BibTex RIS Kaynak Göster

METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 1, 37 - 70, 30.06.2015

Öz

Hadîslerle ilgili olarak, sübût ve delâlet problemi olmak üzere temelde iki problem söz konusudur. Bu iki problemin tespitinde son zamanlarda metin inşâsının önemli bir yer tuttuğutartışılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu teorinin sanıldığı gibi her zaman güvenilir vegeçerli sonuçlar veremeyeceğini gösteren bazı problemleri üzerinde durulmuştur. Konu,“Metin İnşâsının Teorik Problemleri” ve “Metin İnşâsının Uygulamadaki Problemleri”şeklinde iki ana başlık altında işlenmiş ve “metin inşâsı” terkîbinin ne anlama geldiğikavramsal ve olgusal olarak izah edilmiştir. Birinci başlık altında metin inşâsı ile ilgilikavramsal ve metodik problemler, ikinci başlık altında ise metin inşâsını yapanla ilgiliproblemler, inşâ edilecek metinle ilgili problemler ve son olarak da temel alınan kaynaklarlailgili problemler üzerinde durulmuştur

Kaynakça

 • Abdu’l-Mühdî, Ebû Muhammed, Turuku Tahrîci Hadîs, Dâru’l-İ’tisâm, Kahire tsz.
 • Ağırman, Cemal, Kadının Yaratılışı, Rağbet Yayınları, İstanbul 2001.
 • Ahmed b. Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Lüğa, Thk: Abdusselâm Muhammed Harun, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 2.b., Mısr 1972.
 • Ahmed Ömer Hâşim, Kavâidu Usûli’l-Hadîs, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1984.
 • Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 1979.
 • Akyüz, Ali, Sa’îd b. Mansur’un Musannefinin Yeniden İnşası, İstanbul 1997.
 • Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, İstanbul 1994.
 • Asâkir, Muhammed b. Mükerrem, Muhtasaru Târihi Dımeşk, Thk. Ruhiye en- Nahhâs, Dâru’l-Fikr, Dımeşk 1984.
 • Aydınlı, Abdullah, Hadîs Istılahları Sözlüğü, İFAV, İstanbul 2009.
 • Aynî, Bedruddin, Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Dâru’l-Fikr, Tsz.
 • Bağdâdî, Hatîb, el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye, Thk. Ahmed Ömer Hâşim, Dâru’l-Ki- tâbi’l-Arabî, Beyrut 1986.
 • Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2000.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail, es-Sahih, el-Mektebetü’l-İslamiyye, İstanbul, tsz.
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, İstanbul 1986.
 • Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma, İstanbul 2002.
 • Clifford T. Morgan, Psikolojiye Giriş Ders Kitabı, Çev. Hüsnü Arıcı ve diğerleri, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Ankara 1980.
 • Coşkun, Selçuk, “Hadîslerin Tarihe Arzının Uygulamadaki Bazı Problemleri”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:8, Sayı:20, Yaz,2004, ss.177-196. ——————
 • Hadîs Değerlendirmelerinde Bütünlük, Aktif Yayınları, Ankara 2003. ——————
 • Sünnet ve Gelenek, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2010.
 • Çakın, Kamil, “Kadınlarla İlgili Bir Hadîs ve Değerlendirilmesi”, Dini Araştırmalar, cilt:1, Sayı:1, Mayıs 1998, s. 5-30.
 • Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 1984.
 • Durmuş, İsmail, “İnşâ”, DİA, XXII, s. 334-337.
 • Ebû Dâvud, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî, es-Sünen, Thk. Kemal Yusuf el- Hût, Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, Beyrut, 1988.
 • Ebû Zehv, Muhammed, el-Hadîs ve’l-Muhaddisûn, Dâru’l-Fikri’l-Arabî , Mısır tsz.
 • Ertürk, Mustafa, Metin Tenkidi (Gayb ve Fiten Hadîsleri Örneği), Fecr Yayınları, Ankara 2005.
 • Erul, Bünyamin, “Rivâyet ve Dirâyet Metinlerinde Râvîlerin Tasarrufları”, AÜİF Dergisi, Sayı: XLII, Ankara 2001, s. 173-212.
 • Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay-Derya Kömürcü,
 • Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1999.
 • Görgün, Tahsin, “İnşa”, DİA, XXII, s. 339-341.
 • Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadîsin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yayınları, Ankara 1997.
 • İbn Cemâ’a, Bedruddin Muhammed b. İbrahim, el-Menhelu’r-Revî, Thk: Muhyiddin Abdurrahman Ramazan, Dâru’l-Fikr, Suriye 1986.
 • İbn Hacer, el-Askalânî, Mukaddimetü Fethi’l-Bârî (Hedyü’s-Sârî), Dâru İhyâi’t- Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1988.
 • İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, Thk. Mustafa Saka ve diğerleri, Dâru İhyâi’t- Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1971.
 • İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrut 1990.
 • İbrahim Mustafa ve diğerleri, el-Mu’cemu’l-Vasît, Çağrı Yayınları, İst. 1989.
 • İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü, Sev yayıncılık, İstanbul 2000.
 • Keleş, Ahmet, Hadîslerin Kur’ân’a Arzı, s. 128-136.
 • Kırbaşoğlu, Hayri, Alternatif Hadîs Metodolojisi, Kitabiyat, Ankara 2002.
 • Kızılkaya, Sabri, İsnâd ve Metin Çözümlemeleri Bağlamında Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara 2008, (Basılmamış Doktora Tezi).
 • Koçyiğit, Talat, Hadîs Terimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1992.
 • Leknevî, Abdulhay, Zaferu’l-Emânî fî Muhtasari’l-Cürcânî, Thk: Takıyyuddin en-Nedvî, el-Dâru’l-Kalem, Hindistan 1995.
 • Muhammed Accâc el-Hatîb, el-Muhtasaru’l-Vecîz fî Ulûmi’l-Hadîs, Müessese- tü’r-Risâle, Beyrut 1991.
 • Müslim, İbn Haccâc, es-Sahih, Thk. Muhammed Fuad Abdulbâkî, el-Mektebe- tü’l-İslamiyye, İstanbul, tsz.
 • Nazlıgül, Habil, Hadîste Metin İnşâsı ve Metin İnşâsı Açısından Cibril Hadîsi Ri- vâyetleri, Laçin Yay., Kayseri 2005.
 • Özafşar, Mehmet Emin, Hadîsi Yeniden Düşünmek, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1998.
 • Palmer, F. R., Semantik, Çev. Ramazan Ertürk, Kitâbiyât, Ankara 2001.
 • Polat, Selahattin, “Hadîslerin Kur’ân’a Arzının Problemleri”, Sünnetin Dindeki Yeri, Ensâr Neşriyat, İstanbul 1998.
 • Rickman, H.P., Anlama ve İnsan Bilimleri, A.Ü. Basımevi, Ankara 1992.
 • Suyûtî, Celaluddin, Tedrîbu’r-Râvî fî Şerhi Takrîbi’n-Nevevî, Thk: Ahmed Ömer Haşim, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1989.
 • ————-Esbâbu Vurûdi’l-Hadîs, Thk. Yahya İsmail Ahmed, Dâru’l-Kütübi’l-İl- miyye, Beyrut 1984.
 • Şâfi’î, Muhammed b. İdris, er-Risâle, Thk. Muhammed Seyyid Kilânî, Kültür Ya- yınları, İstanbul 1985.
 • Şehîd es-Sânî, er-Riâye fî İlmi’d-Dirâye, Thk. Muhammed Ali Bakkal, Mektebetü Âyetillahiluzma, 1408.
 • Şâkir, Ahmed Muhammed, el-Bâisu’l-Hasîs Şerhu İhtisâri Ulûmi’l-Hadîs, Dâru’l- Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut tsz.
 • Taberânî, Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-Kebîr, Thk. Hamdî b. Abdi’l-Mecîd es-Selefî, el-Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, Mevsil 1983.
 • Tahhân, Mahmud, Teysîru Mustalahi’l-Hadîs, Mektebetü’l-Me’ârif, Ritad, 1985.
 • Tehânevî, Zafer Ahmed, Kavâ’ıd fî Ulûmi’l-Hadîs, Thk: Abdulfettâh Ebu Ğudde, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, Beyrut 2007.
 • Tîbî, Hüseyin b. Abdullah, el-Hulasa fî Usuli’l Hadîs, Thk. Subhî es-Sâmarraî, Reîsü’d Dîvani’ Evkaf, Irak 1971, s. 30.
 • Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ, es-Sünen (el-Câmiu’s-Sahih), Thk. Ahmed Muhammed Şakir, Daru’l-Fikr.
 • Topaloğlu, Bekir-Karaman,Hayrettin, Arapça-Türkçe Yeni Kâmus, Nesil Yay. İst. 1989.
 • Tuğlacı, Pars, Okyanus Ansiklopedik Sözlük, Pars Yayınları, İstanbul 1972.
 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 2005, 10. Baskı.
 • Türkdoğan, Orhan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Ya- yınları, İstanbul 1995.
 • Uğur, Mücteba, Ansiklopedik Hadîs Terimleri Sözlüğü, TDV Yayınları, Ankara 1992.
 • Usta, Niyazi, “Aklın Kullanımı Hoşgörü ve Toplumsal Barış”, Atatürk ÜİF Dergisi, Sayı: 16, Erzurum 2001.
 • Uzun, Mustafa, “İnşâ”, DİA, XXII, s. 338-339.
 • Ünver, Mustafa, Kur’ân’ı Anlamada Siyakın Rolü, Sidre Yayınları, Ankara 1996
 • http://hermenotik.blogspot.com/2008/03/tashih-ve-redakte-hakkinda.html, Erişim tarihi:23.11.2011;
 • http://www.hanifdostlar.net/forum_posts.asp?TID=5102&KW=kabe&PN=0&TP N=42, Erişim tarihi: 21.11.2011.
 • h t t p : / / w w w. m a h m u t s a i t . t r. g g / O RTA % C 7 A % 2 6 % 2 3 2 8 6 % 3 B - % 2 6 % 2 3 3 0 4 % 3 B S L A M - D - U e - N YAS I N DA-Z I N D I K L A R-V E - M - U e - LH%26%23304%3BDLER.htm, Erişim Tarihi: 23.11.2011.
 • http://www.sonpeygamber.info/enes%E2%80%99in-gunlugu Erişim tari- hi:23.11.2011.

On Some Theoretical and Practical Problems of Text Construction

Yıl 2015, Cilt: 1 Sayı: 1, 37 - 70, 30.06.2015

Öz

Regarding the hadiths, there exist basically two problems mentioned as the certitude andthe denotation of the hadith. It has been recently discussed that the text construction hastaken a significant place in determining these two problems. This study focuses on someproblems indicating that the results of the mentioned theory are not always reliable andvalid as thought. In this sense; the study is analyzed under two main chapters as “Thetheoretical problems in text construction” and “The practical problems in text construction”.Moreover, what the combined notion of “text construction” means is explained in conceptualand phenomenological ways. The first chapter deals with the conceptual and methodologicalproblems related to the text construction. In the second chapter, the problems concerningthe text constructor and the text to be constructed are handled. Finally, the problemsregarding the resources on which the study is based are the subject of the last part of thisstudy

Kaynakça

 • Abdu’l-Mühdî, Ebû Muhammed, Turuku Tahrîci Hadîs, Dâru’l-İ’tisâm, Kahire tsz.
 • Ağırman, Cemal, Kadının Yaratılışı, Rağbet Yayınları, İstanbul 2001.
 • Ahmed b. Fâris, Mu’cemu Mekâyîsi’l-Lüğa, Thk: Abdusselâm Muhammed Harun, Matbaatu Mustafa el-Bâbî el-Halebî, 2.b., Mısr 1972.
 • Ahmed Ömer Hâşim, Kavâidu Usûli’l-Hadîs, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1984.
 • Akarsu, Bedia, Felsefe Terimleri Sözlüğü, TDK Yayınları, Ankara 1979.
 • Akyüz, Ali, Sa’îd b. Mansur’un Musannefinin Yeniden İnşası, İstanbul 1997.
 • Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, İstanbul 1994.
 • Asâkir, Muhammed b. Mükerrem, Muhtasaru Târihi Dımeşk, Thk. Ruhiye en- Nahhâs, Dâru’l-Fikr, Dımeşk 1984.
 • Aydınlı, Abdullah, Hadîs Istılahları Sözlüğü, İFAV, İstanbul 2009.
 • Aynî, Bedruddin, Umdetu’l-Kârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî, Dâru’l-Fikr, Tsz.
 • Bağdâdî, Hatîb, el-Kifâye fî İlmi’r-Rivâye, Thk. Ahmed Ömer Hâşim, Dâru’l-Ki- tâbi’l-Arabî, Beyrut 1986.
 • Budak, Selçuk, Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2000.
 • Buhârî, Muhammed b. İsmail, es-Sahih, el-Mektebetü’l-İslamiyye, İstanbul, tsz.
 • Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Gelişim Yayınları, İstanbul 1986.
 • Cevizci, Ahmet, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma, İstanbul 2002.
 • Clifford T. Morgan, Psikolojiye Giriş Ders Kitabı, Çev. Hüsnü Arıcı ve diğerleri, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları, Ankara 1980.
 • Coşkun, Selçuk, “Hadîslerin Tarihe Arzının Uygulamadaki Bazı Problemleri”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:8, Sayı:20, Yaz,2004, ss.177-196. ——————
 • Hadîs Değerlendirmelerinde Bütünlük, Aktif Yayınları, Ankara 2003. ——————
 • Sünnet ve Gelenek, Salkımsöğüt Yayınları, Erzurum 2010.
 • Çakın, Kamil, “Kadınlarla İlgili Bir Hadîs ve Değerlendirilmesi”, Dini Araştırmalar, cilt:1, Sayı:1, Mayıs 1998, s. 5-30.
 • Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 1984.
 • Durmuş, İsmail, “İnşâ”, DİA, XXII, s. 334-337.
 • Ebû Dâvud, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî, es-Sünen, Thk. Kemal Yusuf el- Hût, Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye, Beyrut, 1988.
 • Ebû Zehv, Muhammed, el-Hadîs ve’l-Muhaddisûn, Dâru’l-Fikri’l-Arabî , Mısır tsz.
 • Ertürk, Mustafa, Metin Tenkidi (Gayb ve Fiten Hadîsleri Örneği), Fecr Yayınları, Ankara 2005.
 • Erul, Bünyamin, “Rivâyet ve Dirâyet Metinlerinde Râvîlerin Tasarrufları”, AÜİF Dergisi, Sayı: XLII, Ankara 2001, s. 173-212.
 • Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Çev. Osman Akınhay-Derya Kömürcü,
 • Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1999.
 • Görgün, Tahsin, “İnşa”, DİA, XXII, s. 339-341.
 • Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadîsin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDV Yayınları, Ankara 1997.
 • İbn Cemâ’a, Bedruddin Muhammed b. İbrahim, el-Menhelu’r-Revî, Thk: Muhyiddin Abdurrahman Ramazan, Dâru’l-Fikr, Suriye 1986.
 • İbn Hacer, el-Askalânî, Mukaddimetü Fethi’l-Bârî (Hedyü’s-Sârî), Dâru İhyâi’t- Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1988.
 • İbn Hişâm, es-Sîretu’n-Nebeviyye, Thk. Mustafa Saka ve diğerleri, Dâru İhyâi’t- Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1971.
 • İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrut 1990.
 • İbrahim Mustafa ve diğerleri, el-Mu’cemu’l-Vasît, Çağrı Yayınları, İst. 1989.
 • İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü, Sev yayıncılık, İstanbul 2000.
 • Keleş, Ahmet, Hadîslerin Kur’ân’a Arzı, s. 128-136.
 • Kırbaşoğlu, Hayri, Alternatif Hadîs Metodolojisi, Kitabiyat, Ankara 2002.
 • Kızılkaya, Sabri, İsnâd ve Metin Çözümlemeleri Bağlamında Geleneksel ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara 2008, (Basılmamış Doktora Tezi).
 • Koçyiğit, Talat, Hadîs Terimleri Sözlüğü, Rehber Yayınları, Ankara 1992.
 • Leknevî, Abdulhay, Zaferu’l-Emânî fî Muhtasari’l-Cürcânî, Thk: Takıyyuddin en-Nedvî, el-Dâru’l-Kalem, Hindistan 1995.
 • Muhammed Accâc el-Hatîb, el-Muhtasaru’l-Vecîz fî Ulûmi’l-Hadîs, Müessese- tü’r-Risâle, Beyrut 1991.
 • Müslim, İbn Haccâc, es-Sahih, Thk. Muhammed Fuad Abdulbâkî, el-Mektebe- tü’l-İslamiyye, İstanbul, tsz.
 • Nazlıgül, Habil, Hadîste Metin İnşâsı ve Metin İnşâsı Açısından Cibril Hadîsi Ri- vâyetleri, Laçin Yay., Kayseri 2005.
 • Özafşar, Mehmet Emin, Hadîsi Yeniden Düşünmek, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 1998.
 • Palmer, F. R., Semantik, Çev. Ramazan Ertürk, Kitâbiyât, Ankara 2001.
 • Polat, Selahattin, “Hadîslerin Kur’ân’a Arzının Problemleri”, Sünnetin Dindeki Yeri, Ensâr Neşriyat, İstanbul 1998.
 • Rickman, H.P., Anlama ve İnsan Bilimleri, A.Ü. Basımevi, Ankara 1992.
 • Suyûtî, Celaluddin, Tedrîbu’r-Râvî fî Şerhi Takrîbi’n-Nevevî, Thk: Ahmed Ömer Haşim, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut 1989.
 • ————-Esbâbu Vurûdi’l-Hadîs, Thk. Yahya İsmail Ahmed, Dâru’l-Kütübi’l-İl- miyye, Beyrut 1984.
 • Şâfi’î, Muhammed b. İdris, er-Risâle, Thk. Muhammed Seyyid Kilânî, Kültür Ya- yınları, İstanbul 1985.
 • Şehîd es-Sânî, er-Riâye fî İlmi’d-Dirâye, Thk. Muhammed Ali Bakkal, Mektebetü Âyetillahiluzma, 1408.
 • Şâkir, Ahmed Muhammed, el-Bâisu’l-Hasîs Şerhu İhtisâri Ulûmi’l-Hadîs, Dâru’l- Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut tsz.
 • Taberânî, Süleyman b. Ahmed, el-Mu’cemu’l-Kebîr, Thk. Hamdî b. Abdi’l-Mecîd es-Selefî, el-Mektebetü’l-Ulûm ve’l-Hikem, Mevsil 1983.
 • Tahhân, Mahmud, Teysîru Mustalahi’l-Hadîs, Mektebetü’l-Me’ârif, Ritad, 1985.
 • Tehânevî, Zafer Ahmed, Kavâ’ıd fî Ulûmi’l-Hadîs, Thk: Abdulfettâh Ebu Ğudde, Dâru’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, Beyrut 2007.
 • Tîbî, Hüseyin b. Abdullah, el-Hulasa fî Usuli’l Hadîs, Thk. Subhî es-Sâmarraî, Reîsü’d Dîvani’ Evkaf, Irak 1971, s. 30.
 • Tirmizî, Ebû İsâ Muhammed b. İsâ, es-Sünen (el-Câmiu’s-Sahih), Thk. Ahmed Muhammed Şakir, Daru’l-Fikr.
 • Topaloğlu, Bekir-Karaman,Hayrettin, Arapça-Türkçe Yeni Kâmus, Nesil Yay. İst. 1989.
 • Tuğlacı, Pars, Okyanus Ansiklopedik Sözlük, Pars Yayınları, İstanbul 1972.
 • Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 2005, 10. Baskı.
 • Türkdoğan, Orhan, Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Metodolojisi, MEB Ya- yınları, İstanbul 1995.
 • Uğur, Mücteba, Ansiklopedik Hadîs Terimleri Sözlüğü, TDV Yayınları, Ankara 1992.
 • Usta, Niyazi, “Aklın Kullanımı Hoşgörü ve Toplumsal Barış”, Atatürk ÜİF Dergisi, Sayı: 16, Erzurum 2001.
 • Uzun, Mustafa, “İnşâ”, DİA, XXII, s. 338-339.
 • Ünver, Mustafa, Kur’ân’ı Anlamada Siyakın Rolü, Sidre Yayınları, Ankara 1996
 • http://hermenotik.blogspot.com/2008/03/tashih-ve-redakte-hakkinda.html, Erişim tarihi:23.11.2011;
 • http://www.hanifdostlar.net/forum_posts.asp?TID=5102&KW=kabe&PN=0&TP N=42, Erişim tarihi: 21.11.2011.
 • h t t p : / / w w w. m a h m u t s a i t . t r. g g / O RTA % C 7 A % 2 6 % 2 3 2 8 6 % 3 B - % 2 6 % 2 3 3 0 4 % 3 B S L A M - D - U e - N YAS I N DA-Z I N D I K L A R-V E - M - U e - LH%26%23304%3BDLER.htm, Erişim Tarihi: 23.11.2011.
 • http://www.sonpeygamber.info/enes%E2%80%99in-gunlugu Erişim tari- hi:23.11.2011.
Toplam 70 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Selçuk Coşkun Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2015 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Coşkun, S. (2015). METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1), 37-70.
AMA Coşkun S. METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. Haziran 2015;1(1):37-70.
Chicago Coşkun, Selçuk. “METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1, sy. 1 (Haziran 2015): 37-70.
EndNote Coşkun S (01 Haziran 2015) METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 1 37–70.
IEEE S. Coşkun, “METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE”, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, ss. 37–70, 2015.
ISNAD Coşkun, Selçuk. “METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (Haziran 2015), 37-70.
JAMA Coşkun S. METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2015;1:37–70.
MLA Coşkun, Selçuk. “METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE”. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, 2015, ss. 37-70.
Vancouver Coşkun S. METİN İNŞÂSININ TEORİK VE UYGULAMADAKİ BAZI PROBLEMLERİ ÜZERİNE. Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2015;1(1):37-70.