Yıl 2017, Cilt 9 , Sayı 1, Sayfalar 35 - 43 2017-09-01

An Investigation of the Understanding of Fair Play of Students of School of Physical Education and Sports
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fair-Play Anlayışlarının İncelenmesi

Zekiye BAŞARAN [1] , Rıfat Birtek ERDOĞAN [2] , Yeşim KÖRMÜKÇÜ [3] , Hülya ADALI [4]


The aim of the study is to investigate the understanding of fair play of students of School of Physical Education and Sports. The sample is composed of a total 691 participants 291 males, 400 females who are students at Kocaeli University School of Physical Education and Sports in 2015-2016. Personal information form and the “Multidimensional Sportspersonship Orientation Scale” developed by Vallerand et. al. 1997 and adapted by Gülfem Sezen in Turkish are used as data collection tools in this study. The interpretation of data is based on frequency and percentage distribution and Mann-Whitney U test. According to the results of the study, the subscales of Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale showed that participants are oriented to Social Norms, bound to responsibilities in Sports, respectful to Administration, but partially respectful to wrong decisions of referee and to their opponents. Considering the gender, there is a statistically significant difference between the subscales of Respect to Rules and Administration p
Bu çalışmanın amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Fair-Play anlayışlarının incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan 291’i erkek, 400’ü kadın toplam 691 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ile Vallerand ve ark. tarafından geliştirilen ve Gülfem Sezen Balçıkanlı tarafından Türkçeye uyarlanan “Çok Boyutlu Sportmenlik Yönelimi Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin yorumlanmasında frekans, yüzde dağılımları ve nonparametrik testlerden Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların sosyal normlarla uyumlu, spordaki sorumluluklara bağlı ve kurallara ve yönetime saygılı oldukları belirlenirken, hakemin yanlış kararlarına ve rakibe karşı kısmen saygılı oldukları tespit edilmiştir. Cinsiyet ile kurallar ve yönetime saygı alt boyutlarında; aktif spor yapma ile kurallara ve yönetime saygı ve spordaki sorumluluklara bağlılık boyutunda istatistiksel olarak p
  • Erdemli, A. (1996). “İnsan, Spor ve Olimpizm” Sarmal Yayınevi, İstanbul.
  • Gürpınar, G., Kurşun, S. (2013). Basketbolcuların ve Futbolcuların Sportmenlik Yönelimleri. Mediterranean Journal of Humanities. III (1): 171-176. doi: 10.13114/MJH/20131660
  • Mavi, S., Tuncel, S.D., (2012). Sporcuların ‘Sporda Hoşgörü’ Kavramına İlişkin Algıları’. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2012, X (4) 125-129.
  • Morgan, W.J., Meier, K.V., Schneider, A.J. (Editörler). (2001). Ethics in Sport. USA: Human Kinetics.
  • Sezen-Balçıkanlı, G. (2009). Profesyonel Futbolcuların Fair Play’e Yönelik Davranışları İle Empatik Eğilim Düzeyleri Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
  • Topan, A. (2011). Orta Öğretim Kurumlarında Okullar Arası Futbol Müsabakalarına Katılan Öğrencilerin Fair Play Anlayışlarının Kulüp Deneyimlerine Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
  • Vallerand RJ, Briere NM, Blanchard C, Provencher P. (1997). Development and Validation of the Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale. Journal of Sport & Exercise Psychology. 19(2) 197-206.
  • Yıldıran, İ. (2005). Fair Play Eğitiminde Beden Eğitiminin Rolü. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 5 (1) s.3–16.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Zekiye BAŞARAN
Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Rıfat Birtek ERDOĞAN
Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Yeşim KÖRMÜKÇÜ
Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Yazar: Hülya ADALI
Kurum: Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Eylül 2017

APA Başaran, Z , Erdoğan, R , Körmükçü, Y , Adalı, H . (2017). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Fair-Play Anlayışlarının İncelenmesi . Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi , 9 (1) , 35-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/besad/issue/53437/711218