Yıl 2018, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 588 - 608 2018-06-30

Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi

Songül KABATAŞ [1] , Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz [2]


Bu araştırmada öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme (YBÖ) tutumları ile eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterlikleri arasındaki ilişkilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 güz döneminde Bartın ilinde görev yapmakta olan 212 gönüllü öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri YBÖ tutum ölçeğinden, eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterlik ölçeğinden ve kişisel bilgiler formundan elde edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin YBÖ tutumları cinsiyete göre anlamlı bir şekilde farklılaşmazken, eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Öğretmenlerin YBÖ tutumları hizmet içi eğitim alma durumlarına göre anlamlı farklılık göstermekte iken, eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri ise anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin YBÖ tutumları ve eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri okul türüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. Öğretmenlerin YBÖ tutumları ve eğitim teknolojisi standartlarına yönelik öz-yeterlikleri günlük internet kullanım sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre öğretmenlerin YBÖ tutumları ile eğitim teknolojileri standartlarına yönelik öz-yeterlik düzeyleri arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 
Yaşam boyu öğrenme tutumu, Öz-yeterlik
 • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu (2017). [European Union Delegation to Turkey] Retrieved: 03 January 2017 from http://www.avrupa.info.tr/index.php?id=475
 • Ayaz, C. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Mardin İli Örneği). [Investigation of teachers' life-long learning tendencies in terms of some variables (The Case of Mardin Province).] Bartın University Intitution of Educational Sciences, Master's thesis, Bartın, Turkey.
 • Ayra, M., Kösterelioğlu, İ. ve Çelen, Ü. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. [Investigation of teachers' life-long learning tendencies in terms of some variables] Hitit University Journal of Intitution of Educational Sciences, 1(1), 497-516.
 • Balay, R., Kaya, A. ve Çevik, M. N. (2014). Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz–yeterlik inanç düzeyleri. [Teachers' attitudes toward the internet and educational internet self-efficacy beliefs]. DergiPark Akademik, 6(23), 16-31.
 • Büyüköztürk, Ş. Çakmak, E. K. Akgün, Ö. E. Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. [Scientific research methods] Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Handbook for data analysis for social sciences]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çiftçi, M. Ve Çakır, R. (2015). Öğretmenlerin YBÖ eğilimleri ve eğitim teknolojisi standartları öz-yeterliklerinin incelenmesi. [Investigetion of teachers' LL tendencies and self-efficacy of educational technology standards.] DergiPark/ Theory and Practice of Educational Technology, 5(1),1-19.
 • Farah, A. C. (2012). Factors ınfluencıng teachers‘ technology self-effıcacy: a case study. Liberty University, Lynchburg, Virginia, United States.
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü (2016). [General Directorate of Lifelong Learning] Retrieved: 15 November 2016, from http://hbogm.meb.gov.tr/
 • Huffman, A. H., Whetten, J., ve Huffman, W. H. (2013). Using technology in higher education: The influence of gender roles on technology self-efficacy. Computers in Human Behavior, 29,1779-1786.
 • Hursen, C. (2014). Are the teachers lifelong learners? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 5036-5040.
 • Hursen, C. (2016). A scale of lifelong learning attitudes of teachers: The development of LLLAS Cypriot Journal of Educational Science. 11(1), 21-36.
 • Choi, J. ve Woonsun, K. (2014). Korean Vocational Secondary school students' metacognition and lifelong learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 3519-3523.
 • Kutluca, A. Y. ve Aydın, A. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: oluşturmacı öğretimin etkisi. [Investigation of science teachers' self-efficacy beliefs in terms of various variables: influence of constructive teaching] Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 16(1), 217-236.
 • Lee, Y. ve Lee, J. (2014). Enhancing pre-service teachers self-efficacy beliefs for technology integration through lesson planning practice. Computers & Education 73, 121-128.
 • McAvinia, C. ve Oliver, M. (2001). But my subject’s different’’: a web-based approach to supporting disciplinary lifelong learning skills. Computers & Education, 38, 209-220.
 • Oral, B. ve Yazar, T. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. [Invesigation of teacher candidates’ life-long learning perception according to various variables] Electronic Journal of Social Sciences, 14(52), 1-11.
 • Orhan, D., Kurt, A. A., Ozan, Ş., Som Vural, S. ve Türkan, F. (2014). Ulusal eğitim teknolojisi standartlarına genel bir bakış. [An overview of national education technology standards.]. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 2(1),66-78.
 • Slutsky, A. (2016). Factors influencing teachers’ technology self-efficacy. Gardner-Webb University.
 • Southall, S. P. (2012). Digital native preservice teachers: an examination of their self-efficacy beliefs regarding technology integration in classroom settings. School of Education Virginia Commonwealth University.
 • Şahin, Ç. ve Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşan boyu öğrenme yeterlilikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of the level of teachers' life-long learning sufficiency in terms of various variables]. Adıyaman University Journal of Institution of Social Sciences, 7(16), 394- 417.
 • Şenol, F. B. (2012). Okul öncesi öğretmen adayları ile okul öncesi öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması [Comparison of pre-school and pre-school teachers' self-efficacy beliefs toward teaching profession]. Afyon Kocatepe University Institution of Social Sciences, Master's thesis, Afyonkarahisar, Turkey.
 • Simsek, O. ve Yazar, T. (2016). Education technology standards self-efficacy (ETSSE) scale: A validity and reliability study. Eurasian Journal of Educational Research,63, 311-334, http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2016.63.18.
 • Winner, D. G. (2012). The self-efficacy of the elementary teacher toward technology use. Doctorate Dissertation, Drexel University, Philadelphia.
 • Yazar, T. ve Yaman, F. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır İl Örneği)[ Investigation of teachers' lifelong learning tendencies (The Case of Diyarbakır Province).]. Kastamonu University Journal of Educaiton, 23(4),1553-1566.
 • Yılmaz, M. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi [Investigation of teachers' lifelong learning tendencies.] Mustafa Kemal University Journal of Institution of Social Sciences, 13(35), 253-262.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0545-7555
Yazar: Songül KABATAŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Bartın Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4963-8083
Yazar: Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2018

Bibtex @araştırma makalesi { buefad405661, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {}, publisher = {Bartın Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {588 - 608}, doi = {10.14686/buefad.405661}, title = {Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {KABATAŞ, Songül and Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem} }
APA KABATAŞ, S , Karaoğlan Yılmaz, F . (2018). Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education , 7 (2) , 588-608 . DOI: 10.14686/buefad.405661
MLA KABATAŞ, S , Karaoğlan Yılmaz, F . "Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018 ): 588-608 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/buefad/issue/37886/405661>
Chicago KABATAŞ, S , Karaoğlan Yılmaz, F . "Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 (2018 ): 588-608
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi AU - Songül KABATAŞ , Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14686/buefad.405661 DO - 10.14686/buefad.405661 T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 588 EP - 608 VL - 7 IS - 2 SN - -1308-7177 M3 - doi: 10.14686/buefad.405661 UR - https://doi.org/10.14686/buefad.405661 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi %A Songül KABATAŞ , Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz %T Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V 7 %N 2 %R doi: 10.14686/buefad.405661 %U 10.14686/buefad.405661
ISNAD KABATAŞ, Songül , Karaoğlan Yılmaz, Fatma Gizem . "Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi". Bartın University Journal of Faculty of Education 7 / 2 (Haziran 2018): 588-608 . https://doi.org/10.14686/buefad.405661
AMA KABATAŞ S , Karaoğlan Yılmaz F . Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2018; 7(2): 588-608.
Vancouver KABATAŞ S , Karaoğlan Yılmaz F . Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Tutumlarının Eğitim Teknolojileri Standartlarına Yönelik Öz-Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2018; 7(2): 608-588.