Yıl 2016, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 154 - 168 2016-02-11

Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516

Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA [1] , Ezgi GüVEN YILDIRIM [2]


Bu çalışmanın amacı devlet üniversitelerinin çeşitli öğretmenlik lisans programlarında öğrenim gören öğretmen adaylarının ozon tabakasındaki incelme ve asit yağmurlarına ilişkin görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde öğrenim gören 35 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada fenomenolojik yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış sekiz adet görüşme sorusu ile toplanmıştır. Elde edilen nitel verilerin çözümlenmesi için nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Veriler HyperRESEARCHTM  2.6.1. nitel analiz programı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının ozon tabakasındaki incelme konusunda yeterli bilgi sahibi oldukları fakat ozon tabakasındaki incelmeyi önleme konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın sonucunda ayrıca, öğretmen adaylarının asit yağmurlarının oluşumu ve asit yağmurlarıyla ortaya çıkan sorunların giderilmesiyle ilgili yeterli bilgi sahibi olmadıkları belirlenmiştir.
çevre sorunları, ozon tabakasında incelme, asit yağmuru, öğretmen adayları
 • Akın, S. (2008). Anız yangınları, ozon tabakasındaki incelme ve motorlu taşıtlardan kaynaklanan çevre sorunlarının probleme dayalı öğrenme yöntemi ile öğretimi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Arkış, S. (1992). The effect of water conservatian unit ıntegrated into 6 th grade junior high school science curriculum. Master Thesis, METU, Ankara.
 • Bahar, M., Bağ, H. ve Bozkurt, O. (2008). Pre-service science teachers' understandings of an environmental ıssue: ozone layer depletion. Ekoloji Journal 18(69), 51-58.
 • Ballantyne, R. and Bain, J. (1995). Enhancing environmantal conceptions: an evaluation of cognitive conflict and structured controversy learning units. Studies in Higher Education, 20(3), 293-304.
 • Boyes, E. and Stanisstreet, M. (1998). High school students’ perceptions of how major global environmental effects might cause skin cancer, Journal of Environmental Education, 29(2), 31-36.
 • Boyes, E. and Chambers, W. (1995). Trainee primary teachers’ ideas about the ozone layer. Environmental Education Research, 1(2), 133-145.
 • Boyes, E., Stannsstreet, M. and Papantoniou, V.S. (1999). The ideas of Greek high school students about the ozone layer. Science Education, 83, 724-737.
 • Bozkurt, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının değerlendirilmesi ve bu algılamaların çevreye yönelik tutumları ile tutarlılığının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Brown, L. R. (2000). “Yüzyılın Sorunları”, dünyanın durumu. (Çeviri: Ayşegül ve Zeynep Yelçe). İstanbul: TEMA Vakfı Yayınları,
 • Cohen, L., Manion, L. and Morrison, K. (2007). Research methods in education. London: Routledge Falmer.
 • Cordero, E. C. (2001). Misconceptions in Australian students’ understanding of ozone depletion. Melbourne Studies in Education, 41, 85-97.
 • Çınar, M. (2003). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre. Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Daştan, H. (1999). Çevre koruma bilinci ve duyarlılığının oluşmasında eğitimin yeri ve önemi (Türkiye örneği). Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirbaş, M. ve Pektaş, H. M. (2009). İlköğretim öğrencilerinin çevre sorunu ile ilişkili temel kavramları gerçekleştirme düzeyleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 195-211.
 • Diffey, B. (2000). Sunlight, skin cancer and ozone depletion. in:Hester RE, Harrison RM, eds. Causes and Environmental Implications of Increased W-B Radiation. Issues in Environmental Science and Technology, Royal Society of Chemistry, 14,107-19.
 • Doğan, M. (1993). The effect of soil conservation unit ıntegrated into 7 th grade junior high school science curriculum. Master Thesis METU, Ankara.
 • Dove, J. (1996). Student teacher understanding of the greenhouse effect, ozone layer depletion and acid rain. Environmental Education Journal 2(1), 89-101.
 • Groves, F. H. and Pugh, A. F. (1999). Elementary pre-service teacher perceptions of the greenhouse effect. Journal of Science Education And Techonolgy, 8(1), 75-81.
 • Güven, E. (2011). Çevre eğitiminde tahmin-gözlem-açıklama destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin farklı değişkenler üzerine etkisi ve yönteme ilişkin öğrenci görüşleri. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güven, E. ve İnce Aka, E. (2009). Çevre kirliliği ve nedenleri. Aydoğdu, M. (Editör). Fen eğitiminde çevre. Ankara: Pozitif Matbaacılık.
 • Hansen, P. J. K. (2005). The greenhouse effect and the effects of the ozone layer: Norwegian teacher students’ development of knowledge and teaching skills. European Meteorological Society, 2, 33-39.
 • Holden, C. (2007). Young people’s concerns. Hicks, D. and Holden, C. (editors). Teaching the global dimension: key principles and effective practice. London: Routledge.
 • İbiş, S. (2009). Biyoloji öğretmen adaylarının küresel ve ulusal çevre sorunları hakkındaki görüşleri. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • İleri, R. (1998). Çevre eğitimi ve katılımın sağlanması. Ekoloji Dergisi, 28, 3-9.
 • İlhan, A.İ., Dündar, C., Öz, N. ve Kılınç, H. (2011). Hava kirliliği ve asit yağmurlarının çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri. Ankara: Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü.
 • Kabaş, D. (2004). Kadınların çevre sorunlarına ilişkin bilgi düzeyleri ve çevre eğitimi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Keleş, R. (1997). İnsan çevre toplum. Ankara: İmge Kitabevi. 9-12.
 • Keleş, R. ve Hamamcı, C. (2002). Çevrebilim. Ankara: İmge Yayınları.
 • Khalid, T. (2003). Pre-service high school teachers’ perceptions of three environmental phenomena. Environmental Education Research, 9, 35-50.
 • Kışlalıoğlu, M. ve Berkes, F. (2007). Çevre ve ekolojisi. Ankara: Remzi Kitapevi.
 • Kirsner, R.S., Parker, D.F., Bratwaite, N., Thomas, A., Tejada, F. and Trapido, E.J. (2005). Sun protection policies in miami-dade county public schools: opportunities for skin cancer prevention. Pediatr Dermatol., 22(6), 513-519.
 • Kuhlemeier, H., Bergh, H. V. D., and Lagerweıj, N. (1999). Environmental knowledge, attitudes and behavior in Dutch secondary education, The Journal of Environmental Education, 30, 4-14.
 • Michail, S., Stamou, A. G. and Stamou, G.P. (2007). Greek primary school teachers’ understanding of current environmental ıssues: An exploration of their environmental knowledge and images of nature. Science Education, 91, 244-259.
 • Neuman, W. L. (2012). Toplumsal araştırma yöntemleri: nicel ve nitel yaklaşımlar I-II. İstanbul: Yayın Odası.
 • Özdemir, O., Yıldız, A., Ocaktan, E. ve Sarışen Ö. (2004). Tıp fakültesi öğrencilerinin çevre sorunları konusundaki farkındalık ve duyarlılıkları. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 57(3), 117-127.
 • Özdemir, Ş. (1997). Temel ekoloji bilgisi ve çevre sorunları. Ankara: Hatiboğlu Yayınları.
 • Özler, S. ve Akdağ, E. (2011). Asit yağmurları. Bilim ve Teknik Dergisi, 518, 64-68.
 • Öznur, S. A. (2008). İşbirlikli öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının çevreye ilişkin tutumlarına etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Page, J. (2000). Reframing the early childhood curriculum: educational imperatives for the future. London: Routledge Falmer.
 • Papadimitriou, V. (2004). Prospective primary teachers’ understanding of climate change, greenhouse effect and ozone layer depletion. Journal of Science Education and Technology, 13(2), 299-307.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. USA: Sage Publications.
 • Pekel F. and Özay E. (2005). Turkish high school students’ perceptions of ozone layer depletion, Applied Environmental Education and Communication, 4(2), 115-123.
 • Saraiya, M., Glanz, K., Briss, P.A., Nichols, P., White, C., Das, D., Smith, S.,J., Tannor, B., Hutchinson, A.B., Wilson, K.M., Gandhi, N., Lee, N.C., Rimer, B., Coates, R.C., Kerner, J.F., Hiatt, R.A., Bufler, P. and Rochester, P. (2004). Interventions to prevent skin cancer by reducing exposure to ultraviolet radiation: a systematic review. Am. J. Prev. Med., 27(5), 422-466.
 • Selvi, M. (2007). Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre kavramlarıyla ilgili algılamalarının değerlendirilmesi. Doktora Tezi Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Simmons, D. (1993). Facilitating teachers’ use of natural resources: perceptions of environmental education opportunities. Journal of Environmental Education, 24(3), 8-16
 • Solange, C. M. V. and Trufen, S. F. B. (2004). Effects of air and soil pollution on the root system of the Tibouchina pulchra Cogn. (Melastomataceae): arbascular mycorrhizal associations and morphology in Atlantic Forest Area. Revista Brasileira de Botanica. 27(2).
 • Spellman, G., Field, K. and Sinclair, J. (2003). An investigation into UK higher education students’ knowledge of global climatic change. Int. Research in Geographical and Environmental Education, 12(1), 6-17.
 • Summers, M., Kruger, C. and Childs, A. (2000). Primary school teachers’ understanding of environmental issues: An interview study. Environmental Education Research, 6(4), 293-312.
 • Thines, N. J., Shipley, L.A., Basbman, J. H., Slusser, J.R. and Gao, W. (2008). UV-B effects on the nutritional chemistry of plants and the responses of a mammalian herbivore. Oecologia, 156,125-135.
 • Tican, S. (1996). The effect of air conservation unit ıntegrated into 8th grade junior high school science curriculum, Master Thesis, METU, Ankara.
 • Yıldırım A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, K., Sipahioğlu, Ş. ve Yılmaz, M. (2008). Çevre bilimi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Yılmaz, A., Morgil, İ., Aktug, P. ve Göbekli, I. (2002). Ortaöğretim ve üniversite öğrencilerinin çevre, çevre kavramları ve sorunları konusundaki bilgileri ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 156-162.
 • Yücel, E. (1999). Canlılar ve çevre. Özata, A. (Editor). Biyoloji. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Yazar: Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA

Yazar: Ezgi GüVEN YILDIRIM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Şubat 2016

Bibtex @ { buefad263054, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {154 - 168}, doi = {10.14686/buefad.v5i1.5000143516}, title = {Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516}, key = {cite}, author = {KÖKLÜKAYA, Ayşe Nesibe and GüVEN YILDIRIM, Ezgi} }
APA KÖKLÜKAYA, A , GüVEN YILDIRIM, E . (2016). Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516. Bartın University Journal of Faculty of Education , 5 (1) , 154-168 . DOI: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516
MLA KÖKLÜKAYA, A , GüVEN YILDIRIM, E . "Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016 ): 154-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/24919/263054>
Chicago KÖKLÜKAYA, A , GüVEN YILDIRIM, E . "Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 (2016 ): 154-168
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516 AU - Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA , Ezgi GüVEN YILDIRIM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516 DO - 10.14686/buefad.v5i1.5000143516 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 154 EP - 168 VL - 5 IS - 1 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000143516 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516 %A Ayşe Nesibe KÖKLÜKAYA , Ezgi GüVEN YILDIRIM %T Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516 %D 2016 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 5 %N 1 %R doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516 %U 10.14686/buefad.v5i1.5000143516
ISNAD KÖKLÜKAYA, Ayşe Nesibe , GüVEN YILDIRIM, Ezgi . "Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516". Bartın University Journal of Faculty of Education 5 / 1 (Şubat 2016): 154-168 . https://doi.org/10.14686/buefad.v5i1.5000143516
AMA KÖKLÜKAYA A , GüVEN YILDIRIM E . Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2016; 5(1): 154-168.
Vancouver KÖKLÜKAYA A , GüVEN YILDIRIM E . Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2016; 5(1): 168-154.