Yıl 2018, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 23 - 38 2018-03-01

Research on the teachers’ views about the use of alternative assessment and evaluation methods for physical education and sports courses
Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

Onur ÖZKOPARAN [1] , Mehmet İNAN [2]


The purpose of this research was to determine the frequency of using alternative assessment and evaluation methods of the physical education teachers working in secondary schools and to determine their opinions about these methods, according to some demographic characteristics of teachers. Quantitative and qualitative data collection techniques, designed according to the research screening model, were utilized. The sample of the research was composed of 257 physical education teachers working in the state and private secondary schools in İstanbul province in 2014-2015 academic year. In the collection of the data: "authentic assessment and evaluation tools usage frequency survey" and "semi-structured interview questions" were used. According to the obtained data; there are significant differences in the frequency of physical education teachers’ usage of alternative assessment and evaluation methods based on the level of in-service training, which they have attended. It was observed that demonstration was the most frequently used method, then respectively, performance evaluation, observation, control list, grading scale, and interview were the frequently used by physical education teachers compared to other alternative assessment and evaluation methods. Besides, physical education teachers indicated the alternative assessment and evaluation methods which they widely used respectively as control list, demonstration and grading scale, observation, interview, group evaluation, peer-evaluation, and self-evaluation, project, rubric, and drama. According to most of the physical education teachers, the greatest challenge was time insufficiency in implementing alternative assessment and evaluation methods.
Bu araştırma ile ortaokullarda görev yapan Beden Eğitimi öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları ile bu yöntemlere yönelik görüşlerinin saptanması ve öğretmenlerin bazı demografik özelliklerine göre farklılaşma durumlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modeline göre tasarlanmış, nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında İstanbul ilindeki devlet ve özel ortaokullarında görev yapan 257 Beden Eğitimi öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında: Kılıç 2013 'a ait olan “otantik ölçme ve değerlendirme araçlarına yönelik kullanma sıklığı anketi” ile “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre; Beden Eğitimi öğretmenlerinin genel olarak alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanma sıklıkları arasında hizmet içi eğitim alma durumuna göre anlamlı farklılıklar vardır. Beden Eğitimi öğretmenleri en sık “gösteri” yöntemini daha sonra ise sıra ile “performans değerlendirme, gözlem, kontrol listesi, dereceleme ölçeği ve görüşme” yöntemlerini diğer alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerine göre daha sık kullandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Beden Eğitimi öğretmenleri sıklıkla kullandıkları alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini sırasıyla performans değerlendirme, kontrol listesi, gösteri ve dereceleme ölçeği, gözlem, Görüşme, grup değerlendirme, akran değerlendirme ve öz değerlendirme, proje, rubrik ve drama olarak belirtmişlerdir. Beden Eğitimi öğretmenlerinin birçoğuna göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasında yaşanan en büyük zorluk; zaman yetersizliği yaşamalarıdır
 • Algan, S. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programının ölçme ve değerlendirme öğesinin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Adana.
 • Aşık, İ. (2009). Yeni ilköğretim programlarının öngördüğü tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri hakkındaki öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Bağcı, M. S. (2011). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme tekniklerini etkin kullanabilme yeterliliklerinin araştırılması. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 37:2 99- 114
 • Doğan, D., Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve değerlendirme performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme Ankara: Pegem akademi
 • Ertürk, S. (2013). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Edge Akademi.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33: 135-145
 • Genç, N. (2008). Beden eğitimi öğretmenlerinin ölçme değerlendirme uygulamaları ve yeterlik algıları.Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Mersin.
 • Kanatlı, F. (2008). Alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri konusunda sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Hatay.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel yayın dağıtım.
 • Kayapınar, F. Ç. ve Savaş, B. (2012). İlk + Orta okullarda beden eğitimi dersinde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Anı yayıncılık
 • Kılıç, R. (2014). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin otantik ölçme değerlendirme yöntemleriyle ilgili bilgi, tutum ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Doktora Tezi. İstanbul.
 • M.E.B (2006). İlköğretim beden eğitimi dersi 1-8. sınıflar öğretim programı Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, TTKB.
 • M.E.B (2015). Beden eğitimi ve spor dersi 5-8. sınıflar öğretim programı uygulama kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, TTKB.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. CA: Sage Publications.
 • Sağlam, F. Ş. (2013). İlköğretim matematik öğretmenlerinin alternatif ölçme değerlendirme yöntem ve araçlarını kullanabilme yeterlikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Van.
 • Yılmaz, G. (2007). Ankara'daki merkez ilköğretim okullarında görevli beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme tekniklerinin uygulanışına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Yiğit, F. (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe dersi öğretim programındaki alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerine yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Onur ÖZKOPARAN
Kurum: Amasya Gümüşhacıköy Hasan Coci High School

Yazar: Mehmet İNAN
Kurum: Marmara University

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2018

APA Özkoparan, O , İnan, M . (2018). Beden Eğitimi ve Spor Derslerinde Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Kullanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 10 (1) , 23-38 . DOI: 10.30655/besad.2018.0