Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla İnternet Erişiminin Engellenmesi

Yıl 2022, Cilt: 4 Sayı: 1, 141 - 190, 30.06.2022
https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.932106

Öz

Günümüzde internet en yaygın kullanılan kitle iletişim araçlarından birisi haline gelmiştir. Bireylerin yaşantısına sağladığı pek çok katkının yanı sıra internet kullanımından meydana gelen sorunlar da söz konusudur. Özellikle internetin, kötü amaçlarla kullanılması halinde başkalarının hak ve özgürlüklerine yapılan saldırıların bir aracı olduğu görülmektedir. Devletler tarafından yapılan hukuki düzenlemeler çerçevesinde; internet kullanımı ile meydana gelen hukuka aykırılıkların önlenmesi amacıyla bazı tedbirlere başvurulmaktadır. Bu tedbirlerden bir tanesi de internet ortamında yayınlanan hukuka aykırı içeriklere erişimin engellenmesidir. Özü itibariyle bir tedbir kararı olan internet erişiminin engellenmesi suç işlenmesinin önlenmesi gibi çeşitli sebeplere dayalı olarak verilmektedir. Bu çalışmada öncelikle genel olarak internet erişiminin engellenmesi kavramı üzerinde durulmakta; akabinde 5651 sayılı Kanunun 8 ve 8/A maddelerinde düzenlenen internet erişiminin engellenmesi kararlarının hukuki niteliği, kararların alınması ve uygulanması ile kararlara karşı başvurulabilecek hukuki yollar değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Baysal, Mustafa. “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuruda Mağdur Kavramı”. Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, no. 5 (2015): 193-233.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. “Erişimin Engellenmesi Tedbiri İstatistikleri”. Erişim Tarihi: Kasım 10, 2021. https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/brEi5.pdf.
 • Centel, Nur ve Hamide Zafer. Ceza Muhakemesi Hukuku. İstanbul: Beta Basım, 2015.
 • Çırakoğlu, Melikşah. “5651 sayılı Kanun Çerçevesinde İnternet Erişiminin Engellenmesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 2015.
 • Çağlar, Selda. Hukuk Devletinin Hukuki Belirlilik İlkesi Üzerinden Değerlendirilmesi. İstanbul: Beta Yayıncılık, 2013.
 • Dülger, Murat Volkan. Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2018.
 • Dülger, Murat Volkan ve Yasin Beceni. Türkiye’de İnternet Sitelerinin Erişiminin Engellenmesi Konusunda Farklı Hukuk Disiplinleri Açısından Değerlendirmeler. Ankara: TÜSİAD Yayınları, 2011.
 • Görkemli, Burcu. Yargı Kararları Işığında Türk Hukuku’nda İnternet Erişiminin Engellenmesi. Ankara Adalet Yayınevi, 2015.
 • Gözler, Kemal. “Erişimi Engellenen Bir Web Sayfasının İçerik Sağlayıcı Tarafından Yayından Çıkarılması Ne İşe Yarar? Erişim Sağlayıcıları Birliğinin 3 Eylül 2019 Tarihli Bir E-Postasının Düşündürdükleri (İçerik Sağlayıcıları İçin Bir Uyarı)”. ANAYASA.GEN.TR. Erişim tarihi Kasım 30, 2020. https://www.anayasa.gen.tr/esbnin-epostasi.htm.
 • Gözler, Kemal. “Kişilik Haklarını İhlal Eden İnternet Yayınlarının Kaldırılması Usulü ve İfade Hürriyeti: 5651 Sayılı Kanunun 9’uncu Maddesinin İfade Hürriyeti Açısından Değerlendirilmesi”. Legal Hukuk Dergisi, Rona Aybay’a Armağan Özel Sayı (2014): 1059-1120.
 • Gültekin, Özkan. Öğreti ve Uygulamada İddianame ve İddianamenin İadesi. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011.
 • Kalender, Ahmet Buğra. “İfade Özgürlüğü Bağlamında İnternet Erişiminin Engellenmesi”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2017.
 • Karabulut, Mustafa. İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi. Ankara: Turhan Kitabevi, 2008.
 • Kaya, Mehmet Bedii. “İnsan Hakları Ekseninde İnternetin Kontrolü ve Hukuki Sorumluluk rejimi”. Anayasa Yargısı Dergisi, no.2 (2020): 159-203.
 • Kent, Bülent. Türkiye’de İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi. Ankara: Adalet Yayınevi, 2019.
 • Kırış, Ferhat Tuna. “Ceza Hukuku Açısından İnternet Yayıncılığı”. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2019.
 • Köküsarı, İsmail. “Anayasa Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi”. Ankara: Adalet Yayınevi, 2015.
 • Memiş, Tekin. “Erişimin Engellenmesi, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, no. 3-4 (2009): 161-176.
 • Oğurlu, Yücel. İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2001.
 • Öztürk, Bahri. Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2012.
 • Özdilek, Ali Osman. İnternet ve Hukuk. İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2002.
 • Söyler, Yasin. Kamu Hukuku Açısından Devletin İnterneti Düzenleme Yetkisi. Ankara: Savaş Yayınevi, 2014.
 • Taşkın, Ş. Cankat. İnternete Erişim Yasakları. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.
 • Toroslu, Nevzat ve Metin Feyzioğlu. Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Savaş Yayınevi, 2020.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2021”. Erişim Tarihi: Kasım 19, 2021. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Survey-on-Information-and-Communication-Technology-(ICT)-Usage-in-Households-and-by-Individuals-2021-37437.
 • Türkmen, Sevgi. “5651 sayılı Kanuna Göre Erişimin Engellenmesi”. REHBERHUKUK.NET, erişim tarihi Kasım 30,2020 https://rehberhukuk.net/uploads/files/SEVGİ%20TÜRKMEN%205651%20sayılı%20kanuna%20göre%20erişimin%20engellenmesi%20.pdf.
 • Ulusoy, Ali. İdari Yaptırımlar. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2013.
 • Ünver, Yener ve Hakan Hakeri. Ceza Muhakemesi Hukuku. Ankara: Yetkin Yayınları, 2020.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yunus Özkaya

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Kabul Tarihi 27 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Özkaya, Yunus. “5651 Sayılı Kanun Kapsamında Suç İşlenmesinin Önlenmesi Amacıyla İnternet Erişiminin Engellenmesi”. Bilişim Hukuku Dergisi 4, sy. 1 (Haziran 2022): 141-90. https://doi.org/10.55009/bilisimhukukudergisi.932106.

23439

Bilişim Hukuku Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.