Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Teknokentte Faaliyet Gösteren Bir Firmanın Ar-Ge Faaliyetlerinin MSUGT, BOBİ FRS ve TMS/TFRS Tam Set Kapsamında Muhasebeleştirilmesi

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 192 - 221, 31.10.2020
https://doi.org/10.38057/bifd.804618

Öz

Araştırma geliştirme (Ar-Ge); “yazılım dâhil olmak üzere yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır”. Teknoloji geliştirme bölgeleri (teknokentler) ise; Ar-Ge çalışmalarının sürdürülmesi, katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla bilgi ve teknoloji transferinin gerçekleştirildiği araştırma merkezleridir. Etkili bir bilim ve teknoloji politikası uygulamak isteyen ülkeler teknokentler kurarak Ar-Ge faaliyetlerine imkân yaratırlar. Teknokentlerde Ar-Ge faaliyetlerinin daha rahat ve rekabetçi bir ortamda gerçekleşebilmesi için ülkemizde de 26.06.2001 tarihli 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kurulmuştur. Buna dayanarak bu çalışmada teknokentlerde faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge faaliyetlerinin muhasebe kayıtlarını incelemek amaçlanmıştır. Söz konusu kayıtları Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT), Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları Tam Set (TMS/TFRS Tam Set) ile Büyük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (BOBİ FRS) kapsamında karşılaştırmalı olarak gösterebilmek amacıyla Isparta Göller Bölgesi Teknokenti’ nde faaliyet gösteren bir firma üzerinde araştırma yapılmıştır.

Kaynakça

 • Referans13065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. (1984, 11 2). 24(18563), 47. Resmi Gazete.
 • Referans2 4691 Sayılı Kanun Metni. (2001, Temmuz 6). 24454 Sayılı Resmi Gazete.
 • Referans3 TMS-20 . (2005, Kasım 1). Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı. 25983 sayılı Resmi Gazete.
 • Referans4 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. (2006, Haziran 21). 26205 Sayılı Resmi Gazete.
 • Referans5 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2011, Mart 2).
 • Referans6 IMF. (2011). Global Trade Liberalization and the Developing Countries.
 • Referans7 TMS-23 . (2015, Kasım 9). Borçlanma Maliyetleri Standardı. 25988 Sayılı Resmi Gazete.
 • Referans8 BOBİ FRS. (2017, Temmuz 29). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı(56). 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete.
 • Referans9 26.12.1992 tarihli ve 21447 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği. (tarih yok).
 • Referans10 Aleinikoff, T. A. (2014, July 19). Innovation-What, Why and How For A Un Organisation. Oxford, 8.
 • Referans11 Bezirci, M. (2012). Ar-Ge Teşvikleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Referans12 Biçkes, D. M. (2011). Örgütsel Öğrenme, İnovasyon ve Firma Performansı Arasındaki İlişkiler: İnovasyonun Aracılık Etkisine Yönelik Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 73. Kayseri.
 • Referans13 Bulut, Ç., & Arbak, H. (2012). İnovasyon, Direnç ve İletişim; Kavramsal Bir Tartışma. (S. Karaata, Dü.) Yenilik, Yenilesim, İnovasyon Dünyasina Bir Yolculuk, 5-19.
 • Referans14 Çaltekin, M. (2014). Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları. Mart 1, 2020 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Web Sitesi: http://www.pkfistanbul.com/download/TGB_Vergi_Uygulama.pdf adresinden alındı
 • Referans15 Drucker, P. F. (1984). Innovation and Entrepreneurship. Wall Street Journal.
 • Referans16 Elçi, Ş. (2007). İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı (2 b.). Tecnopolisgrup.
 • Referans17 Eren, M. (2011). Türkiye'nin Teknolojik Gelişmesinde Teknoparklar ve Ar-Ge Desteği. İstanbul.
 • Referans18 Gazete, R. (2011, 03 02). Kanun, 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair. (27872).
 • Referans19 Güney, Z. (2010, Mart 10). Teknoparklar ve Teknokentler..-Araştırma-. Mart 1, 2020 tarihinde Teknoparklar ve Teknokentler..-Araştırma-Sitesi: Çevrimiçi:http://www.ziyaguney.com/index.php?option=com_content&view=article&id=797:teknoparklar-aratrma-&catid=54:aratrma-ve-raporlar&Itemid=220 adresinden alındı
 • Referans20 Kayalıdere, G. (2014). Türkiye'nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, I(1).
 • Referans21 Kaynak, S. (2011). Avrupa Birliği Yolunda Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye’nin Ab-27 Ülkeleri Karşısındaki Mevcut Durumu. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, VI(2).
 • Referans22 Kızıltaş, M. İ. (2006). The Dilemma of Flexibility in The Spatial Development of Science Parks The Case Of Metu-Technopolis. A Thesis Submitted to The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical Unıversity.
 • Referans23 OECD. (2005). Guidelines For Collecting End İnterpreting Innovation Data, Oslo Manuel (Third Edition b.). Paris: OECD.
 • Referans24 Öner, M. A. (2006). Ar-Ge Yönetimi (1. b.). Boğaziçi Üniversitesi.
 • Referans25 Porter, M. (1990). The Compititive Advantage of Nations. Macmillian.
 • Referans26 Rogers, E. M. (1971). Diffusion of Innovation (Third Edition b.). New York.
 • Referans27 Rosenfeld, R. M. (2012). Innovation. Otolaryngology- Head and Neck Surgery(146(1)), 1.
 • Referans28 Tan, M., & Erdem, T. (2010). Türkiye'de Ar-Ge Teşvikleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Referans29 TMS-38. (tarih yok). Mart 5, 2020 tarihinde Maddi Olmayan Duran Varlıklar Sitesi: http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2011Seti/TMS38.pdf adresinden alındı
 • Referans30 Tuncer, S. (2010). Türkiye'de Ar-Ge Teşvikleri ve Uygulaması. Yaklaşım Yayımcılık.

Accounting of R&D Activities Of A Company Operating in Science Park Under The Scope of Accounting System Applications General Communique (MSUGT), FRS for LMEs/BOB FRS and TAS / TFRS

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 192 - 221, 31.10.2020
https://doi.org/10.38057/bifd.804618

Öz

Research and development (R&D) is; creative works that carried out on a systematic basis by designing new processes, systems and applications, including software. Technology development zones (Science Parks) are; research centers where information and technology transfer is carried out in order to continue R&D studies and create value-added products.. Countries that want to implement an effective science and technology policy create opportunities for R&D activities by installing technocities. Technology Development Zones have been established within the scope of Technology Development Zones Law No. 4691 dated 26.06.2001 in order to realize R&D activities in a more comfortable and competitive environment in Science Parks in our country. Based on this, in this study, it was aimed to examine the accounting records of the R&D activities of companies which operating in science parks. With aim to show comparatively the records in question within the scope of Accounting System Applications General Communique, Turkey Accounting Standards / Turkey Financial Reporting Standards Full Set and the Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Enterprises, it is made researched on a company which operating in Isparta Lakes Region Technocity.

Kaynakça

 • Referans13065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. (1984, 11 2). 24(18563), 47. Resmi Gazete.
 • Referans2 4691 Sayılı Kanun Metni. (2001, Temmuz 6). 24454 Sayılı Resmi Gazete.
 • Referans3 TMS-20 . (2005, Kasım 1). Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı. 25983 sayılı Resmi Gazete.
 • Referans4 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. (2006, Haziran 21). 26205 Sayılı Resmi Gazete.
 • Referans5 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2011, Mart 2).
 • Referans6 IMF. (2011). Global Trade Liberalization and the Developing Countries.
 • Referans7 TMS-23 . (2015, Kasım 9). Borçlanma Maliyetleri Standardı. 25988 Sayılı Resmi Gazete.
 • Referans8 BOBİ FRS. (2017, Temmuz 29). Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı(56). 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete.
 • Referans9 26.12.1992 tarihli ve 21447 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği. (tarih yok).
 • Referans10 Aleinikoff, T. A. (2014, July 19). Innovation-What, Why and How For A Un Organisation. Oxford, 8.
 • Referans11 Bezirci, M. (2012). Ar-Ge Teşvikleri. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Referans12 Biçkes, D. M. (2011). Örgütsel Öğrenme, İnovasyon ve Firma Performansı Arasındaki İlişkiler: İnovasyonun Aracılık Etkisine Yönelik Büyük Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, 73. Kayseri.
 • Referans13 Bulut, Ç., & Arbak, H. (2012). İnovasyon, Direnç ve İletişim; Kavramsal Bir Tartışma. (S. Karaata, Dü.) Yenilik, Yenilesim, İnovasyon Dünyasina Bir Yolculuk, 5-19.
 • Referans14 Çaltekin, M. (2014). Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları. Mart 1, 2020 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Web Sitesi: http://www.pkfistanbul.com/download/TGB_Vergi_Uygulama.pdf adresinden alındı
 • Referans15 Drucker, P. F. (1984). Innovation and Entrepreneurship. Wall Street Journal.
 • Referans16 Elçi, Ş. (2007). İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı (2 b.). Tecnopolisgrup.
 • Referans17 Eren, M. (2011). Türkiye'nin Teknolojik Gelişmesinde Teknoparklar ve Ar-Ge Desteği. İstanbul.
 • Referans18 Gazete, R. (2011, 03 02). Kanun, 6170 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair. (27872).
 • Referans19 Güney, Z. (2010, Mart 10). Teknoparklar ve Teknokentler..-Araştırma-. Mart 1, 2020 tarihinde Teknoparklar ve Teknokentler..-Araştırma-Sitesi: Çevrimiçi:http://www.ziyaguney.com/index.php?option=com_content&view=article&id=797:teknoparklar-aratrma-&catid=54:aratrma-ve-raporlar&Itemid=220 adresinden alındı
 • Referans20 Kayalıdere, G. (2014). Türkiye'nin Teknoloji Politikalarında Teknoparkların Önemi ve Teknoparklara Yönelik Vergi Avantajları. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, I(1).
 • Referans21 Kaynak, S. (2011). Avrupa Birliği Yolunda Bilim ve Teknoloji Bağlamında Türkiye’nin Ab-27 Ülkeleri Karşısındaki Mevcut Durumu. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, VI(2).
 • Referans22 Kızıltaş, M. İ. (2006). The Dilemma of Flexibility in The Spatial Development of Science Parks The Case Of Metu-Technopolis. A Thesis Submitted to The Graduate School of Natural and Applied Sciences of Middle East Technical Unıversity.
 • Referans23 OECD. (2005). Guidelines For Collecting End İnterpreting Innovation Data, Oslo Manuel (Third Edition b.). Paris: OECD.
 • Referans24 Öner, M. A. (2006). Ar-Ge Yönetimi (1. b.). Boğaziçi Üniversitesi.
 • Referans25 Porter, M. (1990). The Compititive Advantage of Nations. Macmillian.
 • Referans26 Rogers, E. M. (1971). Diffusion of Innovation (Third Edition b.). New York.
 • Referans27 Rosenfeld, R. M. (2012). Innovation. Otolaryngology- Head and Neck Surgery(146(1)), 1.
 • Referans28 Tan, M., & Erdem, T. (2010). Türkiye'de Ar-Ge Teşvikleri. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
 • Referans29 TMS-38. (tarih yok). Mart 5, 2020 tarihinde Maddi Olmayan Duran Varlıklar Sitesi: http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2011Seti/TMS38.pdf adresinden alındı
 • Referans30 Tuncer, S. (2010). Türkiye'de Ar-Ge Teşvikleri ve Uygulaması. Yaklaşım Yayımcılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esin KENDİR (Sorumlu Yazar)
süleyman demirel üniversitesi
0000-0003-0435-7499
Türkiye


Burcu ASLANTAŞ ATEŞ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8896-5303
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kendir, E. & Aslantaş Ateş, B. (2020). Teknokentte Faaliyet Gösteren Bir Firmanın Ar-Ge Faaliyetlerinin MSUGT, BOBİ FRS ve TMS/TFRS Tam Set Kapsamında Muhasebeleştirilmesi . Bucak İşletme Fakültesi Dergisi , 3 (2) , 192-221 . DOI: 10.38057/bifd.804618