Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

"İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili

Yıl 2022, Sayı: 15, 51 - 66, 30.06.2022

Öz

Bu çalışma, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun şahsiyetini analiz eden kasideyi incelemektedir. Şair bu kasidesini, beyit esaslı yapı, aruz kalıbı olarak da basît bahrini kullanmak suretiyle klasik Arap kasidesi formu üzerine inşa etmiştir.
Ayrıca kaside, her bir bölümü belirli bir başlık içeren, Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu’nun değerli şahsiyetinin üzerine kurulu olduğu bazı güzel hasletleri ele alan şiir bölümlerinden oluşması itibariyle modern Arap şiir yapısını da barındırmaktadır.
Bu çalışma ilkin her bir şiir bölümündeki konular arası geçişler aracılığıyla kasidenin ele aldığı tematik yönleri inceleyecektir. Daha sonra şiir üslubunda var olan estetik sanatları, kasidenin aruz yapısında var olan şekilsel yapıyı ve aruz bahri ile kasidenin teması arasındaki ilişkiyi ele alıp değerlendirecektir.

Kaynakça

 • Bart, Rulên, ürüş es-Simyoliciyye, Tercemit Abdis-Selam Bin Abdil-Alî, Dâr Tubkal Lilneşr, el-Magrip, El-Dârül-Beyda-, 3.Baskı1993.
 • el-Cezzâr,Muhammed Fikrî, El-unvan ve simyutikyal-İttisal-il Edebi, El-Heyêl-Masriyyel-Amme Lil-Kitab 1998.
 • el-Curcani, Abdil-Kahire, Delâilülü-İcâz, Tahkik: Ebu ahr Mahmut Muhammed Şakir, Mektebit el-Hanci, el-Kahire- Mısır
 • el Essekei, Muftah el-Ulum, Dabt Naim Zerzur, Lübnan, Dârül-Kütupül-İlmiye, Beyrut: 2.Baskı 1407 – 1987.
 • Estruk, cün, el-Benyuviyye vema bedaha. Men lifi iştirevus ile deride, tercemit: Muhammed Asfur, Alîm el-Merife,- el-Kuveyt, Sayı 206, 1996.
 • Hasan, Abdil.Nasır, Simiyutikal-unvan Fişiril-Beyeti, el-Kahire, Dârün-Nahda 2002.
 • İbni-Akil, Şarh İbn Akil Ale Elfih İbn Melik, el-Kahire: Dârüt-Türas- el-Tabaal-İşrin, Ramadan 1400- Yulyu 1980.
 • İbrahim, Hafız, İbrahim, dıvân Hafız, Tahkik: Ahmed Emin, ve Ahmed el-lezin, ve İbrahim el-İbyeri, el-Matbaa el-Emiriyye bil-Kahire, 3.Baskı, 1948.
 • İbrahim, isuki, Menehicil-Nakdil-Edebi el-Maâsır. Tenzıran ve tatbika, el-Kahire, Mektebetül-edêb, el-Tabâal-Ule, 2009.
 • el-askeleni, ibn Hacer, Fethül-Beri Bisahih Şerhil-Buhari, el-Cüzil-Aşir, Muhammed fuat Abdil-Baki, el-mektebe el-elsefiyye, Tarihsiz.
 • el-Kazvini, el-Hatip, el-İdah fi ulum el-Belaga, Tahkik: el-Doktor Muhammed Abdil-Minîm Hufaci, Lübnan: Beyrut Dârül-Ceyl, el-Tabaal-Selise 1414- 1993.
 • Mendur,Muhammed, eş-Şiiril-Masri Bad Şavki, Nahdıt Mısır Bidun Terih, el-Halkal-Seniye.
 • el-Meleike, Nazik, el-Sumaa veş-Şurfel-Hamraa. Dirasetün Nakdiyye Fiş-Şiiri Ali Mahmud Tah, Beyrut- Lübnan: Dârül-Ülum Lil-Mleyin, Beyrut- Lübnan, 1399- 1979.
 • Süliman, abdül-karim Emin Muhammed, et-Tesvir el-Beyênî fi Eyât el-Kitâl Dirâsetün Fenniyeh,Câmiet Şirnâk, Micellet Küllyetil- İlehyet, Mucelled11, Sayı24, 2020.
 • Süliman, abdül-karim Emin Muhammed, Min Hasaisil-üslup Fişiiril-Meheciril-Arabiyye, Mecellit Mesned, Kulliyyetil İlehiyyet, Camiet-İnönü, Mücellet11, 2.Baskı, 2020.
 • Süliman, abdül-karim Emin Muhammed, Teşkilüs-Sûre fi Şiiri el- Mehceril- Arabi, Câmiet İlminya, Micelletüt-Tirâsedi el-Arabiye, cilt8,
 • Sülimen, abdül-karim Emin Muhammed, Mebahis ilmül-Meani Fi eyatül-kıtel, Mecelletü Mîzânül-Hakk Lil-ulûmil-islemiyye, Câmiat Katip çelebi, el-Cumhuriyyet-türkiyye, 10.sayı, 2020, Sayfa 131: 186.
 • Sülimen, abdül-karim Emin Muhammed, el-Mevtü ve Masirül-İnsan fi Şiiril-Mhcer, Mecelletü Mîzânil-Hak Lil-ulûmil-İslamiyyei Câmiat Katip çelebi, el-cumhuriyyet-Türkiyye, 7.Sayı, 2018,Sayfa 131,168.
Yıl 2022, Sayı: 15, 51 - 66, 30.06.2022

Öz

Kaynakça

 • Bart, Rulên, ürüş es-Simyoliciyye, Tercemit Abdis-Selam Bin Abdil-Alî, Dâr Tubkal Lilneşr, el-Magrip, El-Dârül-Beyda-, 3.Baskı1993.
 • el-Cezzâr,Muhammed Fikrî, El-unvan ve simyutikyal-İttisal-il Edebi, El-Heyêl-Masriyyel-Amme Lil-Kitab 1998.
 • el-Curcani, Abdil-Kahire, Delâilülü-İcâz, Tahkik: Ebu ahr Mahmut Muhammed Şakir, Mektebit el-Hanci, el-Kahire- Mısır
 • el Essekei, Muftah el-Ulum, Dabt Naim Zerzur, Lübnan, Dârül-Kütupül-İlmiye, Beyrut: 2.Baskı 1407 – 1987.
 • Estruk, cün, el-Benyuviyye vema bedaha. Men lifi iştirevus ile deride, tercemit: Muhammed Asfur, Alîm el-Merife,- el-Kuveyt, Sayı 206, 1996.
 • Hasan, Abdil.Nasır, Simiyutikal-unvan Fişiril-Beyeti, el-Kahire, Dârün-Nahda 2002.
 • İbni-Akil, Şarh İbn Akil Ale Elfih İbn Melik, el-Kahire: Dârüt-Türas- el-Tabaal-İşrin, Ramadan 1400- Yulyu 1980.
 • İbrahim, Hafız, İbrahim, dıvân Hafız, Tahkik: Ahmed Emin, ve Ahmed el-lezin, ve İbrahim el-İbyeri, el-Matbaa el-Emiriyye bil-Kahire, 3.Baskı, 1948.
 • İbrahim, isuki, Menehicil-Nakdil-Edebi el-Maâsır. Tenzıran ve tatbika, el-Kahire, Mektebetül-edêb, el-Tabâal-Ule, 2009.
 • el-askeleni, ibn Hacer, Fethül-Beri Bisahih Şerhil-Buhari, el-Cüzil-Aşir, Muhammed fuat Abdil-Baki, el-mektebe el-elsefiyye, Tarihsiz.
 • el-Kazvini, el-Hatip, el-İdah fi ulum el-Belaga, Tahkik: el-Doktor Muhammed Abdil-Minîm Hufaci, Lübnan: Beyrut Dârül-Ceyl, el-Tabaal-Selise 1414- 1993.
 • Mendur,Muhammed, eş-Şiiril-Masri Bad Şavki, Nahdıt Mısır Bidun Terih, el-Halkal-Seniye.
 • el-Meleike, Nazik, el-Sumaa veş-Şurfel-Hamraa. Dirasetün Nakdiyye Fiş-Şiiri Ali Mahmud Tah, Beyrut- Lübnan: Dârül-Ülum Lil-Mleyin, Beyrut- Lübnan, 1399- 1979.
 • Süliman, abdül-karim Emin Muhammed, et-Tesvir el-Beyênî fi Eyât el-Kitâl Dirâsetün Fenniyeh,Câmiet Şirnâk, Micellet Küllyetil- İlehyet, Mucelled11, Sayı24, 2020.
 • Süliman, abdül-karim Emin Muhammed, Min Hasaisil-üslup Fişiiril-Meheciril-Arabiyye, Mecellit Mesned, Kulliyyetil İlehiyyet, Camiet-İnönü, Mücellet11, 2.Baskı, 2020.
 • Süliman, abdül-karim Emin Muhammed, Teşkilüs-Sûre fi Şiiri el- Mehceril- Arabi, Câmiet İlminya, Micelletüt-Tirâsedi el-Arabiye, cilt8,
 • Sülimen, abdül-karim Emin Muhammed, Mebahis ilmül-Meani Fi eyatül-kıtel, Mecelletü Mîzânül-Hakk Lil-ulûmil-islemiyye, Câmiat Katip çelebi, el-Cumhuriyyet-türkiyye, 10.sayı, 2020, Sayfa 131: 186.
 • Sülimen, abdül-karim Emin Muhammed, el-Mevtü ve Masirül-İnsan fi Şiiril-Mhcer, Mecelletü Mîzânil-Hak Lil-ulûmil-İslamiyyei Câmiat Katip çelebi, el-cumhuriyyet-Türkiyye, 7.Sayı, 2018,Sayfa 131,168.
Toplam 18 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Arapça
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Eid Fethi Abdullatif 0000-0002-0927-5129

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Gönderilme Tarihi 1 Nisan 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Sayı: 15

Kaynak Göster

APA Abdullatif, E. F. (2022). "İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(15), 51-66.
AMA Abdullatif EF. "İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2022;(15):51-66.
Chicago Abdullatif, Eid Fethi. “"İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15 (Haziran 2022): 51-66.
EndNote Abdullatif EF (01 Haziran 2022) "İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 51–66.
IEEE E. F. Abdullatif, “"İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15, ss. 51–66, Haziran 2022.
ISNAD Abdullatif, Eid Fethi. “"İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (Haziran 2022), 51-66.
JAMA Abdullatif EF. "İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022;:51–66.
MLA Abdullatif, Eid Fethi. “"İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 15, 2022, ss. 51-66.
Vancouver Abdullatif EF. "İsmiyle Müsemma Nasrullah” Kasidesinin Tahlili. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2022(15):51-66.