Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur'An'da Suç-Ceza Uyumu -I-

Yıl 2019, Sayı: 10, 123 - 151, 27.12.2019

Öz

Ahiret ile ilgili ayetler incelendiğinde dünyada işlenen suçlar ile ahirette verilecek cezalar arasında bir uyumun ve işlenen amel türünden bir karşılığın Kur’an’da yer aldığı görülmektedir. Yaratılış gayesini unutan insan hangi günah ve suç ile yoğrulmuşsa ahirette alacağı karşılık da günahına uygun bir şekilde olacaktır. İnsan yeryüzü tarlasına neyi ek-mişse ahirette onu biçecektir.
Bu çalışmamız, kendilerine verilen akıl ve irade emanetini kötüye kullananların yaptığı kötülükler ile ilahi adaletin tecelli edeceği yer olan ahirette karşılaşacakları cezalan-dırılma şekilleri arasındaki bağlantının Kur’an’da nasıl yer aldığının ortaya konulması ama-cına matuftur. Bu bağlantı ve uyumun ortaya konulmasının ferdi ve toplumsal bazda işlenen suçların önlenmesine yönelik bir katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Kaynakça

 • el-ʿAffânî, Seyyid Huseyn, el-Cezâu min Cinsi’l-‘Amel, I-II, 2. Bsk., Kahire: Mektebetü İbn Teymiye 1417/1996.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail, el-Camî‘u’s-Sahîh I-VIII, İstanbul: Çağrı Yay., 1992/1413
 • Durmuş, İsmail, “Müşâkele”, DİA, TDV, Ankara 2006, XXXII.
 • Ebû Dâvud, Süleymân b. el-Eş‘âs, Sünen I-V, İstanbul: Çağrı Yay., 1992.
 • Erdoğan, Suat, “Kur’an ve Sünnet Işığında Suç Ceza Uygunlu-ğu”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi (2014), Sayı: 3, s. 125-182.
 • Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, trc. Alparslan Açıkgenç, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1996.
 • İbn Aşur, Muhammed Tahir b. Muhammed b. Muhammed et-Tunusi (ö. 1394/1973), Tefsirü’t-Tahrîr ve't-tenvîr, Tunis : ed-Dârü't-Tunisiyye, 1984.
 • İbn Kayyim el-Cevziyye, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed (ö. 751/1350), et-Tefsiru’l-Kayyim, thk. Muhammed Hâmid el-Fıki, Bey-rut: Daru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, ty.
 • İbn Kesîr, Ebi’l-Fidâ İsmail b. Ömer (ö. 774/1373), Tefsîru’l-Kurâni’l-‘Azîm, Thk. Sâmî b. Muhammed es-Selâme, 2. bsk., Dâru Tay-yibe, 1420/1999.
 • İbn Mâce, Muhammed ibn Yezîd, Sünen I-II, İstanbul: Çağrı Yay., 1992/1413.
 • İbn Manzûr, Ebul-Fadl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem el-Mısrî (ö. 711/1311), Lisânu’l-Arab, Thk. Abdullah Alî el-Kebîr vd., Ka-hire: Dâru’l-Meârif, 1119.
 • Kur’an-ı Kerim.
 • Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd Semerkandî (ö. 333/944), Te’vîlâtü’l-Kur’ân, thk. Fatma Yusuf Heymi, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2004/1425.
 • el-Münâvî, Muhammed Abdürraûf (ö. 1031/1622), Feyżü’l-ḳadîr şerḥu’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaġīr, 2. Bak, Beyrut: Dâru’l-marife, 1391/1972. Müslim, Ebu’l-Huseyn el-Haccâc el-Kuşeyri, el-Câmi‘u’s-Sahîh I-III, İstanbul: Çağrı Y., 1992.
 • Polat, Murat, İslam Ceza Hukukunda Suç ve Ceza Arasındaki Denge (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi SBE, Erzu-rum 2015.
 • er-Râzî, Fahruddîn Muhammed (ö. 606/1209), Mefâtihu’l-Gayb, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1401/1981.
 • Rızâ, Muhammed Reşid, Tefsîrul’l-Kur’ani’l-Hakîm (Tefsîru’l- Menâr), Kahire: Daru’l-menâr, 1366/1947.
Yıl 2019, Sayı: 10, 123 - 151, 27.12.2019

Öz

Kaynakça

 • el-ʿAffânî, Seyyid Huseyn, el-Cezâu min Cinsi’l-‘Amel, I-II, 2. Bsk., Kahire: Mektebetü İbn Teymiye 1417/1996.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail, el-Camî‘u’s-Sahîh I-VIII, İstanbul: Çağrı Yay., 1992/1413
 • Durmuş, İsmail, “Müşâkele”, DİA, TDV, Ankara 2006, XXXII.
 • Ebû Dâvud, Süleymân b. el-Eş‘âs, Sünen I-V, İstanbul: Çağrı Yay., 1992.
 • Erdoğan, Suat, “Kur’an ve Sünnet Işığında Suç Ceza Uygunlu-ğu”, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi (2014), Sayı: 3, s. 125-182.
 • Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’an, trc. Alparslan Açıkgenç, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1996.
 • İbn Aşur, Muhammed Tahir b. Muhammed b. Muhammed et-Tunusi (ö. 1394/1973), Tefsirü’t-Tahrîr ve't-tenvîr, Tunis : ed-Dârü't-Tunisiyye, 1984.
 • İbn Kayyim el-Cevziyye, Ebû Abdullah Şemseddin Muhammed (ö. 751/1350), et-Tefsiru’l-Kayyim, thk. Muhammed Hâmid el-Fıki, Bey-rut: Daru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, ty.
 • İbn Kesîr, Ebi’l-Fidâ İsmail b. Ömer (ö. 774/1373), Tefsîru’l-Kurâni’l-‘Azîm, Thk. Sâmî b. Muhammed es-Selâme, 2. bsk., Dâru Tay-yibe, 1420/1999.
 • İbn Mâce, Muhammed ibn Yezîd, Sünen I-II, İstanbul: Çağrı Yay., 1992/1413.
 • İbn Manzûr, Ebul-Fadl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem el-Mısrî (ö. 711/1311), Lisânu’l-Arab, Thk. Abdullah Alî el-Kebîr vd., Ka-hire: Dâru’l-Meârif, 1119.
 • Kur’an-ı Kerim.
 • Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd Semerkandî (ö. 333/944), Te’vîlâtü’l-Kur’ân, thk. Fatma Yusuf Heymi, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2004/1425.
 • el-Münâvî, Muhammed Abdürraûf (ö. 1031/1622), Feyżü’l-ḳadîr şerḥu’l-Câmiʿi’ṣ-ṣaġīr, 2. Bak, Beyrut: Dâru’l-marife, 1391/1972. Müslim, Ebu’l-Huseyn el-Haccâc el-Kuşeyri, el-Câmi‘u’s-Sahîh I-III, İstanbul: Çağrı Y., 1992.
 • Polat, Murat, İslam Ceza Hukukunda Suç ve Ceza Arasındaki Denge (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Atatürk Üniversitesi SBE, Erzu-rum 2015.
 • er-Râzî, Fahruddîn Muhammed (ö. 606/1209), Mefâtihu’l-Gayb, Beyrut: Dâru’l-Fikr, 1401/1981.
 • Rızâ, Muhammed Reşid, Tefsîrul’l-Kur’ani’l-Hakîm (Tefsîru’l- Menâr), Kahire: Daru’l-menâr, 1366/1947.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Resul Ertuğrul

Yayımlanma Tarihi 27 Aralık 2019
Gönderilme Tarihi 5 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Sayı: 10

Kaynak Göster

APA Ertuğrul, R. (2019). Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’An’da Suç-Ceza Uyumu -I-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(10), 123-151.
AMA Ertuğrul R. Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’An’da Suç-Ceza Uyumu -I-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Aralık 2019;(10):123-151.
Chicago Ertuğrul, Resul. “Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’An’da Suç-Ceza Uyumu -I-”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 10 (Aralık 2019): 123-51.
EndNote Ertuğrul R (01 Aralık 2019) Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’An’da Suç-Ceza Uyumu -I-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 123–151.
IEEE R. Ertuğrul, “Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’An’da Suç-Ceza Uyumu -I-”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 10, ss. 123–151, Aralık 2019.
ISNAD Ertuğrul, Resul. “Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’An’da Suç-Ceza Uyumu -I-”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 10 (Aralık 2019), 123-151.
JAMA Ertuğrul R. Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’An’da Suç-Ceza Uyumu -I-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019;:123–151.
MLA Ertuğrul, Resul. “Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’An’da Suç-Ceza Uyumu -I-”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 10, 2019, ss. 123-51.
Vancouver Ertuğrul R. Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’An’da Suç-Ceza Uyumu -I-. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019(10):123-51.