Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Çevre Koruma Harcamalarının Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Analizi

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 2, 232 - 250, 16.12.2019

Öz

Çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik dünya çapında adımlar atılmaktadır. Ülkeler, çevre dostu üretim ve tüketim faaliyetleri için vergileme yoluna giderken, diğer yandan çevresel harcamalar yapmaktadır. Bu çalışmada, çevre koruma harcamaları ve çevre kirliliği arasındaki ilişki yüksek gelir grubundaki 23 OECD ülkesi için incelenmektedir. 1995-2017 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analizlerde yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ikinci nesil testler tercih edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre çevre kirliliği ve çevre koruma harcamaları arasında uzun dönemde eşbütünleşme ilişkisi vardır. Bununla birlikte, çevre koruma harcamalarından çevre kirliliğine bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.

Kaynakça

  • Alam, J. (2014). “On the Relationship between Economic Growth and CO2 Emissions: The Bangladesh Experience”. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) 5(6): 36-41.Antoci, A. ve diğerleri (2005). Environmental defensive expenditures, expectations and growth. Population and Environment, 27(2), 227-244.Arı A. ve Zeren F. (2011), “CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18(2), ss. 37-47.Artan, S. ve diğerleri (2015). “Türkiye’de Çevre Kirliliği, Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”. Yönetim ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13(1): 308-325.Breusch, T. S., and Pagan, A. R. (1980). “The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics”. The review of economic studies, 47(1), 239-253.Bruvoll, A. ve Medin, H. (2003). “Factors Behind The Environmental Kuznets Curve A Decomposition Of The Changes İn Air Pollution”. Environmental And Resource Economics, 24: 27-48.Dumitrescu, E. I., ve Hurlin, C. (2012). “Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels”. Economic modelling, 29(4), 1450-1460.Feiock, R. C. ve Stream, C. (2001). “Environmental Protection Versus Economic Development: A False Trade‐Off?”. Public administration review, 61(3), 313-321.Grossman, Gene M. ve Krueger, Alan B. (1995). “Economic Growth and the Environment”, The Quarterly of Journal Economics, 110(2): 353-377.Gülmez, Ahmet (2015). “OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Hava Kirliliği İlişkisi: Panel Veri Analizi”. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9: 18-30.Gürdal, T. ve diğerleri (2018). “Çevre Vergileri-Ekonomik Büyüme-Çevre Kirliliği İlişkilerinin Analizi; Türkiye Örneği”, Business & Organization Research Conference (BOR), 1: 589-595IMF, “Government Finance Statistics”, (Erişim tarihi:2019.11.15), http://data.imf.org/?sk=5804C5E1-0502-4672-BDCD-671BCDC565A9Krajewski, P. (2016). “The impact of public environmental protection expenditure on economic growth”. Problemy Ekorozwoju–Problems of Sustainable Development, 11(2), 99-104.Ladaru, G. R. ve Dracea, R. (2017). Influence of the Environmental Protection Expenditure Dynamics on the Economic Growth in Romania During 2008-2015. Rev. Chim.(Bucharest), 67, 2166.Leipert, C. ve Udo E. S. (1989). Environmental Protection Expenditures: The German Example. Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 36(3): 255-270.List, J. A., ve Kunce, M. (2000). “Environmental protection and economic growth: what do the residuals tell us?”. Land Economics, 267-282.Lopez, R. ve diğerleri (2011). “Fiscal Spending and the Environment: Theory and Empirics”. Journal of Environmental Economics and Management, 62(2)(Eylül):180-198.Meyer, S. M. (1995). “The economic impact of environmental regulation”, Journal of Environmental Law & Practice, 3(2), 4-15.Morgenstern, R. D. ve diğerleri (2001). “The cost of environmental protection”, Review of Economics and Statistics, 83(4), 732-738.OECD, “Air and GHG emissions”, (Erişim tarihi: 2019.11.15), https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htmÖztürk, S., ve Yüksel, Ö. (2019). “Karbondioksit Salınımı İle Büyüme Arasındaki İlişki: 1960-2014 Türkiye Örneği”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 63-72Pesaran, M. H. (2007). “A simple panel unit root test in the presence of cross‐section Dependence”. Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.Pesaran, M. H. ve diğerleri (2008). “A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence”. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.Pesaran, M. H., ve Yamagata, T. (2008). “Testing slope homogeneity in large panels”. Journal of econometrics, 142(1), 50-93.Peseran, H. (2004). “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, University of Cambridge (Vol. 435). Working Paper.Saatçi, M. ve Dumrul, Y. (2011). “Çevre Kirliliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk ekonomisi için yapısal kırılmalı eşbütünleşme yardımıyla tahmini”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 65-86.Sarısoy, S. ve Yıldız, F. (2013). “Karbondioksit (CO2) Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi”, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No:2, 1-19.Sencar, P., (2007). “Türkiye’de Çevre Koruma ve ekonomik Büyüme İlişkisi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüSoukopová, J. ve Struk, M. (2011). “Methodology for the Efficiency Evaluation of the Municipal Environmental Protection Expenditure Environmental software systems: Frameworks of environment”. IFIP Adv. Inf. Commun. Technol., 359, 327–340.Soukopova, J., ve Bakos, E. (2013). “Environmental protection expenditure: Ex-post evaluation” Masaryk University. Faculty of Economics and Administration, 6(1)Tay Bayramoğlu A. ve Koç Yurtkur, A. (2016). “Türkiye’de Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (4): 31-45.Westerlund, J. (2008). “Panel cointegration tests of the Fisher effect”. Journal of Applied Econometrics, 23(2), 193-233.Yalçın, A. Z., ve Gök, M. (2015). “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu Çevre Koruma Harcamalarinin Analizi”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(25), 65-89.Yerdelen Tatoğlu, F. (2013), “Panel Veri Ekonometrisi”, Stata Uygulamalı (2.bs.), İstanbul: Beta Basım

Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 2, 232 - 250, 16.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Alam, J. (2014). “On the Relationship between Economic Growth and CO2 Emissions: The Bangladesh Experience”. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR-JEF) 5(6): 36-41.Antoci, A. ve diğerleri (2005). Environmental defensive expenditures, expectations and growth. Population and Environment, 27(2), 227-244.Arı A. ve Zeren F. (2011), “CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 18(2), ss. 37-47.Artan, S. ve diğerleri (2015). “Türkiye’de Çevre Kirliliği, Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi”. Yönetim ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 13(1): 308-325.Breusch, T. S., and Pagan, A. R. (1980). “The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics”. The review of economic studies, 47(1), 239-253.Bruvoll, A. ve Medin, H. (2003). “Factors Behind The Environmental Kuznets Curve A Decomposition Of The Changes İn Air Pollution”. Environmental And Resource Economics, 24: 27-48.Dumitrescu, E. I., ve Hurlin, C. (2012). “Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels”. Economic modelling, 29(4), 1450-1460.Feiock, R. C. ve Stream, C. (2001). “Environmental Protection Versus Economic Development: A False Trade‐Off?”. Public administration review, 61(3), 313-321.Grossman, Gene M. ve Krueger, Alan B. (1995). “Economic Growth and the Environment”, The Quarterly of Journal Economics, 110(2): 353-377.Gülmez, Ahmet (2015). “OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyüme ve Hava Kirliliği İlişkisi: Panel Veri Analizi”. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9: 18-30.Gürdal, T. ve diğerleri (2018). “Çevre Vergileri-Ekonomik Büyüme-Çevre Kirliliği İlişkilerinin Analizi; Türkiye Örneği”, Business & Organization Research Conference (BOR), 1: 589-595IMF, “Government Finance Statistics”, (Erişim tarihi:2019.11.15), http://data.imf.org/?sk=5804C5E1-0502-4672-BDCD-671BCDC565A9Krajewski, P. (2016). “The impact of public environmental protection expenditure on economic growth”. Problemy Ekorozwoju–Problems of Sustainable Development, 11(2), 99-104.Ladaru, G. R. ve Dracea, R. (2017). Influence of the Environmental Protection Expenditure Dynamics on the Economic Growth in Romania During 2008-2015. Rev. Chim.(Bucharest), 67, 2166.Leipert, C. ve Udo E. S. (1989). Environmental Protection Expenditures: The German Example. Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, 36(3): 255-270.List, J. A., ve Kunce, M. (2000). “Environmental protection and economic growth: what do the residuals tell us?”. Land Economics, 267-282.Lopez, R. ve diğerleri (2011). “Fiscal Spending and the Environment: Theory and Empirics”. Journal of Environmental Economics and Management, 62(2)(Eylül):180-198.Meyer, S. M. (1995). “The economic impact of environmental regulation”, Journal of Environmental Law & Practice, 3(2), 4-15.Morgenstern, R. D. ve diğerleri (2001). “The cost of environmental protection”, Review of Economics and Statistics, 83(4), 732-738.OECD, “Air and GHG emissions”, (Erişim tarihi: 2019.11.15), https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htmÖztürk, S., ve Yüksel, Ö. (2019). “Karbondioksit Salınımı İle Büyüme Arasındaki İlişki: 1960-2014 Türkiye Örneği”, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 63-72Pesaran, M. H. (2007). “A simple panel unit root test in the presence of cross‐section Dependence”. Journal of applied econometrics, 22(2), 265-312.Pesaran, M. H. ve diğerleri (2008). “A bias‐adjusted LM test of error cross‐section independence”. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.Pesaran, M. H., ve Yamagata, T. (2008). “Testing slope homogeneity in large panels”. Journal of econometrics, 142(1), 50-93.Peseran, H. (2004). “General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels”, University of Cambridge (Vol. 435). Working Paper.Saatçi, M. ve Dumrul, Y. (2011). “Çevre Kirliliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: Çevresel Kuznets Eğrisinin Türk ekonomisi için yapısal kırılmalı eşbütünleşme yardımıyla tahmini”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (37), 65-86.Sarısoy, S. ve Yıldız, F. (2013). “Karbondioksit (CO2) Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi”, Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, No:2, 1-19.Sencar, P., (2007). “Türkiye’de Çevre Koruma ve ekonomik Büyüme İlişkisi”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüSoukopová, J. ve Struk, M. (2011). “Methodology for the Efficiency Evaluation of the Municipal Environmental Protection Expenditure Environmental software systems: Frameworks of environment”. IFIP Adv. Inf. Commun. Technol., 359, 327–340.Soukopova, J., ve Bakos, E. (2013). “Environmental protection expenditure: Ex-post evaluation” Masaryk University. Faculty of Economics and Administration, 6(1)Tay Bayramoğlu A. ve Koç Yurtkur, A. (2016). “Türkiye’de Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Doğrusal Olmayan Eşbütünleşme Analizi”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (4): 31-45.Westerlund, J. (2008). “Panel cointegration tests of the Fisher effect”. Journal of Applied Econometrics, 23(2), 193-233.Yalçın, A. Z., ve Gök, M. (2015). “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kamu Çevre Koruma Harcamalarinin Analizi”. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(25), 65-89.Yerdelen Tatoğlu, F. (2013), “Panel Veri Ekonometrisi”, Stata Uygulamalı (2.bs.), İstanbul: Beta Basım

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Tunahan DEĞİRMENCİ (Sorumlu Yazar)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
0000-0002-8903-7883
Türkiye


Veysel İNAL
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, MALİYE BÖLÜMÜ
0000-0002-1143-4184
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Aralık 2019
Kabul Tarihi 9 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 21, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Değirmenci, T. & İnal, V. (2019). Çevre Koruma Harcamalarının Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş OECD Ülkeleri Analizi . Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi , 21 (2) , 232-250 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilgisosyal/issue/50622/649034

Twitter            Google Akademik              Academia.edu                                             

 21476                        21475                                22079

@DergisiBilgi        Bilgi Dergisi Google Akademik Hesabı           Bilgi Dergisi Academia.edu Hesabı             

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.