Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 177 - 195, 28.02.2017
https://doi.org/10.14686/buefad.263572

Öz

The purpose of this study is to research Sevim Ak’s stories in terms of suitability for children principle. In accordance with this purpose, the suitability of thirty four stories in five books of Sevim Ak, with the inclusion seventeen stories in three story books published by Can Publishing and the seventeen stories in two story books published by Yapı Kredi Publishing, were researched in terms of suitability for children principle. In this study, the stories of Sevim Ak were researched within the consideration of the child's developmental characteristics and “the suitability to the child” principle under the following titles:

1. The necessary content features of Sevim Ak’s stories in terms of suitability to the child: Subject, theme, character(s), language and expression, message and environment.

2. The necessary design features of Sevim Ak’s stories in terms of suitability to the child: Paper, page layout and illustrations.

While these titles are determined, the evaluation was carried out by scanning the body of literature by dwelling on how the suitability for children principle should be handled. While this evaluation was carried out, it was benefited from the study of Çakır (2013) titled of ‘‘The Research of Stories in Turkish Coursebook İn Terms of The Suitability To The Child Principle”.

Kaynakça

 • Ak, S. (2009). Çilekli dondurma. (1. Baskı). İstanbul: Can Çocuk.
 • Ak, S. (2007). Pembe kuşa ne oldu. (4. Baskı). İstanbul: Can Çocuk.
 • Ak, S. (2011). Toto’nun sınıfı. (1. Baskı). İstanbul: Can Çocuk.
 • Ak, S. (1998). Dalgalar dedikoduyu sever. (1. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ak, S. (1993). Penguenler flüt çalamaz. (1. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma durumları (beceri-ilgi-alışkanlık-eğilim).(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Baş, B. (2013). Çocuk edebiyatı. Abdurrahman Güzel & Halit Karatay (Ed.), Türkçe öğretimi el kitabı (1. Baskı) içinde (s. 469-520). Ankara: Pegem Akademi.
 • Burç, B. (2013). Rıfat Ilgaz’ın ‘‘Bacaksız’ın başından geçenler’’ adlı hikâye serisindeki
 • eserlerin çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
 • Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Çakır, P. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki öykülerin çocuğa görelik ilkesi açısından
 • incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature
 • and History of Turkish or Turkic Volume, 8(1), 1171-1180.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • MEB (2015). Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir
 • çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • Sever, S. (2012). Çocuk ve edebiyat. (6. Baskı). İzmir: Tudem.
 • Şimşek, T. (2011). Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı. (1. Baskı). Ankara:
 • Grafiker Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2005). Türkçe Sözlük. (10. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk Edebiyatı. (3. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yayınları .

Sevim Ak’ın Öykülerinin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 177 - 195, 28.02.2017
https://doi.org/10.14686/buefad.263572

Öz

Bu çalışmanın amacı, Sevim Ak’ın öykülerini çocuğa görelik ilkesi açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda Sevim Ak’ın Can Yayınları’ndan çıkan üç öykü kitabındaki on yedi öyküsü ve Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan iki öykü kitabındaki on yedi öyküsü olmak üzere,  beş öykü kitabındaki otuz dört öykünün çocuğa görelik ilkesine uygunluğu incelenmiştir. Bu çalışmada Sevim Ak’ın öyküleri, çocuğun gelişim özellikleri ve “çocuğa görelik” ilkesi dikkate alınarak şu başlıklar altında incelenmiştir: 1.       Sevim Ak’ın öykülerinin çocuğa görelikler açısından taşıması gereken içerik özellikleri: Konu,  tema  (izlek), karakter(ler), dil ve anlatım, ileti ve çevre. 2.       Sevim Ak’ın öykülerinin çocuğa görelikler açısından taşıması gereken tasarım özellikleri: Kâğıt,  sayfa düzeni ve resimlemeler. Bu başlıklar belirlenirken alanyazını taranarak çocuğa görelik ilkesinin nasıl ele alınması gerektiği üzerinde durularak buna göre değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme yapılırken Çakır (2013)’ın ‘‘Türkçe Ders Kitaplarındaki Öykülerin Çocuğa Görelik İlkesi Açısından İncelenmesi’’ adlı çalışmasından yararlanılmıştır.

Kaynakça

 • Ak, S. (2009). Çilekli dondurma. (1. Baskı). İstanbul: Can Çocuk.
 • Ak, S. (2007). Pembe kuşa ne oldu. (4. Baskı). İstanbul: Can Çocuk.
 • Ak, S. (2011). Toto’nun sınıfı. (1. Baskı). İstanbul: Can Çocuk.
 • Ak, S. (1998). Dalgalar dedikoduyu sever. (1. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Ak, S. (1993). Penguenler flüt çalamaz. (1. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuma durumları (beceri-ilgi-alışkanlık-eğilim).(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Baş, B. (2013). Çocuk edebiyatı. Abdurrahman Güzel & Halit Karatay (Ed.), Türkçe öğretimi el kitabı (1. Baskı) içinde (s. 469-520). Ankara: Pegem Akademi.
 • Burç, B. (2013). Rıfat Ilgaz’ın ‘‘Bacaksız’ın başından geçenler’’ adlı hikâye serisindeki
 • eserlerin çocuğa görelik ilkesi açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans
 • Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Çakır, P. (2013). Türkçe ders kitaplarındaki öykülerin çocuğa görelik ilkesi açısından
 • incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature
 • and History of Turkish or Turkic Volume, 8(1), 1171-1180.
 • Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı çocuk edebiyatı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • MEB (2015). Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programı, Ankara.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir
 • çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (1), 323-343.
 • Sever, S. (2012). Çocuk ve edebiyat. (6. Baskı). İzmir: Tudem.
 • Şimşek, T. (2011). Kuramdan uygulamaya çocuk edebiyatı el kitabı. (1. Baskı). Ankara:
 • Grafiker Yayınları.
 • Türk Dil Kurumu (TDK). (2005). Türkçe Sözlük. (10. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Yalçın, A. ve Aytaş, G. (2005). Çocuk Edebiyatı. (3. Baskı). Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yayınları .

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi ŞUBAT 2017
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Gülay KARACA>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Fahri TEMİZYÜREK>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Karaca, G. & Temizyürek, F. (2017). The Research of Sevim Ak’s Stories in Terms of Suitability for Child Principle . Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (1) , 177-195 . DOI: 10.14686/buefad.263572

Cited By

Robin Hood İsimli Eserlerde Çocuğa Göre Olmayan Ögeler
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi
Yakup ALAN
https://doi.org/10.26466/opus.682939

Sevim Ak’ın Öykülerinin Duyarlık Eğitimi Açısından İncelenmesi
Dil ve Edebiyat Araştırmaları/Journal of Language and Literature Studies
Esra KARAKUŞ TAYŞİ
https://doi.org/10.30767/diledeara.542628
All the articles published in the journal are open access and distributed under the conditions of CommonsAttribution-NonCommercial 4.0 International License
 88x31.png