Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Skill of Using Writing Model Based on Mental Design in Forming Text Process

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 114 - 138, 28.02.2017
https://doi.org/10.14686/buefad.281379

Öz

Writing which is one of four main skills of language is a tool for learning. In this respect, learning can be through writing while writing can be through learning. Learning process is necessitated for the development of writing skill. Learning to form written texts and forming original written texts by understanding mental process is possible. Various strategies and models is used in writing. One of them is “Writing Model based on Mental Design”. This model focuses on mental dimension of writing and design of writing process in mind. In the present study, it was paid attention on the effects of teaching writing process by “Writing Model based on Mental Design” on development of writing. In the study designed to examine students’ writings through steps of “Writing Model based on Mental Design”, it was aimed to answer the question of “How did Writing Model based on Mental Design develop students’ writing skills?” Based on this purpose, case study as one of qualitative research methods design was used. The study group was composed of 20 students who were 5th grade students in a middle school. Activity papers collected before, during and after the education based on the model were evaluated. Their development on the steps of “topic of text, type of text, audience of text, word and word groups referring the main idea in the text, determining entry and end of text, identifying the details used in body of text, writing draft, selecting title, editing text and revision and sharing” was analyzed by descriptive and content analysis techniques. In light of the findings of the study, it was identified that students developed their skills on these steps and formed original texts.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Beretier, C., Scardamalia, M. (1987). The pschology of written composition. https://books.google.com.tr/books?id=td78AQAAQBAJ&dq=The+psychology+of+written+composition.&hl=tr sayfasından erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, K. E. vd. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Deane, P., Odendahl, N., vd. (2008). B. Cognitive Models of Writing: Writing Proficiency as a Complex Integrated Skill (ETS, Princeton, NJ.
 • Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegem.
 • Flower, L., Karen A. vd. (1989). Plannıng ın wrıtıng: the cognıtıon of a constructıve process. A Rhetoric of Doing, Ed. Stephen Witte, Neil Nakadote, Roger Cherry. Carbondale: Southern Illinois University Press. In press.
 • Flower L. ve Hayes, J. R. (1997). A cognitive process theory of writing. Villanueva, Victor, Jr., (Ed.) Cross-talk in comp theory: a reader içinde (s. 251-276). Urbana: National Council of Teachers of English.
 • Karatay, H. (2011). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies. Volume 6/3 Summer 2011, p. 1029-1047
 • Kurudayıoğlu, M. & Karadağ, Ö (2010). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarının konu seçimleri açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 7, Sayı 13, s. 192-207.
 • Özkara, Y. (2007). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Scardamalia, M. ve Bereiter, C. (2006). Knowledge building: Theory, pedagogy, and technology. In K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 97-118). New York: Cambridge University Press. http://ikit.org/fulltext/2006_KBTheory.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Temizyürek, F. & Balcı A. (2006). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları türkçe programları. Ankara: Nobel.
 • Ülper (2012), Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geribildirimlerin Özellikleri. Eğitim ve Bilim, Cilt 37, Sayı 165.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

5. Sınıf Öğrencilerinin Zihinsel Tasarıma Dayalı Yazma Modelini Metin Oluşturma Sürecinde Kullanma Becerileri

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 114 - 138, 28.02.2017
https://doi.org/10.14686/buefad.281379

Öz

Dilin dört temel becerisinden biri olan yazma, öğrenmenin araçlarından bir tanesidir. Bu bakımdan öğrenirken yazmanın kullanılması gibi yazarken de öğrenmek mümkündür. Yazma becerisinin gelişimi için de öğrenme sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Yazılı bir metin oluşturmanın öğretilmesi, zihinsel süreçte kavratılması ile özgün yazılı metinler oluşturmak mümkündür. Yazmada birçok yöntem ve model kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de “Zihinsel Tasarıma Dayalı Yazma Modeli”dir. Bu model yazmanın zihinsel boyutu ve yazma sürecinin zihinde tasarlanması üzerinde durmaktadır. Bu çalışmada “Zihinsel Tasarıma Dayalı Yazma Modeli”nin kullanıldığı yazma öğretim süreçlerinde yazmanın gelişimi üzerindeki etkisi ele alınmıştır. “Zihinsel Tasarıma Dayalı Yazma Modeli”nin aşamaları sırasında öğrencilerin metin yazma durumlarını incelemek üzere planlanan çalışmada “Zihinsel Tasarıma Dayalı Yazma Modellerinin öğrencilerin metin yazma becerilerini nasıl geliştirmiştir?” sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bir ortaokulda okuyan 5. sınıf öğrencilerinden oluşan 20 kişilik bir grup oluşturmuştur. Bu grupla modele uygun eğitim öncesinde, sırasında ve sonrasında ölçme yapılarak bu etkinlik kâğıtları değerlendirilmiştir. “Metnin konusu, metnin türü, metnin okuyucusu, metinde ana fikri veren kelime ve kelime grupları, metnin girişi ve sonucunu belirleme, metnin gelişme bölümünde kullanılacak ayrıntıları tespit etme, taslak yazma, başlık seçimi, metni düzenleme ve gözden geçirme ve paylaşma” aşamalarında geliştirdikleri gelişim betimsel analiz ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin bu aşamalarda gelişim göstererek özgün metinler oluşturdukları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Beretier, C., Scardamalia, M. (1987). The pschology of written composition. https://books.google.com.tr/books?id=td78AQAAQBAJ&dq=The+psychology+of+written+composition.&hl=tr sayfasından erişilmiştir.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, K. E. vd. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Deane, P., Odendahl, N., vd. (2008). B. Cognitive Models of Writing: Writing Proficiency as a Complex Integrated Skill (ETS, Princeton, NJ.
 • Erdoğan, Ö. (2012). Süreç temelli yaratıcı yazma uygulamalarının yazılı anlatım becerisine ve yazmaya ilişkin tutuma etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Günay, D. (2007). Metin bilgisi. İstanbul: Multilingual.
 • Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşım ve modeller. Ankara: Pegem.
 • Flower, L., Karen A. vd. (1989). Plannıng ın wrıtıng: the cognıtıon of a constructıve process. A Rhetoric of Doing, Ed. Stephen Witte, Neil Nakadote, Roger Cherry. Carbondale: Southern Illinois University Press. In press.
 • Flower L. ve Hayes, J. R. (1997). A cognitive process theory of writing. Villanueva, Victor, Jr., (Ed.) Cross-talk in comp theory: a reader içinde (s. 251-276). Urbana: National Council of Teachers of English.
 • Karatay, H. (2011). 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modelinin öğretmen adaylarının yazılı anlatım tutumlarını ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies. Volume 6/3 Summer 2011, p. 1029-1047
 • Kurudayıoğlu, M. & Karadağ, Ö (2010). İlköğretim öğrencilerinin yazılı anlatımlarının konu seçimleri açısından incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 7, Sayı 13, s. 192-207.
 • Özkara, Y. (2007). 6+1 analitik yazma ve değerlendirme modelinin 5. sınıf öğrencilerinin hikâye edici metin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Scardamalia, M. ve Bereiter, C. (2006). Knowledge building: Theory, pedagogy, and technology. In K. Sawyer (Ed.), Cambridge Handbook of the Learning Sciences (pp. 97-118). New York: Cambridge University Press. http://ikit.org/fulltext/2006_KBTheory.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Temizyürek, F. & Balcı A. (2006). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları türkçe programları. Ankara: Nobel.
 • Ülper (2012), Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geribildirimlerin Özellikleri. Eğitim ve Bilim, Cilt 37, Sayı 165.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Şubat 2017
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Fahri TEMİZYÜREK>
GAZI UNIV
Türkiye


Arzu ÇEVİK>
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9673-847X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Temizyürek, F. & Çevik, A. (2017). Skill of Using Writing Model Based on Mental Design in Forming Text Process . Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (1) , 114-138 . DOI: 10.14686/buefad.281379
All the articles published in the journal are open access and distributed under the conditions of CommonsAttribution-NonCommercial 4.0 International License
 88x31.png