Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 2, 106 - 125, 01.12.2019
https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125

Öz

Gemi inşa ve bakım-onarım sektörü diğer sektörlerle etkileşimi yüksek, büyük miktarlarda döviz girdisi ve istihdam olanakları sağlayan, ticaretin artmasına yardımcı olan stratejik bir endüstridir. Tersaneler bu endüstrinin en önemli parçasıdır. Akdeniz bölgesi uzun kıyı şeridine sahip olması ve ticari koridorlara yakınlığı nedeniyle uzmanlar tarafından ilave yeni tersane yatırımları yapılması gerektiği düşünülen potansiyeli yüksek bölgelerimizden birisidir. Çalışmamızda tersane sayısı diğer bölgelere göre az olan Akdeniz Bölgesi’nde yeni kurulacak ilave bir tersane için en uygun tersane kuruluş yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla uzmanlar tarafından belirlenen alternatif yerler, akademik literatür taraması sonucu belirlenen 14 temel kriter bazında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme için Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri kullanılmıştır. Kriterlerin önem ağırlıkları AHS (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi ile belirlenmiştir. Alternatiflerin sıralamasında ise TOPSIS ve MOORA yöntemleri kullanılmıştır. Analizlerde kullanılan veriler uzmanlara uygulanan anketler ile elde edilmiştir. Çalışmanın sonuçları tersane yer seçimi probleminde en önemli kriterin ‘‘Maliyetler’’ ve Akdeniz Bölgesi’nde kurulacak yeni bir tersane için en uygun yerin İskenderun olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Aliefendioğlu, Y. ve Sağır, N. (2015) Tersane Yatırımları İçin Kuruluş Yeri Seçimi: Yalova- Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Örneği, Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (2015), 592-612.
 • Caniels, M.C.J., Cleophas, E. Ve Semeijn, J. (2016). Implementing Green Supply Chain Practices: An Empirical İnvestigation İn The Shipbuilding İndustry, Maritime Policy&Management, 43(8),1005-1020.
 • Dinçer, H. ve Görener, A. (2011) Performans değerlendirmesinde AHP - VIKOR ve AHP - TOPSIS yaklaşımları: hizmet sektöründe bir uygulama, Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, Sigma 29,244-260.
 • DTO- DENİZ TİCARET ODASI (2019). Denizcilik Sektör Raporu, Erişim Tarihi: 26.06.2019.https://www.denizticaretodasi.org.tr/Media/SharedDocuments/sektorrap oru/2019_sektor_tr.pdf.
 • Dumanlıoğlu, S. Ve Ergül, N. (2010). İMKB’de İşlem Gören Teknoloji Şirketlerinin Mali Performans Ölçümü, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, Sayı:48, 101-111.
 • Duramaz, S. (2018). Gemi İnşa Sanayi’nin Gelişiminde Eximbank Kredileri: Çin ve Türkiye’ye Yönelik Bir Karşılaştırma, Maliye ve Finans Yazıları (109):145-164.
 • European Commision (2019). The EU Blue Economy Report 2019, Erişim Tarihi: 26.11.2019. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/676bbd4a-7dd9-11e9-9f0501aa75ed71a1/language-en/.
 • GEMISANDER (2018). Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği Sektör Raporu, Erişim Tarihi: 26.11.2019. https://www.gemisander.com/wp-content/uploads/2018/01/GGDsektör-RAPORU-2017.pdf
 • GİSBİR (2019). Gemi İnşa, Bakım-Onarım Sektörü 2017-2018 Yılları İstatistiksel Verileri, Erişim Tarihi: 26.11.2019. https://www.gisbir.org/tr/istatistikler/sektor_raporu_275.
 • Güneri A.F., Cengiz, M. ve Şeker, Ş. (2009) A Fuzzy ANP Approach To Shipyard Location Selection, Expert Systems with Applications 36, 7992–7999.
 • Hazneci, C. (2009). Türkiye’de Yat Ve Küçük Tekne İmalatı Yapacak Yenı̇ Tersane Alanlarının Yatırım Uygunluğu Ve Yer Seçimi Açılarından İncelenmesı̇,(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karaca T. (2011). Proje Yönetiminde Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Kritik Yolun Belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Kiracı, K. ve Bakır, M. (2018). Using the Multi Criteria Decision Making Methods in Aircraft Selection Problems and an Application, Journal of Transportation and Logistics,3(1),13-24.
 • Lee, K. R. ve Pak, M.S. (2018). Multi-Criteria Analysis Of Decision-Making By İnternational Commercial Banks For Providing Shipping Loans, Maritime Policy&Management, 45(7),850-862.
 • OECD, (2018). Shıpbuıldıng Market Developments, Erişim Tarihi: 26.11.2019. https://www.oecd.org/sti/ind/shipbuilding-market-developments-Q2-2018.pdf.
 • OECD, (2011). The Shipbuilding Industry in Turkey, September 2011. Erişim Tarihi: 22.01.2019 https://www.oecd.org/turkey/48641944.pdf.
 • Ömürbek, N., Karaatlı, M. ve Yetim, T. (2014) Analitik Hiyerarşi Sürecine Dayalı TOPSIS ve VIKOR Yöntemleri İle ADIM Üniversitelerinin Değerlendirilmesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dr. Mehmet YILDIZ Özel Sayısı, 189207.
 • Özbek, A. (2015). Akademik Birim Yöneticilerinin Moora Yöntemiyle Seçilmesi: Kırıkkale Üzerine Bir Uygulama, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 1 Sayı 38, 1-18.
 • Özcan, K. ve Gündoğar, R. (2015). Organize Sanayi Yatırımlarının Mekânsal Gelişim Süreçlerine Etkileri: Tuzla (İstanbul) Örneği, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı 64, 11-18.
 • Parkhan, A.,Vatimbing, A.D. ve Widodo, İ.D. (2018). Integration AHP and TOPSIS in shipyard location selection, 5th International Conference on Industrial Engineering and Applications,2018, 11-16.
 • Samant R. Deshpande S. ve Jadhao A. (2015) Survey on Multi Criteria Decision Making Methods, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, 4(8), 7175- 7178.
 • Saraçoğlu B. Ö., Barlas, B., Ünsan, Y., İnsal M. ve Helvacıoğlu, İ. H., (2008a), Bakım Onarım Tersanesi Yer Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi, Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Teknik Kongresi, 24-25 Kasım 2008, İTÜ, İstanbul.
 • Saraçoğlu, B. Ö., Helvacıoğlu, İ. H., Ünsan, Y., İnsal M. ve Barlas, B., (2008b), Yeni Gemi İnşaa Tersane Yer Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Dergisi, 176:7-14.
 • Saraçoğlu B. Ö., Helvacıoğlu, İ. ve İnsel M., (2009), Identification of Location Selection Criteria for New Building Shipyards, Marine Technology, 46(1), 34-44.
 • Sukisno ve Singgih, M.L. (2019) Location Selection Analysis for New Shipyard Using Integration of DEMATEL and ANP: A Case Study (PT IKI), Annual Conference on Industrial Engineering 598 (2019),IOP Publishing, 1-6.
 • Yıldırım B. F. ve Önder, E. (2014) (Ed.), ‘’Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri’’ Dora Yayıncılık, Bursa.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serdar ALNIPAK (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5722-9960
Türkiye


Murat YORULMAZ (Sorumlu Yazar)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5736-9146
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beykozad676523, journal = {Beykoz Akademi Dergisi}, eissn = {2651-5393}, address = {Beykoz Üniversitesi Vatan Cad. No: 69 Kavacık-Beykoz / İstanbul 34805}, publisher = {Beykoz Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, number = {2}, pages = {106 - 125}, doi = {10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125}, title = {TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Alnıpak, Serdar and Yorulmaz, Murat} }
APA Alnıpak, S. & Yorulmaz, M. (2019). TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ . Beykoz Akademi Dergisi , 7 (2) , 106-125 . DOI: 10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125
MLA Alnıpak, S. , Yorulmaz, M. "TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ" . Beykoz Akademi Dergisi 7 (2019 ): 106-125 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beykozad/issue/51967/676523>
Chicago Alnıpak, S. , Yorulmaz, M. "TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Beykoz Akademi Dergisi 7 (2019 ): 106-125
RIS TY - JOUR T1 - TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ AU - Serdar Alnıpak , Murat Yorulmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125 DO - 10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125 T2 - Beykoz Akademi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 125 VL - 7 IS - 2 SN - -2651-5393 M3 - doi: 10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125 UR - https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Beykoz Akademi Dergisi TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ %A Serdar Alnıpak , Murat Yorulmaz %T TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ %D 2019 %J Beykoz Akademi Dergisi %P -2651-5393 %V 7 %N 2 %R doi: 10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125 %U 10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125
ISNAD Alnıpak, Serdar , Yorulmaz, Murat . "TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ". Beykoz Akademi Dergisi 7 / 2 (Aralık 2019): 106-125 . https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125
AMA Alnıpak S. , Yorulmaz M. TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 7(2): 106-125.
Vancouver Alnıpak S. , Yorulmaz M. TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Beykoz Akademi Dergisi. 2019; 7(2): 106-125.
IEEE S. Alnıpak ve M. Yorulmaz , "TERSANE YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISINDAN BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ AHS-TOPSIS VE AHS-MOORA YÖNTEMLERİ İLE TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ", Beykoz Akademi Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 106-125, Ara. 2019, doi:10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.106-125


Beykoz Akademi Dergisi

Beykoz Akademi Dergisi 2013 yılından beri yayın hayatını sürdüren, 2018 Aralık sayısı itibariyle basılı yayından elektronik yayına geçme kararı alarak yoluna devam eden, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere