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân-, Thk. ‘Abdullâh b. ‘Abdulmuhsin et-Türkî, Kâhire: Hicr li’t-tıbâ‘a ve’n-neşr, 1422/2001.
 • Tirmizî, Muhammed b. Îsâ, Sünenü’t-Tirmizî, Çağrı Yay., İs-tanbul 1992.
 • Vatandaş, Celaleddin, Modern Çöküş -İnsanın Modern Halleri-, İstanbul: Açılımkitap, 2015.
 • Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dîni Kur’an Dili, İstanbul: Çelik-Şura Yay., 1993.
 • Yıldırım, Adem, Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı (Ya-yınlanmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2013.
 • Yalçın, Cahit (Harun Yahya), Kavimlerin Helâki, İstanbul: Vural Yay., 1996.
 • Zamahşerî, Mahmud b. Ömer (467-538), el-Keşşâf ‘an Hakâiki Ğevâmidi’t-Tenzil ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, Tahkik ve Ta‘lîk: eş-Şeyh Âdil Ahmed Abdulmevcûd-eş-Şeyh Alî Muhammed Mu‘avvid, Riyâd: Mektebetü’l-‘Abîkân, 1418/1998.
Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 7, 145 - 173, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

 • KAYNAKÇAel-Affânî, Seyyid Huseyn, el-Cezâu min Cinsi’l-‘Amel, I-II, 2. Bsk., Kahire: Mektebetü İbn Teymiye 1417/1996.
 • Akar, Muhlis, Kur’an-ı Kerime Göre Toplumların Helâk Oluş Sebepleri ve Şekilleri (Yayımlanmamış doktora tezi), Marmara Üniver-sitesi SBE, İstanbul 1986.
 • el-Cevheri, İsmâîl b. Hammâd, es-Sıhâh Tâcul’l-Luğa ve Sıhâhi’l-‘Arabiyye, Thk. Ahmed Abdulgafûr Attâr, Beyrut: Dâru’l-‘İlmi’l-Melâyîn 1990.
 • Çelebi, İlyas, “Sünnetullah”, DİA, Ankara: TDV Yay., 2010,
 • Çimen, Abdullah Emin, Niçin Helâk Oldular –Kur’ân-ı Kerîm’de Helâk Kavramı-, İzmir: Akademi Yay. 2008.
 • Erdoğan, Suat, Kur’an ve Sünnet Işığında Suç-Ceza Uygunluğu (Münasebet), , İstanbul: Süleymaniye Vakfı Yay. 2014.
 • Fayda, Mustafa, “Fil Vak‘ası”, DİA, Ankara: TDV Yay., 1996, c. XIII.
 • Harman, Ömer Faruk, “Firavun”, DİA, Ankara: TDV Yay., 1996, c. XIII.
 • -----------, “Kârûn”, DİA, Ankara: TDV Yay., 2001, c. XXIV.
 • -----------, “Arim”, DİA, Ankara: TDV Yay., 1991, c. III.
 • İbn Fâris, Ebü’l-Hüseyn Ahmed (ö. 395), Mu‘cemü Mekâyisi’l-Luğa, Thk. Abdusselâm Muhammed Hârûn, Dâru’l-Fikr, 1399/1979.
 • İbn Kesîr, Ebi’l-Fidâ İsmail b. Ömer, Tefsîru’l-Kurâni’l-‘Azîm, Thk. Sâmî b. Muhammed es-Selâme, 2. bsk., Dâru Tayyibe, 1420/1999.
 • İbn Mâce, Muhammed ibn Yezîd, Sünen, İstanbul: Çağrı Yay., 1413/1992.
 • el-İsfehânî, Râgıb, Müfredâtu Elfâzi’l-Kur’ân, tahk.: Safvân Adnân Dâvûdî, 2. bs., Beyrut: Daru’l-Kalem, 1997.
 • Kahraman, Ferruh, Kur’an’da Karakter Tasviri: Peygamberler ve Kavimleri, İzmir: Tibyan Yayıncılık, 2014.
 • Kitabı Mukaddes Eski ve Yeni Ahit, İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 1997.
 • Kurtubî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr (ö. 671/1272), el-Câmi‘u li Ahkâmi’l-Kur’ân ve’l-Mubeyyin lemâ Tedammenehû mine’s-Sünneti ve Âyi’l-Furkân, Thk. ‘Abdullâh b. ‘Abdulmuhsin et-Türkî, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1427/2006.
 • Müftüoğlu, Ömer, Kur’an’da Hz. Lut ve Kavmi, Eskişehir: Eski-şehir İslami ilimler Vakfı Yay., 1997.
 • Müslim, Ebu’l-Huseyn el-Haccâc el-Kuşeyri, el-Câmi‘u’s-Sahîh, İstanbul: Çağrı Yay., 1992.
 • Okumuş, Ejder, “Kur’an’da Toplumsal Çöküş”, Diyanet İlmi Dergi Kur’an Özel Sayısı, 3. Bsk., Ankara: DİB Yay., 2015.
 • Öztürk, Yaşar Nuri, Kur’an’ın Temel Kavramları, 26. bs., İstanbul: Yeni Boyut Yay., 2014.
 • -------, Kur’an Açısından Küresel Afetler, 7. bs., İstanbul: Yeni Boyut Yay., 2013.
 • Polat, Murat, İslam Ceza Hukukunda Suç ve Ceza Arasındaki Denge (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi SBE, Erzu-rum 2015.
 • er-Râzî, Fahruddîn Muhammed (ö. 606/1209), et-Tefsîru’l-Kebîr, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1401/1981.
 • Rızâ, Muhammed Reşid, Tefsîrul’l-Kur’ani’l-Hakîm (Tefsîru’l- Menâr), Kahire: Daru’l-menâr, 1366/1947.
 • Sancar, Cemalettin, Kur’an’da Helâk Olan Kavimler (Yayım-lanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi SBE, Konya 1996.
 • eş-Şenkîti, Muhammed el-Emîn b. Muhammed el-Muhtâr el-Ceknî (1325-1393 h.), Edvâu’l-Beyân fî Îdâhi’l-Kur’âni bi’l-Kur’ân, Mekke: Dâru Âlemi’l-Fevâid, ts.
 • Şîrâzî, Kutbuddin Mahmûd b. Mes‘ûd b. Muslih el-Fârisî, Fethu’l-Mennân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Sül. Ktp., Hekimoğlu, nr. 112.
 • et- Taberî, Muhammed b. Cerîr (224-310), Tefsîru’t-Taberî -Câmi‘u’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân-, Thk. ‘Abdullâh b. ‘Abdulmuhsin et-Türkî, Kâhire: Hicr li’t-tıbâ‘a ve’n-neşr, 1422/2001.
 • Tirmizî, Muhammed b. Îsâ, Sünenü’t-Tirmizî, Çağrı Yay., İs-tanbul 1992.
 • Vatandaş, Celaleddin, Modern Çöküş -İnsanın Modern Halleri-, İstanbul: Açılımkitap, 2015.
 • Yazır, Elmalılı M. Hamdi, Hak Dîni Kur’an Dili, İstanbul: Çelik-Şura Yay., 1993.
 • Yıldırım, Adem, Kur’an-Sünnet Işığında Cezanın Amacı (Ya-yınlanmamış doktora tezi), İstanbul Üniversitesi SBE, İstanbul 2013.
 • Yalçın, Cahit (Harun Yahya), Kavimlerin Helâki, İstanbul: Vural Yay., 1996.
 • Zamahşerî, Mahmud b. Ömer (467-538), el-Keşşâf ‘an Hakâiki Ğevâmidi’t-Tenzil ve ‘Uyûni’l-Ekâvîl fî Vucûhi’t-Te’vîl, Tahkik ve Ta‘lîk: eş-Şeyh Âdil Ahmed Abdulmevcûd-eş-Şeyh Alî Muhammed Mu‘avvid, Riyâd: Mektebetü’l-‘Abîkân, 1418/1998.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Resul Ertuğrul

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 13 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Ertuğrul, R. (2018). Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(7), 145-173.
AMA Ertuğrul R. Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2018;4(7):145-173.
Chicago Ertuğrul, Resul. “Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4, sy. 7 (Haziran 2018): 145-73.
EndNote Ertuğrul R (01 Haziran 2018) Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 7 145–173.
IEEE R. Ertuğrul, “Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 7, ss. 145–173, 2018.
ISNAD Ertuğrul, Resul. “Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/7 (Haziran 2018), 145-173.
JAMA Ertuğrul R. Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4:145–173.
MLA Ertuğrul, Resul. “Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 7, 2018, ss. 145-73.
Vancouver Ertuğrul R. Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -II-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4(7):145-73.