Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Sûfî Terminolojide Yakîn

Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 7, 229 - 247, 30.06.2018

Öz

Bu makalede
ilk devir bazı zahitler ile mutasavvıfların üzerinde durdukları Kur’anî kavramlardan
birisi olan yakîn terimi ele alınmıştır. Öncelikle yakîn teriminin kavramsal
boyutuna değinildikten sonra bu ıstılah hakkında ilk devir sûfîlerinin
görüşlerine yer verilmiştir. Yakîn terimiyle ilgili âyet ve hadisler tespit
edilerek sûfîlerin yaptığı yorumlar üzerinde durulmuştur. Yakîn terimiyle
ilgili önde gelen mutasavvıfların yorumları da tespit edilerek
değerlendirilmiştir. Yakîn teriminin mertebeleri ve bu kategorilerle ilgili
bazı kavramlar eşliğinde detaylı bilgiler sunulmuştur. 

Kaynakça

 • (Editör), Zafer Erginli. Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Kalem Yayınları, 2006.
 • Abdulkaâdir Cilânî, el-Fethu’r-Rabbânî ve’l-feyzü’l-Rahmânî, Kaddemehu; ed-Doktor Muhammed’us-Sabbah, Daru Mektebeti’l-Hayât, et-Tabu’l-Ûlâ, 1995.
 • Ali b. Osman Cüllâbî Hücvirî, çev: Süleyman Uludağ,. Keşfu’l-Mahcûb. İstanbul: Dergah Yayınları, 2014.
 • Baltacı, Cahid. Tasavvuf Lügatı. İstanbul: Gelenek Yayınları, 2011.
 • Cebecioğlu, Ethem. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. Ankara: Otto yayınları, 2014.
 • Cürcânî, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali. et-Ta'rifât. Beyrut: Dâru’l Kütübü’l İlmiyye, 1983.
 • Çakmaklıoğlu, M. Mustafa. İbn Arabî’de Ma’rifetin İfadesi. İstanbul: İnsan Yayınları, 2007.
 • Ebû Bekr Muhammed b. İbrâhim el-Buhari Kelâbâzî, Ahmed Şemseddin (thk.). et-Taarruf li-mezhebi ehli't-tasavvuf. Beyrut: Dârü’l Kütübü’l-İlmiyye, 1993.
 • Ebû İsmail el-Herevi, şrh. Afifüddin Süleyman b. Ali b. et-Tilimsani, ve nşr. Abdülhafız Mansur. Menazilü's-sairin ile'l-hakkı'l-mübin. Tunus: Dârü't-Türkî, 1989.
 • Ebû Nasr Abdullah b. Ali et-Tusi Serrâc, thk. Abdulhalim Mahmûd, Tâhâ Abdulbâkî Surûr. el-Lüma’. Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Hadise bi Mısr, 1960.
 • Ebû Talib Mekkî, tash. Kalemi Abdulhafız Fergalî. Kûtü’l-Kulûb. Kâhire: Matba’atü’l- Envâri’l-Muhammediye, 1975.
 • Ebü'l-Kasım Zeynülislam Abdülkerim b. Hevazin Kuşeyrî, thk. Maruf Zerik, Ali Abdulmecid Baltaci,. er-Risaletü’l-Kuşeyriyye fi ilmi’t-tasavvuf. Beyrut: Dâru’l-Cil, 1990.
 • el-Cerrahî, Safer el-Muhibbî. Istılahat-ı Sofiyye fi Vatan-ı Asliyye. İstanbul: Kırk Kandil Yayınları, 2013.
 • el-Cevziyye, İbn Kayyım. Medâricu’s Sâlikîn. Beyrut: Dâru’l Kütübi’l-İlmiyye, tarih yok.
 • el-İsfahânî, Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Ragıb. el-Müfredat fî garibi'l-Kur'ân. Beyrut: Dâru’l Mârife, 1999.
 • Ferîdüddîn Attar, çev.Süleyman Uludağ. Tezkiretü’l-Evliya. Bursa: İlim ve Kültür Yayınları, 1984.
 • Göztepe, Yüksel. Tasavvufta Temel Kavramlar “Haller ve Makamlar”. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • İbn Arabî, çev: Ekrem Demirli. Fütûhât-ı Mekkiyye. İstanbul: Litera Yayınları, 2015.
 • İbn Atâullah el-İskenderî, şerh ve tahlil: Muhammed Saîd Ramazan Bûtî,. Hikem-i Atâiyye. Dımaşk: Dârü’l- Fikr, 2003.
 • İbn Ebi’d-Dünyâ, çev. Hüseyin Kaya. Kitâbü’l-Yakîn (Hadislerde Yakîn). İstanbul: Ocak Yayınları, 2007.
 • İsmail-i Ankaravî, Hazırlayan: Saadettin Ekici, Meral Kuzu. Minhacü’l-Fukarâ (Fakirlerin Yolu). İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.
 • Karadaş, Cağfer. «Yakin ve İtikad.» Kelamda Bilgi Problemi: Bildiriler. Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2003. 231-241.
 • Kemâleddin Abdürrezzâk b. Ahmed Kâşânî, Ahmed Abdurrahim Sayih (thk.), Tevfik Ali Vehbe, Amir Neccar. Letaifü’l-İ’lam fî İşarati Ehli’l-ilham. Kahire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Diniyye, 2005.
 • Komisyon. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2017.
 • Manzur, Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî İbn. Lîsânü’l-Arab. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2008.
 • Mevlânâ Celâleddin Rûmî, çev.Veled İzbudak, Der.Abdülbaki Gölpınarlı. Mesnevî. Konya: Konya Büyükşehir belediyesi kültür yayınları, 2004.
 • Muhyiddîn, İbn Arabî, çev.Osman Yolcuoğlu,. Kitâbü’l-Yakîn. İstanbul: Gelenek Yayınları, 2016.
 • Polater, Kadir. «Kur’an’a Göre Bilgi-İman İlişkisi ve Yakîn Kavramı.» EKEV Akademi Dergisi , 2013: 55-69.
 • Rabbanî, İman-ı. Mektubât. İstanbul: Fazilet Neşriyat, ts.
 • Seyyid Cafer Seccâdî, çev: Hakkı Uygur. Ferheng-i Istılahat ve Tabirat-i İrfanî ( Tasavvuf ve İrfan Terimleri Sözlüğü). İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007.
 • Tek, Abdürrezzak el-Kâşânî çev.Abdürrezzak. Elf Makâm. Bursa: Emin Yayınları, 2008.
 • Uludağ, Süleyman. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2012.
 • Ziyaî, Ali Ekber. «Abdullah Bosnevî Efendi (ö. 1054/1644) ve “Sırr-ı Yakin” Risalesi.» Misbah: İslamî Düşünce ve Araştırma Dergisi, 2014: 81-96.
Yıl 2018, Cilt: 4 Sayı: 7, 229 - 247, 30.06.2018

Öz

Kaynakça

 • (Editör), Zafer Erginli. Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Kalem Yayınları, 2006.
 • Abdulkaâdir Cilânî, el-Fethu’r-Rabbânî ve’l-feyzü’l-Rahmânî, Kaddemehu; ed-Doktor Muhammed’us-Sabbah, Daru Mektebeti’l-Hayât, et-Tabu’l-Ûlâ, 1995.
 • Ali b. Osman Cüllâbî Hücvirî, çev: Süleyman Uludağ,. Keşfu’l-Mahcûb. İstanbul: Dergah Yayınları, 2014.
 • Baltacı, Cahid. Tasavvuf Lügatı. İstanbul: Gelenek Yayınları, 2011.
 • Cebecioğlu, Ethem. Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. Ankara: Otto yayınları, 2014.
 • Cürcânî, Ebü'l-Hasan Seyyid Şerif Ali b. Muhammed b. Ali. et-Ta'rifât. Beyrut: Dâru’l Kütübü’l İlmiyye, 1983.
 • Çakmaklıoğlu, M. Mustafa. İbn Arabî’de Ma’rifetin İfadesi. İstanbul: İnsan Yayınları, 2007.
 • Ebû Bekr Muhammed b. İbrâhim el-Buhari Kelâbâzî, Ahmed Şemseddin (thk.). et-Taarruf li-mezhebi ehli't-tasavvuf. Beyrut: Dârü’l Kütübü’l-İlmiyye, 1993.
 • Ebû İsmail el-Herevi, şrh. Afifüddin Süleyman b. Ali b. et-Tilimsani, ve nşr. Abdülhafız Mansur. Menazilü's-sairin ile'l-hakkı'l-mübin. Tunus: Dârü't-Türkî, 1989.
 • Ebû Nasr Abdullah b. Ali et-Tusi Serrâc, thk. Abdulhalim Mahmûd, Tâhâ Abdulbâkî Surûr. el-Lüma’. Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Hadise bi Mısr, 1960.
 • Ebû Talib Mekkî, tash. Kalemi Abdulhafız Fergalî. Kûtü’l-Kulûb. Kâhire: Matba’atü’l- Envâri’l-Muhammediye, 1975.
 • Ebü'l-Kasım Zeynülislam Abdülkerim b. Hevazin Kuşeyrî, thk. Maruf Zerik, Ali Abdulmecid Baltaci,. er-Risaletü’l-Kuşeyriyye fi ilmi’t-tasavvuf. Beyrut: Dâru’l-Cil, 1990.
 • el-Cerrahî, Safer el-Muhibbî. Istılahat-ı Sofiyye fi Vatan-ı Asliyye. İstanbul: Kırk Kandil Yayınları, 2013.
 • el-Cevziyye, İbn Kayyım. Medâricu’s Sâlikîn. Beyrut: Dâru’l Kütübi’l-İlmiyye, tarih yok.
 • el-İsfahânî, Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b. Mufaddal Ragıb. el-Müfredat fî garibi'l-Kur'ân. Beyrut: Dâru’l Mârife, 1999.
 • Ferîdüddîn Attar, çev.Süleyman Uludağ. Tezkiretü’l-Evliya. Bursa: İlim ve Kültür Yayınları, 1984.
 • Göztepe, Yüksel. Tasavvufta Temel Kavramlar “Haller ve Makamlar”. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • İbn Arabî, çev: Ekrem Demirli. Fütûhât-ı Mekkiyye. İstanbul: Litera Yayınları, 2015.
 • İbn Atâullah el-İskenderî, şerh ve tahlil: Muhammed Saîd Ramazan Bûtî,. Hikem-i Atâiyye. Dımaşk: Dârü’l- Fikr, 2003.
 • İbn Ebi’d-Dünyâ, çev. Hüseyin Kaya. Kitâbü’l-Yakîn (Hadislerde Yakîn). İstanbul: Ocak Yayınları, 2007.
 • İsmail-i Ankaravî, Hazırlayan: Saadettin Ekici, Meral Kuzu. Minhacü’l-Fukarâ (Fakirlerin Yolu). İstanbul: İnsan Yayınları, 2011.
 • Karadaş, Cağfer. «Yakin ve İtikad.» Kelamda Bilgi Problemi: Bildiriler. Bursa: Uludağ Üniversitesi, 2003. 231-241.
 • Kemâleddin Abdürrezzâk b. Ahmed Kâşânî, Ahmed Abdurrahim Sayih (thk.), Tevfik Ali Vehbe, Amir Neccar. Letaifü’l-İ’lam fî İşarati Ehli’l-ilham. Kahire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Diniyye, 2005.
 • Komisyon. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2017.
 • Manzur, Ebü'l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî İbn. Lîsânü’l-Arab. Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2008.
 • Mevlânâ Celâleddin Rûmî, çev.Veled İzbudak, Der.Abdülbaki Gölpınarlı. Mesnevî. Konya: Konya Büyükşehir belediyesi kültür yayınları, 2004.
 • Muhyiddîn, İbn Arabî, çev.Osman Yolcuoğlu,. Kitâbü’l-Yakîn. İstanbul: Gelenek Yayınları, 2016.
 • Polater, Kadir. «Kur’an’a Göre Bilgi-İman İlişkisi ve Yakîn Kavramı.» EKEV Akademi Dergisi , 2013: 55-69.
 • Rabbanî, İman-ı. Mektubât. İstanbul: Fazilet Neşriyat, ts.
 • Seyyid Cafer Seccâdî, çev: Hakkı Uygur. Ferheng-i Istılahat ve Tabirat-i İrfanî ( Tasavvuf ve İrfan Terimleri Sözlüğü). İstanbul: Ensar Neşriyat, 2007.
 • Tek, Abdürrezzak el-Kâşânî çev.Abdürrezzak. Elf Makâm. Bursa: Emin Yayınları, 2008.
 • Uludağ, Süleyman. Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2012.
 • Ziyaî, Ali Ekber. «Abdullah Bosnevî Efendi (ö. 1054/1644) ve “Sırr-ı Yakin” Risalesi.» Misbah: İslamî Düşünce ve Araştırma Dergisi, 2014: 81-96.
Toplam 33 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yüksel Göztepe 0000-0001-5701-0267

Muhammed Yusuf Akbak 0000-0002-5042-8983

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 10 Temmuz 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 4 Sayı: 7

Kaynak Göster

APA Göztepe, Y., & Akbak, M. Y. (2018). Sûfî Terminolojide Yakîn. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(7), 229-247.
AMA Göztepe Y, Akbak MY. Sûfî Terminolojide Yakîn. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2018;4(7):229-247.
Chicago Göztepe, Yüksel, ve Muhammed Yusuf Akbak. “Sûfî Terminolojide Yakîn”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4, sy. 7 (Haziran 2018): 229-47.
EndNote Göztepe Y, Akbak MY (01 Haziran 2018) Sûfî Terminolojide Yakîn. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4 7 229–247.
IEEE Y. Göztepe ve M. Y. Akbak, “Sûfî Terminolojide Yakîn”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 7, ss. 229–247, 2018.
ISNAD Göztepe, Yüksel - Akbak, Muhammed Yusuf. “Sûfî Terminolojide Yakîn”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 4/7 (Haziran 2018), 229-247.
JAMA Göztepe Y, Akbak MY. Sûfî Terminolojide Yakîn. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4:229–247.
MLA Göztepe, Yüksel ve Muhammed Yusuf Akbak. “Sûfî Terminolojide Yakîn”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 4, sy. 7, 2018, ss. 229-47.
Vancouver Göztepe Y, Akbak MY. Sûfî Terminolojide Yakîn. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018;4(7):229-47.